header eures

Започване на бизнес в България

Започване на бизнес в България

Повечето потребители изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци.  За момента дружество с ограничен капитал (ООД) или еднолично дружество с ограничен капитал (ЕООД) е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД - учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения. Разпространена форма за извършване на търговска дейност е и ЕТ (едноличен търговец).

При регистрацията на ЕТ е нужно едно физическо лице, както и при ЕООД. В случай че решиш да регистрираш ООД, са нужни минимум 2 съдружника. ЕТ не изисква внасянето на собствен капитал, докато при ООД и ЕООД минималният такъв е в размер на 2 лева.

След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър, където се вписват новоучредените фирми, премина към Агенцията по вписванията. Информационната система на търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до електронния образ на всички документи.

Регистриране на ЕТ

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. 

Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност. Компетентен орган за вписване на ЕТ в търговския регистър – той се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията.

Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕТ) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

Регистриране на ООД/ЕООД

Съгласно чл. 113 ТЗ, дружество с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма (чл. 114, ал. 1 ТЗ). Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД" и следва да бъде с национална изключителност (чл. 116, ал. 1 ТЗ). Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. (чл. 117, ал. 1 ТЗ).

Компетентен орган за вписване на ООД в търговския регистър е Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието (чл. 3, ал. 1 ЗТР). Заявление за вписване на ООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища.

Вписването на ООД се извършва въз основа на заявление по образец. Вписването на ООД се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно (чл. 15, ал. 1, т. 1-3 ЗТР).

Съгласно чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 ЗТР, заявлението за регистриране на ООД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно ЗЕДЕП. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език (чл. 18, ал. 1 и 2 ЗТР).

Заявленията за вписване на ООД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им (чл. 19, ал. 1 ЗТР). 

За допълнителна информация по регистрацията можеш да се обърнеш към офисите на Агенцията по вписванията в страната. 

 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES