БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Новини
 
От 1 юни 2019 г. отпадат ограниченията за работа на български граждани в Швейцария
31.5.2019 г.

От 1 юни българските граждани няма да се нуждаят от разрешение за да започнат работа в Швейцария (Arbeitsbewilligung/work permit).
При заетост с продължителност до 3 месеца сънародниците ни не трябва да кандидатстват за получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя работодател по електронен път и това трябва да стане до ден преди започването на работа от лицето.
 
При започване на работа за повече от 3 месеца в една календарна година работникът/служителят следва да получи разрешително за пребиваване срещу представяне на своя трудов договор. То е валидно за цялата територия на Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място. За тази цел, в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място, българските граждани следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е да представят лични документи (лична карта или паспорт) и писмен трудов договор с работодател.
Разрешителните са два вида:
1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“ при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“ при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.
 
Командированите работници могат да пребивават в Швейцария до 90 дни на календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.  Срокът за командировани лица  и предоставящи услуги самостоятелно заети лица е 8 дни преди започване на заетостта.
 
При предоставяне на услуги за повече от 90 дни важат други правила, които са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.  При такива случаи е необходим тест на пазара на труда, както и е възможно да има определени допустими контингенти и контрол на квалификацията.
 
Българските граждани, които искат да работят в Швейцария като самостоятелно заети, е необходимо до 14 дни след пристигането си в страната да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност в службата за работа и миграция в съответния кантон. За целта следва да носят лични документи (лична карта или паспорт) и да могат да докажат на кантоналните служби, че ефективно ще упражняват самостоятелна заетост в Швейцария (например доказателства за стартов капитал, регистрация в търговския регистър и др.). Започването на упражняване на самостоятелна заетост следва да се осъществява само след получаване на разрешение, което е с валидност от 5 години.
 

 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.