Словения

Печат
Обща информация
 
Площ: 20 273   кв. км.
Жители: 2.076 млн.  (към 05.2019г)
Езици: словенски (в общините с италианско и унгарско малцинство, като втори официален език се ползва италиански и унгарски език)
 
Регистрация и установяване
 
Съгласно законодателството на Република Словения при пристигане в страната българските граждани са длъжни в тридневен срок да регистрират адреса си на временно пребиваване пред компетентните словенски органи. Това може да се извърши чрез администрацията на хотел, общежитие, чрез словенските наемодатели или лично от българския гражданин в местното полицейско управление. При неспазване на Закона за адресна регистрация на Република Словения се налага глоба, която трябва да се плати незабавно, в противен случай временно се отнемат документите за самоличност.
При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, административните формалности изискват гражданите да се пререгистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; документ - доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.
Повече информация може да намерите на интернет адрес: http://e-uprava.gov.si
 
Търсене на работа
 
Необходимо е да се знае, че законодателството и в двете държави, България и Словения, е съобразено с европейските  изисквания и трудово-правните отношения се регламентират със съответните трудови договори между работник и работодател. Българските граждани следва да подписват договори само на разбираем за тях език и ясни условия. 
Българските граждани могат да започнат работа в Словения без разрешения за работа. Работа може да се търси по различни начини:
- чрез бюрата по труда, където може да се регистрирате и да ползвате предлаганите от тях услуги. Обявите за работните места са изложени както на информационните табла, така и на интернет адреса на службата по заетостта - http://www.ess.gov.si/;
- обяви в пресата - вестници Delo–delova borza dela, Dnevnik, Večer, Primorske novice, Gorenjski glas;
- обяви в интернет - http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/slovenia/http://si.tiptopjob.com/http://www.academicjobseu.com/
чрез лицензирани посреднически организации;
- чрез EURES интернет сайта - http://ec.europa.eu/eures.
 
Социална сигурност
 
Системата за социална сигурност на Словения обхваща социално осигуряване, семейни обезщетения и схемата за социална помощ. Схемите за социална сигурност включват задължително осигуряване за пенсия и за инвалидност, задължително здравно осигуряване, осигуряване за безработица и осигуряване за закрила при отглеждане на дете. Те са задължителни за всички заети лица и за самостоятелно заетите лица. Системата се финансира от вноските за социално осигуряване, плащани от служителите и работниците
 
Когато започнете работа, работодателят трябва да ви регистрира в социално - осигурителната система до 8 дни от датата на започване на работа. Самонаетите лица сами се регистрират, когато започнат самостоятелна дейност. Социалните осигуровки се плащат както от работодателя, така и от работещия, като се удържат от месечното му възнаграждение.Всички работещи, самонаети лица и пенсионери са здравноосигурени. Доброволната здравна осигуровка ви дава допълнителни права – като например пълната стойност на здравните услуги, които частично се поемат от задължителното здравно осигуряване. Тя се прави в застрахователна компания. Повече информация може да намерите на интернет сайтовете на Здравноосигурителния институт- http://www.zzzs.si и  Института за пенсионни осигуровки и осигуровки за инвалидност- http://www.zpiz.si.
  
Данъци
 
Ако сте постоянно или временно пребиваващ в Словения, или ако генерирате облагаем доход на национална територия, или ако притежавате облагаема подвижна или недвижима собственост, вие сте данъчнозадължено лице и се нуждаете от собствен данъчен номер.
Данък върху дохода е данък върху доходите на физическите лица и се начислява за доходи, произтичащи от: заетост, дейност, извършване на селскостопански или горски дейности, пенсии, капитали и отдаване под наем на имущество. тяхното възнаграждение, което се взема предвид при окончателното определяне на данъка върху дохода.
Освен данъка върху доходите, физическите лица в Словения плащат данъци, вноски и други задължителни мита, като данък върху наследствата и дарения, данък върху продажбите на недвижими имоти, данък върху печалбите, натрупани чрез хазартни игри, данък върху моторните превозни средства, данък върху лихвите, компенсация такса за ползване на земя за строеж, екологични налози и социалноосигурителни вноски.
През февруари 2018 г. средната месечна брутна заплата в Словения е 1 638 евро (1 066,33 евро нето).
Повече информация за данъците може да намерите на интернет сайта на Данъчната администрация - http://www.durs.gov.si/.
 
Живот
 
Брутният вътрешен продукт на Словения в реално изражение нараства с 0.8% в сравнение с предходното  тримесечие.
Инфлация ( промяна в сравнине с предходния месец) –( 0.7%.)
Ниво на безработица – 4.4 %
Индекс на разходите на труд (промяна в сравнение с предходното тримесечие)- (0.7%)
Процент на свободните работни места – (2.2%)
Международна търговия със стоки.Баланс – (143.3 млн евро).
Промишлено производство  (промяна спрямо предходен месец) – (-0.6%)
Цени на жилищата (промяна спрямо предходното тримесечие) – (3.7%)
Държавен дефицит/ излишък (% от БВП)   (0.7%)
Темп на спестяванията на домакинствата – (11.22%)
 
Повечето имоти в Словения, около 82%, са частна собственост. Когато търсите жилище, вие трябва да се обърнете към частни посреднически агенции. Може да погледнете обявите в пресата и интернет (http://www.realestate-slovenia.info/http://www.estate.si/). При наемане на жилище, вие трябва да подпишете договор със собственика, който договор трябва да бъде нотариално заверен. В договора за наем трябва ясно да бъде формулирано дали той е за определен или неопределен период от време. Обикновено се плаща депозит в размер на 3 месечни наема. Цените на имотите и наемите зависят от размера, местоположението, обзавеждането, възрастта на жилището. Най-високи са цените в Любляна, Копер и Марибор.
 
Образование
 
Основни характеристики на образователната система:
Образователната система на Република Словения е организирана като обществена услуга, предоставяна от публични и частни институции, които предоставят официално признати или акредитирани програми.
Словенската образователна система се финансира почти цялостно от държавния бюджет. Малък процент от средствата се осигуряват от общините. Държавата финансира държавните и лицензираните частни училища. Основното образование е задължително, безплатно и продължава 9 години. Децата, навършили 6 години, могат да започнат училище. Средното образование продължава 5 години.Университетите в Словения са четири. Във всички е въведена кредитна система на обучение.
 
Признаване на дипломи
 
В ЕС няма автоматично признаване на универститеските дипломи. Ако искате да продължите образованието си в друга страна от ЕС, може да ви се наложи да преминете национална процедура на признаване на вашата академична степен или диплома. Ако вече знаете, че по-късно ще искате да учите в друга страна, проверете дали дипломата ви ще бъде призната там. Обикновено можете да получите „декларация за сравнимост" на вашата университетска степен, в което се посочва как тя се съотнася към дипломите, издавани в страната от ЕС, в която отивате. За да го направите, свържете се с центъра ENIC/NARIC в тази страна. Националният център в Словения може да намерите на : http://www.arhiv.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/.
Преди това не забравяйте да проверите:
  • колко ще струва услугата (дали има такса)
  • колко време ще отнеме оценката – от няколко седмици до няколко месеца в зависимост от страната, целта и сложността на досието ви
  • какъв вид документ ще получите – пълно приравняване или сравнителен доклад
  • какво можете да направите, ако не сте съгласни с оценката (как да обжалвате)
Ако предоставите документи във формат „Европас" (като например приложение към дипломата), дипломата ви ще може да бъде сравнена и призната по-лесно.
 
Education Recognition Unit
Kotnikova 38,1000 LJUBLJANA
Tel.: (01) 478 47 45 (if calling from abroad: 00 386 1 478 47 45)
Fax.: (01) 478 47 24 (if calling from abroad: 00 386 1 478 47 24)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.
 
Интернет адреси
 
http://www.gov.si/ - Правителство                                             
http://www.ess.gov.si/ - Служба по заетостта                               
http://www.mddsz.gov.si/ - Министерство на труда, семейството, социалните грижи и равните възможности                                      
http://www.mf.gov.si/  - Министерство на финансите                                                  
http://www.zpiz.si/www.zzzs.si/ - Социална сигурност                               
http://www.mizs.gov.si- Образование