header eures

Условия на живот и труд

Румъния

Обща информация:

Площ: 238,391 кв. км
Жители: 19 640000
Официален език: румънски
 
Регистрация и установяване
Българските граждани, както и всички граждани на ЕС се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Румъния с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.
Членове на техните семейства, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да влязат в Румъния с валиден паспорт и поставена от румънските дипломатически мисии и консулски отдели входна виза. Това става по бърза процедура /до 48 часа/ при предварително одобрение от страна на Националния визов център към  Министерство на външните работи. Изключение от задължителната процедура за получаване на виза са членовете на семействата, които не са граждани на ЕС в случаите на едновременно изпълнение на две условия: 1. при придружаване или присъединяване към гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, който има право на пребиваване в Румъния и 2. при притежаване на валиден документ за пребиваване в друга страна членка като член от семейство на гражданин на ЕС/ЕИП, когото придружава или към когото се присъединява в Румъния.
По изключение, при търсене на работа, гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да влязат и пребивават в Румъния с представяне на валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/ до 6 месеца. Членовете на техните семейства, които ги придружават или се присъединяват към тях, имат същите права за престой в Румъния независимо от гражданството.
Гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария, които желаят да пребивават в Румъния за срок повече от 3 месеца, трябва да получат регистрационен сертификат от териториалното поделение на Главния инспекторат по имиграция. Право на престой, по-дълъг от 3 месеца им дава едно от следните обстоятелства: лицето е наето/самонаето; притежава медицинска осигуровка/застраховка и необходимите средства за издръжка за себе си и членовете на семейството поне на нивото на гарантирания минимален доход в Румъния; прието е за обучение в учебно заведение или за професионална квалификация и разполага с необходимите средства за издръжка за себе си и за членовете на семейството; член е на семейство на европейски гражданин, отговарящ на горните условия или на румънски гражданин с постоянно местожителство в Румъния.
Членове на семействата, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария имат право да пребивават повече от 3 месеца, ако придружават или се присъединяват гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, отговарящи на горепосочените условия.
Граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария или членове на техните семейства, които имат легален непрекъснат период на пребиваване в Румъния повече от 5 години, могат да кандидатстват за постоянно пребиваване и карта за постоянно пребиваване. Картата се издава от Главния инспекторат по имиграция след подаване на молба в първите три месеца от пристигането в Румъния.
 
Търсене на работа
Търсещите работа лица, граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да се обърнат за информация, консултация и трудово посредничество към териториалните поделение на Националната агенция по заетостта (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM)): http://www.anofm.ro/. Това са 41 окръжни служби и службата в Букурещ, както и 70 местни офиса в цялата страна. Те обслужват както търсещи работа лица, така и работодатели. Услугите са безплатни. 
Европейските граждани имат свободен достъп до трудовия пазар в Румъния и биват назначавани на работа при същите условия, както румънските граждани.
Подробна информация за всички работни места, обявени от всички работодатели /изискване по закон/ на територията на Румъния може да бъде намерена на интернет сайта на Националната агенция по заетостта /секция „Locuri de munca“/.
Може да се свържете и с EURES съветник. В Румъния те са 45 на брой и работят в местните служби на Националната агенция по заетостта. Координатите им са публикувани на сайта на Агенцията http://www.eures.anofm.ro/.
Съществуват и редица частни посреднически агенции, ориентирани както към търсещи работа лица, така и към работодателите - http://www.manpower.ro/http://www.trenkwalder.com/ro/. На сайта на Националната агенция по заетостта може да намерите информация за лицензираните частни посредници, работещи на румънския пазар на труда.
Друг начин за намиране на работа в Румъния е чрез интернет сайтове http://www.ejobs.ro/http://www.myjob.ro/ , http://www.bestjobs.ro/. Тук може да намерите свободно работно място, обявено от самия работодател и да публикувате ваше CV.
В националните, регионалните и местни вестници също може да намерите множество обяви http://www.ziare.ro/.
В определени ситуации е добра идея да се свържете директно с работодателя /особено ако кандидатствате за сезонна работа в провинцията/ или да изпратите ваша автобиография на фирмата /в определени случаи придружена със снимка и мотивационно писмо/.
Владеенето на румънски език ви дава големи предимства. 
 
Условия на труд
Преди започване на работа е необходимо издаването на медицинска свидетелство за пригодност за работа от лекар – трудова медицина и уведомяване от страна на работодателя на Националната агенция за инспекция на труда и социална сигурност. Тези формалности изискват предвиждане на достатъчно време между сключването на трудовия договор и започването на работа.
В общия случай, минималната възраст за сключване на трудов договор е 16 години.
Трудовият договор може да бъде постоянен или с определен срок /до 36 месеца/, на пълно /8 часа на ден, 40 часа при 5-дневна работна седмица/ или непълно работно време. Организацията на работното време предвижда два почивни дни. Максимално дългото работно време не може да надвишава 48 часа, вкл. извънредния труд.
Трудов договор може да бъде сключен и с агенция за временна заетост, като периодът на отдаване не може да е по-дълъг от 24 месеца.
Предвидена е възможност да се работи дистанционно.
Трудовото законодателство предвижда възможност за срок на изпитване, който е до 90 дни и по изключение за ръководните позиции – до 120 дни.
Завършилите висше образование преминават период на стажуване през първите 6 месеца.
Европейските граждани могат да заемат позиции с изключение на държавните служители, за които се изисква румънско гражданство.
„Гражданските” договори или договорите за предоставяне на услуги могат да бъдат сключени само за извършване на отделни дейности с лица, регистрирани в Националния търговски регистър като юридически лица или еднолични търговци.
Трудовият договор е писмен и се сключва на румънски език и се регистрира в общ регистър на заетите.
Работниците имат право на най-малко 20 работни дни годишен платен отпуск.
Гарантираната брутна минимална месечна работна заплата, считано от 1 януари 2019 г. е RON 2080/EUR 436/. Средната месечна брутна работна заплата за декември 2017 г. е била  RON 3662 /EUR 668/, а нетната – RON 2629 / EUR 572/. Най-високи са заплатите в сектор „Добив на нефт и газ” – RON 9239 а, а най-ниски – в сектор „Хотели и ресторанти“ – RON 1481.
Има разлика в доходите в различните части на Румъния. Най-високо е заплащането в районите Букурещ-Илфов, Северозападен и Западен.
 
Социална сигурност
 От 01.01.2018 г. в Румъния има само 3 задължителни социалноосигурителни вноски:
Вноски към бюджета на социалното осигуряване /за пенсии/:
- 25 % от брутното месечно възнаграждение - лични вноски за сметка на работника; от тях 3,75 % се превеждат на частен пенсионен фонд
- 4 % от брутното месечно възнаграждение за вредни условия на труд. Вноските са  за сметка на работодателя и са в допълнение към първоначалните 25 % дължими от наетото лице
8 % от брутното месечно възнаграждение за специфични условия на труд. Вноските са  за сметка на работодателя и са в допълнение към първоначалните 25 % дължими от наетото лице.
Вноски към здравноосигурителната система:
- 10 % от брутното месечно възнаграждение - лични вноски на работника. –
Вноски за осигуряване при работа:
2,25 % от брутното месечно възнаграждение - лични вноски за сметка на работника. Включва вноски към фонд „Безработица”, осигуряване за болест, професионално заболяване и вноски към Гаранционния фонд за изплащане на изискуеми заплати.
 
Данъци
Данъци се заплащат за доходи, получени от дейности, осъществени на територията на Република Румъния.
Данъците се удържат от брутната заплата и обикновено се заплащат чрез работодателя. Има необлагаем минимум в размер на минималната заплата. Ставката на данъка върху доходите от работна заплата е 10 %. Освен това, пенсиите над определена сума също се облагат с данък върху дохода.
Дължими са също така данък върху недвижимата собственост, МПС и др.
Стандартният размер на ДДС е 19 %, като съществуват и намалени ставки /9 % за храни и безалкохолни напитки; лекарства и протези; ресторанти и кетъринг услуги; хотелски нощувки и 5 % за вестници, книги, учебници, достъп до спортни и културни обекти и събития, определени видове ново жилищно строителство и др./.
Съществуват дейности, освободени от плащане на ДДС.
 
Живот
За да избегнете възможни усложнения е препоръчително да знаете къде ще живеете в Румъния още преди да тръгнете за страната. Съществуват много възможности в зависимост от вашите средства и предпочитания.
Ако желаете да наемете апартамент за времето на вашия престой, може да разгледате съответните рубрики на вестниците. Също така може да се свържете с агенция за недвижими имоти или да потърсите оферта за наем или покупко-продажба на имот в интернет http://www.imobiliare.ro/. Цените варират в зависимост на големината на наемания имот, месторазположението и др. Договорът за наем трябва да е в писмена форма и този документ е официален и нотариално заверен. Битовите сметки обикновено се плащат отделно.
В Букурещ, големите градове и курортните центрове, цените на имотите са по-високи в сравнение с останалата част от страната. При покупко-продажба документите трябва да имат нотариална заверка. В допълнение, трябва да се сключат договори с всички доставчици на услуги – електричество, газ, вода, телефон и др.
Средната цена на м2 ново строителство варира в рамките на EUR 1179-1419, а на старото  - EUR 1152 - 1500.
 
Разходите за живот варират в различните региони и в зависимост от това дали живеете в град или село. По данни на националната статистика, 33% от разходите са за храна и безалкохолни напитки, 16% - жилища и битови сметки, 6 % - свободно време и култура, 7 % - транспорт, 5 % - здравеопазване, 5 % - съобщения, 7 % - облекло и обувки, 6 % - обзавеждане и поддържане на дома.
 
Образование
До степен „висше образование” националната образователна система на Румъния включва 5 нива:
1.       Предучилищно, обхваща 3 години
2.       Начално, включва подготвителната година и І-ІV клас
3.       Основно и средно, включващо две нива
-               V-ІХ клас
-               Х-ХІІ/ХІІІ клас
4.       Професионално обучение с продължителност от 6 месеца до 2 години
5.       След средно образование
Средното образование се завършва с полагане на матура, която е задължително условие за прием във ВУЗ.
 
Висшето образование е организирано в 3 нива:
Бакалавър
Магистър
Доктор
 
Задължителното общо образование включва степените до средно и е с продължителност 11 години.
Държавната образователна система е безплатна. Обучението се провежда на румънски език. Допуска се и обучение на други езици.
Гражданите на ЕС/ЕИП и Швейцария имат свободен достъп до всяко ниво на образование по същите законови условия както румънските граждани.
При преместване в Румъния, родителите трябва да представят документи, удостоверяващи степента на завършено образование в страната по произход.
 
Признаване на дипломи
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Румъния(Centrul National De Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED: можете да намерите на : http://www.cnred.edu.ro.
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu
3. Европейска квалификационна рамка – създава връзки между отделните национални системи за квалификация и гарантира безпроблемното трансфериране и признаване на дипломи.
4. Европейска система за трансфер на кредити – спомага за признаване на периоди на обучение в чужбина.
Институцията, която е отговорна за признаване на дипломи и квалификации в Румъния е Националния център за признаване и приравняване на дипломи към Министерството на образованието, науката, младежта и спорта. Центърът се занимава и с признаване на дипломи и др. документи при издаване на разрешителни за работа.
 
Интернет адреси
http://www.anofm.ro/ - Националната агенция по заетостта (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM)):
http://igi.mai.gov.ro/- Румънски имиграционен офис
https://www.politiaromana.ro/ - Полиция
http://www.mai.gov.ro - Министерство на вътрешните работи и административната реформа
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ - Главна дирекция по паспортите към Министерството на вътрешните работи и административната реформа
http://www.mmuncii.ro - Министерство на труда, и социалната справедливост
http://www.mfinante.ro/ - Министерство на финансите
http://www.cnas.ro/ - Национална здравно-осигурителна каса
http://www.edu.ro/ - Министерство на образованието, науката и младежта
http://www.unibuc.ro/ - Букурещки университет 
http://www.ase.edu.ro/ - Академия по икономически науки - Букурещ 
http://www.ubbcluj.ro/ - Университет “Бабеш-Боляй” – Клуж-Напока
http://www.upt.ro/ - Университет “Политехника” – Тимишоара
 
Посолство на Република България в Букурещ, Румъния
Адрес: Bucuresti, sector 1, str. Rabat  nr. 5
Тел.: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59
Факс: +40 21 230 7654
Дежурни телефони в извънработно време:
+40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59
Работно време: По - Пт,  09.00 - 17.00 ч.
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Консулска служба
Адрес: Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar  nr. 32
Тел.: +40 21 318 79 78
Факс: +40 21 318 79 79
Работно време: По – Пт, 09.00 – 17.00 ч.; Визи: 10.00 – 12.00 ч.; Легализации: 14.00 – 16.00 ч.
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Посолство на Румъния в София
Адрес: 1111 София, бул. “Михай Еминеску” № 4
Телефон: +359 2 971 28 58; +359 2 73 30 81
Факс: +359 2 973 34 12
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.g

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES