БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491373
 
Информация за работодателя
Име: Consensus Textilproduktions- und Handelsgesellschaft mbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (348 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор в текстилното производство - Дуално обучение/Production mechanic apprentice – Textiles (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: The International and Specialized Services is looking for applicants for the following position to join a fully integrated textile enterprise in the premium fashion segment as a junior employee, starting on 01/09/2019:

Duties of a production mechanic - Textiles:
- Setting fully or partially automated production machines and plants in the textile industry
- Commissioning and monitoring systems
- Machine maintenance, servicing and repairs
- Organizing necessary material flows

Apprenticeship requirements
- Lower secondary school-leaving certificate or intermediate school-leaving certificate or comparable certificate
- German-language skills of at least B1 level
- Technical comprehension and interest in textile production

What the position offers:
- 3-year apprenticeship contract, possibility to start a permanent position after completing training
- 5 day week, vocational school training
- Individual support available (housing, language, etc.)
- Apprenticeship compensation: 1st year: minimum 800 € (gross/month)
2nd year: minimum 893 € (gross/month)
3rd year: minimum 998 EUR (gross/month)

-----------------------------------------------------------------

Службата за международни и специализирани услуги търси кандидати за следната позиция, за да се присъединят към напълно интегрирано текстилно предприятие в сегмента на премиум модела като младши служител, започвайки от 01/09/2019:

Задължения на механика:
- Установяване на напълно или частично на автоматизирани производствени машини и инсталации в текстилната промишленост
- Въвеждане в експлоатация и наблюдения на системи
- Поддръжка на машини, обслужване и поправка
- Организиране на необходимите материални потоци

Изисквания за чиракуване:
- Удостоверение/Диплома за завършено прогимназиално образование или за завършено средно образование или съпоставим сертификат
- Езикови умения – Немски език най-ниско ниво B1
- Техническо разбиране и интерес в текстилното производство

Какво предлага работното място:
- 3-годишен договор за чиракуване, с възможност за започване на постоянна позиция след успешно завършване на обучението
- 5 дневна седмица,обучение в професионално училище
- Индивидуална подкрепа (настаняване, език, и др..)
- Компенсация за чиракуване: Първа година: минимум 800 € (бруто/месец)
Втора година: минимум 893 € (бруто/месец)
Трета година: минимум 998 € (бруто/месец)
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Technical comprehension and interest in textile production
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, неквалифицирани другаде
Опит: Technical comprehension and interest in textile production
Езиковия умения: Немски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други: Lower secondary school-leaving certificate or intermediate school-leaving certificate or comparable certificate

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Apprenticeship compensation: 1st year: minimum 800 € (gross/month), 2nd year: minimum 893 € (gross/month), 3rd year: minimum 998 € (gross/month)
Система на заплащане:
Месторабота: Erpfingen (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване: 01.9.2019 г.
Период на договора /срочен, постоянен/: 3-year apprenticeship contract, possibility to start a permanent position after completing training
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 5 days a week
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: vocational school training

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491373.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.8.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.