header eures

Условия на живот и труд

Франция

Обща информация
 
Площ: 551,670 кв. км.
Жители:  65 млн. (вкл. отвъдморските департаменти)
Официален език: френски
 
Регистрация и установяване
 
Българските граждани могат да живеят, работят или учат във Франция без да се нуждаят от входна виза или разрешително. За целта е необходимо да притежават документ за самоличност /паспорт или лична карта/.
Членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат също да живеят във Франция, но се нуждаят от разрешително за по-продължителен престой.
За гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария не е задължително да се регистрират в местната общината в 3-месечния период на престой, в случай на притежание на валиден ЕС паспорт и са: заети/самонаети/учащи/членове на семейства/незаети, които могат да докажат, че притежават средства за издръжка в определен размер.
Не е задължително да се кандидатства за издаване на разрешително за пребиваване (carte de sejour). Издаването му е безплатно и е с валидност до 5 години. Изисква се представяне на паспорт/лична карта и доказателства за заетост или за собствен бизнес. По подробна информация може да се получи в префектурата или общината.
Винаги носете със себе си паспорт или лична карта, тъй като могат да бъдат изисквани за проверка при определени ситуации.
 
За повече информация:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/ - Министерство на външните работи
 
Търсене на работа
 
Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд във Франция, без да им е необходимо разрешение за работа.
За да работите във Франция владеенето на френски език е от много голямо значение.
Във всички градове има офиси на обществената служба по заетост /PÔLE EMPLOI/. Може да се регистрирате в най-близкия по местоживеене. За повече информация:
Телефон: 0033177863949
Интернет адрес: www.pole-emploi.fr
Информация за работни места е налице на интернет страницата на Службата за заетост:
APEC (Асоциация за наемане на управленски персонал) подпомага наемането на кадри на мениджърски позиции и млади специалисти. За повече информация: www.apec.fr
Агенциите за заетост получават заплащане за своите услуги от работодателите; услугата е безплатна за търсещите работа лица. За повече информация: www.prisme.eu.

Интернет сайтове за търсене на работа

Консултанти по наемане на персонал. Тези консултанти сключват договори с фирмите за с цел наемане на висококвалифицирани специалисти или мениджъри. За повече информация: www.cadremploi.frwww.cadresonline.com.
Интернет страници на фирмите. Фирмите често имат рубрика за наемане на персонал на фирмените сайтове. Използвайте търсачка или бизнес директория, за да откриете техните сайтове. Например: www.pagesjaunes.fr.
Печатни медии. Специализираната бизнес преса дава възможност на фирмите да публикуват обяви за набиране на персонал. За повече информация: www.press-directory.com.
Много от свободните работни места във Франция се заемат на база контакти – създавайте и поддържайте колкото може повече лични и професионални контакти /включително в онлайн платформи и медии/, за да увеличите шансовете си за наемане.
Може да намерите работа и чрез директен контакт с работодателя, по разлепени обяви, използвайки социалните мрежи и др.
Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки. Полезни линкове: www.urssaf.frqhttp://annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/Controleur.jsp.
 
Условия на труд
 
Минималната възраст за започване на работа е 16 години /с малки изключения, описани в законодателството/.
По закон информацията за условията на труд на конкретно работно място трябва да е предоставена писмено на работника, но не е задължително да е под формата на договор при постоянните договори.
Трудовите договори са постоянни и с определен срок /до 18 месеца и бонус 10 % над заплатата за липса на сигурност за работното място/.
Друг тип са временните трудови договори, които се сключват от агенции за временна заетост, търсещи работа лица и предприятие-ползвател.
Трудови договори с периоди на прекъсване се сключват в секторите с големи колебания в необходимостта от работна ръка през годината.
Трудови договори за чиракуване и професионално обучение се сключват с младежи на възраст от 16 до 25 години, които искат да придобият професионална квалификация.
Трудови договори с определен срок за възрастни са за лица над 57 години и им дават възможност да придобият изискуемия стаж за пенсиониране.
Договор, който е временен и дава възможност на работника да получава минимално месечно възнаграждение в периодите между две наемания.
Работодателят има право да анулира трудовия договор в първите 3 месеца.
Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
Прекратяването на трудов договор за неопределен срок се извършва при спазване на процедурни стъпки.
За повече информация: www.legifrance.gouv.frwww.travail-emploi.gouv.frwww.service-public.fr.
Минималната месечна работна заплата във Франция е 1,521 €/10.03  € часова ставка. Единствено младежите и наетите по договор за чиракуване и професионална квалификация може да получават заплащане, по-ниско от минимално гарантираното. Честа практика е в определени отрасли, заплатите да се определят чрез колективно трудово договаряне. Със значително по-високи заплати са наетите на управленски позиции, финансисти, счетоводители  и ИТ експерти. Разликата между заплатата бруто и нето е в размер приблизително 22 %.
Работната седмица не може да надвишава за 35 часа, а работният ден 10 часа. Часовете извънреден труд се заплащат.  Нощният труд е от 21,00 до 06,00 часа. Гарантираната междуседмична почивка е 35 последователни часа.
Работниците имат право на 5 седмици платен годишен отпуск /2,5 дни за всеки отработен месец/. Официалните празнични дни във Франция са 11. Наетите лица имат право на отпуск по болест, майчинство, бащинство, отглеждане на дете и обучение.
 
Социална сигурност
 
Социалното осигуряване се състои от няколко основни елемента:
Генерална схема – за работещи и техните семейства и студенти. Покрива рисковете старост, болест, майчинство, бащинство, семейни помощи. Вноските се плащат от работодателите и наетите лица;
Схема за самонаети лица и осигуряване при болест
Осигуряване при безработица и допълнителни пенсионни схеми. Покрива всички работещи;
Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници;
Специална схема – за военни, държавни служители и други.
Социалноосигурителната система покрива следните основни рискове:
  • Болест, майчинство, бащинство, инвалидност и смърт. Вноски: 0,75% за работника и 13,10% за работодателя. За да има право на тези обезщетения, работникът трябва да е работил определен период от време
  • Трудова злополука и професионално заболяване. Вноските се плащат от работодателя и зависят от рисковете на работното място.
  • Семейни помощи
  • Обезщетение за безработица. Вноските за безработица: 2,4 % за работника и 4 % за работодателя, но да не надхвърля 12 680 € месечно. Право на обезщетение имат лицата с вноски поне 122 дни през последните 28 месеца /36 месеца за лицата над 50 години/. Трудовият договор трябва да е прекратен от работодателя, поради изтичане на срока, напускане поради основателна причина или взаимно съгласие. Безработното лице трябва да се регистрира в службата по заетостта, да търси активно работа и да приема подходящи оферти за работа. Сумата за безработица се отпуска като дневно обезщетение и е на база вноските през последните 12 месеца.
  • Пенсия за възраст. Минималната възраст за пенсия за родените след 01.01.1955 е 62 години, но обиайно възрастта за пенсиониране е между 65 и 67 години. Вноски: 6,85 % за работника и 8,5% за работодателя при таван 3 170 € месечно. Размерът на пенсията зависи от направените вноски през 25-те години с най-високо заплащане, средния осигурителен доход и трудовия стаж.
Ако живеете и плащате данъци във Франция подлежите на плащане на 2 допълнителни осугуровки: Contribution Sociale Généralisée or CSG и Contribution pour le Remboursement de la Dette Social (CRDS). Те са дължими от общия доход..
 
Данъци
 
Между правителствата на Република България и Френската република има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1987 г.).
Ако планирате да получавате доходи във Франция, независимо дали сте живеещ или не в страната, ще ви е необходим френски идентификационен данъчен номер (Numero fiscal de reference). Това е се налага в случай, че имате задължения за плащане на данъци във Франция и подпомага френската данъчна администрация да изчисли точно вашите задължения. Данъчният номер не се използва като идентификационен номер извън данъчната система и не е необходим, ако сте данъчно задължен.
Физическите лица плащат 2 основни данъка: данък общ доход (impôt sur le revenu) и данък върху стоките и услугите ДДС (taxe sur la valeur ajoutée TVA). Плащат се и данъци върху имотите и местни данъци.
Местните лица плащат данъци върху всички свои доходи, вкл. заетост, инвестиции, дивиденти, лихви, пенсии и недвижима собственост.
През 2019 г. Франция въведе PAYE – система за плащане на данъци, което означава, че данъците се удържат месечно при получаване на заплата. Данъчната основа е доходът от 2017 г. Уравнението се прави в края на годината. Данък общ доход се плаща и върху доходите от пенсии и ренти.
Удръжки върху дохода за 2019:
  • До €9,964: 0%
  • €9,964–€27,519: 14%
  • €27,519–€73,779: 30%
  • €73,779–€156,244: 41%
  • €156,244+: 45%
Подаването на годишна данъчна декларация е задължително, дори и ако доходът е под облагаемия минимум. Срокът за подаването е 18 май за предходната година, или от 23 май до 6 юни ако се подава онлайн. Глобата за неподадена декларация е 10 % от данъка.
Стандартната ставка на ДДС във Франция е 20 %. Съществуват намалени ставки за определени фармацевтични продукти, обществения транспорт, хотели, ресторанти и билети за спортни и културни събития – 10%, хранителни продукти и книги – 5,5 %, вестници – 2,1 %.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803 - интернет сайт на Френската държавна администрация, предоставя обширна информация за всички аспекти на данъчното облагане на физическите и юридическите лица, както и за социалноосигурителнатите вноски.
https://www.impots.gouv.fr/portail/ - Министерство на икономиката и финансите. Институция, отговаряща за данъците върху доходите.
Плащат се още данък сгради, местни данъци, данък за ТВ лиценз и др..
 
Живот
 
Информация за наемане на квартира може да се намери във всекидневната преса, интернет сайтове: http://www.immofrance.com/ , както и чрез ползване услугите на посреднически фирми. Някои общински администрации помагат за намирането на квартири. При наемане имот чрез агенция се изисква заплащане на комисионна в размер на едномесечен наем, и доказване на доходи. Взема се депозит, равен на наема, който се връща след освобождаване на жилището. Договорът за наем на необзаведен апартамент обикновено е за 3 години, а на обзаведен - 1 година.
Наемите варират в зависимост от местоположението на имота, транспортните връзки и др., като започват от €500–800 месечно за малък апартамент в по-непривлекателни региони. Двустаен апартамент в по-голям град се наема за около €800–1,300 месечно. Цените в Париж са значително по-високи, като в определени случаи могат да достигнат €3,000–7,000. В края на 2018 г. наемите в Париж варират от €32 до €35 за м2 месечно. Малките апартаменти са относително по-скъпи. В околностите на Париж могат да се намерят имоти с далеч по-приемлив наем.
Наемателите плащат данък на имота, който обитават.
Купувайки имот във Франция трябва да имате предвид, че разходите по прехвърлянето на собствеността достигат 16 % от стойността.
Онлайн портали за имоти:
Разходите за храна на човек месечно възлизат на €220–€290.
 
Образование
 
Образованието е задължително от 6 до 16-годишна възраст. Училищата биват държавни /безплатни/ и частни /с такса/. От своя страна, частните училища биват 2 вида: функциониращи с договор с държавата и напълно независими. На някои семейства се отпуска финансова помощ за покриване на разходи, свързани с образованието на лица до 18 години. 50% от лицата на възраст 18-21 години са обхванати във висшето образование. 64 % от младежите полагат изпит Baccalauréat за приключване на общо, техническо или професионално образование. Допустимо е обучение в къщи.
Началната фаза обхваща детските градини /за деца на възраст 2/3 – 6 години/ и начално образование за деца на възраст 6 – 11 години от 1 до 5 клас/.
Следващата фаза има две подфази:
Collège - за деца на възраст 11 - 15 години с 4 нива. За записване няма приемни изпити. Завършва се с изпит и диплома / Diplôme National du Brevet/.
Lycée – за младежи на възраст 15 – 18 години с 3 нива. Лицеите биват общообразователни, технически и професионални. През трите години се изучават се програми с различна насоченост и при завършването им се получават различни документи. Полагането на изпит и получаването на Baccalauréat дава право за продължаване на образованието във ВУЗ при общообразователните и техническите лицеи. В професионалните лицеи студентите учат и работят паралелно и курсът на обучение завършва с изпит и диплома.
Висшето образование е организирано в три степени:
бакалавър /3 – годишно обучение/,
магистър – насочено към докторска степен /5-годишен курс/ или професионално /след 2-годишно обучение се получава диплома за професионална квалификация/ и
докторска степен /3 – годишно обучение/.
За трите най-престижни ВУЗ е необходимо явяване на изпит след 2 – годишен подготвителен период.
Обърнете се към общинската администрация по местоживеене относно записването на детето Ви в училище или детска градина. Необходими документи: документ за самоличност и свидетелство за раждане, адресна регистрация, документ, удостоверяващ поставени ваксини. Следващата стъпка е издаване на документ за записване от съответното училище.
За повече информация: www.education.gouv.frwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
 
Признаване на дипломи
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация с цел образование или заетост.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център във Франция можете да намерите на : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/ .
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.
3. База от данни за регулираните професии в страните от ЕС, ЕИП и Швейцария.
 
Интернет адреси:
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ - Министерство на труда, заетостта и здравето
http://www.pole-emploi.fr - Службата за заетост 
http://www.economie.gouv.fr/ - Министерство на икономиката, индустрията и заетостта
http://www.impots.gouv.fr/ - Данъчна информация
http://www.education.gouv.fr/ - Министерство на националното образование
 
Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако
Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Дежурен телефон в извънработно време: +33 1 45 51 85 90
Работно време: По – Пт, 09:00 – 17.30 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Посолство на Френската република в България
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20
Консулска служба
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES