БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491390
 
Информация за работодателя
Име: Olymp Bezner KG
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (279 прегледа)
Наименование на позицията: Сервизен техник в областа на шевната технология, бек офис за обслужване на производствени съоръжения/Service technician (m/f/d) in the area of sewing technology, back office and sales force work to service production facilities
Описание на длъжността/Отговорности: The International and Specialized Services is looking for applicants for the following position to join the team at an international shirt production company, starting as soon as possible:

Your duties:
- Provide technical support to the machine fleet in modern production facilities in eastern Europe and Asia
- Advise, support, and train mechanics and employees at international production facilities on company quality standards
- Provide technical support to our sample tailors in Bietigheim-Bissingen
- Attend professional exhibitions
- Support projects for further technical development of the machine fleet

Your profile:
- Completed training as a sewing machine mechanic, precision mechanic or production mechanic
- Professional experience in textile production and sewing technology
- Good written and spoken English abilities
- Fine motor skills, attention to detail and high awareness of quality
- Good communication skills and intercultural understanding
- Assertiveness, motivation and personal initiative
- Strong interest in international travel (approx. 50%)
- German fluency at C1 level desired

What the position offers:
- From 45,000 € gross / year (based on the Südwesttextil Collective Wage Agreement)
- Permanent or temporary employment contract
- Flexible working hours (38 hours per week)
- Support in house / apartment search and reporting to official agencies
- Customized on the job training program and support in improving language abilities

-----------------------------------------------------------------------------------------
Международните и специализирани служби търсят кандидати за следната длъжност, за да се присъединят към екипа на международна компания за производство на ризи, като започне възможно най-скоро:

Вашите задължения:
- Осигуряване на техническа поддръжка на машинния парк в модерни производствени мощности в Източна Европа и Азия
- Консултира, подкрепя и обучава механици и служители в международните производствени съоръжения по стандартите за качество на фирмата
- Осигурява техническа поддръжка на нашите шивач моделиери в Bietigheim-Bissingen
- Участва в професионални изложения
- Подкрепа на проекти за по-нататъшно техническо развитие на машинния парк

Вашият профил:
- Завършил обучение като механик за шевна машина, финна механика или производствен механик
- Професионален опит в производството на текстил и шевната технология
- Добро писмено и говоримо владеене на английски език
- Фини двигателни умения, внимание към детайла и висока осведоменост за качеството
- Добри комуникационни умения и междукултурно разбирателство
- Отстояване, мотивация и лична инициатива
- Силен интерес към международните пътувания (приблизително. 50%)
- Желателно владеене на немски език на ниво С1

Какво предлага позицията:
- 45,000 € бруто / годишно (на основа на колективния договор за заплащане за Südwesttextil Collective)
- Постоянен или временен трудов договор
- Гъвкаво работно време (38 часа седмично)
- Подкрепа при търсене на къща / апартамент
- Индивидуална програма за обучение за работа и подкрепа при подобряване на езиковите умения

Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Professional experience in textile production and sewing technology
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в шивашкото производство
Опит: Fine motor skills, attention to detail and high awareness of quality
Good communication skills and intercultural understanding
Assertiveness, motivation and personal initiative
Strong interest in international travel (approx. 50%)
Езиковия умения: Немски - 1 - Свободно
Шофьорска книжка: Не
Други: Completed training as a sewing machine mechanic, precision mechanic or production mechanic

Заплащане и условия на заетост
Заплата: From 45,000 EUR gross / year (based on the Südwesttextil Collective Wage Agreeme
Система на заплащане:
Месторабота: Bietigheim (Baden-Württemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent or temporary employment contract
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: Flexible working hours (38 hours per week)
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване: Support in house / apartment search and reporting to official agencies
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага. Customized on the job training program and support in improving language abilities.

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491390.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.