header eures

Условия на живот и труд

Полша

Обща информация

Площ – 312 683 000 кв. км

Жители -  38.7 млн.

Официален език -  полски

Регистрация и установяване

Не се изисква разрешение за пребиваване в Полша, а се издава удостоверение за адресна регистрация при срок на пребиваване от три месеца до пет години. В този случай следва да се съобщи основанието за пребиваване. Всички формалности отпадат при пребиваване в страната за период над пет години, защото тогава при желание може да се получи статут на постоянно пребиваване.

Търсене на работа

Българските граждани могат свободно да търсят работа и да работят в Република Полша, без за това да е необходимо да имат разрешително за работа. За започване на работа е необходим персонален идентификационен номер (PESEL).

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя. В Полша се прилагат и два вида граждански договори – за извършване на услуга (umowa zlecenia) и за изпълнение на задача (umowa o dzieło), но трябва да се знае, че при тях работникът е лишен от социални осигуровки и от осигуровка за безработица.

Законоустановеното работно време е 40 часа седмично. Извънредният труд се заплаща на 150%. Заплатите се изплащат ежемесечно. Официалните празници са общо 26 дена.

Работа като самостоятелно заето лице също може да се упражнява свободно в Полша.

Работа можете да търсите чрез локалните бюра по труда /http://www.psz.praca.gov.pl/, чрез частните посреднически агенции /списъци с лицензираните посреднически агенции са публикувани също на портала на бюрата па труда/, чрез вестници /напр. понеделнишкото издание на в.Gazeta Wyborcza/ и чрез сайтове за търсене на работа / www.jobs.plwww.jobcenter.com.plwww.praca.gazeta.pl

Условия на труд

Трудови договори 

В трудовия договор се определят страните, видът на договора, датата на сключването му, условията на труд и възнаграждение, естеството на работата, която се извършва, мястото на работа, размерът на възнаграждението според вида на извършената работа. и определя компонентите на възнаграждението и правното основание за неговото определение, работното време, както и датата на започване на наемането.
Трудов договор може да бъде сключен с лице, което е навършило 18 години. Трудов договор може да бъде сключен и с млади хора на възраст между 15 и 18 години. Като цяло е забранено да се наемат хора под 15-годишна възраст.
Трудовият договор може да бъде сключен за пробен период, за неопределен срок или за определен срок.
Договорът за наемане на работа за изпитателен срок не повече от три месеца се сключва, за да се провери нивото на уменията на работника и възможностите за неговото наемане за определен вид работа.

Прекратяване на трудовия договор

Трудовият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие: чрез декларация на една от страните с срок за предизвестие; с декларация на една от страните без предизвестие; поради изтичане на договорения срок. Прекратяването на трудов договор и прекратяването му без предизвестие трябва да бъде направено в писмена форма.

Работно време
В Полша работното време не може да надвишава 8 часа на ден и средно 40 часа при петдневна работна седмица. Изчислението се прави за референтен период от не повече от 4 месеца. Ако са налице обективни причини, технически или организационни причини, референтният период може да бъде удължен до максимум 12 месеца съгласно колективния трудов договор или споразумение със синдикатите ; При липса на такива организации в предприятието, работодателят трябва да сключи споразумение с представителите на персонала.
Седмичното работно време, включително извънреден труд, не може да надвишава средно 48 часа.

Социална сигурност

Вашите социално – осигурителни права в Полша са същите като във всяка друга държава от ЕС и Вие ще бъдете третиран наравно с гражданите на страната. Започвайки работа в Полша, Вие се включвате в социално-осигурителната система и добивате право на обезщетения, които са за следните рискове: пенсия за старост; пенсия за нетрудоспособност; професионално заболяване и трудова злополука; болест и майчинство. Вноските за социално осигуряване се удържат както за сметка на работника, така и на работодателя, в следния размер и съотношение: за пенсия е 19,52% / по равно за работодател и работник/; за инвалидност е 6% / работодател - 4.5% и работник - 1.5%/; за болест 2,45% - само от работника; за трудова злополука от 0.67% to 3.33%  за сметка на работодателя; за здравно осигуряване -9%, като 7.5% от тях се покриват от ДОД ; за безработица 2,45%.

За повече информация посетете сайта на Социално-осигурителната компания: http://www.zus.pl

Данъци

Лице, което за първи път започва работа в Полша трябва да получи Идентификационен Номер на Данъкоплатеца (NIP). За целта се попълва формуляр NIP3 и се изпраща в данъчната служба.

Полша има прогресивна система за данъчно облагане с три данъчни нива. Данъците се удържат ежемесечно от заплатите на наетите лица и се превеждат от работодателите. Съществуват два прага на облагане в полската данъчна система. Ако приходите не надхвърлят 85 528 PLN, данъкът се равнява на 18%. Има и възможност за съвместно данъчно облагане на доходите на съпрузите и на преференциално данъчно облагане на доходите на самотните родители.

За повече информация посетете сайта на  Министерството на Финансите: http://www.mf.gov.pl

Живот

Жилище може да наемете сам или с помощта на посредническа агенция. Препоръчително е да изискате лиценза на агента. Цените на наемите варират според големината на населеното място и се движат в рамките на  1000 до 2452 злоти ( € 231 до 566 €) за студио. В стойността обикновено не влизат разходите за газ, електричество и вода. Преди подписването на договор за наем, собственикът може да поиска да предплатите една или повече месечни вноски (но не повече от 12).

Гражданите от държави-членки на ЕС могат да закупуват жилищен имот и гараж в Полша без да им е необходимо специално разрешение от Министерството на вътрешните работи и администрацията.

Цените на някои основни стоки, приравнени в евро са: хляб –  0,80 €, масло –  1,42€, кисело мляко - 0, 43 €, 1,5 литра вода – 0,60 €, 1 литър плодов сок – 1,28 €, 1 кг. Шунка – 5,70 €, 1 бира – до 2,37 €, билет за кино - до 6,18 €.

Образование

Задължителното образование в Полша обхваща период от 7 до 18 годишна възраст на детето. Образователната система включва няколко вида учебни заведения: детски градини (3-6г.); основни училища (7-15 г.); гимназии (.15-18/19 г.); след гимназиални учебни заведения; колежи за подготовка на учители; професионални специализирани учебни заведения; висши учебни заведения.

Лицата, които не са полски граждани могат да се възползват от образователната система в държавните детски градини,  начални училища, обществените училища по изкуствата и публичните институции, включително и в художествените институции, при същите условия като полските гражданите. 

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националния център в Полша /“Бюро за Академично Признаване и Международен Обмен”/ можете да намерите на: http://www.buwiwm.edu.pl
  2. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:http://www.europass.cedefop.europa.eu.

Интернет адреси:

www.psz.praca.gov.pl - Обществена служба за заетост

www.eures.praca.gov.pl - Национален Eures сайт

www.poland.gov.pl  - Информация за Полша

www.mpips.gov.pl - Министерство на труда и социалната политика

www.ms.gov.pl - Министерство на правосъдието

www.msz.gov.pl - Министерство на външните работи

www.mz.gov.pl/- Министерство на здравеопазването

http://www.panoramafirm.pl - Работодатели в Полша

http://www.buwiwm.edu.pl -  Бюро за академично признаване и международен обмен

http://www.men.gov.pl  - Министерство на образованието на Полша

http://www.mf.gov.pl - Министерството на Финансите

www.kraz.praca.gov.pl - Легитимни частни посреднически агенци

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES