header eures

Условия на живот и труд

Люксембург

Обща информацияфлаг Люксембург

Площ - 2 586 кв.км. 

Жители – 626 900 (2020)

Езици: френски, немски, люксембургски

Валута: Евро (EUR)

 

 1. Регистрация и установяване
 2. Търсене на работа
 3. Кандидатстване за работа
 4. Жилище
 5. Признаване на дипломи и квалификации
 6. Условия на труд и заплащане
 7. Сезонна работа
 8. Работно време
 9. Отпуск
 10. Възнаграждение
 11. Прекратяване на заетостта
 12. Здравна система и социална сигурност
 13. Данъци                                      
 14. Образователна система
 15. Живот
 16. Интернет адреси

Регистрация и установяване

Българските граждани могат да пътуват до Люксембург с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Люксембург не повече от 3 месеца  (ваканция, семейно посещение, бизнес пътуване, професионална дейност и др.), без да е необходима регистрация. Ако гражданите на държави членки на ЕС, каквито са българските граждани, желаят да останат повече от три месеца в Люксембург, то те трябва да изпълняват едно от следващите условия:

 • Да са наети по трудов договор или да са самонаето лице;
 • Да разполагат с достатъчно ресурси за себе си и за членовете на тяхното семейство, така че да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане и да имат застрахователно покритие за болест;
 • Да са записани в държавно или частно учебно заведение във Великото херцогство Люксембург с цел участие в обучителен курс или професионално обучение. В този случай те следва също да разполагат с достатъчно ресурси за себе си и за членовете на тяхното семейство, така че да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане и да имат застрахователно покритие за болест.

Българските граждани и членовете на техните семейства (без значение каква е тяхната националност), които възнамеряват да останат в Люксембург за период по-дълъг от три месеца, трябва да декларират пристигането си пред местните служби, на мястото, където те възнамеряват да живеят в рамките на три месеца след тяхното пристигане, за да кандидатстват за сертификат за регистрация.

Декларантите трябва да представят следните документи пред местните служби на мястото където те възнамеряват да живеят:

 • Валидна лична карта или международен паспорт (придружен, ако е необходимо от виза или разрешително за пребиваване, издадени от друга държава-членка);
 • Удостоверение за семейно положение – където е приложимо;
 • Удостоверение за сключен граждански брак или партньорство;
 • Удостоверение за раждане.

Местните служби биха могли да изискат и други документи, ето защо е препоръчително да се свържете с тях предварително.

 Ако документите ви не са издадени на немски, френски или английски е необходимо към тях да бъде прикрепен превод от заклет преводач.

След като са декларирали пристигането си пред местните служби, декларантите могат да получат сертификат за регистрация за себе си и за членовете на семейството си.

Търсене на работа

Считано от 01 януари 2014 г. българите, желаещи да работят в Люксембург не трябва да притежават разрешително за работа. За повече информация: Държавната служба по заетостта (ADEM), 10 rue Bender - L-1229, Люксембург: http://www.adem.public.lu/fr/index.html

Обяви за свободни работни места можете да откриете чрез Държавната служба по заетост ADEM (Agence pour le développement de l’emploi). За да получите достъп до обявите за свободни работни места е необходимо да имате регистрация в ADEM и в платформата JobBoard. Можете да публикувате CV-то си на платформата JobBoard, като това е общоприето в Люксембург. Когато създадете профила си в тази платформа, достъп до Вашия профил и CV ще имат регистрираните там работодатели.

Когато търсите работа можете да се обърнете и към частните агенции за временна заетост – адресите им може да откриете на сайта на FEDIL (FEDIL Employment services). Обяви за работа се публикуват също и в националната преса (Luxemburger Wort, La Voix – в съботните издания).

Кандидатстване за работа

Предвид позицията на Люксембург в центъра на Европа и факта, че има три официални езика (люксембургски, френски и немски), владеенето на няколко езика е много важно при кандидатстване за много работни места в Люксембург. В зависимост от сферата на дейност,  владеенето на френски, английски, немски и люксембургски  езици е много ценено качество. Холандски, италиански, испански и португалски  езици също ще бъдат оценени от работодателите. Следователно, за да имате добри шансове за осигуряване на работа, е препоръчително да се владеят минимум два езика, включително поне един от официалните езици на страната.

Независимо какъв сте по образование или по професия документите – автобиография и мотивационно писмо, които представяте когато кандидатствате за работа, трябва да са на немски, френски или на английски език. Ако не е указан изрично езикът, на който трябва да представите документите си, те трябва да бъдат изготвени на езика, на който е публикувана обявата за свободната позиция. Постарайте се да научите колкото може повече за фирмата, за която кандидатствате и сами да се свържете с нея.

Жилище

Наемите на жилищата в Люксембург са високи и за да ги избегнат, много хора живеят в съседните държави и пътуват ежедневно за работа. Цените на имотите и наемите в Люксембург са едни от най-високите в Европа.

Жилище можете да търсите в секциите за недвижими имоти на местните вестници (Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Quotidien, Lux-Bazar, etc). Има и уеб-страници в интернет. Можете също така да се свържете и с агенции за недвижими имоти.

Както вече споменахме по-горе, наемите в Люксембург са високи, а най-високи те са в града Люксембург. Имоти: Средният наем за къща възлиза на 2 913 евро на месец или 18,93 евро / м² между 1 юли 2019 г. и 30 юни 2020 г. За апартаментите средният наем е 1,550 евро или 29,41 евро / м². Цените са по -ниски в децентрализираните градове и главно на север (отвъд Етелбрюк) и в южната част на страната (Еш / Алцет ...).Закупуване на собствен имот: Средната цена на къща за продажба e около 1.057.374 евро между юли 2019 г. и юни 2020 г., т.е. 5.593 евро / м². Средната цена за апартамент е близо 732.626 евро, което съответства на 8.858 евро / м² на същата дата.

Процедури, провеждани от агенциите за недвижими имоти:
При подписване на договора за наем, новият наемател трябва да плати такса за агенция, която е равна на един месечен наем плюс 15% ДДС. Имотът се проверява, когато наемателят връща ключовете, преди да напусне. Наемодателите обикновено изискват депозит, равен на два или три месеца наем.

Признаване на дипломи и квалификации

Получаването на признание за придобита квалификация или компетенции може да играе важна роля за решението на човека да започне работа в друга европейска държава. За съжаление различните образователни системи често затрудняват работодателите и институциите при оценяването на квалификации.

В Европейския съюз един от основните принципи е правото на гражданите да могат да упражняват професията си във всяка една от държавите членки. В действителност обаче различни национални изискванмия понякога блокират достъпа на някои професии в страната домакин.С цел справянето с подобни различия в Европейския съюз е установена система за признаване на професионалните квалификации. В рамките на тази система е направено разграничаване между регламентираните професии (професии, за които има законови изисквания) и професии, които не са законово регламентирани в повечето държави членки.

Европейската комисия е установила инструменти, за да осигури по-голяма яснота и прозрачност при признаването на квалификации както за академични, така и професионални цели:

 • Европейска рамка за професионална квалификация(The European Qualifications Framework (EQF). Основната цел на рамката е да създаде връзка между различните национални квалификационни системи, за да улесни признаването на дипломи. Всички квалификации в различните държави следва да реферират към конкретно ниво от европейската рамка.
 • Национални информационни центрове за академично признаване(The National Academic Recognition Information Centres (NARICs) www.enic-naric.net. Мрежата от национални информационни центрове за академично признаване е основана през 1984 по инициатива на Европейската комисия. NARIC предоставя съвети и услуги, свързани с академичното признаване в различни държави на периодите на образование в чужбина. Националния център в Люксембург можете да намерите на: https://cedies.public.lu/fr.html
 • Европейска система за трансфер на кредити(The European Credit Transfer System (ECTS).
 • Europassе инструмент, който осигурява прозрачност за професионалните умения. Europass се състои от пет стандартизирани документа: CV (Curriculum Vitae); езиков паспорт; приложение към сертификат; приложение към диплома; Europass мобилност. Линк:  https://europa.eu/europass/en
 • База данни на Европейската комисия на регламентираните професии. Линк: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Условия на труд и заплащане

Когато получите предложение за работа, трябва да внимавате дали трудовият договор, който ви предлагат да подпишете, съдържа всички определени от закона клаузи.

В повечето случаи трудовите договори се сключват за неопределен период. Този вид договори са известни като: „CDI“ договори (contrat à durée indéterminée). Договорите трябва да са сключени преди или най-късно в деня на започване на трудовия ангажимент. Договорът се подписва в две копия - по едно за работника и за работодателя.

В трудовия договор трябва да се съдържа минимум следната информация:

 • идентификация на двете страни;
 • датата, на която договорът влиза в сила;
 • работното място;
 • длъжност и, ако е приложимо, описание на задълженията;
 • работно време;
 • основна заплата и, ако е приложимо, надбавки (договорени бонуси и др.);
 • продължителност на пробния период;
 • продължителността на платения отпуск,
 • предизвестия.

Специфични правила, които се отнасят до временни трудови договори – „CDD“ договори („contrat à durée déterminée“):

Временните договори се сключват за извършването на специфични краткосрочни дейности като например сезонна работа, временно увеличаване на работата, за заместване на липсващ служител и т.н. Продължителността на временния договор не може да бъде по-дълга от 24 месеца (включително и удължаването му). За сезонна работа продължителността на договора може да бъде не повече от 10 месеца.  

В допълнение към законово установените клаузи, които следва да присъстват във всеки трудов договор, във временния договор трябва да се съдържа също така и следната информация:

 • датата, на която договорът изтича или минималната продължителност на валидността на договора;
 • името на служителя, който ще бъде заместван (ако това е приложимо);
 • продължителност на пробния период;
 • клауза за подновяване на договора (когато това е приложимо).

Работа на непълно работно време: Служител на непълно работно време е служител, който договаря намален работен график с работодателя си, работещ по-малко часове от обичайния график, приложим в предприятието. Правните разпоредби защитават работниците на непълно работно време от дискриминация (ограничения за извънреден труд и т.н.).

Чиракуването е дуална система за професионално обучение, координирана от Министерството на образованието, децата и младежта и съответните професионални камари. Договорите за чиракуване обикновено са с продължителност три години и обхващат конкретни професии.

Студентска работа: ограничена до 2 месеца годишно, по време на училищните ваканции (за млади хора под 27 години).

Споразумение за стаж: работа, която трябва да се извършва в рамките на основно образователна практика като неразделна част от образователното обучение.

Сезонна работа

Сезонният договор е специална форма на срочен договор, предмет на специфични правила.

Сезонният договор не е предназначен да покрива периодично увеличаване на нормалната дейност на даден бизнес, а да покрива специфични задачи, които не се изпълняват през останалата част от годината.

Предпоставки: Сезонните трудови договори могат да се сключват само за дейности, които имат сезонен характер, т.е. дейности като:

 • прибиране на реколтата (вкл. прибиране на грозде и др.);
 • опаковане на събраните продукти;
 • инструктори и координатори за отдих и почивка;
 • ваканционен екскурзовод и туристически водач;
 • наблюдение и поддръжка на обществени открити басейни и къмпинги;
 • позиции в търговски обекти, хотели и ресторанти, които са отворени само в определен период от годината;
 • позиции в търговски обекти, хотели и ресторанти, които имат редовно и предвидимо сезонно увеличение на активността през годината;
 • позиции в компании, занимаващи се с авиация и превоз на хора, които имат редовно и предвидимо сезонно увеличение на активността през годината.

Продължителност: В рамките на период от 12 последователни месеца, сезонен договор не може да бъде сключен за повече от 10 месеца, включително подновяване.

Не е задължително сезонният трудов договор да има точна крайна дата. Може да има условна крайна дата, но в този случай трябва да бъде посочена минимална продължителност.

Сезонният договор автоматично приключва, когато изтече срокът му или когато е постигната целта, за която е сключен.

Условия на труд на сезонните работници: Сезонните работници имат същите права като всеки друг служител. Въпреки това в хотелиерството и ресторантьорството (сектор HORECA - хотели, ресторанти и кафенета) се прилагат специални разпоредби относно работното време и платения отпуск.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Работно време

Определение: Работното време е времето, през което служителите са на разположение на своя работодател. Те трябва да приемат правила от своя работодател и не могат да се разпореждат свободно по лични въпроси. Не се включва времето, прекарано в пътуване до или от работа. Законното работно време, предвидено от закона, е 40 часа седмично и 8 часа на ден. Работният ден не може да надвишава 10 часа. В някои изключителни случаи (ако има сериозен инцидент или са необходими спешни работи), работното време може да бъде в отворен край или ограничено до 12 часа (непрекъсната работа на смени). Максималното седмично работно време е 48 часа. Ако законните дневни работни часове са надвишени, прагът от 40 часа седмично не може да бъде надвишен в рамките на референтен период от четири последователни седмици или повече, ако колективният договор предвижда по -дълъг референтен период. Колективните договори могат да предвиждат и по-кратки работни дни от предвидените от закона.

Дни за почивка:

Работниците трябва да се ползват с период на почивка от най -малко 11 последователни часа на всеки 24 -часов период. Всички работници имат право на минимален период на почивка от 44 последователни часа в рамките на една седмица. (Ако тези правила не са приложими, те трябва да получат допълнителни шест дни допълнителен отпуск годишно при определени условия.)

Неделна работа:

Неделната работа е забранена, освен в някои сектори на дейност или когато е разрешено от Inspection du Travail et des Mines (Инспекция по труда и мините) (ръководни длъжности, търговия в туристически райони, спешни работи и др.). Служителите имат право на 70 % надбавка за заплата за работа в неделя. Служителите могат да получат компенсаторна почивка за всеки работен час в неделя и след това ще получават само надбавка към заплатата.

Нощнен труд:

Нощен труд означава работа, извършена между 22:00 и 6:00 сутринта. Ако няма законоустановена ставка, добавките за нощен труд трябва да бъдат определени с колективен договор и не могат да бъдат по -малко от 15 %. Нощният труд е забранен за млади работници и бременни жени. За други категории служители нощният труд е регулиран (но обикновено не е забранен).

Работа на официални празници:

Ако специални обстоятелства в компанията не позволяват почивка на официален празник, служителят, който работи на този ден, има право на 100 % добавка към неговата или нейната основна почасова ставка за всеки отработен час. Ако официалният официален празник се пада в неделя, служителят ще получи допълнителна добавка от 70 %. Това важи и за извънредния труд, следвайки правилото за кумулиране на добавки към заплащане.

Извънреден труд:

Отработените часове извън законното работно време (8 часа на ден и 40 часа седмично), когато са изрично поискани от работодателя, или когато работодателят е уведомен предварително, се считат за извънреден труд. Като общо правило, извънредният труд подлежи на предварително уведомление или разрешение от министъра на заетостта. Добавката за всеки работен час извънреден труд е 40 % за всички служители (с изключение на членовете на висшето ръководство), но правилото за компенсаторна почивка (компенсаторна почивка за час и половина на час положен извънреден труд), преобладава по трудовото законодателство над плащането на добавки.

Отпуск:

Годишен отпуск (почивка):

Минималният период на платен отпуск е 26 работни дни годишно. В приложимия колективен договор може да бъде определен по -дълъг период. Работниците имат право на платен отпуск, ако са работили непрекъснато в продължение на три месеца при един и същ работодател. Отпускът трябва да бъде предоставен и използван през календарната година. По принцип служителят решава кога да вземе отпуска. Следователно работодателят трябва да посочи причини, ако отпускът не бъде отпуснат. Ако служителят не е бил в състояние да използва целия отпуск, на който има право до края на календарната година поради бизнес нужди или отпуск, ползван от други служители, всеки неотпуснат отпуск може да бъде пренесен и взет до 31 март на следващата година.

Официални празници:

Има 11 официални празника: Нова година, Великденски понеделник, 1 май, 9 май, Възнесение Господне, Понеделник, 23 юни (официален празник за честване на рождения ден на Великия херцог), Успение Богородично, Денят на всички светии, 25 и 26 декември.

Ако официален празник настъпи в ден, в който служителят не би работил (например неделя), бенефициентите имат право индивидуално да вземат компенсационен отпуск в рамките на следващите три месеца.

Извънреден отпуск:

При определени обстоятелства служителите имат право на извънреден отпуск, който трябва да се вземе в момента, в който възникне обстоятелството. Тези обстоятелства включват: брак (три дни), смърт на съпруг, роднина от първа степен по кръв или по брак (три дни), преместване (два дни), раждане на дете (десет дни за бащата), брак на дете (по един ден за всеки родител).

Отпуск по майчинство

Всички бременни жени, които извършват професионална дейност (като служители или самостоятелно заети лица) имат право на отпуск по майчинство, състоящ се от отпуск за раждане (8 седмици преди датата на термина, потвърдена от медицинско свидетелство) и отпуск след раждане (12 седмици след датата раждане).

Отпуск за осиновяване:

Осиновителски отпуск от 8 седмици, ако осиновява едно дете и 12 седмици, ако осиновява повече от едно дете, се предоставя на служители, които осиновяват едно или повече деца, които все още не са започнали първата година на основно образование. Тази форма на отпуск позволява на един от двамата съпрузи да се грижи за детето (децата), което е/току-що пристигнало в домакинството.

Отпуск по семейни причини: Периодът на отпуск по семейни причини зависи от възрастта на детето и е както следва:

 •  12 дни отпуск на дете, ако детето е под 4 години;
 •  18 дни отпуск на дете, ако детето е между 4 и 12 години;
 •  5 дни отпуск на дете, ако детето е между 13 и 17 години и ако е хоспитализирано;

Родителски отпуск:

Всеки, нает във Великото херцогство за непрекъснат период от най-малко една година от същия работодател и желаещ да остане вкъщи, за да се грижи за детето си на възраст под шест години, има право на родителски отпуск.

Родителят може да поиска:

- първият родителски отпуск, който трябва да се вземе след отпуск по майчинство или отпуск за осиновяване;

- или втория родителски отпуск, който трябва да се ползва преди 6 -ия рожден ден на детето (12 -ия рожден ден в случай на осиновяване).

-Първият и вторият родителски отпуск могат да бъдат взети като отпуск на пълен или непълен работен ден или могат да бъдат разделени в зависимост от броя на часовете, посочени в трудовия договор на родителя и от неговото положение:

40 часа седмично или самостоятелно заети:

- 4 или 6 месеца отпуск на пълен работен ден;

- 8 или 12 месеца отпуск на половин работен ден, състоящ се от 50 % от нормалното работно време на родителя, със съгласието на работодателя.

- разделен отпуск: четири периода от един месец за максимален период от 20 месеца, със съгласието на работодателя.

- разделен отпуск: 1 ден или 2 половин дни седмично за максимален период от 20 месеца, със съгласието на работодателя.

20 часа седмично или повече:

- 4 или 6 месеца отпуск на пълен работен ден;

- 8 или 12 месеца отпуск на половин работен ден, със съгласието на работодателя.

10 часа седмично или повече; отпуск на пълен работен ден;

чиракуване: 4 или 6 месеца отпуск на пълен работен ден;

Специален отпуск:

Има много видове специални отпуски: спортен отпуск, образователен отпуск, културен отпуск, отпуск за доброволни противопожарни, спасителни дейности, отпуск за сътрудничество за развитие, отпуск за осиновяване, индивидуален отпуск за обучение (80 дни през цялата професионална кариера), отпуск за изучаване на люксембургски език (закон от 29 януари 2009 г.) и др.

 

Възнаграждение

Социален минимум за заплащане (минимална работна заплата): Има законоустановена минимална работна заплата (Salaire social minimum - SSM) за всички работници, наети от работодател по трудов договор. Процентът на SSM се основава на квалификацията на служителя и неговата възраст. Неквалифицираните работници над 18 години получават 100 %от SSM, 15 и 16-годишните работници получават 75 %, а 17-годишните 80 %. Квалифицирани работници над 18 години получават 120 % от SSM.

Към 1 януари 2022 г. брутната минимална работна заплата (въз основа на индекс от 834,76 точки по плъзгащата се скала на заплатите) е  2257,00 евро на месец за неквалифициран работник над 18 години. Гарантираната минимална работна заплата за квалифицирани работници е  2708,40 евро на месец към 1 януари 2022 г.

Минималната работна заплата за квалифицирани работници е на разположение на служителите, които извършват професия въз основа на професионална квалификация, придобита чрез образование или курс на обучение, водещ до официален сертификат, най-малко диплома за професионални способности (Diplôme d'aptitude professionalelle, DAP), по-рано известен като сертификат за технически и професионални способности (Certificat d'Aptitude Technique et Professionnelle или CATP). Всеки служител, който не може да представи такъв сертификат, трябва да може да докаже професионален опит от минимум 10 години в сектор, където съществува квалификация по DAP.

Брутната заплата е общата сума, спечелена от служител. Тя включва: основната заплата и други обезщетения и допълнителни плащания като извънреден труд, надбавки, бонуси, непарични обезщетения и др. Изчислява се преди приспадане на осигурителните вноски и данъка.

Нетната заплата е крайната сума, която работникът получава след приспадане на осигурителните вноски и данъка, които се приспадат директно от заплатата на работника. Социалноосигурителните вноски и данък се приспадат месечно при източника и се изчисляват въз основа на данъчен формуляр, изпратен на работодателя предварително.

Тъй като данъците и осигурителните вноски са относително ниски, нетните доходи са привлекателни.

В Люксембург заплатите и пенсиите редовно се привеждат в съответствие с колебанията в цените на потребителските стоки. Тази система се нарича „автоматична система за индексиране на заплатите спрямо разходите за живот“, наричана още „скала за мобилни заплати“ или „индекс“.

Социалноосигурителни вноски през 2020 г .: Максималният размер на вноските, които трябва да бъдат платени, е 5 пъти над SSM, т.е. 10709,95 EUR, въз основа на индекс от 834,76.

Данъкът върху доходите на физическите лица е един от най-ниските в Европа. Ставката на данъка върху дохода се определя по плъзгаща се скала от 18 прогресивни данъчни нива, вариращи от 0 % до 42 %. Към тази ставка трябва да се добави между 7 и 9 % за вноски във Фонда за заетост.

Изявление за работна заплата: Работодателят трябва да изпрати подробно изявление на служителя в края на всеки месец, показващо как е изчислена заплатата. Това изявление трябва да споменава отработения период, общия брой часове, за които служителят получава заплащане, размера на заплащане за отработените часове и всяко друго плащане в брой или в натура.

Прекратяване на заетостта

Уволнение

Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение, когато има действителна и сериозна причина за това, която е свързана с способностите или поведението на работника, или поради оперативните нужди на компанията, предприятието или отдела. Ако компанията има повече от 150 служители, служителят трябва да бъде повикан за предварително интервю преди уволнението. След това компанията трябва да изпрати писмено съобщение за уволнение с препоръчана поща и накрая, тя трябва да посочи причините за уволнението, ако служителят поиска, с препоръчано писмо не по-късно от един месец след получаване на предизвестие.

След като бъде дадено предизвестие, трудовите отношения ще се прекратят в края на срока на предизвестието между два и шест месеца, в зависимост от трудовия стаж на служителя (≤ пет години трудов стаж: два месеца; пет до десет години стаж: четири месеци; ≥ десет години трудов стаж: шест месеца).

Служителят може също да бъде уволнен незабавно по сериозни причини, а именно „всяко събитие или нарушение, което прави незабавното и окончателно невъзможно поддържането на работните отношения“. В такива случаи съобщението за уволнение трябва ясно да посочва причината за уволнението.

Напускане

Служителят по постоянен трудов договор е свободен да прекрати трудовите отношения. За да направи това, той или тя трябва да изпрати писмо за прекратяване на договора с препоръчана поща. Подписът на работодателя върху копието на писмото за напускане също ще служи като потвърждение за получаване на известието за напускане.

След като бъде дадено предизвестие, трудовите отношения се прекратяват в края на срока на предизвестието между един и три месеца, в зависимост от трудовия стаж на служителя (половината от продължителността на сроковете за предизвестие, приложими в случай на уволнение).

Подобно на работодателя, служителят може да прекрати трудовото правоотношение, без да дава предизвестие, когато има сериозни основания за това (например неплащане на заплата и т.н.).

Прекратяване по време на изпитателния срок

В трудовия договор може да бъде включен изпитателен срок между две седмици и шест месеца. През този период всяка от страните (работодател/служител) може да прекрати трудовия договор, без да посочва каквито и да било причини, след минималния период от две седмици (с изключение на случаите, когато договорът е прекратен по сериозни причини), като уведоми другата страна с препоръчана поща. Изискваният период на предизвестие е един ден седмично от изпитателния срок, когато последният се дава в седмици, или четири дни в месеца, когато се дава в месеци. Минималният срок за предизвестие е 15 дни, а максималният е 24 дни.

Прекратяване на срочен договор

Работните отношения се прекратяват автоматично в края на срочен договор. Срочен договор („CDD“) не може да бъде прекратен преди изтичането му, освен по сериозни причини.

Автоматично изтичане на трудов договор: трудовият договор на служителя изтича на датата, на която той или тя вече няма право на обезщетение за болест, отпуснато в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, т.е. след 52 седмици неработоспособност, платена от Caisse Nationale de Santé (Национален здравен фонд), през референтен период от 104 седмици.

Защита срещу уволнение: Кодексът на труда осигурява защита срещу уволнение на болни служители, които са изпълнили задълженията си да информират работодателя си за пореден период от 26 седмици. След този период на защита, работодателят може да уволни служителя по уважителни, истински и сериозни причини.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство е Инспекция по труда на Люксембург - Inspection du Travail et des Mines (ITM), адрес: 3, rue des Primeurs, 2361 Strassen, B.P. 27, L- 2010 Luxembourg. Телефон: +352 247 76100, имейлl: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. – Administration des douanes et accises (Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung)

Здравна система и социална сигурност

Люксембург има няколко големи болници, здравни центрове, педиатрична клиника и няколко родилни домове. Тази благоприятна здравна система привлича много чуждестранни лекари. Местоположението на страната означава, че специализирани центрове в други страни са относително близо (Тионвил, Нанси, Хайделберг и др.). Air Rescue е специализирана във въздушно спасяване и медицинска репатриация.

Всеки, който извършва професионална дейност (и неговото семейство), автоматично се осигурява в Caisse Nationale de Santé (Национален здравен фонд или CNS). Между 80 % и 100 % от медицинските разходи се възстановяват на пациентите от CNS. Всички лекари работят по договор с CNS и затова се изисква да прилагат договорените тарифи. Цената на лекарствата се възстановява на различни цени в зависимост от терапевтичната ефективност на лекарството и се покрива от системата за плащане на трета страна (пациентът плаща само невъзстановимата част в аптеката).

Информация относно социалноосигурителната система в Люксембург можете да намерите на www.ccss.lu

Данъци

Съществува спогодба между република България и Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото.

Благодарение на минималната работна заплата и относително ниските данъци, доходите са привлекателни. Вноските за социално осигуряване са по-ниски, отколкото в съседните страни.

Различните ставки на ДДС са както следва:

 • Супер-намалена ставка: 3% (напр. Хранителни продукти, фармацевтични продукти, ресторанти)
 • Намалена ставка: 8%
 • Междинна ставка: 14% (например облекло за възрастни, вино)
 • Стандартна ставка: 17% (например алкохол, бира, обувки за възрастни)

Удръжки от заплатата:

Данъците и социалноосигурителните вноски се приспадат от месечната заплата („удържана при източника“) и се заплащат на съответните органи от работодателя. Служителите подават данъчна декларация всяка година, за да проверят дали са платили твърде много или твърде малко според приложимата прогресивна скала. Лицата, които се облагат с данък общ доход, попадат в един от трите различни данъчни категории, в зависимост от семейното им положение и източника на дохода на домакинството (чуждестранни или люксембургски). Вторият доход на домакинството се облага в съответствие с допълнителна данъчна карта и е в размер от 15% до 33%.  

Удържа се данък върху дохода. Социалноосигурителните вноски, които се плащат от работодателя са поне 12.06% плюс вноски към Mutualité des Employeurs (Взаимната осигурителна компания на работодателите) според категорията на риска (0,46%-2,70%). Социалноосигурителните вноски, които се плащат от работника са 12.45%.

Образователна система

Ранното образование, което не е задължително, е предназначено за деца на тригодишна възраст. То позволява на чуждестранните деца да се запознаят с люксембургския език и култура. Това е от съществено значение, тъй като грамотността в Люксембург е на немски език, улеснява се чрез контакт с люксембургски. Ранното образование не е заместител на ясла или детско заведение, а работещите родители трябва да осигуряват грижи за деца извън учебните часове. Повечето общини имат "maison relais" (център за грижи за деца), който се грижи за деца в училище извън часовете на училище, на атрактивна цена, за разлика от детските ясли, които често са много скъпи.

Задължителното образование в Люксембург продължава 11 години и е разделено на:

1. Предучилищното образование („Spillschoul“ или детска градина) е задължително за деца, които вече са на 4 години на 1 септември и продължават две години.

2. Началното образование (шест години) е за деца на възраст между шест години (в началото на семестъра през септември) и 12. Децата се учат да четат и пишат на немски език. Те започват да учат френски през втората година на основното училище и след това изучават люксембургска граматика. Децата са задължени да посещават училище в продължение на девет последователни години от началното образование нататък.

3. Законите, регулиращи организацията на основното образование, преподавателския персонал в основното образование и задължителното посещение на училище, влязоха в сила през септември 2009 г. Всички предучилищни и начални училища, известни като écoles fondamentales, са организирани в четири учебни цикъла. Цикъл 1 обхваща ранното образование (по избор) и предучилищното образование. Цикли 2, 3 и 4 съответстват на основното образование и продължават по две години всеки.

4. След началното или средното образование (обикновено с продължителност 7 години) се отнася за ученици на възраст от 12 до 18 или 19 години. Предоставеното образование е или общо, или техническо и води до завършване на средно образование.

5. Средното училище предлага общо образование, което служи като подготовка за висше образование. Тя продължава седем години и се подразделя на долно и горно ниво (специализационен цикъл).

6. Техническото образование е разделено на три цикъла. След като детето е завършило долния цикъл (9 -та година), то е завършило задължително училище и може да научи занаят. Средният цикъл води до диплома за професионални способности (DAP) през 12 -та година. Горният цикъл включва, inter alia, техническа система, която подготвя студентите за университетски курсове.

Отличителни черти на образователната система в Люксембург: езиците са основна полза от получаването на образование в Люксембург. Класовете се провеждат на немски, френски и люксембургски език. Учениците също учат английски по време на средното образование и могат да посещават допълнителни уроци по чужд език (италиански, испански, руски и др.).

В Люксембург има две европейски училища, както и френска гимназия (Lycée Vauban) и няколко международни гимназии.

Школата Ecole de la deuxième (Училище за втори шанс, или E2C) се стреми да реши проблема с напускането на младите хора рано от училище и да им помогне да получат квалификация, която им позволява да се интегрират отново в обществото: www.e2cenad.lu.

Висше образование / университет:Университетът в Люксембург е създаден през 2003 г. и в момента има три факултета: Факултет по наука, технологии и комуникации, Факултет по право, икономика и финанси и Факултет по език и литература, хуманитарни науки, изкуства и образование.

https://wwwen.uni.lu/universite

Има и други възможности за висше образование:

Центърът за компетентност за университетско продължаващо и професионално обучение в Люксембург (www.competence.lu) има за цел да подпомогне основните оси на развитие на икономиката на Люксембург чрез разработване и управление на университетски програми за продължаващо професионално обучение. Компетентният център работи от центрове за умения, по -специално здравеопазване, право и финанси и цифрово обучение. В допълнение, Университетът на Свещеното сърце (www.shu.lu) предлага няколко MBA програми.

Lycée Technique des Arts et Métiers (Техникум по изкуствата и занаятите) (www.ltam.lu) предлага BTS (brevet de technicien supérieur - сертификат за напреднало професионално обучение) в киното и аудиовизуалните медии, анимацията, инженерството за автоматизация, техническото инженерство, информационни технологии и графичен дизайн.

Ecole de Commerce et de Gestion (Училище за търговия и управление) (http://www.ecg.lu/) предлага курс за BTS за изпълнителни асистенти, търговски и маркетинг мениджъри и счетоводни и данъчни мениджъри.

Живот

По данни на Евростат цените на потребителските стоки и услуги в Люксембург са относително високи.

Според данни на EUROSTAT цените на потребителските стоки и услуги в Люксембург са относително високи. През 2021 г. те възлизат на 136 % от средните стойности на преобладаващите цени в 27 -те държави -членки на Европейския съюз (100 %).

(Евростат, Сравнителни ценови нива, 2021 г.)

Някои примери за цени:

 • Сандвич: 5,00 до 10 евро
 • Вестник: € 2,30
 • Билет за кино: 12 евро
 • Coca-Cola в бар: 2,90 €
 • Кафе в бар: 3,40 евро
 • Бял хляб, нарязан (500 г): 2,70 евро

Менюто за деня в местен ресторант струва средно 17 евро. Крайната сметка ще зависи от напитките, консумирани на място.

Традиционни популярни празници: 6 януари: Dräikinneksdag (Богоявление): денят, в който люксембургци ядат традиционната торта „Дванадесета нощ“ или „galette des rois“. Който намери боба, скрит вътре в тортата, става „крал“ или „кралица“ за деня.

Liichtmëssdag (Candlemas): вечер, децата, носещи Liichtebengelchen (фенери), обикалят квартала си, пеейки традиционни песни. 

През март (първата неделя във Великия пост) жителите на много села празнуват Буербреннен със запалването на огромен огън, който символизира края на зимата и настъпването на пролетта.

Интернет адреси:

http://www.adem.public.lu/fr/ - Държавна служба по заетостта

http://www.ccss.lu/ – Социални осигуровки

http://www.cnap.lu/ - Пенсионно осигуряване

http://www.adem.public.lu/fr/mobilite-europeenne/Eures/ - EURES Luxembourg

www.impotsdirects.public.luwww.eureslux.org  - Данъци

www.mae.lu/ - Министерство на външните работи

http://www.fes.lu/ - Люксембургски съюз на агенциите за временна заетост

https://jobboard.adem.lu – онлайн услуга на ADEM с обяви за свободни работни места за търсещи работа лица и работодатели

Република България няма посолство в Люксембург. Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е акредитиран за  извънреден и пълномощен посланик на  Република България във Великото Херцогство Люксембург със седалище Брюксел.

Посолство на Република България в Белгия
Адрес: ул. "Мосики" №7,1180 Брюксел, Кралство Белгия
Тел.: +32 2 374 47 88
Приемно време: Понеделник - Петък, 09.00 – 17.30 ч.
Консулска служба
Адрес: Rue Copernic, 4C Bruxelles 1180, Uccle
Тел.: +32 2 374 59 63
Работно време: Понеделник - Петък, 10.00 - 12.00 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/belgium

Интересите на Великото Херцогство Люксембург в Република  България се представят от посолството на Кралство Белгия (икономически и консулски).

Посолство на Кралство Белгия в София

Ул. „Джеймс Баучър” №103, 1407 София
Тел.: +359 2 988 72 90
Факс: +359 2 963 36 38
Дежурен телефон в извънработно време: +359 888 631 931
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Люксембург.

Последна актуализация: юни 2021

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES