БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Схеми за мобилност
 
Your First EURES Job

Целевата схема за мобилност „Твоята първа EURES работа ” се осъществява въз основа на проекти, разработени от някои от публичните служби за заетост от държавите-членки на ЕС и ЕИП. Други организации на пазара на труда могат също да участват като партньори.
Дейностите се предоставят от консорциум, управляван от организация, член на EURES мрежата (Служба за заетост, която води схемата), в който за включени най-малко седем организации, членуващи в EURES мрежата от седем различни страни от ЕС/ЕИП.
Линковете по-долу, съдържат информация за конкретните действащи проекти , както и имена и връзки към интернет страниците на  службите за заетост, партньори по съответния проект, в които могат да се намерят формулярите за кандидатстване за различните видове финансиране.
 
Информация за схемата за мобилност „Твоята първа работа по EURES”  и за нови консорциуми и проекти  може да се намери и на европейския EURES портал https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js.
 
Вижте споделения положителен опит и подкрепата, която са получили от „Твоята първа EURES работа”, когато са напуснали страните си за да живеят и работят в чужбина, трима младежи: Andreia Carona от Португалия,  Goran Marinovic от Хърватия и Desirée Monterisi от Италия,  която е започнала работа в България.
 
Трима работодатели: Mia Makower от LloydsApotek в Швеция, Диана Милотинова от Euroccor в България и Markus Meister от Stangl & Co. в Германия също  споделят за помощта, която са получили от „Твоята първа EURES работа” за наемане на млади хора от чужбина.
 
 
Обща информация
 
Регистрация/участие
 
Всички консорциуми предоставят информация, наемане на работа или стаж, търсене и предлагане на работни места и помощ на търсещите работа лица, които искат да се установят в друга държава, където започват работа или стаж, както и на работодателите от ЕС/ЕЕА.
 
Важно! Не само търсещи работа лица и работодатели от страните, чиито служби по заетост са партньори по проектите, могат да кандидатстват за финансиране.
 
Повече информация за условията за участие може да се получи  на интернет страниците на службите за заетост, които партнират по проектите в рамките на схемата „Твоята първа EURES работа” (YFEJ).
Можете да контактувате със специалисти от службите за заетост, влизащи в състава на даден Консорциум , за да получите информация за конкретен проект и текущите възможности.  На посочените по-долу в описанията на конкретните проекти интернет страници има контакти на партньорските организации по съответния проект, както и формулярите за търсещи работа лица и работодатели.  
Лица, търсещи работа:
Намиране на работа
Работа в Европа можете да намерите чрез EURES портала, където са публикувани възможните работни места от всички държави от ЕС, Норвегия и Исландия. Ако добавите Вашата автобиография в сайта, регистрираните работодатели могат да Ви намерят по Вашата конкретна професия и компетентности.
За намиране на подходяща работа в Европа можете също да контактувате с EURES съветник от местната служба за заетост.
Явяване на интервю за работа
Чрез схемата „Твоята първа EURES работа” можете да кандидатствате за финансова помощ за пътуване за явяване на интервю за работа в друга държава от ЕС, от Норвегия и Исландия при условие, че сте поканен от работодател. Вие също можете да получите заплащане за пътуването си за интервю във вашата страна по пребиваване при условие, че това е наемане на работа в друга държава от ЕС, както и от Норвегия и Исландия и пътувате на значително голямо разстояние за интервюто.
Условия за кандидатстване:
 • да сте на възраст между 18 и 35 години;
 • да сте гражданин на държава от ЕС, Норвегия и Исландия;
 • да сте законно пребиваващ в държава от ЕС, Норвегия и Исландия и кандидатствате за работа в друга държава от ЕС, Норвегия и Исландия;
 • Вие трябва да кандидатствате за финансова помощ преди датата на интервюто за работа;
 • Работата за която кандидатствате трябва да продължава най-малко 6 месеца;
 • Работните часове трябва да бъдат най-малко 50% от законноустановените часовете за нормална работна седмица;
 • Вие не получавате заплащане за пътуването от работодателя или от друг проект или от органите на властта. 
 
Важно! Моля, имайте предвид, че ще бъдете задължени да възстановите цялата сума, ако не пътувате и нямате надлежно мотивирана и основателна причина за това. Ако това се случи, уведомете незабавно водещата YfEj служба за заетост.
Как да кандидатствате:
 • Попълва се заявление, разпечатва се и се подписва;
 • Приложете документ от работодателя, потвърждаващ поканата за интервю за работа ;
 • Сканирайте и изпратете по електронна поща или изпратете по обикновена поща до водещата организация на Консорциума;
 • След участие в интервюто изпратете формуляр за потвърждаване на участието.
 
Заявлението трябва да бъде подадено до водещата  YfEj служба за заетост  преди участие в интервюто. Водещата служба проверява цялата предоставена информация от търсещите работа лица и от работодателите.

Забележка: на посочените по-долу линкове можете да намерите формулярите по проектите  
 
Когато са Ви предложили работа
Вие можете да кандидатствате за финансова помощ, ако се установите в друга държава-членка на ЕС или Норвегия или Исландия, за да започнете нова работа или стаж. Помощта покрива разходите за пътуване до държавата и временно настаняване през първото Ви оставане в държавата. Вие не можете да получите един и  същи вид финансова помощ от работодателя и от проекта. Но е възможно да изберете да не приемате помощта от Вашият работодател  и да кандидатствате за помощ от проекта.
Условия за кандидатстване:
 • да сте на възраст между 18 и 35 години;
 • да сте гражданин на държава от ЕС, Норвегия или Исландия;
 • да сте законно пребиваващ  в коя да е държава от ЕС, Норвегия и Исландия и кандидатствате за работа в друга държава от ЕС, Норвегия и Исландия;
 • Вие трябва да кандидатствате за финансова помощ преди да напуснете страната и преди началната дата на започване на новата работа;
 • Финансовата помощ не може да бъде платена след настъпване на събитието и вие не можете да кандидатствате след като сте се преместили в новата страна;
 • Работата за която кандидатствате трябва да бъде с продължителност най-малко 6 месеца и се очаква да останете през целия период на работа;
 • Работните часове  трябва да бъдат най-малко 50% от законноустановените работни часове за нормална работна седмица; 
 • Заплащането и условията на труд трябва да бъдат в съответствие с националното трудово законодателство и практика,  като колективни трудови договори или минимална заплата;
 • Вашият работодател или друг проект не заплаща нито вашето пътуване нито временно Ви настаняване през  първия Ви престой в страната;
 • Вие не кандидатствате за или не приемате работа, която е свързана с това, че вие сте нает в една страна,  а сте командирован в друга/ няма да бъдете командирован работник/.
 
Моля, забележете, че ще бъдете задължен да възстановите цялата сума ако не започнете новата си работа или напуснете работа преди изтичане на 6 месеца при условие, че нямате надлежно мотивирана и законна причина да го направите. Ако това се случи, уведомете незабавно водещата YfEj служба за заетост.
 
Как да кандидатствате
 • Попълнете заявлението, разпечатайте и го подпишете;
 • Приложете документа за потвърждаване на заетостта, попълнен от работодателя;
 • Сканирайте и изпратете по електронна поща или обикновена поща/ адресът ще бъде указан в сайта на YfEj служба за заетост /.
 
Вие можете да изпратите заявлението дори ако не сте получили документа за потвърждаване на заетостта. Но е важно да го изпратите не по - късно от 4 седмици от вашия първи работен ден. Вие няма да получите никаква финансова помощ, докато YfEj служба за заетост не получи потвърждението за заетост.
Заявлението трябва да бъде подадено до водещата YfEj служба за заетост в Консорциума най-късно един ден преди започване на работа. Проектът ще проверява цялата информация, предоставена от търсещите работа лица и работодателите.
 
Забележка: на посочените по-долу линкове можете да намерите формулярите по проектите  
Други подпомагащи мерки
Признаване на квалификация
Ако сте получили работа в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия и е необходимо да имате призната академична или професионална квалификация в новата държава за работа, вие можете да кандидатствате за финансова помощ за покриване на направените разходи за признаване на квалификацията ви.
Моля, забележете, че вашето заявление трябва да бъде одобрено от водещата YfEj служба за заетост преди започване на процедурата по признаване. Искането за възстановяване на разходи може да включва заверени копия и/или преводи, административни производства, практика под наблюдение, и/или тестове за пригодност и писмени квитанции/разписки.
 
Забележка: на посочените по-долу линкове можете да намерите формулярите по проектите
Езиков курс
Ако сте получили работа в друга от ЕС, Норвегия или Исландия и е необходимо да посещавате кратък езиков курс, за да подпомогнете вашата работа, имате право да кандидатствате за помощ. Моля, отбележете, че трябва да получите одобрение на молбата Ви преди да започнете курса. Искането за възстановяване на реални, декларирани разходи трябва да бъде подадено след завършването на етап или целия курс, с документни доказателства като сертификат за завършения курс и финансови документи за плащането.
 
Забележка: на посочените по-долу линкове можете да намерите формулярите по проектите
Допълнителна помощ за преместване
Ако вие е била предложена работа в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия с подкрепата на Your firstEURES job и имате специални потребности вие можете да кандидатствате за допълнителна помощ за преместване. Вие можете да имате увреждане и/или да имате неравностойно социално положение или да сте изправени пред временни икономически трудности. Допълнителната помощ може да покрива транспортирането на инвалидна количка или куче-водач, пътни разходи за придружаване или други надлежно доказани нужди. Надбавката трябва да подпомогне да се покрият извънредните разходи незабавно преди и/или след преместването в другата държава от ЕС,Норвегия и Исландия.
 
Работодатели:
Вие можете да кандидатствате за финансова помощ когато наемате млади хора между 18 и 35 години от друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия. Финансовата подкрепа се дава по някои от проектите за въвеждане в работата или вътрешно обучение.
Сумата за финансовата помощ е в зависимост от това в коя страна вие предлагате заетост.
Условия за кандидатстване:
 • да сте малко или средно предприятие/организация с максимум 250 заети лица;
 • да сте законно регистриран в една от държавите от ЕС, Норвегия или Исландия;
 • Лицето, на което предлагате заетост да е между 18 и 35 години и да е гражданин на друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия;
 • да предлагате заетост за най-малко шест месеца;
 • да предлагате заплата и условия на труд в зависимост от националното законодателство на пазара на труда и практики, като колективни споразумения или минимална заплата;
 • Работните часове, които предлагате трябва да са най-малко 50 % от законноустановените за нормална работната седмица;
 • Вие не предлагате работа в една държава и след това изпращате вашите наети лица да работят в друга държава, така наречените командировани работници
 • Въвеждането в работа трябва да започне през първоначалните три седмици
Как да кандидатствате:
 • Попълнете, разпечатайте и подпишете заявлението
 • Сканирайте и го изпратете по електронна поща или обикновена поща /адресът ще бъде публикуван на сайта на водещата YfEj служба за заетост/
 
Заявлението трябва да бъде подадено до водещата YfEj служба за заетост най-късно един ден преди започване на заетостта. След одобрение, ще бъде изпратено искане за плащане, което трябва да се попълни и изпрати. Проектът ще провери цялата информация, предоставена от ТРЛ и работодателите.
 
Забележка: на посочените по-долу линкове можете да намерите формулярите по проекта .
 

ГЕРМАНИЯ (страни-партньори са България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция и Испания)
ГЕРМАНИЯ (страни-партньори са България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция и Испания)
водещ партньор Агенция по труда на ФР Германия
Италия (страни-партньори са България, Полша, Хърватия, Румъния, Кипър, Португалия, Великобритания, Гърция, Германия, Словения и Испания)
Италия (страни-партньори са България, Полша, Хърватия, Румъния, Кипър, Португалия, Великобритания, Гърция, Германия, Словения и Испания)
Водеща организация - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
ФРАНЦИЯ (страни-партньори са Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Естония, Италия, Великобритания)
ФРАНЦИЯ (страни-партньори са Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Естония, Италия, Великобритания)
водещ партньор Служба за заетост на Франция
ШВЕЦИЯ (страни-партньори са Дания, Ирландия, Португалия, Азорски острови и Словения)
ШВЕЦИЯ (страни-партньори са Дания, Ирландия, Португалия, Азорски острови и Словения)
Проектът се изпълнява от Публичната служба за заетост на Швеция/EURES Швеция https://www.arbetsformedlingen.se
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.