Гериатрична медицинска сестра (м/ж) (Аltenpfleger/in)

Гериатрична медицинска сестра (м/ж) (Аltenpfleger/in)
 
 
Тип на работата                            Професионално обучение
Вид на обучението                      Обучение в професионални училища за медико-социални грижи за
      възрастни хора (стандартизирано за цялата страна)
Продължителност                      3-5 години (пълен работен ден/ непълен работен ден)
Места на обучение                      Специализирано професионално училище и учреждения за медико-социални грижи за възрастни хора
 
 
 Каква е работата?
 
Гериатричните медицински сестри (м/ж) обгрижват, обслужват и консултират възрастни хора, нуждаещи се от грижи. При това те ги подкрепят при дейностите от ежедневието, като при поддържане на телесната хигиена, при хранене или при обличане. Те обсъждат с тях лични въпроси, мотивират ги за активно планиране на свободното време и ги придружават при посещения в институции или при лекари. Най-вече при амбулантните грижи гериатричните медицински сестри (м/ж) работят също с роднини и ги направляват в техниките на медико-социалните грижи.
При медицинските грижи и рехабилитацията те поемат също терапевтични и медико-социални дейности, напр. сменят превръзки, извършват промивки и дават медикаменти по лекарско предписание.
 
  Къде работите?
 
Гериатричните медицински сестри (м/ж) работят предимно
•         в пансиони за възрастни хора и домове за медико-социални грижи
•         в учреждения за временни грижи
•         при служби за амбулантни медико-социални грижи и за обслужване на възрастни хора
•         в болници, клиники за здравни грижи и рехабилитация
 
Те изпълняват дейности по обгрижване и обслужване най-вече в стаите на пациенти, в групови и общи помещения, в медицински кабинети и санитарни помещения. В рамките на амбулантните грижи те извършват посещения по домовете.
 
  Какви са изискванията?
 
•         Голяма степен на съзнание за отговорност и акуратност са задължителни за работата като гериатрична медицинска сестра (м/ж): Гериатричните медицински сестри (м/ж) напр. трябва точно да спазват инструкциите за медико-социални грижи, за да избегнат опасни за живота падания или разраняване от залежаване на пациентите. Освен това са важни и готовността за осъществяване на контакт, емпатията и психическата издръжливост, както и учтивият, пленителен характер. Гериатричните медицински сестри (м/ж) отговарят не само за медико-социалното обгрижване, но и за обслужването на възрастните хора и затова те са важни лица за контакт за тях. Дори и при липса на време, те са винаги учтиви и реагират емпатично. Решителността и способността за налагане също са важни, когато бързо трябва да се вземат решения за подходящи медицински мерки или когато те трябва да се приложат дори и при съпротива.
•         От особено  значение е интересът към социологията и икономиката, защото в тази професия служителите трябва да разбират взаимовръзките в системата за социално осигуряване и да се занимават с организационно-икономическите рамкови условия на медико-социалните грижи за възрастни хора. Гериатричните медицински сестри (м/ж) се нуждаят от добри познания по математика например за отчитане на медико-социални услуги.  Предимство е и интересът към музиката и изкуството, защото хората, които свирят на музикален инструмент или майсторят добре, могат да използват тези умения при организирането на свободното време в пансиона за възрастни хора.
 
  Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Възпитаниците получават възнаграждение от носителя на практическото обучение. Ако те се обучават напр. в учреждения на държавната администрация, получават следните възнаграждения:
•         1-ва година от обучението: 876 €
•         2-ра година от обучението: 937 €
•         3-та година от обучението: 1.038 €
 
  Какво образование се изисква?
 
Предпоставка за обучението по принцип е завършено средно образование или друга еквивалентна, завършена степен на образование. Който разполага с диплома за основно образование (в зависимост от провинцията също завършено общо задължително образование (Berufsreife), диплома, даваща право за започване на професионално обучение (Berufsbildungsreife), диплома за завършено първо общо образование (Erster allgemeinbildender Schulabschluss) или напр. с вече завършено професионално обучение, може да бъде допуснат до това обучение.
 
 Какви са алтернативите?
 
Ако не получите място за обучение за гериатрична медицинска сестра  (м/ж), можете да изберете някоя от
следните алтернативни професии:
•         Здравна медицинска сестра (м/ж)
•         Педиатрична и здравна медицинска сестра (м/ж)
•         Акушерка/Родилен санитар
 
  Търсите място за професионално обучение? Желаете подробна информация?