header eures en 5

Кралство Испания

Обща информация
Площ: 504 645 кв.км
Население: 46 438 422
Официален език: испански
 
Регистрация и установяване
За влизане в Испания българските граждани се нуждаят само от лична карта или паспорт. Ако планирате да останете в Испания за период, по-дълъг от 3 месеца, трябва да кандидатствате в полицейското управление за регистрация в Централния регистър на чужденците  или пред Офиса на чужденците (Oficina de Extranjeros) по адресна регистрация като е необходимо предварително да запазете час по Интернет.
Необходимо е да представите валиден паспорт или лична карта и да заплатите такса. От офиса ще ви издадат регистрационно удостоверение с идентификационен номер за чужденци - NIE (Número de identificación de еxtranjeros), който ви е необходим ако имате каквито и да било икономически, социални или професионални отношения в Испания.  Адресите на офисите можете да видите тук:
http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html. Срокът за подаване на заявлението е 3 месеца, считано от датата на влизане в Испания.
Необходими документи:
  • заявление по образец - може да се изтегли оттук:
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
  • паспорт или лична карта
  • ако става дума за работа за чужда сметка: трудов договор/декларация, че ще бъдете нает от работодателя/документ за „алта” в системата за социална сигурност
  • ако става дума за работа за своя сметка: документ, удостоверяващ вписването в регистъра на икономическите дейности/документ за вписване в търговския регистър/документ за „алта” в системата за социална сигурност
  • ако става дума за лице, което не упражнява трудова дейност в Испания: документ, удостоверяващ наличието на здравна застраховка, и документи, удостовярващи, че разполага с достатъчно средства /напр. заверени чекове, кредитни карти и удостоверение от банка за сумата на разположение, договор за отдаване под наем и др./
  • ако става дума за студенти: документ, че са записани в учебно заведение, документ, че разполагат с медицинска застраховка, декларация, че разполагат с достаъчно средства за себе си и семейството си.
Участието в програма на ЕС за обмен на студенти и преподаватели се счита за доказателство за изпълнение на горните изисквания.
  • ако става дума за член на семейството на гражданин на ЕС: легализиран документ за семейната връзка с гражданина на ЕС, от когото се черпят правата; документ, удостоверяващ икономическата зависимост; документ, удостоверяващ, че гражданина на ЕС работи за своя или чужда сметка или разполага с достатъчно средства и здравна застраховка.
Ако живеете в Испания, трябва да се регистрирате в местния съвет /Ayuntamiento/, като представите доказателства, че живеете в Испания – копие на договор за наем или документи за платени сметки за електричество или вода. При регистрацията ще ви издадат Регистрационно удостоверение /това удостоверение ще ви е необходимо, ако искате да се регистрирате в местното бюро по труда и при още редица административни процедури/.
Ако за първи път започвате работа в Испания, трябва да получите собствен социално осигурителен номер /социално – осигурителната карта/. Обикновено работодателят извършва процедурата по вписване на своите работници в социално осигурителната система. Ако той не го направи, можете да кандидатствате за социално осигурителен номер и сам. Самонаетите лица са длъжни сами да кандидатстват за получаване на този номер.
Когато се представят документи на чужд език, те трябва да бъдат преведени на испански или на втория официален език на областта. Когато се касае за европейски формуляри, не е необходим превод, нито легализация. Всеки чуждестранен публичен документ следва да бъде легализиран, освен когато е поставен апостил в съответствие с Хагската конвенция от 1961 г.
Повече информация може да бъде получена на ел. страница на Генералния секретариат по емиграция и имиграция в Министерството на заетостта и социалната сигурност:
Подробна информация и съответното законодателство по пребиваването може да намерите на страницата на Министерството на заетостта и социалната сигурност на Кралство Испания: www.meyss.es
 
Търсене на работа
От 01.01.2009 г. Кралство Испания отвори трудовия си пазар за български работници, т.е. за да започнете работа там, не ви е необходимо разрешение за работа. В повечето случаи, за да получите работа в страната е необходимо да говорите поне малко испански. За да търсите работа, можете да се регистрирате в обществената служба за заетост. За целта трябва да сте на възраст над 16г., да представите лична карта, както и да посочите адрес, на който живеете в Испания.
Друг източник за намиране на работа са частните агенции, но те могат да ви поискат заплащане. Агенциите за временна заетост - ETT са полезни, ако търсите временна работа. Обикновено те наемат работниците /сключват трудовите договори/, но ги предоставят на различни компании за работа. За работа можете да проверите и в националните и регионалните вестници, като повечето обяви за работни места се публикуват в неделните издания.
Въпреки, че безработицата в последните години силно намаля от 26% през 2012 г. до 14% през м.март 2019 г., страната е все още далеч от средния за ЕС/ЕИП процент безработица 6,4% (м. март 2019 г.).
Минималната месечна заплата в страната за 2019 г.  се вдига с 22.3% до 1050 евро бруто. Тя се разпределя на 14 плащания през годината по 900 евро всяко от тях
За повече информация: http://ec.europa.eu/eurostat
За една година следва да се получат не по-малко от 12 възнаграждения и не по-малко от 2 допълнителни плащания, които се изплащат обикновено през м. юни и в края на годината. Допуска се и разпределение на тези допълни възнаграждения в рамките на годината, което се нарича „пропорционално плащане”.
 
Социална сигурност и здравеопазване
Всеки, който започва работа в Испания /независимо като наето или самонаето лице/, трябва да получи собствен социално-осигурителен номер /виж раздела за регистрация и установяване/. Работодателите удържат необходимият процент от месечната брутна заплата и тази удръжка се отбелязва в месечния фиш. Всички наети и самонаети лица трябва да се присъединят към социално-осигурителната система и да заплащат месечно социално-осигурителните си вноски. В случай на безработица, ако сте работили 360 дни за последните шест години, преди загубването на работата и сте заплащали социално – осигурителните си вноски в Испания, вие можете да получавате обезщетения за безработица. За да получавате тези обезщетения, трябва де се регистрирате като безработно лице и да кандидатствате за тях в местното бюро по труда. Също така трябва да сте включен в системата за социална сигурност на Испания, да търсите активно работа и да сте готов да приемете подходящо предложение за работа, да не сте навършил пенсионна възраст (65 г. и 5 мес. през 2018, 65 г. и 8 мес. през 2019 докато се достигнат заложените законодателно 67 г. през 2027 г.), да не сте напуснал работа по собствено желание.
В срок от 15 работни дни, считано от датата на уволнението, следва да подадете молба в бюрото по труда. Периодът на изплащане на обезщетението за безработица е минимум 120 дни, ако сте правили вноски в социалното осигуряване поне 360 дни и достига до 720 дни (2 години), ако вноските ви са над 2160 дни (6 години). Размерът на обезщетението се изчислява на основата на определен процент от осигурителния доход – 70% за първите 180 дни и 50% за всички следващи дни. Информация относно обезщетенията за безработица може да бъде получена на телефона на Обществената служба по заетостта /Servicio Publico de Empleo Estatal/:
901 119 999 /за граждани/, в офисите на Службата по заетостта, или на следния адрес:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/he_trabajado_mas_de_un_ano.html
 
ПОМОЩ ЗА БЕЗРАБОТИЦА представлява определена парична сума, която има за цел да облекчи материалните затруднения, възникнали в резултат от уволнението. Основните изисквания за отпускане на помощ за безработица са: да сте регистрирани като безработно лице; да търсите активно работа;   да не разполагате с доход, надхвърлящ 75% от минималната работна заплата, да нямате право на обезщетение за безработица или то вече да е прекратено; да не отказвате подходящи предложения за работа, както и участие в курсове за повишаване на квалификацията си, преквалификация и пр. Молбата за отпускане на помощ за безработица се подава в бюрото по труда.
ПОМОЩ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Насочена е към безработните, изчерпали контрибутивното обезщетение за беработица /т.нар. паро/, изчерпали някои помощите за безработица и имащи семейни отговорности. -Да са изминали поне 6 мес. от изчерпването на помощ RАI, PRODI или PREPARA
-Лицето да е записано в Бюрото по труда като търсещо работа към 1 декември 2014 г. или към 1 април 2016 г.
- Да е регистрирано като безработен в продължение на 360 дни. през последните 18 месеца преди подаване на молбата за включване в програмата.
-Да няма право да получава обезщетение, помощ за безработни /subsidio/ или помощ RAI
-Да е прекъснал работа за чужда сметка не по свое желание преди изчерпването на последното право, посочено в тире 1
-Доходите да не надвишават месечно 75% от МРЗ и да има семейни отговорности
Лицата, включени в Програмата, следва да си търсят активно работа. Те могат да получават финансова помощ в размер на 426 евро/месечно за максимален срок от 6 месеца.
Информация относно помощите за безработица може да бъде получена на телефона на Обществената служба по заетостта /Servicio Publico de Empleo Estatal/:
901 119 999 /за граждани/, в офисите на Службата по заетостта и на следния адрес:
За различните видове помощи:
  • помощ за лица със семейни отговорности
  • помощ за лица над 55 години и др.
  • Помощ за дългосрочно безработни лица /Programa de Activación para el Empleo/
ПОМОЩ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА /Renta mínima de inserción/ - отпуска се от правителството на автономна област Мадрид
Повече информация на сайта на Службата по социални въпроси на област Мадрид:
Обезщетенията за болничен /отпуска поради временна неработоспособност/ са в размер на не по-малко от 60% от заплатата, която получавате. В тези случаи е необходимо да посетите вашия здравен център и да представите на работодателя си издадения ви от лекаря болничен лист. В Испания държавата покрива здравните и фармацевтични нужди на своите граждани чрез Националната здравна служба, финансирана чрез социално – осигурителните вноски и управлявана от автономни общности чрез Здравния департамент и регионалните Здравни служби. Повече от 90% от населението използва тази система за здравните услуги. Ако сте включени в социално осигурителната система, можете да ползвате безплатна медицинска помощ и хоспитализиране като представите социално осигурителната си карта.
При спешни случаи, най-доброто, което можете да направите, е да отидете до най-близкия A&E отдел или да повикате линейка на тел. 112.
Информация относно обезщетенията при временна нетрудоспособност /болнични/ може да бъде получена на адрес:
или в Центровете за информация на Института за социална сигурност /списък/:
 
Пенсиониране за възраст и стаж /Jubilacíon/
За пенсиониране в Испания трябва да отговаряте на условията за възраст и стаж.
От 2013 г. пенсионната възраст се покачва постепенно от 65 г. до достигане на 67 г. през 2027 г. Постепенно се повишава и минималната осигурителна база от 15 на 25 г.
От 2013 г. до 2018 г. възрастта нараства с по 1 месец на година, а след това - с по 2 месеца. Например, през 2015 г. е 65 г. и 3 мес., през 2016 г. е 65 г. и 4 мес.   и т. н. Осигурителния стаж нараства с по 3 месеца на година.
Работниците с дълга трудова кариера (над 35 г.) обаче ще продължат да могат да се пенсионират при навършени 65 г.
Що се отнася до стажа – необходим е минимум 15 години осигурителен стаж, от които две години задължително следва да са от тези 15. Това означава, че трябва да имате поне две години осигурителен стаж, преди да поискате да се пенсионирате. Ако не могат да се покрие изискването от 15 години осигурителен стаж, то към осигурителния стаж в Испания ще се добави осигурителния/трудов стаж от България. По този начин се покриват изискванията на испанското законодателство, но пенсията ще бъде изчислена на основата на осигурителния стаж в Испания.
Следва да се има предвид, че ако изчислената пенсия в Испания е под минимума за страната, то испанската страна изплаща добавка към пенсията до необходимия минимум, Тази добавка, обаче се получава само докато живеете в Испания.
 
Повече информация за пенсиите може да се получи на адрес:
или в Центровете за информация на Института за социална сигурност /списък/:
/изисква се предварително записан час/
Подробна информация и съответното законодателство, свързано с трудови и социални въпроси, можете да намерите на страницата на Министерството на заетостта и социалната сигурност на Кралство Испания: www.meyss.es
ПЕНСИОНИРАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГЛАМЕНТИ
От 1 май 2010 г. са в сила два регламента за координация на системите за социална сигурност - Регламент 883/2004 на Европейския парламент и Съвета и Регламент 987/2009.
Съгласно разпоредбите на регламентите за координация на системите за социална сигурност, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка.

Заявленията за отпускане на пенсии се подават до институцията по място на пребиваване на заявителя или до институцията на последната ДЧ, чието законодателство е било приложимо. По отношение на България, тази институция е Националният осигурителен институт. Датата на подаване на заявлението за пенсия в една ДЧ, се счита за дата на подаване на заявлението във всички ДЧ, по чиито законодателства лицето е придобило осигурителни периоди.

Повече информация можете да получите на електронната страница на Националния осигурителен институт:
или на телефона на контактния център на НОИ  - 003592 902 0506 /при избиране от чужбина/ и 0700 14 802 /при избиране от България/.
Адрес на Националния осигурителен институт:
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64
гр. София - 1303
 
Данъци
Работодателят удържа дължимите от работника данъци и социални осигуровки от месечната брутна заплата. Дължимият данък върху личния доход се начислява върху всеки доход, придобит чрез труд или инвестиции и се увеличава прогресивно. Данъкът се декларира през м. май и юни на годината, следваща данъчната. Данъчната година в Испания обхваща от 1 януари до 31 декември. На 2.04.2019г. започва кампанияа Renta 2018 за подаване на годишната данъчна декларация ДОД (IRPF) на физическите лица, които извършват трудова дейност или чиято фискална резиденсия се намира на територията на Кралство Испания и имат приходи надхвърлящи определения от закона лимит. Гражданите, чиито доходи през 2018г. не надвишават 22 000 евро и са получени от едно място не подават данъчна декларация. Ако живеете в Испания 183 дни или повече през една данъчна година, вие ще трябва да декларирате всичките си доходи, независимо къде сте ги придобили. Ако сте работили в Испания за период, по-малък от 183 дни и започнете работа в друга европейска държава, вие можете да поискате възстановяване на данъците, които са ви били удържани, докато сте били нает на работа в Испания. За целта трябва да представите в данъчната агенция формуляр 215, удостоверение за пребиваване в държавата, в която работите и удостоверение за направените ви удръжки. Периодът, в който можете да предявите претенции за възвръщане на данъците, е 4 години. Тъй като Испания се състои от 17 автономни региона, всяка общност може самостоятелно да вземе решение за своята данъчна ставка. Оттук данъкът върху доходите, данъкът върху имуществото, данъкът върху наследството и социалното осигуряване не са еднакви в цялата страна;
За повече информация – Министерството на икономиката и финансите: http://www.mineco.gob.es,
Сайт на Данъчна агенция: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
За възстановяване на данък общ доход от Испания, следва да имате Certificado de retenciones - издава се от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година и е обобщение на приходите и платените от вас данъци.
Живот
Като цяло стандартът на живот в Испания е приемлив. Важно място в социалния живот заемат семейните отношения и контактите с близки и приятели. В последните години цената за наемане на жилище се увеличава. За да наемете жилище в Испания е необходимо да подпишете договор със собственика. Ако договорът е за наемане на жилището за по-малко от 5 години, с всяка година договорът автоматично се подновява. Ако в договора не е уговорен срок, то се приема, че наемането е за 1 година. При подписване на договора Вие ще трябва да платите на собственика депозит в размер на 1 или 2 месечни наема. Цените на наемите в Испания са доста високи. За ориентиране в цените на жилищата – наемане на едностаен апартамент струва между 400 и 600 евро. Ако апартаментът е двустаен, цената е между 500 и 900 евро. Наемането само на стая е между 180 и 300 евро месечно.
Трябва да се уверите, че човекът, който отдава жилището е неговия собственик или има пълномощно от собственика да отдава това жилище под наем. От вас ще поискат документ за идентификация и обичайно фишове от последните три заплати или трудов договор. Може да ви поискат и препоръки от предишни наемодатели. Прочетете внимателно договора за наем и питайте собственика за неясните за вас клаузи.
 
Образование
Всички образователни въпроси в Испания са в компетенциите на независимите области. Посещението на детски ясли и детски градини е доброволно и безплатно. Началното образование е задължително и обхваща децата от 6- до 12-годишна възраст. Средното образование също е задължително и включва възрастовата група от 12 до 16 години.
След завършване на средното образование, учениците могат да продължат да учат за средно ниво на професионално обучение или за т.нар bachillerato, което продължава 2 години, обикновено от 16 до 18-годишна възраст и дава основата за професионално висше образовние или, при успешно преминаване на тестове – за университетско образование.
Университетското образование се разделя на три степени –бакалавърска, магистърска степен и квалификация доктор.
За повече информация – www.mec.es
 
Признаване на диплома: С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Испания / Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General de Títulos y Relaciones con Instituciones Sanitarias/ можете да намерите на: http://www.mepsyd.es/index-mec.html .
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.
 
Полезни линкове: www.mtin.es – Министерство на труда и социалната сигурност
https://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html - Обществена служба за заетост
http://www.mineco.gob.es/ - Министерство на икономиката и финансите
www.aeat.es - Данъчна агенция
www.msc.es – Министерство на здравеопазването
www.mec.es – Министерство на образованието
http://www.europass.cedefop.europa.eu – системата Europass
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=565&lang=Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид, Кралство Испания
 


Изтеглете брошурата с условия на живот и труд оттук

Анкети

Nothing found!

Get up-to-date information on EURES services