БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

News
 
Агенцията по заетостта прекрати регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина
14.2.2018 г.

Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г. Причината за прекратената регистрация са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления.

Най-честите нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници за работа в чужбина, са свързани със събиране на такси от търсещите работа лица за посредничеството (чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закон за насърчаване на заетостта); изпращане на работа в чужбина без посредникът да е сключил посреднически договор с чуждестранен работодател (чл. 28, ал. 3, т. 2 от ЗНЗ); посредникът не предоставя на работниците индивидуален трудов договор за наемане на работа по чл. 32, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Други нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници, са, когато посредникът не предоставя на работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети лицата, срока на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и др.; когато посредникът не сключва посреднически договор с търсещото работа лице за намиране на работа (чл. 28, ал. 3, т. 1 от ЗНЗ) или не поддържа електронен регистър за търсещи и устроени на работа лица.

Агенцията по заетостта в качеството си на единствената обществена служба за заетост провежда активни мерки за подробно информиране и превенция на рисковете за работа в чужбина. Чрез бюрата по труда се осъществяват информационни кампании за всички лица, които искат да работят извън България. В своите териториални поделения, както и на интернет страницата си www.az.government.bg, Агенцията разпространява актуални материали, съдържащи информация за условията на живот и труд в различните държави. Акцентира се върху рисковете от нерегламентираната заетост и възможните злоупотреби по отношение на заплащане, социално и здравно осигуряване, правата и задълженията на работниците.

В рубриката „Условия на живот и труд” в сайта www.eures.bg е публикувана подробна информация по държави от ЕС и ЕИП, вкл. контакти на  местните институции, които извършват проверка на условията на трудова заетост. В информационните материали, разпространявани в бюрата по труда, се обръща внимание на лицата, интересуващи се от работа в чужбина, да съблюдават законите и разпоредбите на съответната държава, да избягват съмнителни контакти, да пазят личните си документи. Дават се насоки как да реагират, ако попаднат в необичайна ситуация и към кои институции могат да се обърнат (адреси и телефони на местните бюро по труда и инспекция по труда, полиция, социална служба). Към информационните материали в бюрата по труда е изготвен и кратък указател с телефони на българските институции (НКБТХ, Главна инспекция по труда, Фондация „Кампания А21 България”, Асоциация „Анимус”, МВнР и други), които имат отношение към превенцията на трафика на хора.

 

 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.