header eures

Условия на живот и труд

Латвия

Обща информацияфлаг Латвия

Площ -  64 589 кв.км.

Жители -  1 920 000 (2019 г.)

Езици: латвийски

 

1.Регистрация и установяване

2.Търсене на работа

3.Кандидатстване за работа

4.Жилище - намиране на жилище, цени и наеми

5.Трудови договори

6.Условия на труд

7.Възнаграждения

8.Сезонна работа в Латвия:

9.Работно време

10.Прекратяване на заетостта

11.Данъци

12.Социална сигурност

13.Здравна система

14. Настаняване и разходи за живот

15. Образователна система

16. Признаване на дипломи и квалификации

17.Културен и социален живот

18.Интернет адреси

Регистрация и установяване

Българските граждани и членовете на техните семейства, които са граждани на страни от ЕС/ЕИК и Швейцария или имат разрешение за постоянно пребиваване в такава страна имат право да влизат в Латвия с валиден документ за самоличност.

Те могат да останат в страната без разрешително за пребиваване за период до 90 дни, започващ от деня на първата им визита.

Ако останат за по-дълъг период, трябва да се регистрират в Службата по въпросите на гражданството и миграцията за получаване на разрешително за пребиваване.

Ако останат за постоянно в Латвия, те трябва да декларират адреса си в Общината или в Службата по въпросите на гражданството и миграцията.

Ако гражданин на страна от Общността е в Латвия с цел заетост, той може да има престой до 6 месеца без регистрация за пребиваване.

Гражданин от страна-членка на ЕС/ЕИП или Швейцария с непрекъснато 5-годишно пребиваване в Латвия има право на постоянно местопребиваване в Латвия. Допълнителна информация може да получите на сайта на Службата по въпросите на гражданството и миграцията www.pmlp.gov.lv.

В съответствие със Закона за регистрация на местоживеене всеки, който смени местожителството си, трябва да регистрира новото си местожителство в органа по регистрация на местоживеене в рамките на 1 месец от преместването си там. Новото местожителство може да бъде декларирано пред местния съвет, където се намира, или регистрирано по електронен път на www.latvija.lv. Гражданите на държава членка на ЕС / ЕИП или Швейцария, както и членовете на техните семейства, на които е издадено свидетелство за регистрация или свидетелство за постоянно пребиваване в Република Латвия, трябва да декларират пребиваването си в Службата за гражданство и миграция.

Допълнителна информация можете да намерите на началната страница на Службата за гражданство и миграция: www.pmlp.gov.lv.

Търсене на работа

Най-широко използваните начини за търсене на работа в Латвия са: лични контакти, обяви във вестниците и по радиото, агенциите за набиране на персонал и Интернет.

Сайтове, където можете да откриете свободни работни места: www.cv.lvwww.workingday.lv.

Важно е да знаете, че за да търсите успешно работа в Латвия, е необходимо добро владеене на латвийски език. Доста полезни в търсенето на работа могат да се окажат също руския, и в някои случаи, английския или немския езици.

Националната агенция по заетостта /NVA/ провежда държавната политика в областта на заетостта. Информация за обявените към Агенцията свободни работни места може да намерите на сайта й: www.nva.gov.lv в секцията “CV un vakanču portāls” (CV свободни работни места). Вие може също така да публикувате ваше CV.

С цел да получите помощ при търсене на работа, да се включите в курс за преквалификация или да участвате в други проактивни мерки, предлагани от Националната агенция по заетостта, или за да получавате обезщетение за безработица, трябва да се регистрирате в Националната агенция по заетостта.

Информация за EURES мрежата в Латвия може да намерите на адрес www.nva.gov.lv/eures (на английски и латвийски).

Частните посреднически фирми на пазара на труда трябва да са лицензирани от Националната агенция по заетостта. Информация за това може да се намери на сайта на агенцията, в рубриката “Licensed private employment agencies”. Само фирмите, лицензирани към Министерството на транспорта могат да посредничат на лица, търсещи работа като моряци. Информацията за лицензираните агенции е достъпна на сайта на Морската администрация, в рубриката ‘Jūrnieku reģistrs - Kuģu apkalpes komplektēšana’ /Регистър на моряците – Наемане на моряци/.

Може да работите като самонает в Латвия или да основете фирма. Информация за процедурата при започване на собствен бизнес може да бъде получена от Националната данъчна служба или Търговския регистър.

За информация как да започнете бизнес, моля свържете се с държавната приходна служба www.vid.gov.lv или Регистъра на предприятията на www.ur.gov.lv.

Кандидатстване за работа

Латвийските работодатели обикновено предпочитат кандидатите да им изпратят автобиографиите по имейл или да се свържат с тях по телефона. Работодателите предпочитат да получават заявления от кандидати, които отговарят на всички изисквания, посочени в съответната обява за работа. В CV-то кандидатът трябва да опише своя професионален опит, квалификация и умения, като подчертаватези от тях, , които са от значение за желаната работа.

Когато подготвяте своето CV, обърнете голямо внимание на точността на предоставената информация, използвания език, стил и как тя се представя.

Основното, което трябва да имате предвид е, че най-важната информация за вас трябва да е видна и добре написана. Вашето CV не трябва да е повече от две страници.

Работодателите често също искат мотивация или мотивационно писмо в допълнение към автобиографията, особено от кандидатите за по-високи длъжности. Мотивационното писмо е много важно. То трябва да е достоверно и убедително. Работодателите търсят кандидати, които разбират от тяхната работа, цели и пазар. От вас зависи дали да включите снимка в CV-то си. Някои работодатели искат снимка, обикновено за работа, включваща обслужване на клиенти.

Ако искате да кандидатствате за сезонна или нискоквалифицирана работа, е възможно да направите това по телефона.

Всички правни актове на Република Латвия могат да бъдат намерени на https://likumi.lv/ на латвийски език, някои имат и превод на английски език.

Жилище - намиране на жилище, цени и наеми

В градовете хората живеят предимно в големи жилищни блокове.

Ако искате да наемете жилища, проверете в местната преса, в интернет или с агенции за недвижими имоти. Можете също така да потърсите актуална информация от източниците на местния общински съвет, за да проверите дали така наречените общински жилища, се предлагат под наем. Въпреки това, такъв тип жилища обикновено са достъпни само в малки градове или села.

Средният месечен наем за апартамент в столицата Рига може да струва между 120 и 780 евро, което не включва комуналните услуги, които ще трябва да плащате отделно - наем, вода, ток, газ, интернет, сметки за телефон и т.н. Цената зависи от размера, състоянието и местоположението на апартамента, а собственикът може да поиска и авансово плащане.

Цената за наемане на апартамент в други градове в Латвия обикновено е по-ниска, отколкото в Рига и е поне 70 евро на месец. Трябва да запомните, че собствениците могат да поискат плащане на наема предварително - за период от 1 до 3 месеца.

Договор за наем трябва да бъде подписан в писмена форма и да обхваща всички най-важни аспекти като цена, продължителност, условия на ползване, разходи за обновяване и др.

Купуването или продажбата на апартамент е един от най-често срещаните видове сделки с имоти. Процесът на придобиване на имот е строго регламентиран от закона, така че, когато се прехвърлят каквито и да било права върху даден имот, продавачът и купувачът трябва да отговарят на всички формални изисквания, за да има сделката правно действие, напр. правото на собственост трябва да бъде вписано в имотния регистър, представят се необходимите задължителни документи - договор за продажба, искане за регистрация, доказателство за плащане на всички задължителни такси.

През декември 2019 г. средната цена на стандартните за страната апартаменти в агенциите за недвижими имоти в Рига е 819 евро / м2. Цените на апартаментите са по-високи в центъра на Рига.

Трудови договори

Преди започване на работа, работодателят и служителят трябва да сключат писмен договор.

Трудовите договори в Латвия обикновено се сключват за неопределен срок. В конкретни случаи е възможно да се сключи трудов договор за определен срок, като надлежно се обоснове подобна необходимост, например сезонна или случайна работа, платена публична работа и др.

В сключен срочен трудов договор се посочва датата, на която трудовото правоотношение се прекратява или обстоятелствата, довели до прекратяването на съответната работа. Срокът на този трудов договор не може да надвишава 3 години.

При сключване на трудов договор може да се определи изпитателен срок по съответния член от законодателството на държавата, който да определи дали служителят е подходящ за изпълнение на възложената работа. Ако в трудовия договор не е посочен изпитателен срок, той се счита за сключен без изпитателен срок. Изпитателният срок не може да надвишава повече от 3 месеца. Изпитателен срок/период не може да бъде определеян за лица под 18 години.

За лица под 18 години, отпуската е един месец. Източник на информацията: https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/lativa

Гъвкави форми на заетост

Латвийските работодатели предпочитат предимно традиционната заетост, въпреки че е налице нарастваща тенденция за избор на гъвкави форми на заетост, като например работа на непълно работно време, работа на трудов договор и срочни трудови договори. Дистанционната работа е форма на заетост, която през последните години и особено в днешно време става все по-популярна в Латвия- например работа в къщи, която дава възможност на работодателя и на служителите да направят трудовите правоотношения по-гъвкави и също така позволява на работниците да съчетават работата си със семейния и социален живот и да изпълняват своите задължения по-независимо и спокойно. Кризата с COVID 19 също доказа, че дистанционната работа е от успешните начинания и работи добре.

Допълнителна информация за трудовите права можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда: www.vdi.gov.lv (на английски и латвийски).

Трудовото право предвижда два вида трудови договори: Постоянни/ безсрочни трудови договори и срочни трудови договори.

Трудовият договор съдържа:

 • собственото, фамилното име, личния идентификационен номер и местожителството на работника и име и фамилия, регистрационния номер и адреса на работодателя;
 • началната дата на започване на работата;
 • предвидената продължителност на трудовите правоотношения (ако трудовият договор е сключен за определен срок);
 • работното място (ако не е определено конкретно работно място за изпълнение на съответните задължения, трябва да се посочи фактът, че работникът или служителят може да бъде нает на определен брой места);
 • професията на служителя (търговия, занаятчийство) и общо описание на работата, за която е сключен договор;
 • възнаграждението и времето на плащане;
 • дневно или седмично работно време;
 • продължителност на платения годишен отпуск;
 • срока на предизвестието.

Работодателят и работникът могат да изменят трудовия договор по взаимно съгласие. Измененията на трудовия договор трябва да се извършват в писмена форма.

Допълнителна информация за трудовите права можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда:  www.vdi.gov.lv – английски език и латвийски език.

Условия на труд

Специални категории

Лица под 18 години

Лица под 18-годишна възраст могат да бъдат наети само след медицински преглед и трябва да бъдат подлагани на ежегодни медицински прегледи до навършването им на 18 години.

Забранено е да се наемат тийнейджъри в условия, които представляват по висок риск за тяхното здраве, безопасност или морално и физическо развитие. Също не може да се изисква извънредно време.

Лицата под 18 години трябва да работят 5 дни в седмицата, не повече.

Деца на възраст над 13 години могат да бъдат наети само на обикновена работа: например за събиране на реколтата и поливане на градини, прибиране на реколтата и опаковане на стоки и др.

Източник на информацията: https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/lativa

Бременни жени и жени в след родилен период

За да се избегне всякакъв възможен риск за здравето или безопасността на бременната жена, работодателят е длъжен, след получаване на доклада на лекаря, да гарантира, че условията на труд и работното време на бременната жена са такива, че да се избегнат всякакви рискове и усложнения в този период. Ако не могат да се осигурят такива условия на труд или подходящо работно време, работодателят трябва временно да прехвърли бременната жена на по -подходяща работа и на по лек режим. След изменение на трудовия договор възнаграждението не може да бъде по-ниско от предишните средни доходи на жената.

На работодателите е забранено да прекратяват трудовия договор с бременна жена или жена през първата година от периода след раждане, а в случая на кърмачки - за периода на кърмене, освен в случаите, когато работникът или служителят е нарушил сериозно трудовия договор или условията на работа без основателна причина.

Хора с увреждания

В случай на намаляване на броя на служителите, на хората с увреждания трябва да се даде приоритет в сферата на заетостта, ако техните резултати и квалификация не се различават значително от тези на другите служители.

На работодателите е забранено да прекратяват трудовия договор със служител, ако са с увреждания, освен в случаите, когато служителят сериозно е нарушил трудовия договор или условията на работа без основателна причина.

Членове на профсъюзите

На работодателите е забранено да прекратяват трудов договор със служител, който е член на синдикална организация без предварителното съгласие на съответния синдикат.

Чужденци

Чужденците, които не са от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или швейцарски граждани, трябва да получат подходящо разрешение, което да им позволи да работят в Латвия от Службата по гражданство и миграция, преди да започнат работа.

Допълнителна информация за трудовите права можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда: www.vdi.gov.lv както на английски език така и латвийски език.

Самостоятелна заетост

Полезна информация за стартирането и управлението на бизнес в Латвия може да бъде намерена на националния портал на Латвия www.latvija.lv, където са налични и електронни услуги.

Държавната агенция по заетостта предлага възможности за участие в дейности за започване на собствен бизнес или за самостоятелно заети лица: www.nva.gov.lv.

Финансовата институция ALTUM предлага финансова подкрепа за започване на бизнес: www.altum.lv.

Можете да получите и подкрепа за стартиране на бизнес, повишаване на конкурентоспособността, привличане на чуждестранни инвеститори и стартиране на експортни операции от Агенцията за инвестиции и развитие на Латвия (IDAL): www.liaa.gov.lv.

Ако желаете да се регистрирате като самостоятелно заето лице, трябва да се регистрирате като данъкоплатец в Държавната данъчна служба (VID). Когато се регистрирате, трябва да попълните заявление, в което посочвате вида на икономическата дейност, която планирате да предприемете, и да предоставите копия от документите, които потвърждават, че имате съответните умения. Трябва също така да подадете съгласие от собственика на недвижимия имот, за да регистрирате мястото на стопанска дейност. Не се начислява такса за регистрация. Удостоверението за регистрация на данъкоплатеца се издава лично или в електронен формат в срок от 10 дни след подаването на заявлението.

Самонаетите лица трябва да плащат държавните социалноосигурителни вноски (през 2019 г. процентът е бил 32.15%) ако месечните им приходи възлизат на най-малко 430 EUR. Те също така трябва да заплатят 5% от дохода си в пенсионен фонд.

Еднолични търговци, създаване на компания

Ако искате да започнете бизнес като едноличен търговец ЕТ или да създадете компания, трябва да регистрирате бизнеса си в Enterprise Register. Много е важно да разберете дали типът бизнес, който планирате да започнете, изисква лиценз. Ако вашият бизнес изисква лиценз (например търговия с алкохол или тютюн), трябва да го получите преди да се регистрирате в регистъра на предприятията.

След като започнете бизнес, трябва да се регистрирате като данъкоплатец в местния офис на Държавната служба за приходите в рамките на 30 дни.

За да бъдете социално осигурен и да получавате социално осигуряване като едноличен търговец ЕТ, трябва да попълните регистрационен формуляр в Държавната агенция за социално осигуряване, за да се регистрирате като член на държавното социално осигуряване и да направите своите вноски за социално осигуряване. Ако вашата компания ще наеме хора, ще трябва да плащате вноски за социално осигуряване и за своите служители.

Допълнителна информация относно регистрацията на самостоятелно заети лица може да намерите на началната страница на Държавната служба за приходите: www.vid.gov.lv.

Допълнителна информация за регистрацията на едноличните търговци и за създаването на компания можете да намерите на началната страница на Регистър на предприятията: www.ur.gov.lv .

Възнаграждения

В частният сектор служител и работодател се договарят за заплатата преди започване на работа. Възнагражденията в държавните и местните власти се определят от Закона за възнагражденията на длъжностните лица и служителите на органите на държавната и местната власт.

Възнаграждението на служителите обикновено зависи от тяхната професия и умения, както и от сферата на дейност на компанията. Най-високото възнаграждение е в секторите на ИКТ и финанси, както и за специалисти и ръководители на производствени компании.

Средното часово възнаграждение (бруто) по професия е:

Инженери: 9–12 евро

IT специалисти: 12–18,50 EUR

Заварчици: 6–8 евро

Търговски представители: 7,35–9,80 EUR

Складови работници: 5,50–6,30 EUR

Средната брутна месечна заплата в Латвия през третото тримесечие на 2019 г. беше 1 091 евро.

В Латвия минималната месечна заплата се определя от държавата. От 2022 г. минималната работна заплата е 500 € бруто месечно., съгласно данни на Евростат. Остава непроменена от 2021г.

Заплатите се различават в различните региони: те са най-високи в Рига и околностите, а най-ниски в източната част на страната.

Работодателите са задължени да плащат осигурителни вноски за своите служители.

Сезонна работа в Латвия:

Сезонната работа в Латвия е законово определена предимно в контекста на продължителността на трудовия договор. Той трябва да бъде сключен за неопределен период от време, но в някои случаи са разрешени срочни договори - работа със сезонен характер е един от тези случаи.

Законът за труда посочва две основни изключения от общите правила за сезонните работници:

 • продължителността на трудовия договор за сезонна работа е с определен срок и не трябва да надвишава 10 месеца (Закон за труда, раздел 45);
 •  обща регулация за седмичните и дневните периоди на почивка не трябва да се прилага, ако същата е несъвместима с естеството на работата. Самото работно време обаче не трябва да надвишава стандартното време от 40 часа на седмица през отчетния период (Трудово законодателство, раздел 140)

Сезонните работници от трети страни в селското, горското и рибното стопанство имат право на възнаграждение, което е не по-малко от средното месечно брутно възнаграждение в съответния сектор на заетостта (Решение № 225 на правителството „Наредба относно размера на финансовите средства, необходими за чужденец и определянето на наличието на финансови средства”).

Всички правни актове на Република Латвия могат да бъдат намерени на https://likumi.lv/ в латвийски, някои от актовете също имат английски превод.

 

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Данъци и вноски за служители

Социалноосигурителните вноски възлизат на 35,09%, от които 24,09% се плащат от работодателя и 11% се плащат от служителя.

Доходите на латвийските данъкоплатци подлежат на прогресивен данък върху доходите на физическите лица (IIN) от 20%, 23% или 31,4% в зависимост от нивото на доходите.

Работодателите са задължени да изплащат заплати не по-малко от два пъти месечно-аванс и остатъка от заплатата на работника/служителя, освен ако работникът/служителят и работодателят не се споразумеят за друг начин на изплащане на задължителни месечни плащания. Повечето от по-големи компании изплащат заплатите по банков път по представени лични банкови сметки на служителите/работниците си.

Когато се изплащат заплати, работодателят трябва да издаде разписка, която показва платената сума, удържаните данъци и изплатените осигурителни вноски, както и броя на отработените часове, включително извънреден труд и часове, отработени през нощта и в почивни дни. Работодателят е длъжен да обясни как се изчисляват сумите на разплащателния лист, ако служител поиска това.

Доходът не подлежи на облагане с данък при праг на доход ,чийто максимален размер е 300 евро на месец и данъчни облекчения за зависими лица 230 евро на месец за издръжка.

Годишният праг на доходи и надбавки за зависими лица се прилагат и за жителите на държава-членка на ЕС или държава-членка на ЕИП, ако са спечелили над 75% от общия си доход в Латвия.

Допълнителна информация относно правата за заетост можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда: www.vdi.gov.lv (на английски и латвийски).

Работно време

Нормално работно време и продължителност на работната седмица:

Работната седмица е фиксирана на 5 дни. Ако поради естеството на работата 5-дневна работна седмица не е възможно, след консултация с представители на работниците работодателят може да определи 6-дневна работна седмица. Ако има 6-дневна работна седмица, продължителността на работния ден не може да надвишава 7 часа. В събота работата трябва да приключи по-рано, отколкото в други дни. Продължителността на работния ден в събота се определя в колективния трудов договор, условията на труд или трудовия договор.

Извънредно работно време

Извънредното време е разрешено, ако работодателят и служителят са се съгласили писмено с него.

Нощна работа

Нощен работник е служител, който обикновено извършва нощна работа в съответствие с разсрочен график или поне 50 дни през календарната година. Нощните часове се разбират като период от 10:00 ч. вечерта до 6:00 ч сутринта на следващия ден.

Работа на смени

Ако е необходимо да се осигури непрекъсната работа, работодателят може да организира работата на смени след консултации с представители на служителите. В такива случаи продължителността на смяната не може да надвишава нормалното ежедневно работно време за съответната категория на служителите.

Работни дни преди официалните празници

Продължителността на работния ден непосредствено преди официален празник се намалява с 1 час, освен ако колективният трудов договор, работни правила или трудов договор осигуряват още по-кратко работно време.

Това правило се прилага за работниците с нормално работно време. То не се прилага за работници на непълно работно време. Ако национален празник се пада в неделя, няма изискване за намаляване на работното време в предходният петък за работниците с нормално работно време.

Работни почивки

Всеки служител има право на почивки, ако работният им ден е по-дълъг от 6 часа. Почивка трябва да бъде предоставена след не повече от 4 часа от началото на работния ден. Продължителността на почивките се определя от работодателя след консултация с представители на служителите, но те не могат да бъдат по-кратки от 30 минути. Ако не е възможно да се даде почивка наведнъж, тя може да бъде разделена на части, които не могат да бъдат по-кратки от 15 минути всяка.

Седмични периоди на почивка

Продължителността на седмичните почивки не може да бъде по-кратка от 42 последователни часа във всеки 7-дневен период. Това правило може да не се прилага, ако се изчислява натрупано/сумарно работно време.

Ако  е налице  5-дневна работна седмица, служителите получават два дни за почивка седмично.Ако е налице  6-дневна работна седмица, се предоставя един ден за почивка на седмица. Обикновено се предоставят два последователни дни за почивка.

Неделя е универсалният ден за почивка за седмицата. Ако е необходимо да се осигури непрекъсната работа, служител може да бъде на работа и в неделя, като се дава ден за почивка в друг ден от седмицата.

Допълнителна информация относно правата за заетост можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда: www.vdi.gov.lv (на английски и латвийски).

 

Отпуск (годишен отпуск, родителски отпуск и т.н.)

Платен годишен отпуск

Всеки служител има право на платен годишен отпуск. Този отпуск не може да бъде по-кратък от 4 календарни седмици, без да се включват официалните празници.

По споразумение между работодателя и служителя платен годишен отпуск за текущата година може да се предоставя на отделни периоди през годината. Въпреки това периода за годишен отпуск за дадена година не може да бъде по-малък от 2 непрекъснати календарни седмици.

Паричното обезщетение за годишен отпуск е забранено, освен в случаите, когато трудовото правоотношение е прекратено и служителят не е използвал платения си годишен отпуск.

Процедури за предоставяне на платен годишен отпуск

Платеният годишен отпуск се предоставя всяка година в съответствие със споразумение между работодателя и служителя или чрез график за отпуск. При предоставяне на платен годишен отпуск работодателят е длъжен да вземе предвид желанията на служителя доколкото това е възможно.

Служителят може да поиска платен годишен отпуск за първата година на заетост, ако е бил постоянно нает от работодателя за не по-малко от 6 месеца. Работодателят е длъжен да предостави такъв отпуск изцяло.

Допълнителен отпуск може да бъде предоставен на служителите, ако:

Служителят има три или повече деца под 16 години или дете с увреждания под 18 години. Продължителността на такъв допълнителен отпуск е 3 работни дни.

Също и служител/работник е в специфичен риск. В този случай допълнителният отпуск не може да бъде по-малък от 3 работни дни.

Ако служителят се грижи за едно или две деца до 14 години. В този случай допълнителният отпуск не може да бъде по-малък от 1 работен ден.

Колективният трудов договор или трудов договор могат да предвиждат и други случаи, в които може да се предостави допълнителен отпуск (за нощен труд , работа на смени, продължителна работа и др.).

Работодателят може да предостави на служителя неплатен отпуск по желание на служителя.

Отпуск за майчинство и раждане

Отпуск по майчинство (56 календарни дни) и отпуск за раждане на дете (56 календарни дни) са обобщени и се предоставят 112 календарни дни, независимо колко дни отпуск по майчинство е взела бременната жена преди раждането.

Отпускът, отпуснат поради бременност и раждане, не се счита за част от платен годишен отпуск.

По принцип жена, която взема отпуск по майчинство и раждане, запазва позицията си. Ако това не е възможно, работодателят трябва да осигури подобна или равностойна работа на жената с еквивалентни условия на труд и условия на работа.

Отпуск по бащинство

Бащата има право на 10 календарни дни отпуск. Отпускът по бащинство може да бъде предоставен веднага след раждането на детето и не по-късно от 2 месеца след раждането.

Отпуск за отглеждане на дете

Всеки служител има право на отпуск за отглеждане на дете, за раждане или осиновяване на дете. Отпускът за отглеждане на дете продължава 18 месеца и може да бъде поискан по всяко време, докато детето навърши 8 години.

Периодът, прекаран от служител в отпуск за отглеждане на дете, се счита за част .  от общия трудов стаж.

Служител,  ползващ отпуск за отглеждане на дете , запазва предишната си работа. Ако това не е възможно, работодателят трябва да осигури подобна или еквивалентна работа на служителя с еквивалентни условия на труд и условия на работа.

Учебен отпуск

Служител, който учи във всяка форма на образователна институция и в същото време продължава да работи, в съответствие с колективен трудов договор или с трудов договор може да получи платен или неплатен учебен отпуск.

Служителите, които се явяват на държавни изпити или пишат и защитават дисертации, получават платен учебен отпуск не по-малко от 20 работни дни годишно. Ако служителят получава еднократно възнаграждение, той получава отпуск за обучение със средно възнаграждение или без него.

Допълнителна информация относно правата за заетост можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда: www.vdi.gov.lv (на английски и латвийски).

Прекратяване на заетостта

Трудовото правоотношение може да бъде прекратено само в случаите, предвидени в Закона за труда.

По взаимно съгласие на страните.

Служителят и работодателят могат да прекратят трудово правоотношение, ако постигнат взаимно споразумение. Такова споразумение следва да бъде сключено в писмена форма.

След изтичане на трудовия договор, ако договорът е сключен за определен срок

Трудовото правоотношение приключва в деня на изтичане на трудовия договор. Ако такъв срок не е упоменат в трудовия договор, работодателят е длъжен да уведоми писмено работника или служителя за очакваното прекратяване на работа не по-късно от 2 седмици предварително.

Прекратяване на работа при поискване от трети страни

В случай на служител, който е под 18 години, родители/настойници или Държавната инспекция по труда могат да поискат прекратяване на трудовата заетост, ако такова лице изпълнява работа, която застрашава здравето, безопасността, морала или оказва негативно влияние върху неговото развитие или образование.

При предизвестие от която и да е от страните (служител или работодател)

Служителят има право да прекрати трудовия договор с предварително писмено предизвестие от един календарен месец, освен ако в колективния или трудов договор не е предвиден по-кратък срок на предизвестие.

Служителят има право да изпрати незабавно писмено предизвестие за прекратяване на трудовия договор на работодателя, ако служителят има съществена причина, която му пречи да продължи трудовото правоотношение въз основа на морал и справедливост.

По време на изпитателния срок работодателят и работникът или служителят имат право да прекратят трудовия договор с писмено предизвестие от 3 дни.

Работодателят има право да прекрати писмено трудовия договор единствено на основания, свързани с поведението или способностите на служителя, или на основата на организационни, технологични или подобни мерки, които се предприемат във фирмата, например, ако служителят сериозно е нарушил трудовия договор или условията при които е бил нает на работа без уважителна причина или ако работникът или служителят не е в състояние да изпълни договорената работа поради здравословни причини и други причини, вписани и в законодателството на държавата.

Работодателят не може да прекратява трудов договор на бременна жена, жените в след родилния период не могат да бъдат уведомявани за прекратяване на трудовите им правоотношения в срок до 1 година. Ако жената кърми, прекратяването е забранено за целия период на кърмене. Също така е забранено да се освобождава служител, който е инвалид, освен в конкретни случаи, предвидени в закона. Прекратяването на трудов договор е разрешено в следните изключителни случаи: ликвидация на фирма или прекратяване на основания, свързани с поведението на служителя.

В Латвия заетостта може да бъде прекратена и при пенсиониране.

Допълнителна информация относно правата за заетост можете да намерите на началната страница на Държавната инспекция по труда: www.vdi.gov.lv (на английски и латвийски език).

Данъци

Доходите на латвийските данъкоплатци подлежат на прогресивен данък върху доходите на физическите лица IIN. Ставки на IIN през 2020 г .:

20% за общ годишен доход до 20 004 евро

23% за дела на годишния доход над 20 004 евро, но под 62 800 евро

31,4% за дела на годишния доход над 62 800 евро.

Доходите подлежат на необлагаем праг и данъчни облекчения за зависими лица. Прагът на необлагаемия доход е различен за всеки човек и се изчислява по специална формула, която отчита годишния облагаем доход на лицето. Към 2020 г. максималният годишен праг на личен доход е 300 евро на месец.

Данъчното облекчение през 2020 г. е 250 евро за всякo домакинство.

Годишният праг на доходи и надбавките за работещи лица се прилагат и за жителите на държава-членка на ЕС или държава-членка на ЕИП, ако са спечелили повече от 75% от общия си доход в Латвия.

Всички доходи, получени от платена работа, върху която трябва да бъде удържан данък върху доходите на физическите лица, подлежат на социално осигуряване. Настоящата ставка на осигурителните вноски е 35,09% от доходите на служителя, от които 24,09% се плаща от работодателя и 11% от служителя.

Стандартната ставка на данъка върху добавената стойност е 21%, а намалените ставки, наложени за определени категории стоки и услуги, са 12% и 0%.

Ставката на данъка върху имуществото е 1,5% от стойността на земята, сградите и инженерните структури.

Начислява се акциз върху алкохолни напитки, тютюневи изделия, нефтопродукти, безалкохолни напитки, кафе, природен газ и течности за употреба в електронни цигари.

Мита се налагат върху стоки, които се внасят от страни, които не са държави-членки на ЕС. Приложимата данъчна ставка зависи от вида и стойността на стоките.

Социална сигурност

Работодателите са длъжни да удържат суми за социално осигуряване от заплатите на работниците и служителите.  Вноските са задължителни от момента, в който започнете работа. За заетите лица те са в размер на 35.09% от работната заплата, като 24,09 % се заплащат от работодателя, а 11,0 % - от работника.  1% от общия размер на задължителните вноски се прехвърля за финансиране на здравни услуги. При заболяване, първите 10 дни болнични се покриват от работодателя, след това размерът е 80 % от средната работна заплата на лицето. За повече информация посетете : www.vsaa.lv, или се обадете на безплатен телефон: +371 80001015.

Латвия има определена минимална месечна работна заплата в размер на EUR 500 , считано от 01.01.2021 г.  Средната работна заплата за последната година.  е  EUR 841.

Продължителността на работното време е 8 часа на ден или 40 часа на седмица. Подрастващите и служителите, които са изложени на риск, работят, в съответствие с Кодекса на труда при намалено работно време от 7 часа дневно или 35 часа седмично. Полагаемият се отпуск е не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници.

За лица под 18 години, отпуската е един месец.

Източник на информацията: https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/lativa

Здравна система

Здравните услуги се предоставят от държавни, общински и частни лечебни заведения. Финансираните от държавата здравни услуги се предлагат само в медицински заведения, които имат подписани договори с Националната здравна служба.

В Латвия финансираната от държавата медицинска помощ е на разположение на граждани и лица, които не са граждани на Латвия, както и на граждани на държави-членки на ЕС, държави от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които пребивават в Латвия поради заетостта си или като самостоятелно заети лица и техните семейства. Здравната система е достъпна и за чужденци, които имат разрешение за постоянно пребиваване в Латвия, за бежанци и лица, получили субсидиарна закрила, както и за задържани и осъдени затворници. Другите жители трябва да плащат за медицински услуги в съответствие с ценовата листа на лечебното заведение или специалиста.

Здравните прегледи са задължителни за хора, чиято работа е свързана с възможни рискове за здравето, служители, чието здраве може да бъде повлияно от вредни фактори на околната среда по време на работа и служители, които имат специални условия на труд. Разходите за задължителен здравен преглед преди започване на работа се поемат от съответното лице или от потенциалния работодател по взаимно съгласие. Разходите за допълнителни здравни прегледи се поемат от работодателя.

 

Спешна медицинска помощ

За спешна медицинска помощ в Латвия (NMP) наберете номера на услугата NMP 113 или номера на спешната спасителна служба 112. Тези номера могат да се набират както от мобилни телефони, така и от стационарни.

В допълнение към горните номера, номерът 03 може да се използва и за извикване на NMP услугата от стационарна линия.

За по-малко сериозни заболявания или наранявания можете да се свържете с вашия общопрактикуващ лекар или да се обадите на телефонната линия за консултация с личния лекар на +371 66016001 (в делнични дни от 17:00 до 8:00 часа, 24 часа на ден в почивните дни и празниците, възможни консултации на латвийски, руски и английски) или посетете най-близкото място за спешни случаи, спешното отделение или болница за оказване на болнична помощ.

Стационарна и извън болнична медицинска помощ

Жителите могат да посещават центрове за извън болнично лечение, за да се консултират със специалисти, да преминат прегледи или да получат други амбулаторни здравни услуги.

Вижте раздела Veselības aprūpes pakalpojumi (Здравни услуги) на началната страница на Националната здравна служба www.vmnvd.gov.lv за изчерпателен списък с участието на пациентите.

Стоматология

В Латвия стоматологичните услуги, включително посещенията при стоматологичен хигиенист, се финансират от държавния бюджет само за деца под 18 години и ако лечението се предоставя от зъболекар или медицинско заведение, което има договор с Националната здравна служба.

Закупуване на лекарства

Лекарства с рецепта и без рецепта могат да бъдат закупени в аптеките. За да закупите лекарства с рецепта, се нуждаете от рецепта, издадена от общо практикуващ лекар или специалист. Предписанията се издават безплатно, но пациентът трябва да плати такса, когато посещава специалиста. Не трябва да се плаща такса, когато лекарят не извърши преглед на пациента или не предостави нужната консултация. Списък на лекарствата, платени от държавата, можете да намерите на уебсайта на Националната здравна служба.

За информация относно възможностите за здравеопазване и приноса на пациента се свържете със съответното здравно заведение, Националната здравна служба - www.vmnvd.gov.lv или регионалните здравноосигурителни каси или се обадете на номера на безплатен телефон на 80001234.

 

Настаняване и разходи за живот

Жителите на големите градове в Латвия живеят предимно в големи блокове. Жителите в малките населени места живеят в частни къщи. Наблюдава се съществена разлика в цените на жилищата в столицата Рига, околностите й, някои градове от една страна и останалата част от Латвия от друга страна.

Ако желаете да наемете жилище, проверете съответните рубрики във вестниците, интернет и агенциите за недвижими имоти. Може да проверите, особено в малките населени места, дали общината разполага с общински жилища за даване под наем. Договорът за наем трябва да е в писмена форма и да съдържа най-важните клаузи, засягащи цената, времетраенето, начинът за ползване разходи за поддръжка и ремонт и др.

Средният наем на апартамент в столицата варира между EUR 120 и EUR 780 и не включва консумативите. Цената зависи от местоположението, големината и състоянието. Наемите в другите градове са по-ниски, но обикновено не падат под EUR 70. Наемодателят може да поиска предварително плащане на в размер на 1-3 месечни наема.

Покупко-продажбите са обект на стриктна процедура и регулация.

Примерни цени на имоти в добро състояние и добро местоположение в Рига

 • Студио -  EUR 23 000–29 000
 • Едностаен апартамент - EUR 30 000–40 000
 • Двустаен апартамент - EUR 32 000–47 000
 • Тристаен апартамент-  EUR 40 000–50 000

В други региони на Латвия цените на имотите са с 20-50 % по-ниски.

Между 30 и 40% от месечната заплата се изразходва за наем и комунални плащания. Средните потребителски цени в Латвия не се различават значително от средните цени в други европейски страни.

Средните цени на храните през третото тримесечие на 2019 г. бяха следните: свинско 4,50 евро / кг; колбаси, кренвирши 5 EUR / kg; пилешко филе 5,70 евро / кг; сирене 5–8 евро / кг; мляко 0,90 евро / литър; хляб 0,5–1 евро; картофи 0,5 евро / кг; бира (в магазините) 0,7–1,3 EUR / 500 мл. Средно хранене в ресторант струва между 20 и 40 евро. Цената на електроенергията започва от 15,65 евро / 100 кВтч, докато средната цена за литър гориво от 95 клас е 1,267 евро (4 февруари 2020 г.). Чаша кафе в кафене или ресторант - 1,57 евро. Билет за кино - 6.54 евро. Едно посещение на басейн - 7,00 EUR.

Образователна система

Обучението в държавните и общински училища в Латвия се провежда на латвийски език. Обучение на други езици е възможно в частните училища и в образователните програми за етнически малцинства. Всеки, който завърши основно или средно образование на друг език, трябва едновременно да учи латвийски и да положи изпит по езика.

Обучението за придобиване на професионална квалификация или преквалификация се провежда на латвийски, ако е финансирано от държавата или общините.

Предучилищното, основното и средното образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. В частните училища се заплаща такса.

Ако средното образование е придобито извън Латвия, дипломата/сертификатът трябва да бъде предоставен за експертна оценка на Академичния информационен център.

 Гражданитена страна членка на ЕС, получаващи своето образование в Латвия, са равнопоставени по отношение на заплащането на такси и условията на обучение с жителите и постоянно живущите в Латвия.

Образователната система в Латвия се състои от няколко нива:

 • Предучилищното образование обхваща децата на възраст 1,5 и 7 години. Съществува задължителна подготовка за преди започване на първи клас, за деца на 5 години;
 • Основното образование започва от 6 и 7 годишна възраст и продължава 9 години. То е задължително в Латвия. При дипломиране се полагат изпити;

Средното образование е включва следните степени:

 • Общообразователно – 3 години,
 • Средно професионално – 2-4 години и предлага професионално образование във всички сфери на икономиката.
 • Следсредно образование. След завършване на средното образование може да се придобие продължаващо професионално образование - 1-3 години или професионално развитие с продължителност не по-малко от 160 учебни часа.

Висше образование може да се придобие в колежи или университети. Класификацията на висшето образование включва следните степени:

 • Академично висше образование
 • Бакалавър 3-4 години обучение
 • Магистър 1-2 години
 • Професионално висше образование
 • Професионален бакалавър 4 години
 • Професионален магистър 1-2 години.

Висшето образование е в редовна или задочна форма. Съществува ограничена държавна поръчка за всяко висше учебно заведение. След висше образование - магистърската степен дава право за продължаване на образованието в 3-4 годишна докторска програма в следните области социални науки, природни науки, право, технически науки, хуманитарни науки.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Латвия / Akadēmiskās informācijas centrs, Vaļņu iela 2, Рига LV-1050, Latvia/, можете да намерите на: http://www.aic.lv/

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europass.cedefop.europa.eu/.

3.Европейската система за трансфер на кредити (ECTS):

 Европейската кредитна система за трансфер цели да улесни признаването на периоди на обучение в чужбина. Въведена през 1989 г., тя функционира, като част от образователната програма на страната. Тя е ключово допълнение към програмата за студентска мобилност Еразъм.

Културен и социален живот

Латвия е малка, но красива страна с много интересни туристически атракции (крайбрежието на Балтийско море, с пясъчни плажове на някои места и каменисти плажове на други, национален парк Гауя, който е наречен "Малката Швейцария", интересни природни образувания, открити в цялата страна, древни културни паметници и др.).

Спортът е много популярен в Латвия, включително хокей на лед, баскетбол, биатлон и бобслей. Можете да посетите ледени пързалки, спортни клубове и центрове за семеен отдих.

Рига може да се счита за културен метрополия на Латвия, с голяма концентрация на научни, културни и развлекателни места. Много музеи са се превърнали във важни културни центрове, където редовно се провеждат различни обществени събития.

Повече за латвийските музеи на: www.muzeji.lv

Новата сграда на Националната библиотека на Латвия, наричана още „Gaismas pils“ (Замъкът на светлината) www.lnb.lv е уникална европейска забележителност на културното наследство.

За да научите повече за последните събития и новини в тази област, посетете портала на Министерството на културата: www.km.gov.lv.

Тук ще намерите уеб страници с информация за съответните културни събития: http://www.rits.lv/http://www.satori.lv/ и т.н.

За да научите повече за Латвия и туризма в Латвия, посетете следните портали с информация затуристи: www.latvia.travel/lvwww.vietas.lv; www.tours.lv; www.travelnews.lvwww.travellatvia.lv.

Подробности за културните дейности могат да бъдат намерени и на уебсайтовете на местните власти.

Интернет адреси:

www.nva.gov.lv – Национална служба за заетост

www.vsaa.lv – Социална сигурност

www.aic.lv/ - Център за признаване на дипломи и квалификации

https://www.vid.gov.lv/   - Националната агенция по приходите

http://www.vdi.gov.lv/en/ Инспекция по труда

Република България няма функциониращо посолство в столицата Рига. Обслужващо посолство за български граждани на територията на Република Латвия е посолството на Република България във Варшава, Полша.

Посолство на Република България в Република Полша

Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
Тел.: +4822 629 4071; +4822 629 4072; Факс: +4822 628 22 71

За спешни случаи в извънработно време: + 48 668 668 813

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/poland

Консулска служба с консулски окръг териториите на Полша, Латвия и Литва
Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland
Тел.: +4822 629 4071/ +4822 629 4072/ Факс: +4822 628 13 40

За спешни случаи в извънработно време: + 48 668 668 813
Работно време: По - Пт, 08:30 – 17:00 ч.
Работно време с граждани: 09:00 – 12:00 ч. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български почетен консул в страната
Маирита Солима (Mairita Solima)
гр. Рига
Doma laukums/square 1, Riga, LV-1050, Latvija
Тел.: +371 7 211-776,
Факс: +371 7 503-326,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Република България е акредитирано посолството на Република Латвия във Варшава.

Посолство на Република Латвия във Варшава 
Канцелария: ul. Królowej Aldony 19, 03-928 Warszawa
Тел.: +22 617 11 05 (09.00-17.00)
Тел.: +601 293 611 (emergency contact phone for citizens of Latvia)
Факс: +22 617 11 06 (24 h)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Работно време: По – Пт, 09.00 - 16.00 ч.
Консулска служба
Работно време: По и Ср, 10.00 - 12.00 ч.
Тел.: +22 616 40 14 (09.00-17.00)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Почетно консулство на Република Латвия в България
Адрес: София 1463, Район Триадица, ул. Адриана Будевска №17
Телефон: +359 2 9809321; +359 2 9033445
Факс:+ 359 2 9802426
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Латвия.

Последна актуализация: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES