Специалист по електроника (м/ж) – енергетика и техническо управление на сгради (Elektroniker/in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik)

Специалист по електроника (м/ж) – енергетика и техническо управление на сгради
(Elektroniker/in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik)
 
 
Тип на работата           Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Кодекса на занаятите (HwO)
Продължителност     3,5 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище    
 
 
 
Каква е работата?
 
Специалистите по електроника (м/ж) ­ енергетика и техническо управление на сгради планират и инсталират електротехнически съоръжения, като съоръжения за електроснабдяване на сгради. Те монтират напр. предпазители и съединения за перални и печки, апаратура за управление на инсталации в сгради и мрежи за предаване на данни, или съоръжения за управление и регулиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. За тази цел те изготвят програми за управление, определят параметри, измерват електрически величини и тестват системите. Те инсталират приемници и широкообхватни съоръжения за комуникация, както и далекосъобщителни мрежи. При дейности по поддръжката те проверяват електрическите предпазни устройства, установяват причините за възникване на неизправности и отстраняват грешки.
 
Къде работите?
 
Специалистите по електроника (м/ж) ­ енергетика и техническо управление на сгради работят предимно в предприятия за електротехнически занаяти, напр. в отраслите за техническо оборудване на сгради, автоматизация на сгради, енергетичен мениджмънт, осветителна и сигнална техника, както и регенеративна енергия.
Те най-често работят на различни места при клиента, в сгради или на открито, както и в заводски цехове и работилници. На компютър те извършват тестове, проверки и документации.
 
Какви са изискванията?
 
•         Акуратността е задължителна за проверяването на защитни и предпазни функции на електрически съоръжения, съзнанието за отговорност и съобразителността пък са необходими при дейности по токопровеждащи конструктивни елементи и при връзки под напрежение. За работа при различни клиенти е необходима гъвкавост. За да се информират за новите развития в областта на техниката, те се нуждаят от ученолюбие.
•         Трябва да е налице интерес към физиката и математиката, понеже специалистите по електроника (м/ж) ­ енергетика и техническо управление на сгради се нуждаят от познания за електричеството, както и напр. трябва да изчисляват количествата необходими материали. Добри познания в областта на производствената техника са от помощ напр. за инсталацията и поддръжката, опитът в техническото чертане е полезен за изготвянето на планове. Познания по информатика улесняват достъпа до програмирането и компютъризираните работни процеси.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 505 €
•         2-ра година от обучението: 566 €
•         3-та година от обучението: 625 €
•         4-та година от обучението: 687 €
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.