header eures

Условия на живот и труд

Малта

Обща информация

Площ: 316 кв. км.                                                             

Жители: 442 698  

Езици: малтийски, английски

Столица: Валета

Валута: Евро (EUR)

1. Регистрация и установяване

2. Търсене на работа

3. Жилище

4. Признаване на дипломи и квалификации

5. Условия на труд и заплащане

6. Сезонна работа

7.Здравна система

8. Социална сигурност

9. Данъци

10. Образование

11. Културен и социален живот

12. Интернет адреси

Регистрация и установяване

Българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване в Малта за срок до три месеца, но при поискване трябва да докажат възможност за самоиздръжка. За срок от три месеца до пет години те трябва да декларират обстоятелствата по пребиваването си, за да получат удостоверение за пребиваване, в което да е отразена актуалната адресна регистрация и да разполагат с достатъчно средства, за да не изпаднат в ситуация, при която ще бъдат в тежест на малтийските социално-осигурителни фондове. Средствата им трябва да покриват и разноските за членовете на техните семейства, ако те решат да се присъединят към тях на малтийска територия.

Документът за пребиваване, издаден на европейските граждани и членовете на техните семейства, е валиден 5 години.

След пет годишно пребиваване е възможно да се получи постоянно пребиваване. Повече информация ще намерите на интернет страницата на Дирекцията по гражданство и чуждестранни въпроси към Министерство на външните работи на Малта -  http://www.foreign.gov.mt 

Търсене на работа

Считано от 01 януари 2014 г. българите, желаещи да работят в Малта не трябва да притежават разрешително за работа. Самостоятелно заетите лица също не се нуждаят от разрешение за работа. Те се възползват от същата процедура на регистрация като малтийските граждани и имат същите права и задължения като тях.

Подробна информация за условията за живот и работа в Малта, за възможности за работа и обучение в страната, както и за координатите на EURES съветниците в Малта може да откриете в Интернет порталите на обществената служба по заетостта на Малта "Jobsplus" www.jobsplus.gov.mt и на EURES Портала за професионална мобилност http://eures.europa.eu 

Ако се местите да живеете в Малта и нямате осигурена заетост,  имате право да се регистрирате като безработни в Jobsplus. Така Вие ще бъдете насочени  към свободни работни места, които отговарят на уменията Ви, като ще Ви бъде назначен съветник по заетостта, който ще Ви оказва допълнителна помощ при търсенето на работа. Един от начините да се регистрирате като безработни, е като  посетите офис на Jobsplus , като представите определен набор от документи, както и доказателство за Вашия адрес в Малта. Трябва също да представите своето CV, мотивационно писмо и всички сертификати за квалификация (и документи, доказващи признаването им, ако не са получени на местно ниво).

Автобиографията обикновено е не по-дълга от 2 страници, като се препоръчва използването на стандартния европейски формат – Europass, който може да бъде изтеглен от https://europa.eu/europass/bg.

Можете също да се регистрирате като работник на непълно работно време или дори да търсите алтернативна работа, ако вече работите. За повече информация, моля, посетете страницата за първа регистрация, както и секцията с често задавани въпроси:

https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/first-time-registrants

https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/first-time-registrants/registration-faqs

Обяви за работа може да намерите в ежедневните национални и локални печатни издания, например The Times of Malta - http://www.timesofmalta.com/ .

Възможно е също така да използвате услугите на лицензираните частни посреднически и обучаващи агенции в Малта. Актуална информация за тях може да получите на Интернет страницата на обществената служба по заетостта на Малта www.jobsplus.gov.mt , Индустриално-търговската камара на Малта: http://www.maltachamber.org.mt/  е друг полезен източник на информация за фирмите - работодатели в страната.

Жилище

Ако отивате в Малта, за да учите, работите или като турист е сравнително лесно да наемете жилище, тъй като има голямо разнообразие от общежития, апартаменти, хотели, къщи за гости и вили. Жилища може да намерите като ползвате специализираните обяви в местната преса, услугите на фирми за недвижими имоти и техните интернет страници. По правило разходите за ток, вода и телефон се плащат отделно от наема. Обикновено наемодателите изискват заплащането на месечния наем в началото на всеки календарен месец, както и депозитна гаранция до 3 месечни наема при сключване на наемния договор.

От началото на 2020 г. в Малта действа закон, регулиращ отношенията, свързани с отдаването на имоти под наем. Всеки договор за отдаване под наем следва да бъде регистриран, като се посочи и минималната и максималната продължителност на същия.

Със сключването на договор за наем се защитават интересите и на двете страни, като в него се уреждат условията за плащане на наема и сметките, началната дата, периода на действие, услугите, които следва да се предоставят от наемодателя (почистване и поддръжка на имота), срокът за предизвестие при прекратяване на договора, както и всички правила, свързани с ползването на общите части.

Ориентировъчни месечни разходи за наем на жилище (не включват разходите по поддръжката на жилището):

 • За тристаен апартамент в Слима, Св. Джулианс, Капара, Суики: средно 1521,12 евро на месец.
 • За тристаен апартамент в нетуристически райони: средно 1 151,28 евро на месец.
 • За апартамент с една спалня в Слима, Св. Джулианс, Капара, Суики: средно 857,62 евро на месец.
 • За апартамент с една спалня в нетуристически райони: средно 687,89 евро на месец. 

Списъци с имоти за продажба може да получите от Federation of Estate Agents (Malta), а от специализираните отдели: http://www.aip.gov.mt/ и http://www.ird.gov.mt/ на Министерството на финансите на страната – информация за процедурата и ограниченията при закупуване на недвижими имоти в Малта, както и за дължимите при това такси и данъци.

Ако желаете да закупите имот, процесът започва с намирането му и подписване на обещание за продажба пред нотариус, известно като konvenju. При подписване на обещанието за продажба се извършват необходимите проверки с цел удостоверяване на собствеността върху имота. След подписване на обещанието за продажба трябва да се плати 1% от дължимия данък от 5%. Остатъкът се заплаща при подписване на окончателния договор. Ще бъдете задължени да внесете депозит, договорен между вас и собственика, който депозит обикновено е в размер на 10% от крайната цена на имота.

Нотариус извършва проверка, която да удостовери, че продавачът има законово право на собственост върху имота и да гарантира, че върху имота няма дългове, ипотеки и гаранции. Междувременно, купувачът следва да подготви всички необходими разрешителни и формуляри по предварителния договор. Определя се дата на сключването на договор, като това обикновено се случва пред нотариус или в правния отдел на банката. Това е моментът, в който се заплаща и остатъка от продажната цена на имота и остатъка от данъка, дължащ се на Комисията по приходите, както и разходите за нотариус. Нотариусът следва да подаде документи за регистрация на имота в Поземления регистър в рамките на 15 дни от датата на акта за прехвърляне на имота.

Граждани на държави–членки на ЕС (включително малтийски граждани), които не са пребивавали в Малта последните 5 години, се нуждаят от разрешение за закупуване на недвижим имот, който да се използва като второ жилище.

Лица, които не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, ще се нуждаят от разрешение за покупка на недвижим имот, за да придобият собственост в Малта.

Разходите за закупуване на недвижим имот включват: местен данък в размер на 5% от цената, правни разходи – приблизително около 1 %, разходи за издаване на разрешение за покупка. Ако сте намерили Вашия имот чрез регистрирана агенция за недвижими имоти, таксите за посредничество се плащат само от продавача; ако имотът е намерен чрез частен агент (брокер), ще трябва да платите 1% такса за посредничество на частния агент.

Признаване на дипломи и квалификации

Основен принцип е, че гражданите на ЕС трябва да могат да упражняват професията си във всяка друга държава-членка. Различните национални изисквания блокират достъпа до определени професии в приемащите държави. За да се справи с тези различия, ЕС създаде система за признаване на професионалните квалификации. В тази система се прави разграничение между регулирани професии (професии, за които се изисква определена квалификация по закон) и професии, които не са законово регламентирани в приемащата държава-членка.

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Малта можете да намерите на: http://www.education.gov.mt/

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/bg.

 3. Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - основната цел на тази рамка е да се създадат връзки между различните национални квалификационни системи, за да се улесни признаването на дипломите. Лицата и работодателите могат да използват ЕКР за по-лесно разбиране и сравняване на квалификации, придобити в различни страни.

 4. Европейска система за трансфер и натрупване на кредити - целта на тази система е да улесни по-нататъшното признаване на периоди на обучение в чужбина. Това дава възможност за трансфер на обучение между различни образователни институции и предлага гъвкав начин за получаване на степен.

Условия на труд и заплащане

През 2022  година минималната работна заплата за страната  на седмица за лица, навършили 18 години, е EUR 182.83.

За лица на възраст 17 години е €176.05 и за лица под 17 годишна възраст минималната работна заплата на седмица е €173.21.

Въпреки че има определена минимална работна заплата, много заплати се изплащат над това ниво.

Минималното трудово възнаграждение за различните сектори се определя от правителствените съвети  или чрез колективни договори, специфични за различните отрасли.

Считано от 1 януари 2019 г., работодателят е длъжен да предостави на своите служители подробен фиш за работната заплата преди или на датата на заплащане, който фиш да съдържа подробна информация за името на работника/служителя, неговата длъжност, адрес на работодателя, обща сума на изплатените средства и тяхната разбивка, периода за който се отнася, броя на отработените часове, броя на часовете, платени като извънреден труд или класифицирани като отработено в извън работно време или официални празници, броя на ползваните дни отпуск и оставащите такива, получената основна заплата, разбивка на всички получени бонуси надбавки и комисионни, както и всички извършени удръжки – в т. ч. социално-осигурителни вноски и данъци.

Трудови договори: заетостта може да бъде срочна или за неопределено време, на пълно или непълно работно време. Независимо от типа заетост, внимателно проверете условията на работа, за да сте наясно с Вашите права и задължения. Работодателят трябва да представи копие на трудовия договор на английски и/или на малтийски език. Съгласно закона, честотата на заплащане е на всеки четири седмици, като заплатата следва да бъде изплатена като чек или директно по банкова сметка. Обикновено при започване на работа, страните договарят пробен период (изпитателен срок), който най-често е с продължителност от 6 месеца, освен ако страните не са договорили друго. По време на изпитателния срок заетостта може да се прекрати от всяка от страните без да бъде посочена причина: при условие, че едноседмичното предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение се дава на другата страна в случай на служител в непрекъсната заетост за повече от 1 месец при същия работодател . След 4 годишна непрекъсна заетост при даден работодател, срочният трудов договор автоматично се превръща в безсрочен (ако не бъде прекратен).

Прекратяване на трудово правоотношение: трудовото правоотношение може да бъде прекратено, в случай че работодателят има основателни причини за това. Те могат да се отнасят, както до отделния служител, така и да бъдат колективни – да са свързани с финансови и оперативни затруднения, икономически и производствени причини. В случай на уволнение, работодателят трябва предварително да уведоми служителя за това. Служителят може да прекрати трудовото правоотношение по всяко време: освен ако не е уговорено друго. Тук срокът на предизвестието е между 1 и 12 седмици, в зависимост от продължителността на заетостта.

Служителите, които смятат, че са били несправедливо уволнени или които твърдят, че са претърпели някаква форма на дискриминация, трябва да се консултират с Департамента по индустриални и трудови отношения, синдикатите на работното място и/или да потърсят правна помощ, за да отнесат случая си до Индустриалния трибунал.

Всички служители имат възможност да бъдат представени на работното си място от синдикат на работниците. Отговорностите, привилегиите и задълженията на синдикатите са регламентирани от Закона за заетостта и трудовите отношения. Служителите, които се сблъскват с проблеми на работното си място, биха могли да се обърнат към съюза, който има отношение към техния бранш, за да поискат помощ. Списък на всички регистрирани синдикати и асоциации на служителите може да бъде намерен на следния интернет адрес: https://dier.gov.mt/en/Industrial%20Relations/Registrar%20of%20Trade%20Unions/Documents/58a.Trade%20Unions%20-Assoc.%20Summary%20List%2014.10.20.pdf   

Работно време: в малтийските компании и организации работната седмица е 40 часа. Съгласно Малтийското законодателство, максималното седмично работно време във всички сектори на заетост е 48 часа (т.е. 40 часа работно време и 8 часа – допълнителен труд). Извънредният труд се заплаща допълнително. Никой работодател не може да задължи работника да работи повече от установените 48 часа седмично, освен ако първо не е получил писменото съгласие на работника за това.

Що се касае до заетостта на младите работници (на възраст между 16 -18 години), то те не трябва да работят повече от 8 часа на ден и 40 часа седмично. Дори и да са наети при повече от един работодател, това работно време не може да бъде надвишавано. Забранено е и полагането на нощен труд от страна на тези работници през времето между 22 часа и 06 часа на следващия ден.

Правата на работещите хора с увреждания са защитени от Закона за равни възможности от 2000 г. Законът забранява на работодателите да дискриминират лица с увреждания.

Самонаети лица: „Бизнесът първо” (Business First) е държавната агенция, която се фокусира върху привличането на вътрешни инвестиции и подпомагането на предприятия в Малта. Тя предоставя на самонаети лица насоки в отговор на всякакви техни запитвания.

Годишен отпуск: Служителите на пълно работно време на 40-часова седмица имат право на 192 часа отпуск годишно. Националните и официалните празници възлизат на още 14 работни дни. Освен всички официални празници и годишен платен отпуск, работещите имат правото да ползват отпуск по болест, отпуск при раждане на дете, отпуск при встъпване в брак, отпуск при погребение, отпуск при нараняване, както и други, установени по силата на закон.

Сезонна работа: В Малта всъщност няма съществена разлика в статута на сезонните работници. Секторът, с който сезонната работа е най-свързана, е туристическият сектор и няма конкретни насоки или критерии по отношение на сезонните работници. Сезонните работници често са ангажирани на трудов договор за определен период. Всички договори трябва да са в съответствие със Закона за заетостта и трудовите отношения. В конкретни сектори може да има законоустановено регулиране на заплатите. Тези разпоредби определят въпроси като заплата, работно време, различен тип отпуск, срокове за изпитване и предизвестие и т.н.

Законът за заетостта и трудовите отношения от 2002 г. е основният закон, регулиращ трудовите отношения в Малта. Законът за заетостта и трудовите отношения предвижда доброволното уреждане на спорове чрез посредничество и помирение, както и урежданията да се извършват от Индустриалния трибунал. В процеса участва помирителен комитет, съставен от не по-малко от пет лица. Когато не бъде постигнато споразумение чрез помирителния комитет, тогава делото може да бъде отнесено до Индустриалния трибунал. Трибуналът е съдебна организация, създадена съгласно Закона за заетостта и има за цел решаването на конфликтите, породени от трудово-правните отношения.

Компетентната институция по отношение на условия на труд, трудови договори и правоотношения е DIER (Department for Industrial and Employment Relations  - Департамент за индустриални и трудови отношения). Линк към институцията: https://dier.gov.mt/

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Здравна система

В Малта държавата осигурява цялостно здравно обслужване на малтийските граждани и то се предоставя безплатно. Всички граждани имат право на профилактика, изследвания, лечение и рехабилитация в държавните медицински центрове и болници. Лицата с ниски доходи, след удостоверяване от администрацията за социално осигуряване, получават карта, която им дава право на безплатни лекарства и медикаменти. Освен това, страдащите от определени видове хронични заболявания също получават безплатно лечение за заболяването си, независимо от финансовото си състояние.

Mater Dei е основната обществена болница в Малта и се намира в град Msida. Тя предлага незабавни медицински и хирургични услуги, специализирани услуги, както и общо обучение на специалисти в сектора и на студенти по медицина. Разполага с 1140 легла и различни операционни зали.

Паралелно с държавните здравни центрове и болници своите услуги предлагат и частни медицински клиники.

Лицата, които получават медицинско лечение и на които може да се наложи да носят лекарства със себе си, отивайки в Малта, или да закупуват нови лекарства и консумативи, се препоръчва да носят със себе си рецепта от личния лекар. Медицинската застраховка е препоръчителна, ако човек търси грижи в частните клиники и болници.

Социална сигурност

Започвайки работа в Малта, Вие се включвате в малтийската социално-осигурителна система и съответно добивате право на социални обезщетения. Работещите са осигурени за болест, инвалидност, злополуки, старост и безработица. Работодателят и работникът участват почти поравно с вноски в схемата на плащане.

Тук можете да получите подробна информация относно Вашите социално-осигурителни права и обезщетенията, на които имате право в Малта: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1121&langId=en

Ако загубите работата си в Малта трябва да се свържете с обществената служба по заетостта на Малта Employment and Training Corporation /ETC/  или да посетите местно бюро по труда. Повече информация ще намерите на: http://www.jobsplus.gov.mt

Данъци

В Малта е в сила прогресивен подоходен данък. Размерът му варира между 0% и 35%. Данъчната ставка е най-ниска за работещите с ниски доходи и расте прогресивно с увеличаване на заплащането. Според действащите закони малтийските работодатели са длъжни да приспадат от месечното брутно задължение на служителите си данъчните отчисления. В Малта гражданите сами изчисляват данъка върху доходите си и всяка година до 30 юни изпращат своите годишни данъчни декларации и заплащат дължимите данъци в офисите на данъчната администрация. Размерът на данъка на чуждите граждани е еднакъв с този на гражданите на Малта, с тази разлика, че нямат право на данъчни облекчения. Информация и консултация по данъчното облагане може да получите на сайта на Националната данъчна служба на Малта: http://www.ird.gov.mt/ 

Корпоративният данък е определен на 35%, като съществуват някои намалени ставки или изключения за компании с ниска печалба.

За данъчнозадължени лица се считат тези, които извършват икономическа дейност, независимо от целите или резултатите от тази дейност.

За да може да си възстановите данъците от Малта, ви трябва Form FS3 - обобщение на надници и заплати, които сте получавали през годината. Получавате го от вашия работодател в края на данъчната година. 

Образование

В Малта децата могат да започнат предучилищното си образование (детска градина) от 3-годишна възраст, но това не е задължително. Държавните училища имат прием три пъти в годината: през септември (начало на учебната година), след Коледната ваканция и след Великденската ваканция. Предучилищното образование се извършва в държавни, частни и религиозни детски градини. Във всяко населено място в Малта има основно училище – общият им брой е 77. Повечето от тях също предлагат предучилищно образование. Основното образование се предоставя от държавата, църквата и частни училища. Държавните и църковни училища са безплатни, а за независимите частни институции се заплаща такса за обучение. Основното образование има два етапа, всеки от тях по три години, а в църковните училища процесът е непрекъснат – 6 години. За да се запише в държавно училище,  детето трябва да е навършило 5 години към 31ви декември през учебната година. Петте години на обучение от 11 до 16 годишната възраст представляват периода на средното образование. В Малта има два вида средни училища: лицеи и районни училища. След средно образование учениците имат възможност да учат в гимназия или колеж, който ги подготвя за висшето образование в университет. В Малта понастоящем съществува само един университет - Университетът на Малта (University of Malta)http://www.um.edu.mt/ . Съществуват няколко национални и чуждестранни институции, предлагащи курсове за следдипломна квалификация.

Образованието е задължително на възраст от пет до шестнадесет години.

Много детски центрове са достъпни за деца под три годишна възраст. Услугата се предлага безплатно за учещи или работещи родители.

Регистриране на автомобил

В случай че лицата не са с постоянно пребиваване в Малта, те могат да управляват превозни средства с чуждестранни регистрационни номера за период от 6 месеца. Лицата, които променят местожителството си в Малта, трябва да регистрират превозното си средство в рамките на 30 дни. Лицата първо трябва да проверят размера на таксата за регистрация, която трябва да заплатят, а след това да си уговорят час за инспекция на превозното средство. Неспазването на това може да доведе до неустойка в размер на 30 евро на ден за закъснение след тридесетте дни.

Транспорт

В Малта шофирането е в ляво, както е във Великобритания. Общественият транспорт в Малта и о-в Гозо се осъществява с автобуси. Има редовни автобусни услуги, които започват от около 5,30 часа сутрин до 23,00 часа вечер. Има и нощни автобусни услуги по определени маршрути. Предлагат се автобусни карти „Tallinja” с различни тарифи за деца, студенти, възрастни. Всеки път, когато се качвате в автобуса, трябва да валидирате картата си (плъзгайки я върху посоченото устройство) и тарифата автоматично се приспада от Вашия кредит. Ако нямате такава карта, можете да си закупите билет за пътуване. Повече информация за това е налична на уебсайта: https://www.publictransport.com.mt/en/

От 01.01.2021 г. хората на възраст между 14 – 20 години, студентите на възраст 21 и повече години, хората с увреждания и притежаващите европейска карта за хора с увреждания, както и лицата на възраст над 70 години имат право да се възползват от безплатен обществен транспорт.

Друга опция за пътуване са фериботите, които се движат между Слима, Валета и Трите града. Транспортът между Малта и Гозо също се извършва предимно чрез фериботи. Услугата е ежедневна и следва определен график. В много редки случаи, когато времето е много лошо, обслужването може да бъде нарушено.

Преместване в Малта - списък на нещата - преди и след като пристигнете в нова страна

Преди пристигане:

Уговорете си настаняването.

Уверете се, че имате достатъчно средства за първите месеци от престоя си.

Свържете се с офиса на EURES в Малта чрез уебсайта им (www.eures.com.mt) и посетете уебсайта на Jobsplus, за да намерите работа (www.jobsplus.gov.mt).

Уверете се, че разполагате със следните документи:

 1. Валиден паспорт или друг валиден документ за пътуване. (В случай, че пътувате заедно с децата си, са необходими и други документи, като например акт за раждане).
 2. Документи за управление на моторни превозни средства (например шофьорска книжка).
 3. Сертификати, дипломи, документи, доказващи предишна работа, референции (оригинали и преводи, ако е необходимо).
 4. Автобиография.
 5. Kвалификации на децата и удостоверения за посещения на училище;
 6. Европейска здравноосигурителна карта или друго доказателство за здравно осигуряване.
 7. Форма U1 или U2.
 8. Паспорти на домашните Ви любимци (в случай че водите със себе си такива)
 9. Други лични документи (като свидетелства за раждане и встъпване в брак).
 10. 10. Ако използвате мобилен телефон, уверете се, че сте активирали международна роуминг услуга.

След пристигането Ви (когато вече сте намерили работа):

Регистрирайте се за социално-осигурителен номер, след като намерите работа (www.socialsecurity.gov.mt )

Уверете се, че Вашият работодател е попълнил и изпратил формуляр за започване на работа в Jobsplus, с който да регистрира заетостта Ви, според изискванията на закона. Трябва да получите писмо за потвърждение, след като формулярът е обработен (www.jobsplus.gov.mt).

Регистрирайте се в Отдела за пребиваващите в страната чужденци в Агенцията за самоличност в Малта, (www.identitymalta.com )

Отворете банкова сметка.

След пристигането Ви (ако не сте намерили работа):

Можете да се регистрирате в Jobsplus като безработно лице, което търси работа.

Културен и социален живот

Малта се радва на богат културен и социален живот. Ако желаете, можете да обиколите най-важните исторически забележителности, да опитате нов спорт, круиз, както и да се насладите на нощния живот. Културните събития включват театри, включително и на открито, концерти, фестивалът на малтийското село. Сезонът на празниците в Малта обхваща поредица от дълги уикенди, започващи от края на май и продължаващи до септември. През този период едва ли има уикенд, в който град или село да не празнуват празника на своя покровител или други светци, почитани от църквата.

Стандарт на живот

Стандартът на живот в Малта е добър, а продължителността на живота е сравнима с тази на напредналите европейски икономики. Образованието, здравните и санитарните условия са на много високо ниво и са достъпни за всички. Безопасността и сигурността са изключително високи. Годишните разходи за издръжка на живота са значително по-ниски, отколкото в други европейски страни.

Интернет адреси:

http://www.jobsplus.gov.mt  - Обществена служба за заетост

https://dier.gov.mt/ - Департамент за индустриални и трудови отношения

http://www.maltachamber.org.mt/- Индустриално–търговска камара

http://www.ird.gov.mt/ - Национална данъчна служба

http://www.gov.mt/ - Правителство на Република Малта

http://www.foreign.gov.mt - Министерство на външните работи на Малта                          

http://www.education.gov.mt - Списък на държавни, религиозни и частни училища           

http://www.mcast.edu.mt - Колеж за изкуство, наука и технологии (Malta College for Arts Science and Technology)                                                                                                 

http://www.its.gov.mt - Институт по туризъм (Institute of Tourism Studies)      

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Малта.

Последна актуализация: юни 2021

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES