БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491374
 
Информация за работодателя
Име: Consensus Textilproduktions- und Handelsgesellschaft mbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (390 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор, кроене - Дуално обучение/Textile and fashion machinist apprentice (m/f/d) with the option to become a textile and fashion pattern cutter
Описание на длъжността/Отговорности: The International and Specialized Services is looking for applicants for the following position at a fully integrated textile enterprise in the premium fashion segment as an apprentice, starting on 01/09/2019:

Textile and fashion tailor duties:
- Manufacturing prototypes of textile products
- Optimizing prototypes for series production
- Developing production cuts
- Preparing for production
- Quality inspection of products

Apprenticeship requirements
- Lower secondary school-leaving certificate or intermediate school-leaving certificate or comparable certificate
- German-language skills of at least B1 level
- Interest in and excitement about sewing and creativity

What the position offers:
- two-year apprenticeship contract, with the option of a one-year extension for a degree as a textile / fashion tailor.
- Possibility of a full time position after successfully completing training
- five day week, vocational school training
- Individual support available (housing, language, etc.)
- Apprenticeship compensation: 1st year: minimum 800 EUR (gross/month)
2nd year: minimum 893 EUR (gross/month)
3rd year: minimum 998 EUR (gross/month)

---------------------------------------------------------------------

Службата за международни и специализирани услуги търси кандидати за следващата позиция в напълно интегрирано текстилно предприятие в сегмента на първокласната мода като чирак, започвайки на 01/09/2019:

Задължения на шивача:
- Производство на прототипи на текстилни продукти
- Оптимизиране на прототипи за серийно производство
- Разработване на кройки за производство
- Подготовка за производство
- Проверка качеството на продукцията

Изисквания към чиракуването
- Удостоверение/диплома за завършено прогимназиално образование или за завършено средно образование или съпоставим документ
- Владеене на немски език на ниво B1
- Интерес за шиене и творчество

Какво предлага позицията:
- двугодишен договор за чиракуване, с възможност за едногодишно удължаване за степен по текстил /
моден шивач.
- Възможност за пълно работно време след успешно завършване на обучението
- петдневна работна седмица, обучение в професионално училищно
- Индивидуална помощ (настаняване, език, и т.н.)
- Заплащане на чиракуването: Първа година: минимум 800 EUR (бруто/месечно)
Втора година: минимум 893 EUR (бруто /месечно)
Трета година: минимум 998 EUR (бруто/месечно)
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Interest in and excitement about sewing and creativity
Длъжност:
 
 
Опит: Interest in and excitement about sewing and creativity
Езиковия умения: Немски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други: Lower secondary school-leaving certificate or intermediate school-leaving certificate or comparable certificate

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Apprenticeship compensation: 1st year: min. 800 EUR (gross/month), 2nd year: min. 893 EUR (gross/month), 3rd year: min. 998 EUR (gross/month)
Система на заплащане:
Месторабота: Erpfingen (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване: 01.9.2019 г.
Период на договора /срочен, постоянен/: 2-year apprenticeship contract, with the option of a 1-year extension for a degree as a textile/fashion tailor
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 40
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: vocational school training

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491374.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.8.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.