header eures

Условия на живот и труд

Полша

Обща информацияфлаг Полша

Площ – 312 683 000 кв. км

Жители -  38.37  млн.

Официален език -  полски

Столица: Варшава

Валута: Полска злота (PLN)

1. Регистрация и установяване

2. Търсене на работа

3. Кандидатстване за работа

4. Жилище

5. Признаване на дипломи и квалиикации

6. Условия на труд и заплащане

7. Прекратяване на трудовия договор

8. Сезонна работа

9. Здравна система

10 .Социална сигурност

11. Данъци

12. Образователна система

13. Живот

14. Културен и социален живот

15. Интернет адреси

Регистрация и установяване

Не се изисква разрешение за пребиваване в Полша, а се издава удостоверение за адресна регистрация при срок на пребиваване от три месеца до пет години. В този случай следва да се съобщи основанието за пребиваване. Всички формалности отпадат при пребиваване в страната за период над пет години, защото тогава при желание може да се получи статут на постоянно пребиваване.

Търсене на работа

Българските граждани могат свободно да търсят работа и да работят в Република Полша, без за това да е необходимо да имат разрешително за работа. За започване на работа е необходим персонален идентификационен номер (PESEL).

Работа като самостоятелно заето лице също може да се упражнява свободно в Полша.

Работа можете да търсите чрез локалните бюра по труда /http://www.psz.praca.gov.pl/, чрез частните посреднически агенции /списъци с лицензираните посреднически агенции са публикувани също на портала на бюрата па труда/, чрез вестници /напр. понеделнишкото издание на в.Gazeta Wyborcza/ и чрез сайтове за търсене на работа / www.jobs.plwww.jobcenter.com.plwww.praca.gazeta.pl

Кандидатстване за работа

Работодател, който публикува обява за свободна длъжност, обикновено изисква кандидатът да представи: автобиография, която съдържа следната информация: лични данни (фамилия, име, адрес, телефонен номер и имейл адрес), информация, свързана с професионалната кариера (работни места от всички видове, които дават възможност на кандидата да придобие професионален опит, полезен за новата му работа), обучение, професионална квалификация и други допълнителни умения.

Автобиографията трябва да бъде възможно най-сбита: една страница (най-много две) на бяла хартия А4. Изявлението, отнасящо се до съгласие за обработване на лични данни с ръкописен подпис на субекта на данните, трябва да се появи в долната част на автобиографията. Съгласието трябва да съдържа следното :

„Съгласен съм с обработването на лични данни, съдържащи се в този документ, до степента, която е важна за набирането на персонал в съответствие със закона от 10 май 2018 г. относно защитата на личните данни (Официален вестник на 2018 г., текст 1000) и в съответствие към Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 / 46 / ЕО (GDPR) ".

Кандидатът също така трябва да представи мотивационно писмо, в което да предостави разяснения относно избора на въпросната работа. Това писмо трябва да е по-лично от автобиографията. Като правило мотивационното писмо не трябва да надвишава една страница A4 и трябва да съдържа ръкописен подпис.

И двата документа могат да бъдат подадени лично; изпратен по пощата или по имейл. Работодателят посочва в предложението за работа как да се свърже с кандидата. Възможно е също да кандидатствате за работа с помощта на ИТ инструменти, предлагани от работодателя или агенцията за настаняване в Полша.

Работодателят прави предварителен подбор на кандидатите въз основа на предоставените досиета, след което ги извиква на интервю за работа.

Жилище

Заинтересованите могат да намерят квартира, която да наемат или да закупят самостоятелно жилище, като погледнат рекламите в пресата, на уебсайтове, реклама във вестници, в онлайн портали или чрез агент по недвижими имоти. Използването на агент за недвижими имоти увеличава разходите за намиране на жилище с размера на комисионната за посредничество. В случай на наем, тази комисионна обикновено се равнява на едномесечен наем и се повишава в случай на покупка на около 2 до 3% от цената.

За закупуване на недвижими имоти от всякакъв тип в Полша е необходимо да се сключи споразумение пред нотариус под формата на нотариален акт.

Договор за наем може да бъде сключен за определен или неопределен срок. Разпоредбите на закона за защита правата на наемателите, сградния фонд на общината и измененията на Гражданския кодекс включват списък с причините за прекратяване на договора за наем. Собственикът на квартирата може да прекрати наемния договор, когато наемателят: закъснява с плащането на наема за най-малко три пълни месечни вноски, когато извърши груби нарушения на вътрешния ред на сградата. Известието трябва да бъде в писмена форма и трябва да определи причините за предсрочното прекратяване. Собственикът има право да прекрати договора за наем със срок на предизвестие от поне един месец в края на съответния календарен месец.

Цените на жилищата в Полша варират в зависимост от тяхното местоположение и състоянието на имотния пазар. Възможно е да се купуват новопостроени жилища, обикновено с довършителни работи. Пазарът на стари недвижими имоти също е доста голям .

През първото тримесечие на 2021 г. средната цена на квадратен метър на новопостроени жилища във Варшава възлиза на 9 851 PLN (2187 евро)

Размерът на наема зависи от града, положението и района на настаняването. Най-скъпите помещения за настаняване са във Варшава и други големи градове.

В началото на 2021 г. средната месечна цена за наемане на жилище във Варшава е била 2781 PLN (617 евро). В случая с най-малките площи (до 38 м2) месечната цена е около 2 187 PLN (486 евро). Сред останалите градове най-високите суми за наем са в Гданск, където цените на имотния пазар са се повишили най-много през последните години.

Признаване на дипломи и квалиикации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП :www.enic-naric.net.

Националният център в Полша /“Бюро за Академично Признаване и Международен Обмен”/ можете да намерите на: https://nawa.gov.pl/

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/bg

Условия на труд и заплащане

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя. В Полша се прилагат и два вида граждански договори – за извършване на услуга (umowa zlecenia) и за изпълнение на задача (umowa o dzieło), но трябва да се знае, че при тях работникът е лишен от социални осигуровки и от осигуровка за безработица.

Трудови договори: 

В трудовия договор се определят страните, видът на договора, датата на сключването му, условията на труд и възнаграждение, естеството на работата, която се извършва, мястото на работа, размерът на възнаграждението според вида на извършената работа. и определя компонентите на възнаграждението и правното основание за неговото определение, работното време, както и датата на започване на наемането.
Трудов договор може да бъде сключен с лице, което е навършило 18 години. Трудов договор може да бъде сключен и с млади хора на възраст между 15 и 18 години. Като цяло е забранено да се наемат хора под 15-годишна възраст.
Трудовият договор може да бъде сключен за пробен период, за неопределен срок или за определен срок.
Договорът за наемане на работа за изпитателен срок не повече от три месеца се сключва, за да се провери нивото на уменията на работника и възможностите за неговото наемане за определен вид работа.

Работно време:

В Полша работното време не може да надвишава 8 часа на ден и средно 40 часа при петдневна работна седмица. Изчислението се прави за референтен период от не повече от 4 месеца. Ако са налице обективни причини, технически или организационни причини, референтният период може да бъде удължен до максимум 12 месеца съгласно колективния трудов договор или споразумение със синдикатите. При липса на такива организации в предприятието, работодателят трябва да сключи споразумение с представителите на персонала.
Седмичното работно време, включително извънреден труд, не може да надвишава средно 48 часа.

Извънредният труд се заплаща на 150%. Заплатите се изплащат ежемесечно. Неработните дни са неделя и следните празници: 1 януари, 6 януари, Великденска неделя и понеделник, 1 май, 3 май, Петдесетница неделя, ден на Корпус Кристи, 15 август, 1 ноември, 11 ноември, 25 и 26 декември.

Минимална заплата:

Принципите и процедурите за определяне на минималната работна заплата се определят от действащото законодателство. Минималната заплата се договаря всяка година в рамките на Съвета за социален диалог.

През 2021 година минималната работна заплата за страната в евро е 644 месечно. От тази сума се приспадат и вноските за социално осигуряване и данъкът при източника за данък върху доходите на физическите лица. Споменатата сума се отнася за лица, работещи на пълно работно време. В случай на работа на непълно работно време тази сума се намалява пропорционално.

Размерът на минималната работна заплата се отнася до всички компоненти на заплатата, които са част от възнаграждението, с изключение на: възнаграждение за извънреден труд, надбавки за осигурителен стаж, надбавки за пенсия за инвалидност или инвалидност и възнаграждение за нощна работа. Дивидентите, излишъците от баланса и тринадесетия месец, изплащани ежегодно в публичния сектор, също не се включват. Ако за даден месец възнаграждението е по-малко от размера на гарантираната минимална работна заплата поради изплащането на определени компоненти на възнаграждението или разпределението на работното време, служителят има право на компенсационна надбавка.

Прекратяване на трудовия договор:

Трудовият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие: чрез декларация на една от страните с срок за предизвестие; с декларация на една от страните без предизвестие; поради изтичане на договорения срок. Прекратяването на трудов договор и прекратяването му без предизвестие трябва да бъде направено в писмена форма.

Сезонна работа

В полското законодателство няма определена сезонна работа. Съществуват обаче национални разпоредби, които споменават естеството на сезонната работа в дадено трудово правоотношение. Концепцията за сезонна работа се появява и в разпоредбите относно разрешителните за работа за граждани на трети държави.

Съществува обаче съдебна практика на националните съдилища, в която се посочва, че сезонната работа означава работа, извършена през част от годината, свързана с определен сезон, с точния период от годината и по-специално с метеорологичните условия.

Органът, който отговаря за спазването на трудовото законодателство е Инспекция по Труда: www.pip.gov.pl

Здравна система

В Полша медицинските услуги се предоставят от публични и частни доставчици.

Следните имат право да се възползват от здравни услуги, финансирани от публичния фонд:

Лица, свързани с общата здравноосигурителна схема (задължителна или незадължителна) към Националната здравноосигурителна каса (НЗЗ), наричана по-долу "осигурените".

Както гражданите на Полша, така и тези от други държави от ЕС / ЕАСТ, пребиваващи на територията на държава от ЕС / ЕАСТ, могат да бъдат присъединени към NFZ. Членове на семейството на лица, пребиваващи в Полша или в друга държава-членка на ЕС или ЕАСТ, също са свързани с NFZ, ако не са свързани с полската схема за задължително здравно осигуряване и не се ползват обезщетения за грижи съгласно разпоредбите на Общността, свързани с координацията на системите за социално осигуряване.

Всеки гражданин на държава-членка на ЕС / ЕАСТ, свързана със системата за здравно осигуряване в Полша, трябва да получи идентификационен номер PESEL.

Номерът на PESEL (електронният универсален регистър на населението) е съставен от 11 цифри, идентифициращи физическо лице. Номерът се състои от следното: дата на раждане, сериен номер, идентификационен номер за пол и контролна цифра. Ако законът изисква PESEL номер, той се определя автоматично след установяване или при поискване, подадено до кметството или общината на съответния град.

Подлежат на задължително здравно осигуряване, наред с други: работници, хора с договор за агентство, мандат или друг договор за предоставяне на услуги, самостоятелно заетите лица, с изключение на тези, които са прекратили дейността си, притежатели пенсия или анюитет, ученици, студенти и докторанти, безработни, хора, които получават определени социални помощи или определени семейни помощи. Лице, което пребивава в Полша, може да сключи доброволно застраховане, като сключи споразумение за доброволно здравно осигуряване с войсковия клон на NFZ, отговарящ за местожителството му в Полша.

Застрахованите лица са длъжни да декларират в своята здравноосигурителна схема членовете на техните семейства (биологичното дете, осиновеното дете до навършване на 18 или повече години или 26 години, ако детето продължава своята образование, съпруг / съпруга и техните възходящи, живеещи в едно и също домакинство), освен ако нямат собствена здравна застраховка.

Граждани на държави от ЕС / ЕАСТ, които не са обхванати от общата полска здравноосигурителна схема и са обект на здравно осигуряване в друга държава от ЕС / ЕАСТ по време на временния им престой Полша.

Тези лица по време на временен престой в Полша, например с цел обучение или докато търсят работа в Полша, могат да се възползват от безплатни здравни услуги при представяне на европейската здравноосигурителна карта ако получават обезщетение за безработица от друга държава-членка на ЕС / ЕАСТ. Това право обаче обхваща само услуги, които може да се считат за необходими от медицинска гледна точка, като се отчита техният характер и предвидимото време на престой в Полша.

Здравноосигурителна вноска:

Застрахованите лица плащат вноски за здравно осигуряване в размер на 9% от осигурителната вноска (например доходи минус социално осигуряване, пенсии или осигуровки за инвалидност или най-малко 75% от средните месечни доходи в бизнес сектора, чийто размер се публикува от председателя на Централното статистическо бюро за самостоятелно заетите лица, които упражняват неземеделска дейност). Здравноосигурителните вноски се плащат от работодатели, Института за социално осигуряване и други пенсионни услуги, центрове за социално подпомагане, училища и висши учебни заведения и др. (сътрудници).

Социална сигурност

Вашите социално – осигурителни права в Полша са същите като във всяка друга държава от ЕС и Вие ще бъдете третиран наравно с гражданите на страната. Започвайки работа в Полша, Вие се включвате в социално-осигурителната система и добивате право на обезщетения, които са за следните рискове: пенсия за старост; пенсия за нетрудоспособност; професионално заболяване и трудова злополука; болест и майчинство. Вноските за социално осигуряване се удържат както за сметка на работника, така и на работодателя, в следния размер и съотношение: за пенсия е 19,52% / по равно за работодател и работник/; за инвалидност е 8% / работодател – 6,5% и работник - 1.5%/; за болест 2,45% - само от работника; за трудова злополука от 0.67% to 3.33%  за сметка на работодателя; за здравно осигуряване -9%, като 7.5% от тях се покриват от ДОД; за безработица 2,45%.

За повече информация посетете сайта на Социално-осигурителната компания: http://www.zus.pl

Данъци

Лице, което за първи път започва работа в Полша, трябва да получи Идентификационен Номер на Данъкоплатеца (NIP). За целта се попълва формуляр NIP3 и се изпраща в данъчната служба.

Полша има прогресивна система за данъчно облагане с три данъчни нива. Данъците се удържат ежемесечно от заплатите на наетите лица и се превеждат от работодателите. Съществуват два прага на облагане в полската данъчна система. Ако приходите не надхвърлят 85 528 PLN, данъкът се равнява на 18%. Има и възможност за съвместно данъчно облагане на доходите на съпрузите и на преференциално данъчно облагане на доходите на самотните родители.

За повече информация посетете сайта на  Министерството на Финансите: http://www.mf.gov.pl

Образователна система

Задължителното образование в Полша обхваща период от 7 до 18 годишна възраст на детето. Образователната система включва няколко вида учебни заведения: детски градини (3-6г.); основни училища (7-15 г.); гимназии (.15-18/19 г.); след гимназиални учебни заведения; колежи за подготовка на учители; професионални специализирани учебни заведения; висши учебни заведения.

Лицата, които не са полски граждани могат да се възползват от образователната система в държавните детски градини,  начални училища, обществените училища по изкуствата и публичните институции, включително и в художествените институции, при същите условия като полските гражданите. 

Живот

Цените на някои основни стоки, приравнени в евро са: хляб –  0,91 €, масло –  1,60 €, кисело мляко - 0, 43 €, 1,5 литра вода – 0,60 €, 1 литър плодов сок – 1,28 €, 1 кг. Шунка – 5,70 €, 1 бира – до 2,37 €, билет за кино - до 6,18 €.

Цени за комунални услуги : електроенертия, вода, газ средно за апартамент от 80 м2 – 150 € месечно

Интернет – 12 € месечно, Мобилни услуги – 0,05 € / минута

Културен и социален живот

В Полша организацията на културния живот се върти около публично финансирани културни институции, а именно музеи и художествени институции (като театри или филхармонии), както и местни културни библиотеки и центрове. В Полша има около 7000 културни институции. Културните дейности се организират от множество неправителствени организации, както и от църкви, религиозни сдружения и частни компании. Информацията за културния живот и свободното време в Полша е налична във всекидневниците (най-големите вестници публикуват в своето петъчно издание информация за културните събития за следващата седмица), по телевизията, по радиото ( включително тематични канали) и в интернет.

Музеите остават най-важните институции, които защитават и разпространяват културното наследство. Много паметници и исторически места, важни от гледна точка на полската история, като Кралския дворец музей във Варшава, Кралският дворец във Варшава, Резиденцията на крале и република, националните колекции на изкуствата на Кралският дворец на Вавел, музеят на крал Йоан III във Виланув или музеят на парка Лазиенки във Варшава, в момента са сред най-важните и известни музеи, в Полша, но и в други страни,

Изложбите са сред най-зрелищните занимания в музеите. Музеите представят изложби от собствените си колекции в комбинация с колекции от други музеи или изложби, заимствани от други институции.

Големият театър - Национална опера е най-голямата от полските културни институции. Той е един от най-великите в света, има репертоар от велики оперни класици и съвременни творби и си сътрудничи с международно известни солисти. Останалите опери са разположени в десетте най-големи градове в страната.

Освен това през 2017 г. бе открита Кралската полска опера, която изпълнява оперни творби в по-малки културни центрове.

Драматичните театри се срещат във всички големи градове (лятна почивка между юли и август).

Филхармонии съществуват в най-големите регионални градове. Националната филхармония във Варшава, Симфоничният оркестър на Полското национално радио в Катовице и Националният музикален форум във Вроцлав са сред най-популярните.

Интернет адреси:

www.psz.praca.gov.pl - Обществена служба за заетост

www.eures.praca.gov.pl - Национален Eures сайт

www.poland.gov.pl  - Информация за Полша

www.mpips.gov.pl - Министерство на труда и социалната политика

www.pip.gov.pl – Инспекция по труда

www.ms.gov.pl - Министерство на правосъдието

www.msz.gov.pl - Министерство на външните работи

www.mz.gov.pl/- Министерство на здравеопазването

http://www.panoramafirm.pl - Работодатели в Полша

http://www.buwiwm.edu.pl -  Бюро за академично признаване и международен обмен

http://www.men.gov.pl  - Министерство на образованието на Полша

http://www.mf.gov.pl - Министерството на Финансите

www.kraz.praca.gov.pl - Легитимни частни посреднически агенци

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Полша.

Последна актуализация: юни 2021

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES