header eures

Условия на живот и труд

Кралство Испания

Обща информацияфлаг Испания
Площ: 504 645 кв.км
Население: 47 329 981
Официален език: испански
Столица: Мадрид
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване 
За влизане в Испания българските граждани се нуждаят само от лична карта или паспорт. Ако планирате да останете в Испания за период, по-дълъг от 3 месеца, трябва да кандидатствате в полицейското управление за регистрация в Централния регистър на чуждестранните граждани (Registro Central de Extranjeros) или пред Службата за чуждестранни граждани  (OficinadeExtranjeros) по адресна регистрация.
Необходимо е да представите валиден паспорт или лична карта и да заплатите такса. От службата ще ви издадат удостоверение за регистрация с идентификационен номер за чужденци - NIE (Número de identificación de еxtranjeros), който ви е необходим ако имате каквито и да било икономически, социални или професионални отношения в Испания. Срокът за подаване на заявлението е 3 месеца, считано от датата на влизане в Испания.
Необходими документи:
 1. заявление по образец (EX-18) в два екземпляра – попълнени и подписани; 
 2. паспорт или лична карта. В допълнение:
 3. ако ще бъдете нает на работа: трудов договорили друг документ, доказващ работния Ви статус;
 4. ако сте самонает: документ, удостоверяващ вписването в регистъра на икономическите дейности/документ за вписване в търговския регистър;
 5. ако става дума за лице, което не упражнява трудова дейност в Испания: документ, удостоверяващ наличието на здравна застраховка, и документи, удостовeряващи, че разполага с достатъчно средствa;
 6. ако става дума за студенти: документ, че са записани в учебно заведение, документ, че разполагат с медицинска застраховка, декларация, че разполагат с достатъчно средства за себе си по време на престоя им . Участието в програма на ЕС за обмен на студенти и преподаватели се счита за доказателство за изпълнение на горните изисквания; 
Ако живеете в Испания, трябва да се регистрирате в градския съвет /Ayuntamiento/, като представите доказателства, че живеете в страната – копие на договор за наем или документи за платени сметки за електричество или вода. При регистрацията ще ви издадат Регистрационно удостоверение /това удостоверение ще ви е необходимо, ако искате да се регистрирате в местното бюро по труда и при още редица административни процедури/.
Ако за първи път започвате работа в Испания, трябва да получите собствен социално осигурителен номер /социално – осигурителната карта/. Обикновено работодателят извършва процедурата по вписване на своите работници в социално осигурителната система. Ако той не го направи, можете да кандидатствате за социално осигурителен номер и сам. Самонаетите лица са длъжни сами да кандидатстват за получаване на този номер.
За целта следва да отидете в службата за социално осигуряване, носейки следните документи:
 • Формуляр за кандидатстване (TA-1);
 • Лична карта.

В последствие, ще Ви бъде предоставена социално-осигурителна карта – т. нар. Tarjeta de la Seguridad Social, която следва да представите в местния здравен център, за да Ви бъде назначен лекар и издадена здравна карта - Tarjeta sanitaria.

Когато се представят документи на чужд език, те трябва да бъдат преведени на испански или на втория официален език на областта. Когато се касае за европейски формуляри, не е необходим превод, нито легализация. Всеки чуждестранен публичен документ следва да бъде легализиран, освен когато е поставен апостил в съответствие с Хагската конвенция от 1961 г.
Повече информация може да бъде получена на ел. страница на Генералния секретариат по миграцията: http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htm
Подробна информация и съответното законодателство по пребиваването може да намерите на страницата на Министерството на заетостта и социалната икономика на Кралство Испания: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/index.html
 
Търсене на работа
От 01.01.2009 г. Кралство Испания отвори трудовия си пазар за български работници, т.е. за да започнете работа там, не ви е необходимо разрешение за работа. В повечето случаи, за да получите работа в страната е необходимо да говорите поне малко испански. За да търсите работа, можете да се регистрирате в обществената служба за заетост. За целта трябва да сте на възраст над 16 г., да представите лична карта, както и да посочите адрес, на който живеете в Испания.
Друг източник за намиране на работа са частните агенции, но те могат да ви поискат заплащане. Агенциите за временна заетост - ETT са полезни, ако търсите временна работа. Обикновено те наемат работниците /сключват трудовите договори/, но ги предоставят на различни компании за работа. За работа можете да проверите и в националните и регионалните вестници, като повечето обяви за работни места се публикуват в неделните издания.
Подробна информация за публичните услуги по заетостта можете да откриете на следната интернет страница: https://www.sepe.es/HomeSepe
 
Жилище

За да наемете жилище в Испания е необходимо да подпишете договор със собственика. Ако договорът е за наемане на жилището за по-малко от 5 години, с всяка година договорът автоматично се подновява. Ако в договора не е уговорен срок, то се приема, че наемането е за 1 година. При подписване на договора Вие ще трябва да платите на собственика депозит в размер на 1 или 2 месечни наема. Цените на наемите в Испания варират според различните градове, така например те са по-високи в Мадрид, Барселона, Билбао, Виктория и Сен Себастиян, особено в централните им части и по-ниски в покрайнините или околните градове, до които обикновено има редовни влакове и автобуси и могат да Ви отведат до центъра на града за по-малко от 30 минути.. За ориентиране в цените на жилищата – наемане на едностаен апартамент струва между 400 и 600 евро. Ако апартаментът е двустаен, цената е между 500 и 900 евро. Наемането само на стая е между 180 и 300 евро месечно.

Трябва да се уверите, че човекът, който отдава жилището е неговия собственик или има пълномощно от собственика да отдава това жилище под наем. От вас ще поискат документ за идентификация и обичайно фишове от последните три заплати или трудов договор. Може да ви поискат и препоръки от предишни наемодатели. Прочетете внимателно договора за наем и питайте собственика за неясните за вас клаузи.

Ако възнамерявате да купувате имот в Испания, е задължително правната сделка да бъде извършена пред нотариус.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската квалификационна рамка е основен приоритет за Европейската комисия в процеса на признаване на професионални компетенции. Основната цел на рамката е да създаде връзки между различните национални квалификационни системи и да гарантира безпроблемно трансфериране и признаване на дипломите.
 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . / Повече информация можете да намерите на: https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f832ffc6994a9610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=024dffc6994a9610VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=en
 1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава от ЕИП са създадени национални центрове като основни звена за контакт за хората, които търсят информация относно системата Europass. За повече информация: https://europa.eu/europass/.
 1. Европейската система за трансфер на кредити има за цел да улесни признаването на периоди на обучение в чужбина. Тя функционира като описва образователната програма и прикрепя кредити към нейните компоненти. Представлява ключово допълнение към високо утвърдената програма за мобилност на студенти „Еразъм“.

 

Условия на труд и заплащане

Трудов договор:

Трудовите договори могат да бъдат писмени или договорени устно, но устните споразумения не са често срещани. Устните споразумения в момента са разрешени само, когато срокът е по-малък от четири седмици в категорията за временна заетост поради определени производствени обстоятелства. Всички останали видове договори трябва да са в писмена форма.

След като договорът е подписан от двете страни, работодателят трябва да информира публичните служби по заетостта за съдържанието му, както и за всички удължавания на договора. Това може да стане по електронен път. В договора може да бъде определен изпитателен срок. Максималната продължителност на този срок е шест месеца за квалифицирани техници и два месеца за всички останали работници. По време на изпитателния период трудовото правоотношение може да бъде прекратено по инициатива на всяка една от страните, по определена причина, без тя да дължи предизвестие или изплащане на компенсация за това.

Заплащане:

Всяка година правителството определя минимална работна заплата за страната. Незаконно е да бъдат наемани работници със заплащане под минимално установеното.

Минималната работна заплата за 2020 г. е 31,66 EUR на ден или 950 EUR на месец, в зависимост от това дали заплатата се определя ежедневно или месечно.

Заплатите се изплащат месечно. Работодателят трябва да предостави на служителя фиш за работната заплата, в който са ясно посочени информация за фирмата и работника, заплатата и направените удръжки (включително вноските за социално осигуряване на работника и данък върху доходите). Работодателят е отговорен за внасянето на вноските и следователно удържа законово предвидения размер на данъка върху дохода и осигурителните вноски. Удържаната сума за данък върху дохода зависи от заплатата и от някои лични и семейни обстоятелства, за които работникът е длъжен да информира работодателя (като например брой деца и издръжки, които работникът има). Стойността на осигурителната вноска, плащана от работниците, е приблизително 6,35%.

За една година следва да се получат не по-малко от 12 възнаграждения и не по-малко от 2 допълнителни плащания, които се изплащат обикновено през м. юли и в края на годината. Допуска се и разпределение на тези допълни възнаграждения в рамките на годината, което се нарича „пропорционално плащане”.

Работно време и отпуск: Нормалната продължителност на работното време е 40 часа седмично. Извънредният труд е доброволен, освен ако не е уговорено друго в колективен договор, трудов договор или когато е необходимо за предотвратяване и отстраняване на злополуки и щети. Работниците могат да работят максимум 80 извънредни часа годишно.

Годишният отпуск се определя чрез колективни договори или индивидуални договори и не може да бъде по-малък от 30 календарни дни.

Прекратяване на трудовото правоотношение: в случай, че работодателят реши да прекрати трудовото правоотношение с работника, но работникът не е съгласен с това, същият може да заведе дело срещу предприятието.

До помирително решение може да се стигне, когато в срок от 20 работни дни след уволнение работникът поиска започване на процес пред компетентната служба по трудово посредничество и арбитраж. Помирителното решение може да доведе до споразумение за възстановяване на работника, изплащане на обезщетение, а е възможно и да не се стигне до съгласие.

Ако не бъде постигнато споразумение, работникът може да подаде иск пред Трибуналът по заетостта Juzgado de lo Social, който след това ще се произнесе по въпроса.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство: FOGASA е независим орган, който гарантира заплащането на работниците и на дължимата компенсация при уволнение или прекратяване на трудовото правоотношение - http://www.mitramiss.gob.es/fogasa/

Здравеопазване

В Испания държавата покрива здравните и фармацевтични нужди на своите граждани чрез Националната здравна служба, финансирана чрез социално осигурителните вноски и управлявана от автономни общности чрез Здравния департамент и регионалните Здравни служби. Повече от 90% от населението използва тази система за здравните услуги. Ако сте включени в социално осигурителната система, можете да ползвате безплатна медицинска помощ и хоспитализиране като представите социално осигурителната си карта.

При спешни случаи, най-доброто, което можете да направите, е да отидете до най-близкия спешен център или да повикате линейка на тел. 112.

Приблизително 15% от населението има някаква форма на частна медицинска застраховка, която допълва или е като алтернатива на общественото здравеопазване. В Испания има много частни медицински компании или фирми, които предлагат лично застраховане .

Гражданите на ЕС, които не са в системата на социалното осигуряване в Испания, могат да получат здравни грижи по време на временни пътувания до страната, при условие че са получили Eвропейска здравна карта в своята страна.

Социална сигурност 
Всеки, който започва работа в Испания /независимо като наето или самонаето лице/, трябва да получи собствен социално-осигурителен номер /виж раздела за регистрация и установяване/. Работодателите удържат необходимия процент от месечната брутна заплата и тази удръжка се отбелязва в месечния фиш. Всички наети и самонаети лица трябва да се присъединят към социално-осигурителната система и да заплащат месечно социално-осигурителните си вноски. В случай на безработица, ако сте работили 360 дни за последните шест години, преди загубването на работата и сте заплащали социално – осигурителните си вноски в Испания, вие можете да получавате обезщетения за безработица. За да получавате тези обезщетения, трябва де се регистрирате като безработно лице и да кандидатствате за тях в местното бюро по труда. Също така трябва да сте включени в системата за социална сигурност на Испания, да търсите активно работа и да сте готови да приемете подходящо предложение за работа, да не сте навършили пенсионна възраст, да не сте напуснали работа по собствено желание.
В срок от 2 седмици , считано от датата на уволнението, следва да подадете молба в бюрото по труда. Периодът на изплащане на обезщетението за безработица е минимум 120 дни, ако сте правили вноски в социалното осигуряване поне 360 дни и достига до 720 дни (2 години), ако вноските ви са над 2160 дни (6 години). Размерът на обезщетението се изчислява на основата на определен процент от осигурителния доход – 70% за първите 180 дни и 50% за всички следващи дни. Информация относно обезщетенията за безработица може да бъде получена на телефона на Обществената служба по заетостта /Servicio Publico de Empleo Estatal/:+34 901119 999 /за граждани/, в офисите на Службата по заетостта, или на следния адрес: https://www.sepe.es/
Помощ за безработица представлява определена парична сума, която има за цел да облекчи материалните затруднения, възникнали в резултат от уволнението. Основните изисквания за отпускане на помощ за безработица са: да сте регистрирани като безработно лице; да търсите активно работа; да не разполагате с доход, надхвърлящ 75% от минималната работна заплата, да нямате право на обезщетение за безработица или то вече да е прекратено; да не отказвате подходящи предложения за работа, както и участие в курсове за повишаване на квалификацията си, преквалификация и пр. Молбата за отпускане на помощ за безработица се подава в бюрото по труда. Повече информация за всички условия, на които следва да отговаряте, можете да откриете във файла „Вашите социално-осигурителни права в Испания” на следния уеб адрес: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=bg

Информация за обезщетенията при безработица можете да откриете и в секцията „Често задавани въпроси” на сайта на обществената служба по заетостта, а именно: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/preguntas-frecuentes-prestaciones.html

За различните видове помощи:
Повече информация на сайта на Службата по социални въпроси на област Мадрид:
Обезщетенията за болничен: отпускат се поради временна неработоспособност; са в размер на не по-малко от 60% от заплатата, която получавате. В тези случаи е необходимо да посетите вашия здравен център и да представите на работодателя си издадения ви от лекаря болничен лист. Информация относно обезщетенията при временна нетрудоспособност /болнични/ може да бъде получена на адрес: http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/PrestaciondeIncapac44667/index.htm или в Центровете за информация на Института за социална сигурност /списък/: http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
Пенсиониране за възраст и стаж /Jubilacíon/: можете да кандидатствате за тази пенсия, ако сте достигнали законовата възраст за това. Минималната възраст е 65 години, в случай че можете да докажете, че имате платени социално осигурителни вноски за 36 години и шест месеца или 65 години и шест месеца, ако съответно имате по-малко осигурителни вноски. Повече информация за пенсиите може да се получи на адрес: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/index.htm или в Центровете за информация на Института за социална сигурност /списък/: http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
Подробна информация и съответното законодателство, свързано с трудови и социални въпроси, можете да намерите на страницата на Министерството на заетостта и социалната икономика на Кралство Испания: http://www.mitramiss.gob.es/
Пенсиониране при условията на Европейските регламенти: От 1 май 2010 г. са в сила два регламента за координация на системите за социална сигурност - Регламент 883/2004 на Европейския парламент и Съвета и Регламент 987/2009.
Съгласно разпоредбите на регламентите за координация на системите за социална сигурност, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка. Заявленията за отпускане на пенсии се подават до институцията по място на пребиваване на заявителя или до институцията на последната ДЧ, чието законодателство е било приложимо. По отношение на България, тази институция е Националният осигурителен институт. Датата на подаване на заявлението за пенсия в една ДЧ, се счита за дата на подаване на заявлението във всички ДЧ, по чиито законодателства лицето е придобило осигурителни периоди.
Повече информация можете да получите на електронната страница на Националния осигурителен институт:
https://www.noi.bg/ или на телефона на контактния център на НОИ  - 003592 902 0506 /при избиране от чужбина/ и 0700 14 802 /при избиране от България/.
Адрес на Националния осигурителен институт:
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64
гр. София 1303
 
Данъци
I. Преки данъци
1. Данък върху доходите на физическите лица:
Работодателят удържа дължимите от работника данъци и социални осигуровки от месечната брутна заплата. Дължимият данък върху личния доход се начислява върху всеки доход, придобит чрез труд или инвестиции и се увеличава прогресивно. Данъкът се декларира през м. май и юни на годината, следваща данъчната и се налагат глоби за неподаване или забавяне. Данъчната година в Испания обхваща периода от 1 януари до 31 декември. Гражданите, чиито доходи през годината не надвишават 22 000 евро и са получени от един източник на доход (един работодател) не подават данъчна декларация. Ако живеете в Испания 183 дни или повече през една данъчна година, вие ще трябва да декларирате всичките си доходи там, независимо къде сте ги придобили. Ако сте работили в Испания за период, по-малък от 183 дни и започнете работа в друга европейска държава, вие можете да поискате възстановяване на данъците, които са ви били удържани, докато сте били нает на работа в Испания. За целта трябва да представите в данъчната агенция формуляр 215, удостоверение за пребиваване в държавата, в която работите и удостоверение за направените ви удръжки. Периодът, в който можете да предявите претенции за възвръщане на данъците, е 4 години. Тъй като Испания се състои от 17 автономни региона, всяка общност може самостоятелно да вземе решение за своята данъчна ставка. От тук данъкът върху доходите, данъкът върху имуществото, данъкът върху наследството и социалното осигуряване не са еднакви в цялата страна.
За повече информация – Министерството на икономиката и цифровата трансформация : http://www.mineco.gob.es
Сайт на Данъчна агенция: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
За възстановяване на данък общ доход от Испания, следва да имате Certificado de retenciones - издава се от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година и е обобщение на приходите и платените от вас данъци.
Удръжките за социално осигуряване са в размер на 6,3% и в този случай удържаният данък върху дохода е 10%. Размерът на данъка върху дохода зависи от семейното положение на работника и продължителността и вида на трудовия договор.

Той е 25% за работници, които не са данъчни резиденти, с изключение на работниците във фермите, за които приспадането е 2%.

2. Корпоративен данък - сегашната данъчна ставка е 30% за големите предприятия и 25% за малките и средни предприятия, но съществуват и други специални ставки;

3. Данък върху получено наследство и дарения;

II Косвени данъци:

 1. ДДС – данъчните ставки са 4%, 10% и 21% в зависимост от вида стоки;
 2. Данъци при прехвърляне на имоти;
 3. Данъци върху алкохол, тютюн, горива;
 4. Други местни данъци.
 
Живот
Като цяло стандартът на живот в Испания е приемлив. Важно място в социалния живот заемат семейните отношения и контактите с близки и приятели. Страната е известна с провеждането на множество фестивали, повечето от които свързани с религиозните традиции и празници. Средната продължителност на живота в страната понастоящем е 81,87 години – една от най-високите в Европа. Официалните данни показват, че през последните години раждаемостта в страната намалява. 
 
Полезни линкове:
http://www.mitramiss.gob.es/ – Министерство на труда и социалната икономика
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas.html - Обществена служба за заетост
https://www.mineco.gob.es/ - Министерство на икономиката и финансите
https://www.agenciatributaria.es/ - Данъчна агенция
https://www.mscbs.gob.es/ – Министерство на здравеопазването
www.mec.es – Министерство на образованието
https://www.mlsp.government.bg/sluzhba-po-trudovi-i-sotsialni-vprosi-km-posolstvoto-na-republika-blgariya-v-madrid-kralstvo-ispaniya -Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид, Кралство Испания

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Испания.

 

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES