header eures

Условия на живот и труд

Словения

Обща информацияфлаг словения

Площ: 20 273   кв. км.

Жители: 2 108 977  души (към 2021г)

Езици: словенски (в общините с италианско и унгарско малцинство, като втори официален език се ползва италиански

и унгарски език)

Столица: Любляна

Валута: Евро (EUR)

 1. Регистрация и установяване 
 2. Търсене на работа
 3. Жилище
 4. Признаване на дипломи 
 5. Условия на труд и заплащане
 6.  Заплащане
 7. Сезонна работа
 8. Социална сигурност и здравна система  
 9. Данъци
 10. Образователна система
 11. Живот
 12. Интернет адреси

Регистрация и установяване

Съгласно законодателството на Република Словения при пристигане в страната българските граждани са длъжни в тридневен срок да регистрират адреса си на временно пребиваване пред компетентните словенски органи. Това може да се извърши чрез администрацията на хотел, общежитие, чрез словенските наемодатели или лично от българския гражданин в местното полицейско управление. 

При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, административните формалности изискват гражданите да се пререгистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; документ - доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

Повече информация може да намерите на интернет адрес: https://e-uprava.gov.si/

Търсене на работа

Българските граждани могат да започнат работа в Словения без разрешения за работа. Работа може да се търси по различни начини:

 • - чрез бюрата по труда, където може да се регистрирате и да ползвате предлаганите от тях услуги. Обявите за работните места са изложени както на информационните табла, така и на интернет адреса на службата по заетостта - https://www.ess.gov.si/;
 • - обяви в пресата - вестници Delo–delova borza dela, Dnevnik, Večer, Primorske novice, Gorenjski glas;
 • - обяви в интернет - https://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/slovenia/https://si.tiptopjob.com/
 • чрез лицензирани посреднически организации;
 • - чрез EURES портала за професионална мобилност - https://ec.europa.eu/eures

Жилище

Повечето недвижими имоти в Словения са частна собственост. Настаняване може да се намери чрез частни агенции, които са разположени в цялата страна и действат като посредници при покупката, наемането или продажбата на недвижими имоти, а има реклами в печатните медии и онлайн.

Когато наемате апартамент, подписвате споразумение със собственика; след това, това споразумение следва да бъде заверено от нотариус. Подписва се договор за наем за определен или неопределен период от време; това трябва да бъде ясно посочено в споразумението. Периодът на предизвестие за наемател е 90 дни.

Подписването на договор е най-важният етап от продажбата или покупката на имот. Законът гласи, че договорът за покупка на имот трябва да бъде сключен в писмена форма и нотариално заверения подпис на продавача трябва да фигурира в разрешението за поземления регистър. Прехвърлянето на собствеността се извършва само когато е направено вписване в поземления регистър. ДДС от 9,5% се начислява за новопостроени жилищни имоти и 22% за новопостроени бизнес помещения. Отговорникът за плащането на този данък е продавачът. Данъчната основа е продажната цена на имота. При съществуващото имущество се начислява данък върху търговията с имущество от 2%, а лицето, отговорно за плащането на този данък, е продавачът. В допълнение към данъка върху търговията с имущество, продавачът е задължен да плати и данък върху капиталовата печалба, ако е реализирал печалба (разликата между покупната и продажната цена) от продажбата на имота. Ставката на този данък е 25% за първите 5 години след покупката, падайки с 10 процентни пункта след следващия 5-годишен период. Данъкът се намалява до 10% след 10 години и до 5% след 15 години. Хората, закупили имот преди 1 януари 2002 г. или които са били регистрирани като постоянно пребиваващи на адреса на имота поне 3 години преди продажбата, са освободени от плащане на данък върху капиталовата печалба.

Цялата необходима информация за придобиването на права на собственост върху недвижими имоти може да бъде намерена на адрес:

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

1000 Любляна

Тел.: +386(0)1 369 5342

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Уеб сайт: Министерство на правосъдието - https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Признаване на дипломи

Значението на прозрачността и взаимното признаване на дипломите като решаващо допълнение към свободното движение на работници

Възможността за получаване на признание за нечии квалификации и компетенции може да играе жизненоважна роля при решението за започване на работа в друга държава от ЕС. Следователно е необходимо да се разработи европейска система, която да гарантира взаимното приемане на професионалните компетентности в различни държави-членки. Само такава система ще гарантира, че липсата на признаване на професионалните квалификации ще се превърне в пречка за мобилността на работниците в рамките на ЕС.

Основни принципи за признаване на професионални квалификации в ЕС

Като основен принцип всеки гражданин на ЕС трябва да може свободно да упражнява професията си във всяка държава-членка. За съжаление практическото прилагане на този принцип често е възпрепятствано от националните изисквания за достъп до определени професии в приемащата държава.

За да се преодолеят тези различия, ЕС създаде система за признаване на професионални квалификации. В рамките на условията на тази система се прави разлика между регулирани професии (професии, за които законът изисква определени квалификации) и професии, които не са законово регламентирани в приемащата държава-членка.

Стъпки към прозрачност на квалификациите в Европа

Европейският съюз предприе важни стъпки към целта за постигане на прозрачност на квалификациите в Европа:

 • - Засилено сътрудничество в професионалното образование и обучение, с намерението да се комбинират всички инструменти за прозрачност на сертификатите и дипломите, в един единствен, лесен за употреба инструмент. Това включва например европейско CV или Europass обучения.
 • - Развитието на конкретни действия в областта на признаването и качеството в професионалното образование и обучение.

Излизане отвъд разликите в системите за образование и обучение в целия ЕС

Системите за образование и обучение в държавите-членки на ЕС все още показват значителни разлики. Последните разширявания на ЕС с различни образователни традиции допълнително увеличиха това разнообразие. Това налага необходимостта от установяване на общи правила, които да гарантират признаването на компетентността.

За да се преодолее това разнообразие от национални квалификационни стандарти, образователни методи и структури за обучение, Европейската комисия представи поредица от инструменти, насочени към осигуряване на по-добра прозрачност и признаване на квалификациите както за академични, така и за професионални цели.

1. Европейската квалификационна рамка

Европейската квалификационна рамка е ключов приоритет за Европейската комисия в процеса на признаване на професионалните компетентности. Основната цел на рамката е да създаде връзки между различните национални квалификационни системи и да гарантира безпроблемен трансфер и признаване на дипломи.

2. Националните информационни центрове за академично признаване (NARIC)

Мрежа от национални информационни центрове за академично признаване е създадена през 1984 г. по инициатива на Европейската комисия. NARIC предоставят съвети относно академичното признаване на периоди на обучение в чужбина. Разположени във всички държави-членки на ЕС, както и в страните от Европейското икономическо пространство, NARIC играят жизненоважна роля в процеса на признаване на квалификациите в ЕС.

3. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

Европейската система за трансфер на кредити има за цел да улесни признаването на периоди на обучение в чужбина. Въведена през 1989 г., тя функционира, като описва образователна програма и придава кредити на нейните компоненти. Това е ключово допълнение към широко приетата програма за студентска мобилност Еразъм.

   4,  Europass

Europass е инструмент за осигуряване на прозрачност на професионалните умения. Състои се от пет стандартизирани документа

    автобиография (автобиография),

    езиков паспорт,

    приложения към сертификати,

    приложения към дипломи и

    документ Europass-Mobility.

Системата Europass прави уменията и квалификациите ясно и лесно разбираеми в различните части на Европа. Във всяка държава от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са създадени национални центрове Europass като основни точки за контакт за хората, търсещи информация за системата Europass.

Условия на труд и заплащане

Трудов договор:

 

Законът за заетостта (ZDR-1) предвижда елементите, които трябва да съдържа трудовия договор: договарящите се страни, длъжността, местоработата, периодът, за който е сключен договорът, независимо дали е за пълен работен ден или непълно работно време, дневното или седмичното работно време и разпределението на работното време, размерът на основното заплащане и всяко друго възнаграждение, периодът на плащане, денят на плащане и начинът на изплащане на заплатите, годишният отпуск, периодът на известие и информация за съответния колективен трудов договор или устав на работодателя. Трудовият договор трябва да бъде съставен в писмена форма.

След като подпишете трудовия договор, работодателят е длъжен да ви регистрира за здравно осигуряване, пенсионно / инвалидно осигуряване и осигуряване за безработица от деня, в който започнете работа по трудовия договор.

Всички разпоредби в трудовия договор, които нарушават разпоредбите, съществуващ колективен трудов договор или устава на работодателя, са невалидни.

Ако има промяна в наименованието на длъжността или подробности за вида работа, мястото на работа, продължителността на трудовия договор или седмичното / месечното работно време (заетост на пълен или непълен работен ден), работодателят трябва да прекрати трудовото правоотношение и да ви предложи нов трудов договор за подписване.

Срочната заетост се сключва чрез срочен трудов договор.

Можете също така да сключите специален трудов договор с работодател, който осигурява работа за друг работодател в съответствие с правилата, регулиращи пазара на труда.

Ако подпишете трудов договор на непълно работно време, вие се ползвате от правата и задълженията, произтичащи от трудовото правоотношение пропорционално.

Ако сте нает като управител или специално упълномощено лице с правомощия за прокуриране, можете да уговорите различни права, задължения и отговорности, произтичащи от заетостта във вашия трудов договор по отношение на условията и ограниченията на срочна заетост, работното време, осигуряване на почивки и периоди на почивка, възнаграждение, дисциплинарна отговорност и прекратяване на трудовия договор.

Договори за работа или договори за авторски права

Работата, основана на договор за извършване на работа или договор за авторско право, се урежда от гражданското законодателство и обикновено включва писмено споразумение за извършената работа, срокове и плащане. Съгласно договор за извършване на работа, доставчикът се задължава да изпълни определена задача, като производство или ремонт на даден артикул или предоставяне на физическа или интелектуална работа и т.н., докато възложителят се задължава да плати на доставчика за такава работа. Договорът за работа е подходяща форма на договор за еднократна работа или занаятчийска работа. Доставчиците на работа и материали, работещи по такива договори, плащат своите вноски за пенсия и осигуряване за инвалидност, докато възложителят плаща вноски за здравно осигуряване. Чуждестранните, които не пребивават в Словения, могат да сключат договор за извършване на работа, да получават плащания по банкова сметка в словенска банка и да плащат данъците си, като използват определен данъчен номер, който получават от данъчната служба.

Съгласно договор за авторско право, авторът се задължава да произведе определено произведение и да го предаде на възложителя, докато възложителят се задължава да плати на автора такса за такова произведение. Договорът за авторско право обхваща произведения, защитени с авторски права, свързани с литература, наука и изкуства и подлежи на заплащане на вноски за социално осигуряване, пенсия и осигуряване за инвалидност. Разплащащото лице застрахова лицето срещу трудови злополуки и професионални заболявания. Ако изпълнявате работа по договор за извършване на работа или договор за авторско право, възложителят не е длъжен да ви застрахова срещу безработица или да ви осигури застраховка за родителска защита.

Студентска работа

Работа въз основа на препоръка от студентската служба по заетостта може да се извършва от ученици и студенти, записани в словенско образователно заведение, или от студенти и ученици от страни от Европейското икономическо пространство, които придобиват такъв статут на базата на международни проекти за обмен на студенти. За работа въз основа на препоръка от службата по заетостта на студентите минималната брутна часова ставка за временна и случайна работа на ученици от средни училища и университети е 5,40 EUR. Студентите и учениците също имат социално осигуряване (пенсионно / инвалидно осигуряване и специални вноски за здравно осигуряване, докато вноската за осигуряване срещу трудова злополука и професионални заболявания се изчислява по различен начин).

ична допълнителна работа

Лична допълнителна работа

Допълнителна лична работа е, когато физически лица извършват работа в домакинство или подобна работа или друга малка работа, която може да бъде извършена само за друго лице, когато произвеждат предмети на изкуството и занаятите или други предмети, направени ръчно у дома или от предимно традиционни методи и ги продават, или когато берат и продават диви плодове и билки. Ако желаете да извършвате допълнителна лична работа, трябва да уведомите Агенцията на Република Словения за публичноправни записи (AJPES) чрез уеб портала с помощта на квалифициран цифров сертификат или да уведомите лично административната единица за регистрираното ви местоживеене. Можете да извършвате допълнителна работа само въз основа на ваучер, носещ вашето име. Стойността на всеки ваучер е фиксирана в размер на 1,81 EUR: 8,41 EUR за пенсионно и инвалидно осигуряване и 2,4 EUR за здравно осигуряване и застраховка срещу трудова злополука и професионални заболявания. Съвкупният доход от допълнителна лична работа през дадена половина от календарната година не може да надвишава три пъти средната месечна нетна заплата в Словения през предходната календарна година

Работно време

 

Работното време е действителното работно време плюс 30-минутната почивка и времето, заето от законни отсъствия от работа.

Пълното работно време се определя на седмична база и обикновено възлиза на 40 часа седмично. Може да бъде по-кратко, но не по-малко от 36 часа седмично. Когато има повишен риск от нараняване или увреждане на здравето, пълното работно време може да бъде по-малко от 36 часа седмично. Пълното работно време не може да бъде разпределено за по-малко от 4 дни в седмицата.

Работодателят трябва да уведоми служителите предварително писмено, ако трябва да работят извънредно, и трябва да им плати съответно. Въпреки това извънредният труд е ограничен до максимум 8 часа седмично, 20 часа месечно или 170 часа годишно. По изключение и с одобрението на работника се допуска извънреден труд до 230 часа годишно в определени сектори, напр. здравеопазване, но това трябва да бъде предвидено в колективния трудов договор за определен сектор или определена професия. Имате право на период на почивка от поне 12 непрекъснати часа на всеки 24 часа. Седмичният период на почивка трябва да продължи най-малко 24 непрекъснати часа.

Имате право на специална добавка за извънреден труд и за работа в по-неудобно време (нощен труд, работа в официални празници и други неработни дни).

Работодателите нямат право да изискват определени защитени категории служители (бременни жени, възрастни работници, работници на особено опасни работни места и др.) да извършват извънреден труд.

Когато пълното работно време е организирано по нетипичен начин или временно реорганизирано, работното време не може да надвишава 56 часа седмично. Този тип споразумение не може да продължи повече от 6 месеца. Нощна работа е работа, извършвана между 23 ч. и 6 ч. сутринта. Когато организацията на работното време води до въвеждането на нощна смяна, нощната работа включва 8 непрекъснати часа между 22:00. и 7 ч. сутринта Работното време на нощен работник не може да продължи средно над 8 часа на ден (средно изчислено за период от 4 месеца). Нощен труд е забранен за работници на възраст под 18 години, бременни жени и кърмачки. Има ограничения за извънреден и нощен труд за по-възрастните работници.

В случай на нарушение на трудовото законодателство се свържете със съответния синдикат или Инспекцията по труда.

.

Заплащане

Минималната работна заплата в Словения през 2022 г. е 1 074.43 евро месечнобрутна заплата при пълно работно време и 750 евро нетна .

Процент на безработица – 5.6 %

Инфлация – 1.4 %

Сезонна работа

Словенските фермери се нуждаят от сезонни работници, особено за бране на ягоди, работа в хмелни градини и прореждане и подрязване на овощни дървета през пролетта; през лятото те са необходими за събиране и преработка на зеленчуци, а през есента за бране на плодове (например ябълки и грозде). По-голямата част от наличните работни места са в североизточна и източна Словения. Сезонната фермерска работа се регулира от гражданското законодателство (Закон за земеделието). Работниците получават специални договори за временна и сезонна селскостопанска работа. Взети са предвид и елементи от Закона за заетостта (напр. забрана за дискриминация, равно третиране, забрана на детския труд, работно време, почивки и почивка) и елементи от разпоредбите относно здравето и безопасността при работа. Работниците са регистрирани за здравно, пенсионно и инвалидно осигуряване.

Закон за земеделието: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Инспекция по труда - https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/

Инспекцията по труда упражнява надзор в три области. В рамките на Службата за инспекция на трудовите отношения, инспекторатът осъществява надзор върху прилагането на закони, подзаконови актове, колективни трудови договори и общи актове, уреждащи трудовите правоотношения, заплатите и други доходи, произтичащи от трудови правоотношения, наемането на работници в страната и в чужбина, участието на работниците в управлението и др. стачки и безопасността на работниците на работното място, освен ако в разпоредбите не е предвидено друго.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Социална сигурност и здравна система

Социалното осигуряване се осигурява от редица мерки в различни области, включително аспекти като здравеопазване, трудово законодателство, жилищно настаняване и образование. Важен аспект на социалното осигуряване е социалното подпомагане, при което редица услуги и финансови обезщетения се предоставят на групи и лица, които сами по себе си нямат достатъчно средства за издръжка. Социалната справедливост, солидарността и равните възможности са в основата на всички мерки, насочени към осигуряване на социална сигурност и социално включване за всички жители на Словения.

Системата за социална сигурност на Словения обхваща социално осигуряване, семейни обезщетения и схемата за социална помощ. Схемите за социална сигурност включват задължително осигуряване за пенсия и за инвалидност, задължително здравно осигуряване, осигуряване за безработица и осигуряване за закрила при отглеждане на дете. Те са задължителни за всички заети лица и за самостоятелно заетите лица. Системата се финансира от вноските за социално осигуряване, плащани от служителите и работниците

Когато започнете работа, работодателят трябва да ви регистрира в социално - осигурителната система до 8 дни от датата на започване на работа. Самонаетите лица сами се регистрират, когато започнат самостоятелна дейност. Социалните осигуровки се плащат както от работодателя, така и от работещия, като се удържат от месечното му възнаграждение. Всички работещи, самонаети лица и пенсионери са здравноосигурени. Доброволната здравна осигуровка ви дава допълнителни права – като например пълната стойност на здравните услуги, които частично се поемат от задължителното здравно осигуряване. Тя се прави в застрахователна компания. Повече информация може да намерите на интернет сайтовете на Здравноосигурителния институт- http://www.zzzs.si/ и  Института за пенсионни осигуровки и осигуровки за инвалидност - https://www.zpiz.si/.

Здравна система

Първичното здравеопазване в Словения се осигурява от здравни центрове, частни лекари, различни специалисти, терапевти, доставчици на грижи и аптеки.

Здравните центрове предлагат превантивни грижи (за възрастни, деца, младежи), спешни медицински услуги, домашни грижи, обща медицина, здравеопазване за жени, деца и младежи, както и лабораторни и други диагностични услуги. Вие сте свободни да изберете свой собствен общопрактикуващ лекар, зъболекар и гинеколог. Почти всеки по-голям град има достъп до държавни и частни аптеки, предлагащи лекарства, други фармацевтични продукти и медицински аксесоари.

Специализираните амбулаторни услуги обхващат диагностика, лечение и медицинска рехабилитация, грижи, настаняване и храна. Болниците са или общи, или специализирани. Вашият общопрактикуващ лекар Ви насочва към болница, освен в случай на спешна медицинска помощ.

Задължителното здравно осигуряване не покрива изцяло всички здравни услуги. Препоръчително е да сключите допълнителна здравна застраховка със застрахователна компания, предлагаща тази застраховка, за да покриете разликата до пълната цена на услугите. Децата, които са обхванати от задължителна застраховка като членове на семейството, не се нуждаят от допълнително здравно осигуряване, тъй като тяхното задължително здравно осигуряване обхваща предоставянето на всички здравни услуги.

Вашият лекар може да предпише лекарства, необходими за лечение, които са класифицирани в съответните списъци с лекарства, като използва зелена форма на рецепта със собственото име. Сметката за това се покрива частично или изцяло от задължителната здравна застраховка. Ако имате допълнително здравно осигуряване, разликата до пълната цена на лекарството се покрива. Възстановяване на разходите за лекарства, предписани на бяла рецепта, не може да се иска по задължителна здравна застраховка; това е възможно само при изключителни обстоятелства, а именно за лекарства, които се използват за лечение на сериозни заболявания, които не могат да бъдат получени в Словения и нямат подходящи заместители. Рецептите и препоръките се издават и в електронен вид. Този „e-Recept“ или електронна рецепта се изпраща до аптеката, в която трябва да вземете лекарствения продукт, след като представите здравноосигурителната си карта.

Степента на покритие на здравните услуги и обществените доставчици на здравни услуги се определя ежегодно от Министерството на здравеопазването. В случаите, когато не е осигурено пълно заплащане за услугата (напр. Трансплантация на органи, зъбна протеза, несъществени операции и лечение на плодовитостта), се покрива определен процент от разходите (пациентът се информира за това, преди да започне планираната процедура).

Хората с увреждания и хората с ниски доходи се радват на специално облекчение при плащането на добавки за здравни услуги.

Можете да заявите необходимите здравни услуги в Словения, като използвате европейската здравноосигурителна карта или друг подходящ сертификат, или здравноосигурителната карта, издадена на всички осигурени по схемата за задължително здравно осигуряване в Словения.

Телефонният номер за спешна медицинска помощ и линейката е 112.

  

Данъци

 

Ако постоянно или временно пребивавате в Словения или ако създавате облагаем доход на национална територия или ако притежавате облагаема движима или недвижима собственост, вие сте данъчнозадължено лице и се нуждаете от собствен данъчен номер.

Данъкът върху дохода е данък върху доходите на физически лица и се начислява за доходи, произтичащи от: заетост, дейности, извършване на селскостопански или горски дейности, пенсии, капитал и отдаване под наем на имущество. Задължените лица за данък върху доходите плащат месечен аванс от възнаграждението си, което се взема предвид при окончателната оценка на данъка върху доходите.

В допълнение към данъка върху доходите, гражданите в Словения плащат данъци, вноски и други задължителни мита, като данък върху наследството и подаръците, данък върху продажбите на недвижими имоти, данък върху печалбите, натрупани чрез хазартни игри, данък върху моторните превозни средства, данък върху лихвите, компенсация такса за използване на строителна площадка, екологични налози и социалноосигурителни вноски.

През януари 2020 г. средната месечна брутна заплата в Словения е била 1 856,20 евро. Нивото на осигурителните вноски за заети лица възлиза на: 22,10% от основата (дължима от служители) и 16,1% от основата (дължима от работодателите). Това са вноски за пенсионно и инвалидно осигуряване, здравно осигуряване, осигуряване на родителски грижи, осигуряване на заетост и застраховка срещу злополуки на работното място и професионални заболявания.

Предплащането на данък върху дохода се изчислява постепенно през годината върху всички постъпления като приспадане на данъка в размер на ставките от 16%, 26%, 33%, 39% и 50% за данъчната категория на дохода в зависимост от вашата данъчна основа. Годишната данъчна основа от дохода, получен от местно лице през данъчна година, е сумата от данъчни основи от доходи от трудова заетост, доходи от дейност, доходи от извършване на селскостопанска или горска дейност, доходи от отдаване под наем на собственост, доходи от прехвърлянето на права на собственост и от други доходи, включително увеличенията и намаленията, посочени за въпросния вид доход. Словения има общи данъчни облекчения и други специални (лични) облекчения; последните се предоставят на лица с увреждания, ученици от средни училища или университети, които получават доходи от работа чрез студентската служба по заетостта, и на лица с издръжка. Данъчно облекчение се предоставя и на лица, които имат доброволно допълнително пенсионно осигуряване.

Когато фискалната година приключи, Финансовата администрация изпраща предварителна оценка на данъка върху доходите до вашия адрес до края на май, въз основа на данни, предоставени от платците на вашите доходи, искания за специални данъчни облекчения и декларации за оценка на капиталовите печалби, подадени в срок. Ако сте съгласни с временната оценка, тя се превръща в окончателна оценка, напр. решение и следователно основата за плащане или за възстановяване на суми за всеки недостиг или излишък от плащания на данък върху доходите.

Данък върху добавената стойност (ДДС) се плаща при сделки със стоки, сделки с услуги и внос на стоки. Общият процент е 22%. По-ниска ставка на ДДС от 9,5% се начислява за храни, водоснабдяване, лекарства, медицинско оборудване, пътнически транспорт, книги и вестници, билети за културни и спортни събития, внос на произведения на изкуството и антики и др.

Ако сте постоянно или временно пребиваващ в Словения, или ако генерирате облагаем доход на национална територия, или ако притежавате облагаема подвижна или недвижима собственост, вие сте данъчнозадължено лице и се нуждаете от собствен данъчен номер.

Каква е процедурата за получаване на данъчен идентификационен номер?

Трябва да попълните формуляр DR-02, заедно с инструкциите, достъпни на уебсайта (достъпни на словенски, италиански, унгарски, английски и немски език; формулярът може да бъде получен и във финансовото бюро) . Процедурата може да се извърши по три начина:

1.Лично подаване на заявлението за вписване в данъчния регистър във финансовото бюро; В допълнение към формуляра DR-02 трябва да имате документ за самоличност (лична карта или паспорт) и документите, съдържащи информацията, която трябва да бъде вписана в данъчния регистър (или променена и актуализирана);

2.Чрез упълномощено лице. В този случай упълномощеното лице трябва, освен с формуляра DR-02, попълнен с вашата информация, да разполага с пълномощно и копие от вашия документ за самоличност и документите, съдържащи информацията, която трябва да бъде вписана в данъчния регистър (или променена и актуализирана) );

3.По поща. В допълнение към формуляра DR-02 трябва да прикачите копие от идентификационния документ и документите, съдържащи информацията, която трябва да бъде вписана в данъчния регистър (или променен и актуализиран).

Ще получите удостоверение за присвоения данъчен идентификационен номер веднага или по пощата в рамките на няколко дни.

Задължение за уведомяване за промените

В случай на промяна на данни или допълнителни нови данни (напр. нов адрес, банкова сметка) лицата трябва да докладват на данъчния орган за всяка промяна на данните от заявлението в рамките на осем дни след настъпването на промените. Промените на данни или допълнителна информация могат да бъдат съобщени във формуляра DR-02 (физическо лице), DR-03 (физическо лице с актив), формуляра DR-04 (юридическо лице) или на всеки друг документ с цялата информация, съдържаща се в предписаната форма.

Данък върху дохода е данък върху доходите на физическите лица и се начислява за доходи, произтичащи от: заетост, дейност, извършване на селскостопански или горски дейности, пенсии, капитали и отдаване под наем на имущество. тяхното възнаграждение, което се взема предвид при окончателното определяне на данъка върху дохода.

Освен данъка върху доходите, физическите лица в Словения плащат данъци, вноски и други задължителни мита, като данък върху наследствата и дарения, данък върху продажбите на недвижими имоти, данък върху печалбите, натрупани чрез хазартни игри, данък върху моторните превозни средства, данък върху лихвите, компенсация такса за ползване на земя за строеж, екологични налози и социалноосигурителни вноски.

Повече информация за данъците може да намерите на интернет сайта на Данъчната администрация - https://www.fu.gov.si

Образователна система

Образователната система се организира главно като обществена услуга, при която публични и частни институции и частни оператори, на които е предоставена концесия, предоставят публично одобрени програми.

Родителите могат да запишат детето си в държавно или частно детско училище, което осигурява предучилищно образование от момента, в който детето навърши 11 месеца, докато започне задължително образование. Родителите могат да избират между различни програми, предлагани от дадена детска градина. Публичните детски училища записват и приемат деца през цялата година въз основа на заявления, при условие че има свободни места. Детските градини осигуряват предучилищни образователни програми през цялата година.

Задължителното начално образование в Словения се организира като цялостна деветгодишна програма за начално училище. То е безплатно и продължава от 6 до 15-годишна възраст. То се предоставя от държавни и частни начални училища, както и от учебни заведения за деца със специални нужди. Средното образование се дели на общо, по-ниско професионално, професионално и средно професионално и техническо образование. Средното образование продължава между 2 и 5 години, като децата обикновено се записват на 15-годишна възраст. Учебната година продължава от 1 септември до 24 юни. Уроците за средношколците в последната им година завършват през втората половина на май. Уроците се провеждат 5 дни в седмицата (от понеделник до петък).

Програмите за по-ниско професионално образование продължават 2 години и са насочени към ученици, завършили своите основни училищни изисквания и успешно завършили най-малко седмата година от 9-годишната програма на основното училище или завършили основното образование по адаптирана програма. След завършване на по-ниско професионално образование учениците се квалифицират за основни професии. Сертификатът за завършен изпит дава възможност на ученика да намери работа или да се запише в първата година на програма за средно професионално образование.

Средното професионално образование продължава 3 години и завършва с последен изпит, който позволява на ученика да намери работа или да продължи образованието си. Средното професионално и техническо образование продължава 4 години и завършва с изпит за професионална матура (напускане на училище). Това позволява на ученика да се запише в курсове за висше професионално обучение. Програмата за общо образование (гимназия) е основа за по-нататъшно обучение в университета. Словения има общи и професионални гимназиални програми, като първата се предоставя от общи и класически гимназии, а втората от технически, икономически и художествени гимназии.

Висшето образование в Словения включва кратък цикъл на висше техническо образование и висше образование. Висшето образование с кратък цикъл се осигурява от публични и частни висши професионални колежи. Тези практически ориентирани програми продължават 2 години. Висшето образование се осигурява от държавни и частни университети и други висши учебни заведения и се осъществява в университетски факултети, художествени академии и професионални колежи. Курсовете във всички висши учебни заведения се осигуряват въз основа на актуализираните програми за обучение по Болонския модел. Учебните програми от първи цикъл са университетски програми и програми за професионални колежи, докато учебните програми за втори цикъл са магистърски програми. Завършилите получават диплома и професионално или академично звание. Учебните програми се организират за редовни или задочни програми. Академичната година продължава от 1 октомври до 30 септември. Езикът на преподаване във висшите учебни заведения е словенски, въпреки че определени учебни програми се преподават на английски, хърватски или сръбски.

Записването е възможно в следните висши учебни заведения в Словения през учебната 2019/20 година: Евро-средиземноморски университет, Нова Универса (Нов университет), Университет Приморска, Университет Любляна, Университет в Марибор, Университет в Ново място, Университет на Нова Горица, както и редица независими висши учебни заведения. След завършване на професионална висше образование или университетска програма от първи цикъл, завършилите могат да продължат обучението си в следдипломни магистърски професионални курсове и по-късно в курсове, за да получат званието доктор на науките. Изключение от това са стандартните професионални курсове от втори цикъл, например по медицина, ветеринарна наука, фармация и теология.

Живот

 

Основните елементи на разходите на словенското домакинство са разходите за жилища (наем, отопление, електричество и др.) и разходи за храна и напитки. Словенските домакинства също харчат значителни суми за транспорт, облекло и обувки, отдих, образование и култура. През март 2021 г. инфлацията възлиза на 0,1% при месечен процент от 0,3%. Стоките поскъпнаха както на годишна, така и на месечна база, докато услугите поевтиняха. Годишната инфлация беше стимулирана главно от по-високите цени на електроенергията. Това обаче беше смекчено от по-ниските цени на облеклото и обувките.

Средните цени в Любляна са от 1,50 до 2,00 евро за капучино, от 6 евро за билет за кино, 1,30 евро за билет за обществен транспорт и приблизително 600 до 700 евро за наем на двустаен апартамент в центъра на град. Наемите за апартаменти в повечето други словенски региони са с около 20% по-ниски от тези в Любляна.

В сравнение със средното за ЕС потребителска електроника, храни и безалкохолни напитки са най-скъпите стоки в Словения, докато цените на алкохолните напитки, тютюна и ресторантьорските и хотелски услуги са значително по-ниски от средните за ЕС.

Културният живот в Словения е много динамичен. Страната има две национални оперни и балетни къщи (Любляна, Марибор) и голям брой театри (Марибор, Любляна, Нова Горица, Кран). Недържавните театри също са популярни.

Най-важните институции в областта на изобразителното изкуство са Народна галерия (Национална галерия) и Модерна галерия (Музей на съвременното изкуство), както в Любляна, така и Пилонова галерия (Pilon Gallery) в Айдовщина. За класическата музика най-известните оркестри са Словенската филхармония (Словенска филхармония) и Симфоничният оркестър RTV Словения (Симфоничен оркестър на RTV Slovenija).

Словения има богата и разнообразна мрежа от културни организации и асоциации и всяка година в туристическите райони на Словения се провеждат голям брой представления и събития. Те включват много голям брой малки мащабни местни събития, включващи истории от ежедневието, обичаите на работата и живота и историята. Някои от тези традиционни събития включват фестивалите Jurjevanje, Kurentovanje и Furmanski Praznik, дни на националните костюми, джоустинг и др. Словения също е страна на хорове, фолклорни групи и духови оркестри. Любителите на спорта могат да се насладят на традиционните ежегодни състезания за ски скокове и ски летене, както и други състезания по ски.

Най-популярните индивидуални спортове са алпинизъм, скално катерене, планинско катерене, ски, плуване, бягане и колоездене, а основните отборни спортове са футбол, хандбал, баскетбол и волейбол. Участието в маратони също е много популярно. Възрастни и деца могат да се присъединят към спортни клубове, които предлагат широка гама от развлекателни програми. Изграждането и модернизацията на спортни съоръжения се финансират от държавата или местната общност. Много съоръжения са и частна собственост. Словения има голям брой спортни клубове. Едни от най-популярните форми за семеен отдих, особено през почивните дни между май и ноември, са планинско катерене и семейни екскурзии до околността.

Словения също има дълга традиция на доброволни пожарни дружини. 

Интернет адреси

https://www.gov.si/ - Правителство                                             

https://www.ess.gov.si/ - Служба по заетостта

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/ - Инспекция по труда                    

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/- Министерство на труда, семейството, социалните грижи и равните възможности                                      

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/ - Министерство на финансите                                                  

https://www.zpiz.si/http://www.zzzs.si/ - Социална сигурност                               

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ - Образование    

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Словения.
                                                 

Последна актуализация: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES