header eures

Условия на живот и труд

Словакия

Обща информация

Площ: 49,036 кв. км.

Жители: 5,450 млн.

Официален език: словашки

Парична единица: Евро (EUR)

Регистрация и установяване

            За влизане в Словакия е необходимо да имате валидни документи за самоличност (лична карта, паспорт). Не се изисква разрешение за пребиваване, а се издава удостоверение за адресна регистрация при срок на пребиваване от 3 месеца до 5 години. В този случай следва да се съобщи основанието за пребиваване. Заявлението се подава в Имиграционния отдел на местния полицейски офис. Всички формалности отпадат при пребиваване за период над 5 години, защото тогава при желание може да се получи разрешение за постоянно пребиваване в Словакия.

Търсене на работа

            Словакия не прилага разрешителен режим за българските работници. Общоприетият начин за търсене на работа е чрез изпращане на мотивационно писмо и Автобиография (CV). Работа може да търсите в Словакия по различни начини:

            -Ползвайки услугите, предоставяни от офисите на Службата по заетостта: 

http://www.upsvar.sk/ ;

            -  Посредством обяви за свободни работни места в интернет: 

http://www.profesia.sk/,http://www.ponuky.skhttp://www.praca.skhttp://www.jobpilot.sk/ ,

както и в печатните издания (вестници Pravda, Praca, SME, Trend);

            - Чрез интернет портала на EURES: http://ec.europa.eu/eures/ ;

            - Чрез използване посредничеството на частни агенции за подбор на персонал, чиито услуги се заплащат:

  http://www.lotty.skhttp://www.manpower.sk/http://www.trenkwalder.com/sk/ .

            - На регионални трудови борси и студентски дни на кариерата;

            - На международни трудови борси, организирани от Службата по заетостта (UPSVAR) и мрежата EURES.

Социална сигурност

            Социалните осигуровки се определят в зависимост от размера на брутното възнаграждение и се превеждат от работодателя директно в съответните институции. Те Ви дават право на закрила при болест, старост, инвалидност, безработица, трудова злополука.

             Работодателят е длъжен да Ви регистрира до 8 дни от започване на работа в избрана от Вас здравна каса. Ако сте самонаето лице, също следва да се регистрирате в осем дневен срок от започването на дейността.

            В Словакия съществуват публични, частни и неправителствени  здравни каси, осъществяващи своята дейност на територията на цялата страна. Списъкът на здравните каси може да бъде намерен в интернет:

https://www.euraxess.sk/en/main/info/living/health-insurance/health-insurance-companies

            Здравната каса в която сте регистриран следва в 30 дневен срок от получаване на заявлението, да ви издаде регистрационен номер и осигурителна карта, която се представя при посещението при лекар.

Заплащане на труда, данъци и осигуровки

            Минималната заплата се определя на база степен на трудност на извършваната работа.

От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата е 480 евро на месец за първа степен на трудност. Длъжностите и професиите са класифицирани в шест степени на трудност. Всяка степен има различна минимална заплата.

Към средата на 2016г. средните заплати по сектори са:

-          Индустрия – 1046 €

-          Строителство – 670 €

-          Информации и комуникации – 1719 €

-          Търговия – 866 €

-          Хотелиерство и ресторантьорство – 576 €

-          Транспорт – 960 €

Следните отчисления се правят от брутната работна заплата :

-          здравна осигуровка – 4%

-          общо заболяване – 1,4%

-          пенсионен фонд -  4%

-          инвалидност – 3%

-          безработица – 1%

      Общо 13,4 %

            След намаляване на заплатата с отчисленията за осигуровки, се получава месечната база за данъчно облагане.  В края на данъчната година работещите са длъжни да декларират доходите си.  Ако са наети лица, те могат да решат дали лично ще декларират доходите си или чрез работодателя си.

            Данъчната система в Словакия е с прогресивно облагане на доходите. Доходи до 1901,67€ на година, не се декларират. По високите доходи се облагат прогресивно след приспадане на необлагаема част съответно с 19% и 25% .

            Ако сте постоянно пребиваващ или пребивавате над 183 дни в Словакия, Вашия ДОД ще се изчислява, както върху доходи в Словакия, така и върху доходи, придобити от източници в чужбина и Вие следва да подадете годишна данъчна декларация до Данъчната служба по местоживеене.

            Размерът на обезщетенията за болест се изчислява чрез използване на дневна база за оценка. Ползата е 25% от дневната база за оценка от първия до третия ден от временна неработоспособност и 55% от четвъртия ден нататък.

            Гражданите без доход имат право на подпомагане от държавата под формата на помощи за материални нужди, социални услуги, помощи за компенсиране на тежка инвалидност. За целта трябва да се подаде заявление (молба) в съответния офис на Министерството на труда, социалните грижи и семейството(UPSVAR).

            Данък добавена стойност в повечето случаи е 20% с изключение на медицинските продукти, лекарствата, книгите и някои храни, за които е 10%.

          

Живот

Разходите за живот варират според региона и зависят от колебанията на цените на енергията, горивата и основните храни.

             Към края на 2018г. средни потребителски цени на някои стоки: пълнозърнест хляб - 1,32 евро, обикновен бял хляб (40 г) - 0,06 евро, прясно масло (125 г) - 1,22 евро, пшенично брашно (1 кг) - 0,41 евро, гранулирана захар (1 кг) - 0,73 евро, пастьоризирано мляко (1 л) - 0,74 евро, олио 1.70 евро, ориз (1 кг) - 1,32 евро, картофи (1 кг) - 0,60 евро, бутилирана бира (12%) (0,5 л) ) - 0,67 евро, цигари MARLBORO King Size - 3,82 евро, прах за пране (1 кг) - 2,91 евро, бензин 98 октана естествен (1 л) - 1,310 евро, дизел 1,180 евро.

            Месечните парични разходи на домакинствата в (%): жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 21.1%, хранителни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки 25%, телекомуникации 5.6%, здравеопазване 3.3%, транспорт 12.8%, свободно време и култура 7.1 %, хотели, кафенета, ресторанти 5.6%, образование 0.8%, облекло и обувки 5.5%.

           Общи указания за цените за настаняване:

Единична хотелска стая в Братислава на вечер 40 евро - 200 евро

апартамент с една спалня в Братислава на месец 350 евро - 700 евро

една спалня в общ апартамент в Братислава на месец 100 евро - 350 евро

закупуване на двустаен апартамент в Братислава 70 000 EUR - 150 000 евро

закупуване на фамилна къща в Братислава 260 000 евро - 2 000 000 евро

Кошице, Жилина, Нитра, Попрад, Зволен: закупуване на апартамент с една спалня EUR 50 000 - 100 000 евро

Настаняването, наемането и закупуването на имот в по-малките градове и в страната е по-евтино, отколкото в Братислава.

Средни цени на имотите по региони (EUR / m2) през 2018

Регион Братислава: 1945

Област Трнава: 1000

Регион Нитра: 691

Тренчинска област: 749

Регион Жилина: 883

Регион Банска Бистрица: 769

Прешовска област: 830

Регион Кошице: 1073

Началото на 2018 г. бе белязано от нарастване на средногодишната цена на жилищата на годишна база.

За да придобиете право на собственост върху закупено жилище, това трябва задължително да бъде отразено в регистър (LandRegister). Обяви за жилища може да намерите в регионалните вестници или в интернет:            

http://reality.sme.skhttp://www.inzeraty.sk/.

Образование

            Училищата и детските градини са държавни, частни и по вероизповедание. Посещението на обществени детски градини и предучилищни заведения е безплатно, но родителите трябва да плащат вноски за храна, материали за трудово обучение и други. Задължителното училищно образование е от 6 до 16 годишна възраст. Образованието в държавните училища е безплатно. В момента в Словакия има 20 обществени, 12 частни и 3 държавни университета и колежа. Обучителните програми са организирани на три нива, които приключват със защита на дипломни работи или дисертации и полагане на държавен изпит. Първото ниво на следването е за бакалавър и продължава 3-4 години, второто ниво е –магистър на изкуството, науката, инженерството или доктор по медицина, и продължава 4-6 години /вкл. бакалавърската степен/. Третото ниво е докторска степен, която продължава още 3-4 години. 

Признаване на дипломи

            С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net.

Националния център в Словакия / Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky , Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, SR/ можете да намерите на: 

http://www.minedu.sk/SUDV/sudv.htm

  1. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:

 www.europass.sedefop.europa.eu.

Интернет адреси

http://www.government.gov.sk  - Правителство

http://www.upsvar.sk/ - Служба по заетостта

http://www.employment.gov.sk/ - Министерство на труда

http://www.drsr.sk/ - Данъци

http://www.socpoist.sk  - Социална сигурност          

http://www.minedu.sk/ - Образование

http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=19 - Признаване на дипломи

http://www.mfa.bg/bratislava/ - Посолство на България в Словакия

http://www.sofia.mfa.sk/ - Посолство на Словакия в България

Посолство на Република България в Словашката република
Адрес: ул. „Кузманихо” №1, 811 06 гр. Братислава
Тел.: +421 2 544 15 308;   +421 2 544 35 971
Дежурен телефон в извънработно време: +421 911 28 42 29
Факс: +421 2 544 12 404
Работно време:  08.00 ч. - 16.30 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/slovakia

Консулска служба:

Телефон: (00421 2) 544-32-649

Факс : (00421 2) 544-12-404

Работно време с граждани: пон., вт, пет. – 9.00 – 12.00 ч., ср., четв. – 13.30 – 16.30 ч.

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони при спешни случаи:

Полиция - 158

Пътна помощ  - 124

Линейка (спешна помощ) - 155

SOS, спешно повикване - 112

Информация за телефонните номера в Словакия 1181 (платена услуга, безплатна онлайн версия)

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES