header eures

Условия на живот и труд

Франция

Обща информацияфлаг Франция
Площ: 551,670 кв. км.
Жители:  65 млн. (вкл. отвъдморските департаменти)
Официален език: френски
Столица: Париж
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване
Българските граждани могат да живеят, работят или учат във Франция без да се нуждаят от входна виза или разрешително. За целта е необходимо да притежават документ за самоличност /паспорт или лична карта/.
Членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат също да живеят във Франция, но се нуждаят от разрешително за по-продължителен престой.
За гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария не е задължително да се регистрират в местната общината в 3-месечния период на престой, в случай на притежание на валиден ЕС паспорт и са: заети/самонаети/учащи/членове на семейства/незаети, които могат да докажат, че притежават средства за издръжка в определен размер.
Не е задължително да се кандидатства за издаване на разрешително за пребиваване (carte de sejour). Издаването му е безплатно и е с валидност до 5 години. Изисква се представяне на паспорт/лична карта и доказателства за заетост или за собствен бизнес. По подробна информация може да се получи в префектурата или общината.
Винаги носете със себе си паспорт или лична карта, тъй като могат да бъдат изисквани за проверка при определени ситуации. 
След 5 или повече години непрекъснат престой във Франция, може да се кандидатства за постоянно пребиваване.
За повече информация:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/ - Министерство на външните работи
http://direccte.gouv.fr/
 
Търсене на работа
Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд във Франция, без да им е необходимо разрешение за работа.
За да работите във Франция владеенето на френски език е от много голямо значение.
Във всички градове има офиси на обществената служба по заетост /PÔLE EMPLOI/. Може да се регистрирате в най-близкия по местоживеене. За повече информация:
Телефон: 0033177863949
Информация за работни места е налице на интернет страницата на Службата за заетост: https://www.pole-emploi.fr/accueil/
APEC (Асоциация за наемане на управленски персонал) подпомага наемането на кадри на мениджърски позиции и млади специалисти. За повече информация: https://www.apec.fr/
Агенциите за заетост получават заплащане за своите услуги от работодателите; услугата е безплатна за търсещите работа лица. За повече информация: http://www.prismemploi.eu/.

Интернет сайтове за търсене на работа

Консултанти по наемане на персонал. Тези консултанти сключват договори с фирмите за с цел наемане на висококвалифицирани специалисти или мениджъри. За повече информация: http://www.prismemploi.eu/.
Интернет страници на фирмите. Фирмите често имат рубрика за наемане на персонал на фирмените сайтове. Използвайте търсачка или бизнес директория, за да откриете техните сайтове. Например: https://www.pagesjaunes.fr/.
Печатни медии. Специализираната бизнес преса дава възможност на фирмите да публикуват обяви за набиране на персонал. За повече информация: https://www.press-directory.com/.
Много от свободните работни места във Франция се заемат на база контакти – създавайте и поддържайте колкото може повече лични и професионални контакти /включително в онлайн платформи и медии/, за да увеличите шансовете си за наемане.
Може да намерите работа и чрез директен контакт с работодателя, по разлепени обяви, използвайки социалните мрежи и др.
Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки. Полезни линкове: https://www.urssaf.fr
 
Кандидатстване за работа

Съвети при кандидатстване за работа

Ако кандидатствате по обява и работодателят е известен - проучете внимателно работодателя /икономически сектор, нает персонал, оборот, пазарен дял, лица за контакт и др./, редактирайте вашата автобиография и мотивационно писмо, съобразно позицията, за която кандидатствате. Може да разгледате фирмения сайт или други източници на информация в интернет.

Ако работодателят не е посочен – редактирайте вашата автобиография, съгласно изискванията, посочени в обявата.

Изисквания към документи за кандидатстване:

Автобиографията трябва да е не по-дълга от 2 страници и да съдържа информация относно:

 • лична информация – имена, адрес, телефон / с код за международно набиране/, електронен адрес, семейно положение, възраст и националност;
 • позиция, за която се кандидатства;
 • трудов стаж – всяка работа се описва в отделен параграф, като се започва с последната месторабота;
 • образование и квалификация. Степените и нивата трябва да са еквивалентни на френската образователна система;
 • езикови и компютърни умения;
 • други.

Широкоизползван е EUROPASS CV формата. В общия случай автобиографията трябва да бъде на френски или на езика на обявата за работа.

За повече информация: https://www.pole-emploi.fr/accueil/

Мотивационното писмо трябва да е не по-дълго от 1 страница. Чрез него се демонстрира интерес и мотивация за кандидатстването и приносът, който бихте имали към компанията.

За повече информация: https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature/organiserSaRecherche

До момента на назначаване може да се проведат до 4 интервюта. Трябва да сте добре информирани за компанията и позицията, да опишете опита си, съотносим към позицията, да сте готови да дадатете въпроси на интервюиращите.

Интервюто може да включва психологически тест, графологична експертиза и проверка на степента на владеене на френски език.

Френската бизнес култура изисква спазване на точността при ангажиментите, йерархичната структура и официално поведение.

Жилище

Информация за наемане на квартира може да се намери във всекидневната преса, интернет сайтове: http://www.immofrance.com/ , както и чрез ползване услугите на посреднически фирми. Някои общински администрации помагат за намирането на квартири. Възможно е финансово подпомагане или настаняване в социално жилище. При наемане имот чрез агенция се изисква заплащане на комисионна в размер на едномесечен наем, и доказване на доходи. Сключва се писмен договор между наемателя и наемодатела/агенцията. Взема се депозит, равен на наема, който се връща след освобождаване на жилището. Договорът за наем на необзаведен апартамент обикновено е за 3 години, а на обзаведен - 1 година.

Наемите варират в зависимост от местоположението на имота, транспортните връзки и др., като започват от €525-665 месечно за едностаен апартамент, за тристаен апартамент наемът е €965-1300 месечно. Цените в Париж са значително по-високи, €850-1150 месечно за едностаен апартамент и €1750-2600 за тристаен. Малките апартаменти са относително по-скъпи. В околностите на Париж могат да се намерят имоти с далеч по-приемлив наем.

Наемателите плащат битовите сметки и данък на имота, който обитават.

Купувайки имот във Франция трябва да имате предвид, че разходите по прехвърлянето на собствеността достигат 16 % от стойността.

Онлайн портали за имоти: 

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация с цел образование или заетост.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център във Франция можете да намерите на : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/.
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Europass се състои от 5 документа, най-важният от които е Europass CV. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass
 3. Европейската квалификационна рамка е ключов приоритет на Европейската комисия в процеса на признаване на професионални компетентности. Основната цел на рамката е да създаде връзки между отделните национални системи за квалификация и да гарантира плавен преход и признаване на дипломите.
 4. Европейската система за трансфер на кредити цели да подпомогне признаването на периоди на учене в чужбина . Тя е ключов елемент в студенстката програма за мобилност Еразъм.
 5. База от данни за регулираните професии в страните от ЕС, ЕИП и Швейцария - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.
 
Условия на труд и заплащане
Трудови договори:
Минималната възраст за започване на работа е 16 години /с малки изключения, описани в законодателството/.
По закон информацията за условията на труд на конкретно работно място трябва да е предоставена писмено на работника, но не е задължително да е част от договор при постоянните договори.
Трудовите договори трабва да са в писмена форма на френски език.
Трудовите договори са постоянни и с определен срок /до 18 месеца и бонус 10 % над заплатата за липса на сигурност за работното място/.
Друг тип са временните трудови договори, които се сключват от агенции за временна заетост, търсещи работа лица и предприятие-ползвател.
Трудови договори с периоди на прекъсване се сключват в секторите с големи колебания в необходимостта от работна ръка през годината.
Трудови договори за чиракуване и професионално обучение се сключват с младежи на възраст от 16 до 25 години, които искат да придобият професионална квалификация.
Трудови договори с определен срок за възрастни са за лица над 57 години и им дават възможност да придобият изискуемия стаж за пенсиониране.
Договор, който е временен и дава възможност на работника да получава минимално месечно възнаграждение в периодите между две наемания.
Особена форма на постоянни трудови договори са contrat à durée indéterminée de chantier, CDIC. При тези договори не може да бъде фиксиран срок за извършване на работата .
Съществени изменения в трудовите договори се правят със съгласието на работника.
Срочният трудов договор може да бъде подновяван повече от 2 пъти.,
Работодателят има право да анулира трудовия договор в първите 3 месеца.
Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
Прекратяването на трудов договор за неопределен срок се извършва при спазване на процедурни стъпки.
За повече информация: https://www.legifrance.gouv.fr/, https://travail-emploi.gouv.fr/, https://www.service-public.fr/.
Заплащане:
Минималната месечна работна заплата във Франция е 1,539.42 €/10.15  € часова ставка. Единствено младежите и наетите по договор за чиракуване и професионална квалификация може да получават заплащане, по-ниско от минимално гарантираното. Честа практика е в определени отрасли, заплатите да се определят чрез колективно трудово договаряне. Със значително по-високи заплати са наетите на управленски позиции, финансисти, счетоводители  и ИТ експерти. Разликата между заплатата бруто и нето е в размер приблизително 23 %. Заплащането е месечно, по банков път.
Работно време и отпуск:
Работниците не могат да работят повече от 4½ часа без почивка. Извънредният труд е допустим при определени условия. Младежите под 18 години не могат да работят повече от 8 часа дневно и 35 часа седмично.
Междудневната почивка е минимум 11 часа, междуседмичната - 35 часа.
Извънредният труд се заплаща - 25 % за първите 8 часа след 35-я час и 50% след 8-я час извънреден труд. Извънредният труд може да бъде компенсиран и с допълнителни дни отпуск.
За нощен се счита трудът, положен между 21:00 и 06:00 часа и се компенсира със заплащане или отпуск.

За информация: www.travail-emploi.gouv.fr

Работниците имат право на 5 седмици платен годишен отпуск /2,5 дни за всеки отработен месец/.

Наетите лица имат право на:

 • Отпуск по болест – придобива се право на този отпуск при платени вноски за 200 часа за предходните 3 месеца;
 • Отпуск по майчинство -16 седмици, от които 6 седмици преди и 10 седмици след раждането;
 • Отпуск при раждане на дете – 11/18 последователни дни, в зависимост от броя на децат;
 • Отпуск за отглеждане на дете – до 3 години;
 • Отпуск за обучение – до 1 година, частично платен и други.

Ползването на някои от тези отпуски зависи от трудовия стаж и платените осигурителни вноски.

Официалните празнични дни във Франция са 10.

Информация за сезонна работа във Франция:https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers.html

Прекратяване на трудовото правоотношение: При напускане от страна на лицето е препоръчително да се връчи писмено предизвестие.

При освобождаване по инициатива на работодателя, процедурата се състои от 3 стъпки: предварителна среща, предизвестие и парично обезщетение.

 • Уволнение по икономически причини – при икономически затруднения и технологични промени.
 • Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
 • Прекратяване по взаимно съгласие – препоръчително е връчване на писмено заявление.
 • Прекратяване по взаимно съгласие с необходимост от одобрение от съответни институции
 • Пенсиониране - лицето има право на обезщетение при пенсиониране, уредено законово или в колективното трудово договаряне.

Орган, отговарящ за спазване на трудовото законодателство

Във Франция Инспекцията по труда е орган, отговорен за контрола и мониторинга дали правилно се прилагат разпоредбите на колективните трудови договори или тези от Кодекса на труда. Инспекторите по труда са отговорни за информирането и консултирането на работодателите, служителите и представителните организации на работещите относно техните задължения и права.
За информация: https://inspection-du-travail.com/http://direccte.gouv.fr/

Здравна система

Френската здравна система включва държавни и частни болници, лекари и други медицински специалисти. Здравното осигуряване е базирано на плащане на задължителни здравни вноски. Съществува и доброволно здравно осигуряване за допълнително покритие.

Достъп до здравната система имат и чужденците след 3-месечен престой, тн Protection Universelle Maladie (PUMA).

За да ползвате здравни услуги във Франция при престой по-дълъг от 3 месеца, трябва да се регистрирате в местния офис на CPAM (Caisse Primaire Assurance Maladie).

Посетителите, граждани на страни-членки на ЕС имат достъп до държавното здравеопазване, ако притежават Европейска здравна карта (EHIC).

Държавното здравно осигуряване покрива 70-100% от разходите за посещение при лекар и хоспитализация. Пълното покритие е за социално слаби и хронично болни.

Преди посещение при лекар или стоматолог е необходимо да проверите дали са регистрирани в държавната здравна схема (‘conventionné’). Съществуват 2 вида регистрации – лекари, чиито цени са определени от схемата и такива, които определят сами цените на услугите си. За информация: http://ameli-direct.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-de-sante.html . И в двата случая, здравният фонд покрива единствено 70 % от базовите договорени цени. Цената за посещение при общопрактикуващ лекар е € 25, а при специалист – варира между 50 и 80 EUR  .

При закупуване на лекарства с рецепта се заплаща част от стойността им.

За повече информация: https://www.ameli.fr/

Социална сигурност

Социалното осигуряване се състои от няколко основни елемента:
Генерална схема – за работещи и техните семейства и студенти. Покрива рисковете старост, болест, майчинство, бащинство, семейни помощи. Вноските се плащат от работодателите и наетите лица;
Схема за самонаети лица и осигуряване при болест
Осигуряване при безработица и допълнителни пенсионни схеми. Покрива всички работещи;
Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници;
Специална схема – за военни, държавни служители и други.
Социалноосигурителната система покрива следните основни рискове:
 • - Болест, майчинство, бащинство, инвалидност и смърт. Вноски: 0,75% за работника и 13,10% за работодателя. За да има право на тези обезщетения, работникът трябва да е работил определен период от време и да е внесъл определена сума осигурителни вноски;
 • - Платен болничен се ползва от 4 ден от отпуска по болест и получаваната сума е 50 % от заплатата. Болничен за хронично заболяване може да се ползва до 3 години.
 •  - Трудова злополука и професионално заболяване. Вноските се плащат от работодателя и зависят от рисковете на работното място.
 •  - Семейни помощи
 •  - Обезщетение за безработица. Вноските за безработица: 2,4 % за работника и 4 % за работодателя върху заплата, но не надхвърляща 12 680 € месечно. Право на обезщетение имат лицата с вноски поне 122 дни през последните 28 месеца /36 месеца за лицата над 50 години/. Трудовият договор трябва да е прекратен от работодателя, поради изтичане на срока, напускане поради основателна причина или взаимно съгласие. Безработното лице трябва да се регистрира в службата по заетостта, да търси активно работа и да приема подходящи оферти за работа. Сумата за безработица се отпуска като дневно обезщетение на база вноските през последните 12 месеца.
 •  - Пенсия за възраст. Минималната възраст за пенсия за родените след 01.01.1955 е 62 години, но обичайно възрастта за пенсиониране е между 65 и 67 години. Вноски: 6,85 % за работника и 8,5% за работодателя при таван 3 170 € месечно. Размерът на пенсията зависи от направените вноски през 25-те години с най-високо заплащане, средния осигурителен доход и трудовия стаж.
Ако живеете и плащате данъци във Франция подлежите на плащане на 2 допълнителни осугуровки: Contribution Sociale Généralisée or CSG и Contribution pour le Remboursement de la Dette Social (CRDS). Те са дължими от общия доход.
 
Данъци
Между правителствата на Република България и Френската република има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1987 г.).
Ако планирате да получавате доходи във Франция, независимо дали сте живеещ или не в страната, ще ви е необходим френски идентификационен данъчен номер (Numero fiscal de reference). Това е се налага в случай, че имате задължения за плащане на данъци във Франция и подпомага френската данъчна администрация да изчисли точно вашите задължения. Данъчният номер не се използва като идентификационен номер извън данъчната система и не е необходим, ако сте данъчно задължен.
Физическите лица плащат 2 основни данъка: данък общ доход (impôt sur le revenu) и данък върху стоките и услугите ДДС (taxe sur la valeur ajoutée TVA). Плащат се и данъци върху имотите и местни данъци.
Местните лица плащат данъци върху всички свои доходи, вкл. заетост, инвестиции, дивиденти, лихви, пенсии и недвижима собственост.
През 2019 г. Франция въведе PAYE – система за плащане на данъци, което означава, че данъците се удържат месечно при получаване на заплата. Уравнението се прави в края на годината. Данък общ доход се плаща и върху доходите от пенсии и ренти.

Удръжки върху дохода за 2020:

 • До €10,064:0%
 • €10,064–€25,659:11%
 • €25,659–€73,369:30%
 • €73,369–€157,806:41%
 • €157,806+:45%
Подаването на годишна данъчна декларация е задължително, дори и ако доходът е под облагаемия минимум. Срокът за подаването е 18 май за предходната година, или от 23 май до 6 юни ако се подава онлайн. Глобата за неподадена декларация е 10 % от данъка.
Стандартната ставка на ДДС във Франция е 20 %. Съществуват намалени ставки за определени фармацевтични продукти, обществения транспорт, хотели, ресторанти и билети за спортни и културни събития – 10%, хранителни продукти и книги – 5,5 %, вестници – 2,1 %.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803 - интернет сайт на Френската държавна администрация, предоставя обширна информация за всички аспекти на данъчното облагане на физическите и юридическите лица, както и за социалноосигурителнатите вноски.
https://www.impots.gouv.fr/portail/  - Министерство на икономиката и финансите. Институция, отговаряща за данъците върху доходите.
Плащат се още данък сгради, местни данъци, данък за ТВ лиценз и др.
 
Образователна система
Образованието е задължително от 6 до 16-годишна възраст. Училищата биват държавни /безплатни/ и частни /с такса/. От своя страна, частните училища биват 2 вида: функциониращи с договор с държавата и напълно независими. На някои семейства се отпуска финансова помощ за покриване на разходи, свързани с образованието на лица до 18 години. 50% от лицата на възраст 18-21 години са обхванати във висшето образование. 64 % от младежите полагат изпит Baccalauréat за приключване на общо, техническо или професионално образование. Допустимо е обучение в къщи.
Началната фаза обхваща детските градини /за деца на възраст 2/3 – 6 години/ и начално образование за деца на възраст 6 – 11 години от 1 до 5 клас/.
Следващата фаза има две подфази:
Collège - за деца на възраст 11 - 15 години с 4 нива. За записване няма приемни изпити. Завършва се с изпит и диплома / Diplôme National du Brevet/.
Lycée – за младежи на възраст 15 – 18 години с 3 нива. Лицеите биват общообразователни, технически и професионални. През трите години се изучават се програми с различна насоченост и при завършването им се получават различни документи. Полагането на изпит и получаването на Baccalauréat дава право за продължаване на образованието във ВУЗ при общообразователните и техническите лицеи. В професионалните лицеи студентите учат и работят паралелно и курсът на обучение завършва с изпит и диплома.
Висшето образование е организирано в три степени:
бакалавър /3 – годишно обучение/,
магистър – насочено към докторска степен /5-годишен курс/ или професионално /след 2-годишно обучение се получава диплома за професионална квалификация/ и
докторска степен /3 – годишно обучение/.
За трите най-престижни ВУЗ е необходимо явяване на изпит след 2 – годишен подготвителен период.
Обърнете се към общинската администрация по местоживеене относно записването на детето Ви в училище или детска градина. Необходими документи: документ за самоличност и свидетелство за раждане, адресна регистрация, документ, удостоверяващ поставени ваксини. Следващата стъпка е издаване на документ за записване от съответното училище.
За повече информация: https://www.education.gouv.fr/, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.
 
Живот

Цените на стоките и услугите зависят от местоживеенето. Особено голяма е разликата между района на Париж и провинцията. Понякога се наблюдава разлика в цените в различните райони на един и същи град.

Както в повече европейски страни, свързаните със жилището разходи заемат най-голяма част. Тези разходи са с 36 % по-високи в Париж от останалата част на Франция и съответно цените са по-високи в центъра в сравнение с покрайнините.

Търговията на дребно обхваща малки магазини в централните части, чиито цени са високи и големи търговски комплекси в покрайнините, които продават масов тип стоки на по-ниски цени

Примерни цени

 • хляб:  EUR 1
 • билет за метро/автобус: EUR 1.90
 • билет за кино: EUR 10
 • сандвич: EUR 5
 • меню в ресторант: EUR 15 to 20

Разходите за храна на човек месечно възлизат на €220–€290.

По отношение на културата Франция предлага голямо разнообразие от културно-историческо наследство: градове, исторически паметници, древни и религиозни обекти, замъци и природни забележителности.

Световноизвестна е и френската кухня. Много ресторанти предлагат местни продукти и напитки на широк диапазон от цени.

За информация: www.tourisme.fr

Футболът и тенисът са двата най-популярни спорта. Другите форми на развлечение са театрите, кината, концертите и изложбите. Информация за тях може да се намери във вестниците, сайтовете на общините или в специализираните сайтове: www.allocine.fr - http://spectacles.premiere.fr/pariscope/theatre.


Интернет адреси:
https://travail-emploi.gouv.fr/- Министерство на труда, заетостта и здравето
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ - Службата за заетост 
https://www.economie.gouv.fr/ - Министерство на икономиката, индустрията и заетостта
https://www.impots.gouv.fr/portail/ - Данъчна информация
https://www.education.gouv.fr/ - Министерство на националното образование
Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако
Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Дежурен телефон в извънработно време: +33 1 45 51 85 90
Работно време: По – Пт, 09:00 – 17.30 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Посолство на Френската република в България
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20
Консулска служба
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Франция

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES