Специалист (м/ж) търговия на едро и външна търговия с профил търговия на едро (Kaufmann,-frau Groс- und Auсenhandel )

Специалист (м/ж) търговия на едро и външна търговия
с профил търговия на едро
 
 
Тип професия: Регламентирана професия, изискваща завършване на специално образование
Вид образование: Дуално професионално образование, регламентирано от немския Кодекс на занаятите (HwO)
Продължителност на обучението:  3 години
Места, на които се провежда обучението: Предприятие и училище за професионална подготовка
 
 
Какво се прави в тази професия?
 
Специалистите (м/ж)  търговия на едро и външна търговия с профил търговия на едро купуват стоки и услуги от производители и ги препродават на фирми от сферата на търговията, занаятите и индустрията. Те консултират клиентите си по отношение на качествата на стоките и се грижат за навременната доставка на правилното място. Те издирват фирмите-доставчици на стоки и установяват нуждата от определени стоки. Те изискват оферти, сравняват условия и водят преговори с доставчици.
След получаването на стоката специалистите (м/ж) търговия на едро и външна търговия с профил търговия на едро контролират фактурите и се грижат за специализираното складиране. При реализацията на стоките те планират доставката като подготвят напр. стоките за транспорт. Те калкулират цени, обработват поръчки за продажба и издават фактури за препродажба на стоки.
 
Къде се работи?
 
Специалистите (м/ж) търговия  на едро и външна търговия с профил търговия на едро работят в търговските отдели на фирми в почти всички икономически отрасли, напр. в електроиндустрията, автомобилната индустрията или текстилната индустрия.
Най-често те работят в офиси и в складове, където напр. проверяват стоковата наличност.
 
Какви професионално-личностни качества, знания и умения са от значение?
 
•      При комуникацията с клиентите, са необходими комуникативни умения, поведение, насочено и подчинено на
обслужването на клиента и умения за водене на преговори.
•      Необходим е и интерес към математиката и икономиката,  тъй като специалистите (м/ж) по търговия на едро и външна търговия  с профил търговия на едро  правят калкулации и извършват търговски операции. Освен това те трябва да имат добри познания по немски език, най-вече добър  правопис и добър изказ за да могат  да съставят оферти и да водят търговска кореспонденция.
 
Какво е възнаграждението по време на обучението?
 
Примерно месечно възнаграждение по време на обучението:
•      I година от обучението € 652 до € 698
•      II година от обучението € 709 до € 766
•      III година от обучението € 777 до € 836
 
Какво входящо образователно равнище се очаква?
                                 
Средно образование.