header eures

Условия на живот и труд

Словакия

Обща информацияфлаг Словакия

Площ: 49,036 кв. км.

Жители: 5,458 млн.

Официален език: словашки

Столица: Братислава

Парична единица: Евро (EUR)

1. Регистрация и установяване

2. Търсене на работа

3. Жилище

5. Признаване на дипломи и квалификации

6. Условия на труд и заплащане

7. Прекратяване на трудовия договор

8. Сезонна работа

9. Здравна система, социална сигурност и данъци

10 Образователна система

11. Живот 

12. Интернет адреси

 

Регистрация и установяване

За влизане в Словакия е необходимо да имате валидни документи за самоличност (лична карта, паспорт). Не се изисква разрешение за пребиваване, а се издава удостоверение за адресна регистрация при срок на пребиваване от 3 месеца до 5 години. В този случай следва да се съобщи основанието за пребиваване. Заявлението се подава в Имиграционния отдел на местния полицейски офис. Всички формалности отпадат при пребиваване за период над 5 години, защото тогава при желание може да се получи разрешение за постоянно пребиваване в Словакия.

Търсене на работа

Словакия не прилага разрешителен режим за българските работници. Общоприетият начин за търсене на работа е чрез изпращане на мотивационно писмо и Автобиография (CV). Работа може да търсите в Словакия по различни начини:

Жилище

Общи указания за цените за настаняване:

 • Единична хотелска стая в Братислава на вечер 53 евро - 200 евро;
 • апартамент с една спалня в Братислава на месец400 евро - 700 евро;
 • една спалня в общ апартамент в Братислава на месец 150 евро - 380 евро;
 • закупуване на двустаен апартамент в Братислава 97 000 евро - 150 000 евро;
 • закупуване на фамилна къща в Братислава 260 000 евро - 2 000 000 евро;
 • Кошице, Жилина, Нитра, Попрад, Зволен: закупуване на апартамент с една спалня EUR 96 000 - 130 000

Настаняването, наемането и закупуването на имот в по-малките градове и в страната е по-евтино, отколкото в Братислава.

Средни цени на имотите по региони (EUR / m2) към началото на 2021г.:

 • Регион Братислава: 2132евро;
 • Област Трнава: 1140евро;
 • Регион Нитра: 881евро;
 • Тренчинска област: 989евро;
 • Регион Жилина: 1164евро;
 • Регион Банска Бистрица: 823евро;
 • Прешовска област: 1185евро;
 • Регион Кошице: 1035евро;

За да придобиете право на собственост върху закупено жилище, това трябва задължително да бъде отразено в регистър (LandRegister). Обяви за жилища може да намерите в регионалните вестници или в интернет: http://reality.sme.skhttp://www.inzeraty.sk/.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1.Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Словакия / Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky , Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, SR/ можете да намерите на: http://www.minedu.sk/SUDV/sudv.htm

2.Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

Условия на труд и заплащане

Трудов договор:

Трудовото правоотношение се основава на писмен трудов договор между работодател и служител. Трудовият договор, който е основното споразумение в рамките на трудовото правоотношение между служител и работодател, трябва да бъде сключен в съответствие с Кодекса на труда. Работодателят е длъжен да даде едно писмено копие на трудовия договор на служителя. В трудовия договор трябва да бъдат вписани: вида работа, за която е нает служителят, кратко описание на длъжността, мястото на работа , датата на започване на работа и условията на заплащане. В трудовия договор работодателят трябва да посочи и работно време, дни на заплащане, надбавка за почивка и продължителност на срока на предизвестие. Трудовият договор може да определя и други условия, които страните желаят да включат, по-специално бонуси или обезщетения в натура.

Валиден трудов договор трябва да бъде сключен не по-късно от началото на заетостта (първия работен ден).

Трудовото правоотношение се договаря за неопределен срок, освен ако в трудовия договор изрично не е посочена продължителността. Трудовото правоотношение също ще бъде за неопределено време, ако трудовото правоотношение за определен период не е договорено писмено. Срочна трудова заетост може да бъде договорена за максимум две години. Трудовото правоотношение за определен срок може да бъде удължено или подновено за период от две години, не повече от два пъти.

Трудовият договор може да определя срок за изпитване, който не може да бъде повече от три месеца. Пробационният период не може да бъде удължаван. Пробационният период се удължава само за времето, през което служителят не може да работи. Пробационният период трябва да бъде договорен писмено, в противен случай той е невалиден. Не е възможно да се договори изпитателен срок при подновяване на срочен трудов договор.

Друг вид договор е договорът за споделяне на работа, при който служителите в трудово правоотношение с по-кратко работно време разпределят помежду си работното време и натовареността.

Договореното съдържание на трудов договор може да бъде изменено само ако работодателят и служителят се съгласят с промените. Всяко изменение на трудов договор трябва да бъде направено писмено от работодателя.

Работно време:

Законно установената работна седмица в Словакия не може да надвишава 40 часа. В зависимост от вида работа, нормалното работно време може да варира от 37,5 до 40 часа седмично. Служителите обикновено работят пет дни в седмицата. Работната почивка от 30 минути обикновено не се включва в работно време и служителите имат право на нея, ако работната смяна е по-дълга от 6 часа.

Кодексът на труда също така предвижда минимален непрекъснат период на почивка от 12 часа в денонощието и непрекъсната почивка два последователни дни седмично. Обикновено не се допуска извънреден труд, но ако има такъв служителите имат право на допълнително възнаграждение или компенсация на времето, ако е договорено в договора. Средното седмично работно време, включително извънредния труд, не трябва да надвишава 48 часа.

Заплащане:

Минималната работна заплата в Словакия през 2022г. е 646 Евро месечно.

Минималната заплата се определя на база степен на трудност на извършваната работа. Работните места се класифицират по трудоемкост по скала от шест нива. Всяко ниво на интензивност на труда има специфична минимална работна заплата.

За второ ниво минималната заплата е 762 евро, за трето - 878 евро, за четвърто - 994, за пето – 1110 и за шесто - 1226

Към края на 2021г. средните заплати по сектори са:

 • Индустрия – 1404 €;
 • Строителство – 869 €;
 • Селско стопанство – 1014 €;
 • Търговия – 1202 €;
 • Хотелиерство и ресторантьорство -  713 €;
 • Информация и комуникации - 2278 €;
 • Транспорт - 1215 €.

 • Публичен сектор – 1967
 • Здравеопазване и социални дейности - 1615

Прекратяване на трудовия договор:

Прекратяването на на трудовия договор може да бъде:

 • По взаимно съгласие;
 • С предизвестие за прекратяване на договора;
 • Уволнение без предизвестие;
 • С предизвестие по време на изпитателен срок.

Всяко споразумение за прекратяване на трудово правоотношение между работодател и служител трябва да бъде сключено в писмена форма. Трудовата заетост с определен срок се прекратява след изтичане на договорения период. Или работодателят, или служителят може да прекрати трудовото правоотношение чрез връчване на писмено предизвестие за прекратяване, в противен случай то е невалидно. Периодът на предизвестие е най-малко един месец. Кодексът на труда урежда случаите, когато срокът на предизвестието може да бъде по-дълъг.

Работодателят може незабавно да прекрати трудовото правоотношение, като освободи служител при изключителни обстоятелства, например когато служителят е осъден за извършване на престъпление или сериозно е нарушил трудовата дисциплина.

Служителят може незабавно да прекрати трудовото правоотношение, при наличието на медицинско свидетелство, че не е в състояние да продължи да работи без сериозен риск за здравето си и работодателят не успее да го прехвърли на по-подходяща работа в рамките на 15 дни от получаване на съответното удостоверение или ако работодателят не изплати заплата, обезщетение, пътни разходи, компенсация по време на временна неспособност, в рамките на 15 дни от датата на изплащане или ако здравето или животът на служителя е в непосредствена опасност.

Сезонна работа

Сезонната работа се характеризира в зависимост от сезоните, редовно годишно повторение и продължителност, не по-голяма от 8 месеца в една календарна година. Най-често срещаните летни сезонни работни места в Словакия са работни места в земеделието, горското стопанство, храните и туризма.

Работодателите могат сезонно да наемат търсещи работа изключително в съответствие с Кодекса на труда въз основа на:

срочни трудови договори или с непълно работно време;

споразумение за изпълнение на работата;

споразумение за трудова дейност или

в случай на студент, споразумение за временна работа на студенти.

Ако сезонната заетост е сключена въз основа на срочен трудов договор, той трябва ясно да посочва договорения период, който може да бъде определен или от период от време, или от завършването на конкретна извършена работа.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство в Словакия е Инспекцията по труда: https://www.ip.gov.sk/home/

Здравна система, социална сигурност и данъци

Социалните осигуровки се определят в зависимост от размера на брутното възнаграждение и се превеждат от работодателя директно в съответните институции. Те Ви дават право на закрила при болест, старост, инвалидност, безработица, трудова злополука.

Работодателят е длъжен да Ви регистрира до 8 дни от започване на работа в избрана от Вас здравна каса. Ако сте самонаето лице, също следва да се регистрирате в осем дневен срок от започването на дейността.

В Словакия съществуват публични, частни и неправителствени  здравни каси, осъществяващи своята дейност на територията на цялата страна. Списъкът на здравните каси може да бъде намерен в интернет: https://www.euraxess.sk/en/main/info/living/health-insurance/health-insurance-companies

Здравната каса в която сте регистриран следва в 30 дневен срок от получаване на заявлението, да ви издаде регистрационен номер и осигурителна карта, която се представя при посещението при лекар.

Следните отчисления се правят от брутната работна заплата :

 •          здравна осигуровка – 4%
 •          общо заболяване – 1,4%
 •          пенсионен фонд -  4%
 •          инвалидност – 3%
 •          безработица – 1%

                  Общо 13,4 %

 След намаляване на заплатата с отчисленията за осигуровки, се получава месечната база за данъчно облагане.  В края на данъчната година работещите са длъжни да декларират доходите си.  Ако са наети лица, те могат да решат дали лично ще декларират доходите си или чрез работодателя си.

Данъчната система в Словакия е с прогресивно облагане на доходите. Доходи до 1915.01€ на година, не се декларират. По-високите доходи се облагат прогресивно след приспадане на необлагаема част съответно с 19% и 25% .

Ако сте постоянно пребиваващ или пребивавате над 183 дни в Словакия, Вашия данък общ доход (ДОД) ще се изчислява, както върху доходи в Словакия, така и върху доходи, придобити от източници в чужбина и Вие следва да подадете годишна данъчна декларация до Данъчната служба по местоживеене.

Размерът на обезщетенията за болест се изчислява чрез използване на дневна база за оценка. Ползата е 25% от дневната база за оценка от първия до третия ден от временна неработоспособност и 55% от четвъртия ден нататък.

Гражданите без доход имат право на подпомагане от държавата под формата на помощи за материални нужди, социални услуги, помощи за компенсиране на тежка инвалидност. За целта трябва да се подаде заявление (молба) в съответния офис на Министерството на труда, социалните грижи и семейството(UPSVAR).

Данък добавена стойност в повечето случаи е 20% с изключение на медицинските продукти, лекарствата, книгите и някои храни, за които е 10%. 

Образователна система

Училищата и детските градини са държавни, частни и по вероизповедание. Посещението на обществени детски градини и предучилищни заведения е безплатно, но родителите трябва да плащат вноски за храна, материали за трудово обучение и други. Задължителното училищно образование е от 6 до 16 годишна възраст. Образованието в държавните училища е безплатно. В момента в Словакия има 20 обществени, 12 частни и 3 държавни университета и колежа. Обучителните програми са организирани на три нива, които приключват със защита на дипломни работи или дисертации и полагане на държавен изпит. Първото ниво на следването е за бакалавър и продължава 3-4 години, второто ниво е –магистър на изкуството, науката, инженерството или доктор по медицина, и продължава 4-6 години /вкл. бакалавърската степен/. Третото ниво е докторска степен, която продължава още 3-4 години. 

Живот

Разходите за живот варират според региона и зависят от колебанията на цените на енергията, горивата и основните храни.

Към средата на 2020 година средните потребителски цени на някои стоки са: пълнозърнест хляб - 1,47 евро, обикновен бял хляб (40 г) - 0,07 евро, прясно масло (125 г) - 1,19 евро, пшенично брашно (1 кг) - 0,49 евро, гранулирана захар (1 кг) - 0,74 евро, пастьоризирано мляко (1 л) - 0,68 евро, олио 1.71 евро, ориз (1 кг) - 1,41 евро, картофи (1 кг) - 0,73 евро, бутилирана бира (12%) (0,5 л) ) - 0,70 евро, цигари около 4,00 евро, прах за пране (1 кг) - 3,04 евро, бензин 95 октанов (1 л) - 1,13 евро, дизел 1,18 евро.

Месечните парични разходи на домакинствата в (%): жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 20.2%, хранителни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки 25,4%, телекомуникации 5.5%, здравеопазване 3.4%, транспорт 13.12%, свободно време и култура 7.0 %, хотели, кафенета, ресторанти 5.8%, образование 0.8%, облекло и обувки 5.5%.

Интернет адреси

http://www.government.gov.sk  - Правителство

http://www.upsvar.sk/ - Служба по заетостта

http://www.employment.gov.sk/ - Министерство на труда

http://www.drsr.sk/ - Данъци

http://www.socpoist.sk  - Социална сигурност          

http://www.minedu.sk/ - Образование

http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=19 - Признаване на дипломи

http://www.mfa.bg/bratislava/ - Посолство на България в Словакия

http://www.sofia.mfa.sk/ - Посолство на Словакия в България

Посолство на Република България в Словашката република; Консулска служба

Телефони при спешни случаи:

Безплатна телефонна линия за подаване на сигнал за злоупотреба със социалната система и пренебрегване на грижите за деца   - 0800191222

Полиция - 158

Пътна помощ  - 124

Линейка (спешна помощ) - 155

SOS, спешно повикване - 112

Информация за телефонните номера в Словакия 1181 (платена услуга, безплатна онлайн версия)

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Словакия.

Последна актуализация: юни 2021 

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES