header eures

Условия на живот и труд

Люксембург

Обща информацияфлаг Люксембург

Площ - 2 586 кв.км. 

Жители – 613,900 (2019)

Езици: френски, немски, люксембургски

Валута: Евро (EUR)

Регистрация и установяване

Българските граждани могат да пътуват до Люксембург с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Люксембург не повече от 3 месеца  (ваканция, семейно посещение, бизнес пътуване, професионална дейност и др.), без да е необходима регистрация. Ако гражданите на държави членки на ЕС, каквито са българските граждани, желаят да останат повече от три месеца в Люксембург, то те трябва да изпълняват едно от следващите условия:

 • Да са наети по трудов договор или да са самонаето лице;
 • Да разполагат с достатъчно ресурси за себе си и за членовете на тяхното семейство, така че да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане и да имат застрахователно покритие за болест;
 • Да са записани в държавно или частно учебно заведение във Великото херцогство Люксембург с цел участие в обучителен курс или професионално обучение. В този случай те следва също да разполагат с достатъчно ресурси за себе си и за членовете на тяхното семейство, така че да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане и да имат застрахователно покритие за болест.

Българските граждани и членовете на техните семейства (без значение каква е тяхната националност), които възнамеряват да останат в Люксембург за период по-дълъг от три месеца, трябва да декларират пристигането си пред местните служби, на мястото, където те възнамеряват да живеят в рамките на три месеца след тяхното пристигане, за да кандидатстват за сертификат за регистрация.

Декларантите трябва да представят следните документи пред местните служби на мястото където те възнамеряват да живеят:

 • Валидна лична карта или международен паспорт (придружен, ако е необходимо от виза или разрешително за пребиваване, издадени от друга държава-членка);
 • Удостоверение за семейно положение – където е приложимо;
 • Удостоверение за сключен граждански брак или партньорство;
 • Удостоверение за раждане.

Местните служби биха могли да изискат и други документи, ето защо е препоръчително да се свържете с тях предварително.

 Ако документите ви не са издадени на немски, френски или английски е необходимо към тях да бъде прикрепен превод от заклет преводач.

След като са декларирали пристигането си пред местните служби, декларантите могат да получат сертификат за регистрация за себе си и за членовете на семейството си.

Търсене на работа

Считано от 01 януари 2014 г. българите, желаещи да работят в Люксембург не трябва да притежават разрешително за работа. За повече информация: Държавната служба по заетостта (ADEM), 10 rue Bender - L-1229, Люксембург: http://www.adem.public.lu/fr/index.html

Обяви за свободни работни места можете да откриете чрез Държавната служба по заетост ADEM (Agence pour le développement de l’emploi). За да получите достъп до обявите за свободни работни места е необходимо да имате регистрация в ADEM и в платформата JobBoard. Можете да публикувате CV-то си на платформата JobBoard, като това е общоприето в Люксембург. Когато създадете профила си в тази платформа, достъп до Вашия профил и CV ще имат регистрираните там работодатели.

Когато търсите работа можете да се обърнете и към частните агенции за временна заетост – адресите им може да откриете на сайта на FEDIL (FEDIL Employment services). Обяви за работа се публикуват също и в националната преса (Luxemburger Wort, La Voix – в съботните издания).

Кандидатстване за работа

Предвид позицията на Люксембург в центъра на Европа и факта, че има три официални езика (люксембургски, френски и немски), владеенето на няколко езика е много важно при кандидатстване за много работни места в Люксембург. В зависимост от сферата на дейност,  владеенето на френски, английски, немски и люксембургски  езици е много ценено качество. Холандски, италиански, испански и португалски  езици също ще бъдат оценени от работодателите. Следователно, за да имате добри шансове за осигуряване на работа, е препоръчително да се владеят минимум два езика, включително поне един от официалните езици на страната.

Независимо какъв сте по образование или по професия документите – автобиография и мотивационно писмо, които представяте когато кандидатствате за работа, трябва да са на немски, френски или на английски език. Ако не е указан изрично езикът, на който трябва да представите документите си, те трябва да бъдат изготвени на езика, на който е публикувана обявата за свободната позиция. Постарайте се да научите колкото може повече за фирмата, за която кандидатствате и сами да се свържете с нея.

Жилище

Наемите на жилищата в Люксембург са високи и за да ги избегнат, много хора живеят в съседните държави и пътуват ежедневно за работа. Цените на имотите и наемите в Люксембург са едни от най-високите в Европа.

Жилище можете да търсите в секциите за недвижими имоти на местните вестници (Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Quotidien, Lux-Bazar, etc). Има и уеб-страници в интернет. Можете също така да се свържете и с агенции за недвижими имоти.

Както вече споменахме по-горе, наемите в Люксембург са високи, а най-високи те са в града Люксембург. Наемът за жилище с две спални е средно 1100 евро, за студио средната цена е 625 евро, а за апартамент с една спалня средно наемът е 850 евро. Цените са по-ниски в градовете, които са отдалечени от столицата, най-вече в северната част на страната (след Ettelbruck) и на юг (Esch/Alzette).

Процедури, провеждани от агенциите за недвижими имоти:
При подписване на договора за наем, новият наемател трябва да плати такса за агенция, която е равна на един месечен наем плюс 15% ДДС. Имотът се проверява, когато наемателят връща ключовете, преди да напусне. Наемодателите обикновено изискват депозит, равен на два или три месеца наем.

Признаване на дипломи и квалификации

Получаването на признание за придобита квалификация или компетенции може да играе важна роля за решението на човека да започне работа в друга европейска държава. За съжаление различните образователни системи често затрудняват работодателите и институциите при оценяването на квалификации.

В Европейския съюз един от основните принципи е правото на гражданите на да могат да упражняват професията си във всяка една от държавите членки. В действителност обаче различни национални изискванмия понякога блокират достъпа на някои професии в страната домакин.С цел справянето с подобни различия в Европейския съюз е установена система за признаване на професионалните квалификации. В рамките на тази система е направено разграничаване между регламентираните професии (професии, за които има законови изисквания) и професии, които не са законово регламентирани в повечето държави членки.

Европейската комисия е установила инструменти, за да осигури по-голяма яснота и прозрачност при признаването на квалификации както за академични, така и професионални цели:

 • Европейска рамка за професионална квалификация(The European Qualifications Framework (EQF). Основната цел на рамката е да създаде връзка между различните национални квалификационни системи, за да улесни признаването на дипломи. Всички квалификации в различните държави следва да реферират към конкретно ниво от европейската рамка.
 • Национални информационни центрове за академично признаване(The National Academic Recognition Information Centres (NARICs) www.enic-naric.net. Мрежата от национални информационни центрове за академично признаване е основана през 1984 по инициатива на Европейската комисия. NARIC предоставя съвети и услуги, свързани с академичното признаване в различни държави на периодите на образование в чужбина. Националния център в Люксембург можете да намерите на: https://cedies.public.lu/fr.html
 • Европейска система за трансфер на кредити(The European Credit Transfer System (ECTS).
 • Europassе инструмент, който осигурява прозрачност за професионалните умения. Europass се състои от пет стандартизирани документа: CV (Curriculum Vitae); езиков паспорт; приложение към сертификат; приложение към диплома; Europass мобилност. Линк:  https://europa.eu/europass/en
 • База данни на Европейската комисия на регламентираните професии. Линк: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Условия на труд и заплащане

През 2021 година минималната работна заплата за страната е най-високата в ЕС – 2 202 евро месечно.

Когато получите предложение за работа, трябва да внимавате дали трудовият договор, който ви предлагат да подпишете, съдържа всички определени от закона клаузи.

В повечето случаи трудовите договори се сключват за неопределен период. Този вид договори са известни като: „CDI“ договори (contrat à durée indéterminée). Договорите трябва да са сключени преди или най-късно в деня на започване на трудовия ангажимент. Договорът се подписва в две копия - по едно за работника и за работодателя.

В трудовия договор трябва да се съдържа минимум следната информация:

 • идентификация на двете страни;
 • датата, на която договорът влиза в сила;
 • работното място;
 • длъжност и, ако е приложимо, описание на задълженията;
 • работно време;
 • основна заплата и, ако е приложимо, надбавки (договорени бонуси и др.);
 • продължителност на пробния период;
 • продължителността на платения отпуск,
 • предизвестия.

Специфични правила, които се отнасят до временни трудови договори – „CDD“ договори („contrat à durée déterminée“):

Временните договори се сключват за извършването на специфични краткосрочни дейности като например сезонна работа, временно увеличаване на работата, за заместване на липсващ служител и т.н. Продължителността на временния договор не може да бъде по-дълга от 24 месеца (включително и удължаването му). За сезонна работа продължителността на договора може да бъде не повече от 10 месеца.  

В допълнение към законово установените клаузи, които следва да присъстват във всеки трудов договор, във временния договор трябва да се съдържа също така и следната информация:

 • датата, на която договорът изтича или минималната продължителност на валидността на договора;
 • името на служителя, който ще бъде заместван (ако това е приложимо);
 • продължителност на пробния период;
 • клауза за подновяване на договора (когато това е приложимо).

Работното време е времето, през което служителите са на разположение на своя работодател. Законното работно време, предвиден в закона е 40 часа седмично, 8 часа на ден. Работният ден не може да надвишава десет часа.

Заплащане: Според данни на европейската статистическа служба Евростат /https://ec.europa.eu/eurostat/ към януари 2020 година минималната работна заплата за страната е най-високата в ЕС – 2142 евро.

Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение, ако има сериозна причина за това, която е свързана със способностите или поведението на работника или поради оперативните нужди на компанията.

Сезонна работа

Сезонният договор е специална форма на срочен договор, предмет на специфични правила.

Сезонният договор не е предназначен да покрива периодично увеличаване на нормалната дейност на даден бизнес, а да покрива специфични задачи, които не се изпълняват през останалата част от годината.

Предпоставки: Сезонните трудови договори могат да се сключват само за дейности, които имат сезонен характер, т.е. дейности като:

 • прибиране на реколтата (вкл. прибиране на грозде и др.);
 • опаковане на събраните продукти;
 • инструктори и координатори за отдих и почивка;
 • ваканционен екскурзовод и туристически водач;
 • наблюдение и поддръжка на обществени открити басейни и къмпинги;
 • позиции в търговски обекти, хотели и ресторанти, които са отворени само в определен период от годината;
 • позиции в търговски обекти, хотели и ресторанти, които имат редовно и предвидимо сезонно увеличение на активността през годината;
 • позиции в компании, занимаващи се с авиация и превоз на хора, които имат редовно и предвидимо сезонно увеличение на активността през годината.

Продължителност: В рамките на период от 12 последователни месеца, сезонен договор не може да бъде сключен за повече от 10 месеца, включително подновяване.

Не е задължително сезонният трудов договор да има точна крайна дата. Може да има условна крайна дата, но в този случай трябва да бъде посочена минимална продължителност.

Сезонният договор автоматично приключва, когато изтече срокът му или когато е постигната целта, за която е сключен.

Условия на труд на сезонните работници: Сезонните работници имат същите права като всеки друг служител. Въпреки това в хотелиерството и ресторантьорството (сектор HORECA - хотели, ресторанти и кафенета) се прилагат специални разпоредби относно работното време и платения отпуск.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство е Инспекция по труда на Люксембург - Inspection du Travail et des Mines (ITM), адрес: 3, rue des Primeurs, 2361 Strassen, B.P. 27, L- 2010 Luxembourg. Телефон: +352 247 76100, имейлl: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Administration des douanes et accises (Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung)

Здравна система

Вие имате право на здравни грижи, ако работите по трудово правоотношение или сте самостоятелно заето лице, или ако (този писък не е изчерпателен): сте стажант; получавате парични обезщетения по схема за осигуряване за болест, майчинство или злополуки; сте безработни и получавате обезщетение за безработица; получавате пенсия за старост, инвалидност или наследствена пенсия; получавате обезщетение за трудова злополука на годишна база; сте млад човек, полагащ доброволен труд; сте служител с увреждания, работещ в работилница в закрито помещение, или получавате доход за лица с тежки увреждания; член на семейството на осигурено лице, пребиваващ в Люксембург (съпруг/съпруга, регистриран партньор, малолетно дете или дете, което не е малолетно, но е на възраст под тридесет години, и чиито доходи са под определена граница). Малолетните деца, които не са осигурени като членове на семейството, също имат право на здравна грижа.

При търсене на медицинско лечение в Люксембург всеки е свободен да избира своя доставчик на здравни услуги (лекар, болница и т.н.). Необходима е идентификационна осигурителна карта при всички медицински консултации и посещения. Тази карта се издава, когато работникът се осигурява. За някои услуги трябва да се получи предварително разрешение от съответния здравен фонд; то често се дава въз основа на положително становище на Службата по медицински контрол на социалната сигурност (Contrôle médical de la sécurité sociale).

Европейската здравна осигуровка е валидна за всички страни в ЕС и за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. Нейната валидност е 12 месеца. В Люксембург има 9 различни здравни каси, работодателят правни вноски в някоя от тях и от касата Вие получавате социално осигурителната си карта. Може свободно да избирате лекари и болници, в които да се лекувате. Касите поемат от 80 до 100 % от разходите за лечение. Туристи и хора, търсещи работа се обслужват безплатно при спешни случаи.

Социална сигурност

В Люксембург системата за социална сигурност осигурява защита за пет възможни ситуации: болест и майчинство, злополуки и професионални заболявания, старост, инвалидност и оцелели, семейни отговорности и безработица.

Размерът на вноската за безработица е 6.10% за работниците и служителите. Плащането на вноските се разпределя по равно между работодателя и получателя.

Повече информация по въпроса може да намерите на: www.ec.europa.eu

На следния сайт www.ccss.lu можете да намерите информация за различните видове социални осигуровки.

Социалноосигурителни вноски, заплащани от работодателя: най-малко 11,96% + вноски в Mutualité des Employeurs (Дружеството за взаимно застраховане на работодателите) според категорията на риска; Социалноосигурителните вноски, платени от служителя: 12.45%.

Данъци

Съществува спогодба между република България и Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото.

След сключването на трудов договор автоматично ставате част от социално осигурителната система на страната. ДОД се определя по прогресивна скала със 17 стъпки като достига до максимум 38%. Своите данъци можете да изчислите на следните интернет адреси: www.eureslux.org и www.impotsdirects.public.lu

Благодарение на минималната работна заплата и относително ниските данъци, доходите са привлекателни. Вноските за социално осигуряване са по-ниски, отколкото в съседните страни.

Различните ставки на ДДС са както следва:

 • Супер-намалена ставка: 3% (напр. Хранителни продукти, фармацевтични продукти, ресторанти)
 • Намалена ставка: 8%
 • Междинна ставка: 14% (например облекло за възрастни, вино)
 • Стандартна ставка: 17% (например алкохол, бира, обувки за възрастни)Удръжки от заплатата:

Данъците и социалноосигурителните вноски се приспадат от месечната заплата („удържана при източника“) и се заплащат на съответните органи от работодателя. Служителите подават данъчна декларация всяка година, за да проверят дали са платили твърде много или твърде малко според приложимата плъзгаща скала. Лицата, които се облагат с данък общ доход, попадат в един от трите различни данъчни класа, в зависимост от семейното им положение и източника на дохода на домакинството (чуждестранни или люксембургски). Вторият доход на домакинството се облага в съответствие с допълнителна данъчна карта и е в размер от 15% до 33%.  

За да може да си възстановите данъците от Люксембург е достатъчно да имате Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension - годишното обобщение на доходите. Този документ показва общата сума, която сте получили от вашия работодател и сумата на данъка, която вашия работодател е заплатил в данъчната служба от приходите ви. 

Образователна система

Образователната система в Люксембург е многоезична. Успешното завършване на образованието в Люксембург се удостоверява със Сертификат за завършване на училище или Диплома за професия. Повечето от училищата са държавни и са безплатни.

Извън държавната образователна система, в Люксембург има няколко частни училища, които са международни. Образованието е задължително от 4 до 16 години.

За да запишете детето си в държавно училище (предучилищно, начално или средно образование), трябва да отидете в местната общинска администрация по вашето местожителство със следните документи: удостоверение за семейно положение (livret de famille), удостоверение за раждане, последния училищен доклад за детето (където това е приложимо).

Отличителна черта на люксембургската образователна система е отличната езикова подготовка на учащите. Часовете се провеждат на немски, френски и люксембургски. Особено популярно през последните години е обучението чрез Интернет.

Недържавните училища, каквото е Европейското училище в Люксембург, имат собствена система за приемане, оценяване и сертифициране.

Висше образование/университет:

Има няколко начина за придобиване на висше образование - чрез Люксембургския университет, чрез международния университетски институт (Institut Universitaire International) и техническо образование в Brevet de Technicien Supérieur (BTS), Училище за търговия и мениджмънт (The Ecole de commerce et de gestion) и др.

Люксембургският университет е основан през 2003 година и по настоящем има три факултета: la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (Факултет на науката, технологията и комуникацията), la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance (Факултет по право, икономика и финанси) и Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education (Факултет по езици, хуманитарни науки, изкуство и образование).

Живот

По данни на Евростат цените на потребителските стоки и услуги в Люксембург са относително високи. През 2017 г. те са 127% от средните стойности на преобладаващите цени в рамките на 28-те държави-членки на Европейския съюз (100%).

Ето няколко примера за цени: сандвич - 4 евро; вестник – 2,20; Билет за кино – 9, кока – кола в заведение – 2,50, кафе – 3, хляб – 2,40.
Хранене от менюто в местния ресторант струва средно 11 евро. Окончателната сметка ще зависи от консумираните напитки.

Традиционни популярни празници: 6 януари: Dräikinneksdag (Богоявление): денят, в който люксембургци ядат традиционната торта „Дванадесета нощ“ или „galette des rois“. Който намери боба, скрит вътре в тортата, става „крал“ или „кралица“ за деня.

Liichtmëssdag (Candlemas): вечер, децата, носещи Liichtebengelchen (фенери), обикалят квартала си, пеейки традиционни песни. 

През март (първата неделя във Великия пост) жителите на много села празнуват Буербреннен със запалването на огромен огън, който символизира края на зимата и настъпването на пролетта.

Интернет адреси:

http://www.adem.public.lu/fr/ - Държавна служба по заетостта

http://www.ccss.lu/ – Социални осигуровки

http://www.cnap.lu/ - Пенсионно осигуряване

http://www.adem.public.lu/fr/mobilite-europeenne/Eures/ - EURES Luxembourg

www.impotsdirects.public.luwww.eureslux.org  - Данъци

www.mae.lu/ - Министерство на външните работи

http://www.fes.lu/ - Люксембургски съюз на агенциите за временна заетост

https://jobboard.adem.lu – онлайн услуга на ADEM с обяви за свободни работни места за търсещи работа лица и работодатели

Република България няма посолство в Люксембург. Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е акредитиран за  извънреден и пълномощен посланик на  Република България във Великото Херцогство Люксембург със седалище Брюксел.

Посолство на Република България в Белгия
Адрес: ул. "Мосики" №7,1180 Брюксел, Кралство Белгия
Тел.: +32 2 374 47 88
Приемно време: Понеделник - Петък, 09.00 – 17.30 ч.
Консулска служба
Адрес: Rue Copernic, 4C Bruxelles 1180, Uccle
Тел.: +32 2 374 59 63
Работно време: Понеделник - Петък, 10.00 - 12.00 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/belgium

Интересите на Великото Херцогство Люксембург в Република  България се представят от посолството на Кралство Белгия (икономически и консулски).

Посолство на Кралство Белгия в София

Ул. „Джеймс Баучър” №103, 1407 София
Тел.: +359 2 988 72 90
Факс: +359 2 963 36 38
Дежурен телефон в извънработно време: +359 888 631 931
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Люксембург.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES