header eures

Условия на живот и труд

Латвия

Обща информация

Площ -  64 589 кв.км.

Жители -  2 070 371 (преброяване на 1 март 2011 г.)

Езици: латвийски

Регистрация и установяване

Българските граждани и членовете на техните семейства, които са граждани на страни от ЕС/ЕИК и Швейцария или имат разрешение за постоянно пребиваване в такава страна имат право да влизат в Латвия с валиден документ за самоличност.

Те могат да останат в страната без разрешително за пребиваване за период до 90 дни, започващ от деня на първата им визита.

Ако останат за по-дълъг период, трябва да се регистрират в Службата по въпросите на гражданството и миграцията за получаване на разрешително за пребиваване.

Ако останат за постоянно в Латвия, те трябва да декларират адреса си в Общината или в Службата по въпросите на гражданството и миграцията.

Ако гражданин на страна от Общността е в Латвия с цел заетост, той може да има престой до 6 месеца без регистрация за пребиваване.

Гражданин от страна-членка на ЕС/ЕИП или Швейцария е с непрекъснато 5-годишно пребиваване в Латвия има право на постоянно местопребиваване в Латвия. Допълнителна информация може да получите на сайта на Службата по въпросите на гражданството и миграцията www.pmlp.gov.lv.

Търсене на работа

Най-широко използваните начини за търсене на работа в Латвия са: лични контакти, обяви във вестниците и по радиото, агенциите за набиране на персонал и Интернет.

Сайтове, където можете да откриете свободни работни места: www.cv.lvwww.workingday.lv.

Важно е да знаете, че за да търсите успешно работа в Латвия, е необходимо добро владеене на латвийски език. Доста полезни в търсенето на работа могат да се окажат също руския, и в някои случаи, английския или немския езици.

Националната агенция по заетостта /NVA/ провежда държавната политика в областта на заетостта. Информация за обявените към Агенцията свободни работни места може да намерите на сайта й: www.nva.gov.lv в секцията “CV un vakanču portāls” (CV свободни работни места). Вие може също така да публикувате ваше CV.

С цел да получите помощ при търсене на работа, да се включите в курс за преквалификация или да участвате в други проактивни мерки, предлагани от Националната агенция по заетостта, или за да получавате обезщетение за безработица, трябва да се регистрирате в Националната агенция по заетостта.

Информация за EURES мрежата в Латвия може да намерите на адрес www.nva.gov.lv/eures (на английски и латвийски).

Частните посреднически фирми на пазара на труда трябва да са лицензирани от Националната агенция по заетостта. Информация за това може да се намери на сайта на агенцията, в рубриката “Licensed private employment agencies”. Само фирмите, лицензирани към Министерството на транспорта могат да посредничат на лица, търсещи работа като моряци. Информацията за лицензираните агенции е достъпна на сайта на Морската администрация, в рубриката ‘Jūrnieku reģistrs - Kuģu apkalpes komplektēšana’ [Регистър на моряците – Наемане на моряци.

Може да работите като самонает в Латвия или да основете фирма. Информация за процедурата при започване на собствен бизнес може да бъде получена от Националната данъчна служба или Търговския регистър.

  

Социална сигурност

Работодателите са длъжни да удържат суми за социално осигуряване от заплатите на работниците и служителите.  Вноските са задължителни от момента, в който започнете работа. За заетите лица те са в размер на 35.09% от работната заплата, като 24,09 % се заплащат от работодателя, а 11,0 % - от работника.  1% от общия размер на задължителните вноски се прехвърля за финансиране на здравни услуги. При заболяване, първите 10 дни болнични се покриват от работодателя, след това размерът е 80 % от средната работна заплата на лицето. За повече информация посетете : www.vsaa.lv, или се обадете на безплатен телефон: +371 80001015.

Латвия има определена минимална месечна работна заплата в размер на EUR 430, считано от 01.01.2018 г.  Средната работна заплата през 2018 г.  е  EUR 794.

Продължителността на работното време е 8 часа на ден или 40 часа на седмица. Подрастващите и служителите, които са изложени на риск, работят, в съответствие с Кодекса на труда при намалено работно време от  7 часа дневно или 35 часа седмично. Полагаемият се отпуск е не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници. За лица под 18 години, отпуската е един месец. Източник на информацията: https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/lativa

  

Данъци

Когато лице започне работа в Латвия, работодателят е длъжен да го регистрира в Държавната служба по приходите като данъкоплатец.

Дължими в Латвия са следните видове данъци: данък върху дохода на физическите лица, корпоративен данък, данък добавена стойност, данък върху недвижимата собственост, данък върху МПС и д

Ставката на ДДС е 21 %, като за определени стоки и услуги се плаща намалена ставка от 12%, а други са освободени от плащане на ДДС. Повече информация можете да получите на сайта на Държавната агенция за приходите https://www.vid.gov.lv/en

Данъкът върху доходите на физическите лица е диференциран поради въвеждането на прогресивна ставка за данък върху доходите на физическите лица през 2018 г. Това означава, че годишният доход до 20 004 евро е подложен на данъчна ставка от 20% (замествайки предишната ставка от 23%), делът на приходите от 20 004 евро до 55 000 евро е обложен с 23% данъчна ставка и само делът на дохода над 55 000 EUR е обложен с 31,4% данъчна ставка. Необлагаемият минимум е EUR 230 месечно. https://www.fm.gov.lv/en/s/taxes/

Живот

Жителите на големите градове в Латвия живеят предимно в големи блокове. Жителите в малките населени места живеят в частни къщи. Наблюдава се съществена разлика в цените на жилищата в столицата Рига, околностите й, някои градове от една страна и останалата част от Латвия от друга страна.

Ако желаете да наемете жилище, проверете съответните рубрики във вестниците, Интернет и агенциите за недвижими имоти. Може да проверите, особено в малките населени места, дали общината разполага с общински жилища за даване под наем. Договорът за наем трябва да е в писмена форма и да съдържа най-важните клаузи, засягащи цената, времетраенето, начинът за ползване разходи за поддръжка и ремонт и др.

Средният наем на апартамент в столицата варира между EUR 120 to EUR 780 и не включва консумативите. Цената зависи от местоположението, големината и състоянието. Наемите в другите градове са по-ниски, но обикновено не падат под EUR 70. Наемодателят може да поиска предварително плащане на в размер на 1-3 месечни наема.

Покупко-продажбите са обект на стриктна процедура и регулация.

Примерни цени на имоти в добро състояние и добро местоположение в Рига

 • ·          Студио-  EUR 23 000–29 000
 • ·          Едностаен апартамент - EUR 30 000–40 000
 • ·          Двустаен апартамент - EUR 32 000–47 000
 • ·          Тристаен апартамент-  EUR 40 000–50 000

В други региони на Латвия цените на имотите са с 20-50 % по-ниски.

  

Образование

Обучението в държавните и общински училища в Латвия се провежда на латвийски език. Обучение на други езици е възможно в частните училища и в образователните програми за малцинствата. Всеки, коти завърши основно или средно образование на друг език, трябва същевременно да учи латвийски и да положи изпит по езика.

Обучението за придобиване на професионална квалификация или преквалификация се провежда на латвийски, ако е финансирано от държавата или общините.

Предучилищното, основното и средното образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. В частните училища се заплаща такса.

Ако средното образование е придобито извън Латвия, дипломата/сертификатът трябва да бъде предоставен за експертна оценка на Академичния информационен център.

Жителите на страна членка на ЕС, получаващи своето образование в Латвия, са равнопоставени по отношение на заплащането на такси и условията на обучение с жителите и постоянно живущите в Латвия.

Образователната система в Латвия се състои от 6 нива:

 • ·          Предучилищното образование обхваща децата на възраст 5-6 години. Съществува задължителна подготовка за преди започване на първи клас.
 • ·          Основното образование започва на 7 годишна възраст и продължава 9 години. То е задължително в Латвия. При дипломиране се полагат изпити.
 • ·          Средното образование е 2 вида:

Общообразователно – 3 години,

Средно професионално – 2-4 години и предлага професионално образование във всички сфери на икономиката.

 • ·          Следсредно образование. След завършване на средното образование може да се придобие продължаващо професионално образование - 1-3 години или професионално развитие с продължителност не по-малко от 160 учебни часа.
 • ·          Висше образование може да се придобие в колежи или университети. Класификацията на висшето образование включва следните степени:

Академично висше образование:

Бакалавър 3-4 години обучение

Магистър 1-2 години

Професионално висше образование:

Професионален бакалавър 4 години

Професионален магистър 1-2 години.

Висшето образование е в редовна или задочна форма. Съществува ограничена държавна поръчка за всяко висше учебно заведение

 • ·          След висше образование. Магистърската степен дава право за продължаване на образованието в 3-4 годишна докторска програма в следните области социални науки, природни науки, право, техника, хуманитарни науки.

  

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Латвия / Akadēmiskās informācijas centrs, Vaļņu iela 2, Рига LV-1050, Latvia/, можете да намерите на: http://www.aic.lv/
 2. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europass.cedefop.europa.eu/.

 Интернет адреси:

www.nva.gov.lv – Национална служба за заетост

www.vsaa.lv – Социална сигурност

www.aic.lv/ - Център за признаване на дипломи и квалификации

https://www.vid.gov.lv/   - Националната агенция по приходите

http://www.vdi.gov.lv/en/ Инспекция по труда

Република България няма функциониращо посолство в столицата Рига. Обслужващо посолство за български граждани на територията на Република Латвия е посолството на Република България във Варшава, Полша.

Посолство на Република България в Република Полша

Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
Тел.: +4822 629 4071; +4822 629 4072; +4822 629 4073; +4822 629 4074; +4822 629 4075
Факс: +4822 628 22 71

Дежурни телефони в извънработно време:
+ 48 22 629 40 71/72
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/poland

Консулска служба на посолството
Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland
Тел.: +4822 629 4071/ +4822 629 4072/ +4822 629 4073/ +4822 629 4074/ +4822 629 4075
Факс: +4822 628 13 40
Приемно време: По – Пт, 9.00 - 12.00 ч.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български почетен консул в страната
Маирита Солима (Mairita Solima)
гр. Рига
Doma laukums/square 1, Riga, LV-1050, Latvija
Тел.: +371 7 211-776,
Факс: +371 7 503-326,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.За Република България е акредитирано посолството на Република Латвия във Варшава.

Посолство на Република Латвия във Варшава 
Канцелария: ul. Królowej Aldony 19, 03-928 Warszawa
Тел.: +22 617 11 05 (09.00-17.00)
Тел.: +601 293 611 (emergency contact phone for citizens of Latvia)
Факс: +22 617 11 06 (24 h)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Работно време: По – Пт, 09.00 - 16.00 ч.
Консулска служба
Работно време: По и Ср, 10.00 - 12.00 ч.
Тел.: +22 616 40 14 (09.00-17.00)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Почетно консулство на Република Латвия в България
Адрес: София 1463, Район Триадица, ул. Адриана Будевска №17
Телефон: +359 2 9809321; +359 2 9033445
Факс:+ 359 2 9802426
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES