header eures

Условия на живот и труд

Франция

Обща информацияфлаг Франция
Площ: 551,670 кв. км.
Жители:  65 млн. (вкл. отвъдморските департаменти)
Официален език: френски
Столица: Париж
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване
Българските граждани могат да живеят, работят или учат във Франция без да се нуждаят от входна виза или разрешително. За целта е необходимо да притежават документ за самоличност /паспорт или лична карта/.
Членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат също да живеят във Франция, но се нуждаят от разрешително за по-продължителен престой.
За гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария не е задължително да се регистрират в местната общината в 3-месечния период на престой, в случай на притежание на валиден ЕС паспорт и са: заети/самонаети/учащи/членове на семейства/незаети, които могат да докажат, че притежават средства за издръжка в определен размер.
Не е задължително да се кандидатства за издаване на разрешително за пребиваване (carte de sejour). Издаването му е безплатно и е с валидност до 5 години. Изисква се представяне на паспорт/лична карта и доказателства за заетост или за собствен бизнес. По подробна информация може да се получи в префектурата или общината.
Винаги носете със себе си паспорт или лична карта, тъй като могат да бъдат изисквани за проверка при определени ситуации. 
След 5 или повече години непрекъснат престой във Франция, може да се кандидатства за постоянно пребиваване.
За повече информация:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/ - Министерство на външните работи
http://direccte.gouv.fr/
 
Търсене на работа
Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд във Франция, без да им е необходимо разрешение за работа.
За да работите във Франция владеенето на френски език е от много голямо значение.
Във всички градове има офиси на обществената служба по заетост /PÔLE EMPLOI/. Може да се регистрирате в най-близкия по местоживеене. За повече информация:
Телефон: 0033177863949
Информация за работни места е налице на интернет страницата на Службата за заетост: https://www.pole-emploi.fr/accueil/
APEC (Асоциация за наемане на управленски персонал) подпомага наемането на кадри на мениджърски позиции и млади специалисти. За повече информация: https://www.apec.fr/
Агенциите за заетост получават заплащане за своите услуги от работодателите; услугата е безплатна за търсещите работа лица. За повече информация: http://www.prismemploi.eu/.

Интернет сайтове за търсене на работа

Консултанти по наемане на персонал. Тези консултанти сключват договори с фирмите за с цел наемане на висококвалифицирани специалисти или мениджъри. За повече информация: http://www.prismemploi.eu/.
Интернет страници на фирмите. Фирмите често имат рубрика за наемане на персонал на фирмените сайтове. Използвайте търсачка или бизнес директория, за да откриете техните сайтове. Например: https://www.pagesjaunes.fr/.
Печатни медии. Специализираната бизнес преса дава възможност на фирмите да публикуват обяви за набиране на персонал. За повече информация: https://www.press-directory.com/.
Много от свободните работни места във Франция се заемат на база контакти – създавайте и поддържайте колкото може повече лични и професионални контакти /включително в онлайн платформи и медии/, за да увеличите шансовете си за наемане.
Може да намерите работа и чрез директен контакт с работодателя, по разлепени обяви, използвайки социалните мрежи и др.
Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки. Полезни линкове: https://www.urssaf.fr
 
Кандидатстване за работа

Съвети при кандидатстване за работа

Ако кандидатствате по обява и работодателят е известен - проучете внимателно работодателя /икономически сектор, нает персонал, оборот, пазарен дял, лица за контакт и др./, редактирайте вашата автобиография и мотивационно писмо, съобразно позицията, за която кандидатствате. Може да разгледате фирмения сайт или други източници на информация в интернет.

Ако работодателят не е посочен – редактирайте вашата автобиография, съгласно изискванията, посочени в обявата.

Изисквания към документи за кандидатстване:

Автобиографията трябва да е не по-дълга от 2 страници и да съдържа информация относно:

 • лична информация – имена, адрес, телефон / с код за международно набиране/, електронен адрес, семейно положение, възраст и националност;
 • позиция, за която се кандидатства;
 • трудов стаж – всяка работа се описва в отделен параграф, като се започва с последната месторабота;
 • образование и квалификация. Степените и нивата трябва да са еквивалентни на френската образователна система;
 • езикови и компютърни умения;
 • други.

Широкоизползван е EUROPASS CV формата. В общия случай автобиографията трябва да бъде на френски или на езика на обявата за работа.

За повече информация: https://www.pole-emploi.fr/accueil/

Мотивационното писмо трябва да е не по-дълго от 1 страница. Чрез него се демонстрира интерес и мотивация за кандидатстването и приносът, който бихте имали към компанията.

За повече информация: https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature/organiserSaRecherche

До момента на назначаване може да се проведат до 4 интервюта. Трябва да сте добре информирани за компанията и позицията, да опишете опита си, съотносим към позицията, да сте готови да дадатете въпроси на интервюиращите.

Интервюто може да включва психологически тест, графологична експертиза и проверка на степента на владеене на френски език.

Френската бизнес култура изисква спазване на точността при ангажиментите, йерархичната структура и официално поведение.

Жилище

Информация за наемане на квартира може да се намери във всекидневната преса, интернет сайтове: http://www.immofrance.com/ , както и чрез ползване услугите на посреднически фирми. Някои общински администрации помагат за намирането на квартири. Възможно е финансово подпомагане или настаняване в социално жилище. При наемане имот чрез агенция се изисква заплащане на комисионна в размер на едномесечен наем, и доказване на доходи. Сключва се писмен договор между наемателя и наемодатела/агенцията. Взема се депозит, равен на наема, който се връща след освобождаване на жилището. Договорът за наем на необзаведен апартамент обикновено е за 3 години, а на обзаведен - 1 година.

Наемите варират в зависимост от местоположението на имота, транспортните връзки и др., като започват от €525-665 месечно за едностаен апартамент, за тристаен апартамент наемът е €965-1300 месечно. Цените в Париж са значително по-високи, €850-1150 месечно за едностаен апартамент и €1750-2600 за тристаен. Малките апартаменти са относително по-скъпи. В околностите на Париж могат да се намерят имоти с далеч по-приемлив наем.

Наемателите плащат битовите сметки и данък на имота, който обитават.

Купувайки имот във Франция трябва да имате предвид, че разходите по прехвърлянето на собствеността достигат 16 % от стойността.

Онлайн портали за имоти: 

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация с цел образование или заетост.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център във Франция можете да намерите на : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/.
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Europass се състои от 5 документа, най-важният от които е Europass CV. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass
 3. Европейската квалификационна рамка е ключов приоритет на Европейската комисия в процеса на признаване на професионални компетентности. Основната цел на рамката е да създаде връзки между отделните национални системи за квалификация и да гарантира плавен преход и признаване на дипломите.
 4. Европейската система за трансфер на кредити цели да подпомогне признаването на периоди на учене в чужбина . Тя е ключов елемент в студенстката програма за мобилност Еразъм.
 5. База от данни за регулираните професии в страните от ЕС, ЕИП и Швейцария - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.
 
Условия на труд и заплащане
Трудови договори:
Минималната възраст за започване на работа е 16 години /с малки изключения, описани в законодателството/.
По закон информацията за условията на труд на конкретно работно място трябва да е предоставена писмено на работника, но не е задължително да е част от договор при постоянните договори.
Трудовите договори трабва да са в писмена форма на френски език.
Трудовите договори са постоянни и с определен срок /до 18 месеца и бонус 10 % над заплатата за липса на сигурност за работното място/.
Друг тип са временните трудови договори, които се сключват от агенции за временна заетост, търсещи работа лица и предприятие-ползвател.
Трудови договори с периоди на прекъсване се сключват в секторите с големи колебания в необходимостта от работна ръка през годината.
Трудови договори за чиракуване и професионално обучение се сключват с младежи на възраст от 16 до 25 години, които искат да придобият професионална квалификация.
Трудови договори с определен срок за възрастни са за лица над 57 години и им дават възможност да придобият изискуемия стаж за пенсиониране.
Договор, който е временен и дава възможност на работника да получава минимално месечно възнаграждение в периодите между две наемания.
Особена форма на постоянни трудови договори са contrat à durée indéterminée de chantier, CDIC. При тези договори не може да бъде фиксиран срок за извършване на работата .
Съществени изменения в трудовите договори се правят със съгласието на работника.
Срочният трудов договор може да бъде подновяван повече от 2 пъти.,
Работодателят има право да анулира трудовия договор в първите 3 месеца.
Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
Прекратяването на трудов договор за неопределен срок се извършва при спазване на процедурни стъпки.
За повече информация: https://www.legifrance.gouv.fr/, https://travail-emploi.gouv.fr/, https://www.service-public.fr/.
Заплащане:
Минималната месечна работна заплата във Франция е 1,554.58 € месечно бруто/10.25  € часова ставка бруто за 2021 г. Единствено младежите и наетите по договор за чиракуване и професионална квалификация може да получават заплащане, по-ниско от минимално гарантираното. Честа практика е в определени отрасли, заплатите да се определят чрез колективно трудово договаряне. Със значително по-високи заплати са наетите на управленски позиции, финансисти, счетоводители  и ИТ експерти. Разликата между заплатата бруто и нето е в размер приблизително 23 %. Заплащането е месечно, по банков път.
Работно време и отпуск:
Работниците не могат да работят повече от 4½ часа без почивка. Извънредният труд е допустим при определени условия. Младежите под 18 години не могат да работят повече от 8 часа дневно и 35 часа седмично.
Междудневната почивка е минимум 11 часа, междуседмичната - 35 часа.
Извънредният труд се заплаща - 25 % за първите 8 часа след 35-я час и 50% след 8-я час извънреден труд. Извънредният труд може да бъде компенсиран и с допълнителни дни отпуск.
За нощен се счита трудът, положен между 21:00 и 06:00 часа и се компенсира със заплащане или отпуск.

За информация: www.travail-emploi.gouv.fr

Работниците имат право на 5 седмици платен годишен отпуск /2,5 дни за всеки отработен месец/.

Наетите лица имат право на:

 • Отпуск по болест – придобива се право на този отпуск при платени вноски за 200 часа за предходните 3 месеца;
 • Отпуск по майчинство -16 седмици, от които 6 седмици преди и 10 седмици след раждането;
 • Отпуск при раждане на дете – 11/18 последователни дни, в зависимост от броя на децат;
 • Отпуск за отглеждане на дете – до 3 години;
 • Отпуск за обучение – до 1 година, частично платен и други.

Ползването на някои от тези отпуски зависи от трудовия стаж и платените осигурителни вноски.

Официалните празнични дни във Франция са 10.

Информация за сезонна работа във Франция:https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers.html

Френският кодекс на труда определя сезонната работа като тази, чиито задачи обикновено се повтарят всяка година на приблизително определени дати според темповете на сезоните (земеделие, или колективния начин на живот (туризъм, ...). Договор или временен договор с много функции:

 • освобождаване от надбавката при прекратяване на договора;
 • може да няма точен срок, но той трябва да споменава минималната продължителност на заетостта;
 • в случай на срочен договор, той може да бъде подновен, ако се окаже, че неговият характер наистина е сезонен и договорът може да включва клауза за подновяване за следващия сезон. В случай на временен договор той може да бъде подновен два пъти, освен ако продължителността е под 18 месеца.
 • не подлежи на никакъв период на изчакване.

Договорът за „гроздобер“ е специфичен сезонен договор, който позволява наемане на служител за подготовката на реколтата, нейната реализация и работата по оборудването за съхранение. Той също така има много особености:

 • може да бъде подписана от служител в платен отпуск за дейността му в друга компания;
 • продължителността му е фиксирана на един месец с определен срок, в противен случай се сключва за продължителността на реколтата;
 • може да бъде подновен без период на изчакване. В този случай натрупването на договори не трябва да надвишава 2 месеца от 12;
 • не може да бъде подновен за следващия сезон.

Сезонната заетост във Франция се в рамките на два сезона - зимен и летен.

Летният сезон обичайно генерира повече работни места и за по-дълъг период от зимния. Всички части на Франция набират сезонни работници през лятото, но най-вече южната част на страната. Летният сезон обхваща месеците май-септември. Основните дейности са за бармани, главни готвачи, готвачи, миячи на чинии, сервитьори, камериери, рецепционисти и др. Работните места, свързани с плажа са за спасители, свързани с ваканционни или плажни клубове и др. Има и позиции в секторите за спорт и анимация, центрове за отдих, увеселителни паркове. Някои позиции в хотелиерството и ресторантьорството изискват опит или добра квалификация, но повечето сезонни работи не изискват такива. Работодателите търсят най-вече кандидати, които са мотивирани и отворени към другите. Възможно е да се изисква поне базово ниво на френски език.

В селското стопанство се търсят работници за месец юни и особено за юли, когато необходимостта от работници е най-голяма за бране на плодове и зеленчуци. През септември и октомври е сезонът за бране на грозде, а кандидатите могат да кандидатстват от август. Най-голяма брой позиции за селското стопанство могат да бъдат намерени на www.pole-emploi.fr

Средната продължителност на сезонните договори през зимния сезон е 160 дни. Възможните работни позиции за сезонна работа са: сервитьори, камериери, готвачи, продавачи, работници по ски лифтовете, ски учители, водачи при разходки и др. Приблизително две трети от сезонните работници през зимата са в северните части в различни курортни селища.

Covid-19 пандемията оказа сериозно влияние на туристическите дейности, миналият зимен туристически сезон беше съкратен, а този – отменен. По отношение на летния сезон на 2021 г. пандемията влияе на датата на отваряне на барове и ресторанти.

Прекратяване на трудовото правоотношение: При напускане от страна на лицето е препоръчително да се връчи писмено предизвестие.

При освобождаване по инициатива на работодателя, процедурата се състои от 3 стъпки: предварителна среща, предизвестие и парично обезщетение.

 • Уволнение по икономически причини – при икономически затруднения и технологични промени.
 • Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
 • Прекратяване по взаимно съгласие – препоръчително е връчване на писмено заявление.
 • Прекратяване по взаимно съгласие с необходимост от одобрение от съответни институции
 • Пенсиониране - лицето има право на обезщетение при пенсиониране, уредено законово или в колективното трудово договаряне.

Орган, отговарящ за спазване на трудовото законодателство

Във Франция Инспекцията по труда е орган, отговорен за контрола и мониторинга дали правилно се прилагат разпоредбите на колективните трудови договори или тези от Кодекса на труда. Инспекторите по труда са отговорни за информирането и консултирането на работодателите, служителите и представителните организации на работещите относно техните задължения и права.
За информация: https://inspection-du-travail.com/http://direccte.gouv.fr/

Здравна система

Френската здравна система включва държавни и частни болници, лекари и други медицински специалисти. Здравното осигуряване е базирано на плащане на задължителни здравни вноски. Съществува и доброволно здравно осигуряване за допълнително покритие.

Достъп до здравната система имат и чужденците след 3-месечен престой, тн Protection Universelle Maladie (PUMA).

За да ползвате здравни услуги във Франция при престой по-дълъг от 3 месеца, трябва да се регистрирате в местния офис на CPAM (Caisse Primaire Assurance Maladie).

Посетителите, граждани на страни-членки на ЕС имат достъп до държавното здравеопазване, ако притежават Европейска здравна карта (EHIC).

Държавното здравно осигуряване покрива 70-100% от разходите за посещение при лекар и хоспитализация. Пълното покритие е за социално слаби и хронично болни.

Преди посещение при лекар или стоматолог е необходимо да проверите дали са регистрирани в държавната здравна схема (‘conventionné’). Съществуват 2 вида регистрации – лекари, чиито цени са определени от схемата и такива, които определят сами цените на услугите си. За информация: http://ameli-direct.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-de-sante.html . И в двата случая, здравният фонд покрива единствено 70 % от базовите договорени цени. Цената за посещение при общопрактикуващ лекар е € 25, а при специалист – варира между 50 и 80 EUR  .

При закупуване на лекарства с рецепта се заплаща част от стойността им.

За повече информация: https://www.ameli.fr/

Социална сигурност

Социалното осигуряване се състои от няколко основни елемента:
Генерална схема – за работещи и техните семейства и студенти. Покрива рисковете старост, болест, майчинство, бащинство, семейни помощи. Вноските се плащат от работодателите и наетите лица;
Схема за самонаети лица и осигуряване при болест
Осигуряване при безработица и допълнителни пенсионни схеми. Покрива всички работещи;
Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници;
Специална схема – за военни, държавни служители и други.
Социалноосигурителната система покрива следните основни рискове:
 • - Болест, майчинство, бащинство, инвалидност и смърт. Вноски: 0,75% за работника и 13,10% за работодателя. За да има право на тези обезщетения, работникът трябва да е работил определен период от време и да е внесъл определена сума осигурителни вноски;
 • - Платен болничен се ползва от 4 ден от отпуска по болест и получаваната сума е 50 % от заплатата. Болничен за хронично заболяване може да се ползва до 3 години.
 •  - Трудова злополука и професионално заболяване. Вноските се плащат от работодателя и зависят от рисковете на работното място.
 •  - Семейни помощи
 •  - Обезщетение за безработица. Вноските за безработица: 2,4 % за работника и 4 % за работодателя върху заплата, но не надхвърляща 12 680 € месечно. Право на обезщетение имат лицата с вноски поне 122 дни през последните 28 месеца /36 месеца за лицата над 50 години/. Трудовият договор трябва да е прекратен от работодателя, поради изтичане на срока, напускане поради основателна причина или взаимно съгласие. Безработното лице трябва да се регистрира в службата по заетостта, да търси активно работа и да приема подходящи оферти за работа. Сумата за безработица се отпуска като дневно обезщетение на база вноските през последните 12 месеца.
 •  - Пенсия за възраст. Минималната възраст за пенсия за родените след 01.01.1955 е 62 години, но обичайно възрастта за пенсиониране е между 65 и 67 години. Вноски: 6,85 % за работника и 8,5% за работодателя при таван 3 170 € месечно. Размерът на пенсията зависи от направените вноски през 25-те години с най-високо заплащане, средния осигурителен доход и трудовия стаж.
Ако живеете и плащате данъци във Франция подлежите на плащане на 2 допълнителни осугуровки: Contribution Sociale Généralisée or CSG и Contribution pour le Remboursement de la Dette Social (CRDS). Те са дължими от общия доход.
 
Данъци
Между правителствата на Република България и Френската република има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1987 г.).
Ако планирате да получавате доходи във Франция, независимо дали сте живеещ или не в страната, ще ви е необходим френски идентификационен данъчен номер (Numero fiscal de reference). Това е се налага в случай, че имате задължения за плащане на данъци във Франция и подпомага френската данъчна администрация да изчисли точно вашите задължения. Данъчният номер не се използва като идентификационен номер извън данъчната система и не е необходим, ако сте данъчно задължен.
Физическите лица плащат 2 основни данъка: данък общ доход (impôt sur le revenu) и данък върху стоките и услугите ДДС (taxe sur la valeur ajoutée TVA). Плащат се и данъци върху имотите и местни данъци.
Местните лица плащат данъци върху всички свои доходи, вкл. заетост, инвестиции, дивиденти, лихви, пенсии и недвижима собственост.
През 2019 г. Франция въведе PAYE – система за плащане на данъци, което означава, че данъците се удържат месечно при получаване на заплата. Уравнението се прави в края на годината. Данък общ доход се плаща и върху доходите от пенсии и ренти.

Удръжки върху дохода за 2020:

 • До €10,064:0%
 • €10,064–€25,659:11%
 • €25,659–€73,369:30%
 • €73,369–€157,806:41%
 • €157,806+:45%
Подаването на годишна данъчна декларация е задължително, дори и ако доходът е под облагаемия минимум. Срокът за подаването е 18 май за предходната година, или от 23 май до 6 юни ако се подава онлайн. Глобата за неподадена декларация е 10 % от данъка.
Стандартната ставка на ДДС във Франция е 20 %. Съществуват намалени ставки за определени фармацевтични продукти, обществения транспорт, хотели, ресторанти и билети за спортни и културни събития – 10%, хранителни продукти и книги – 5,5 %, вестници – 2,1 %.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803 - интернет сайт на Френската държавна администрация, предоставя обширна информация за всички аспекти на данъчното облагане на физическите и юридическите лица, както и за социалноосигурителнатите вноски.
https://www.impots.gouv.fr/portail/  - Министерство на икономиката и финансите. Институция, отговаряща за данъците върху доходите.
Плащат се още данък сгради, местни данъци, данък за ТВ лиценз и др.
 
Образователна система
Образованието е задължително от 6 до 16-годишна възраст. Училищата биват държавни /безплатни/ и частни /с такса/. От своя страна, частните училища биват 2 вида: функциониращи с договор с държавата и напълно независими. На някои семейства се отпуска финансова помощ за покриване на разходи, свързани с образованието на лица до 18 години. 50% от лицата на възраст 18-21 години са обхванати във висшето образование. 64 % от младежите полагат изпит Baccalauréat за приключване на общо, техническо или професионално образование. Допустимо е обучение в къщи.
Началната фаза обхваща детските градини /за деца на възраст 2/3 – 6 години/ и начално образование за деца на възраст 6 – 11 години от 1 до 5 клас/.
Следващата фаза има две подфази:
Collège - за деца на възраст 11 - 15 години с 4 нива. За записване няма приемни изпити. Завършва се с изпит и диплома / Diplôme National du Brevet/.
Lycée – за младежи на възраст 15 – 18 години с 3 нива. Лицеите биват общообразователни, технически и професионални. През трите години се изучават се програми с различна насоченост и при завършването им се получават различни документи. Полагането на изпит и получаването на Baccalauréat дава право за продължаване на образованието във ВУЗ при общообразователните и техническите лицеи. В професионалните лицеи студентите учат и работят паралелно и курсът на обучение завършва с изпит и диплома.
Висшето образование е организирано в три степени:
бакалавър /3 – годишно обучение/,
магистър – насочено към докторска степен /5-годишен курс/ или професионално /след 2-годишно обучение се получава диплома за професионална квалификация/ и
докторска степен /3 – годишно обучение/.
За трите най-престижни ВУЗ е необходимо явяване на изпит след 2 – годишен подготвителен период.
Обърнете се към общинската администрация по местоживеене относно записването на детето Ви в училище или детска градина. Необходими документи: документ за самоличност и свидетелство за раждане, адресна регистрация, документ, удостоверяващ поставени ваксини. Следващата стъпка е издаване на документ за записване от съответното училище.
За повече информация: https://www.education.gouv.fr/, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.
 
Живот

Цените на стоките и услугите зависят от местоживеенето. Особено голяма е разликата между района на Париж и провинцията. Понякога се наблюдава разлика в цените в различните райони на един и същи град.

Както в повече европейски страни, свързаните със жилището разходи заемат най-голяма част. Тези разходи са с 36 % по-високи в Париж от останалата част на Франция и съответно цените са по-високи в центъра в сравнение с покрайнините.

Търговията на дребно обхваща малки магазини в централните части, чиито цени са високи и големи търговски комплекси в покрайнините, които продават масов тип стоки на по-ниски цени

Примерни цени

 • хляб:  EUR 1
 • билет за метро/автобус: EUR 1.90
 • билет за кино: EUR 10
 • сандвич: EUR 5
 • меню в ресторант: EUR 15 to 20

Разходите за храна на човек месечно възлизат на €220–€290.

По отношение на културата Франция предлага голямо разнообразие от културно-историческо наследство: градове, исторически паметници, древни и религиозни обекти, замъци и природни забележителности.

Световноизвестна е и френската кухня. Много ресторанти предлагат местни продукти и напитки на широк диапазон от цени.

За информация: www.tourisme.fr

Футболът и тенисът са двата най-популярни спорта. Другите форми на развлечение са театрите, кината, концертите и изложбите. Информация за тях може да се намери във вестниците, сайтовете на общините или в специализираните сайтове: www.allocine.fr - http://spectacles.premiere.fr/pariscope/theatre.


Интернет адреси:
https://travail-emploi.gouv.fr/- Министерство на труда, заетостта и здравето
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ - Службата за заетост 
https://www.economie.gouv.fr/ - Министерство на икономиката, индустрията и заетостта
https://www.impots.gouv.fr/portail/ - Данъчна информация
https://www.education.gouv.fr/ - Министерство на националното образование
Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако
Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Дежурен телефон в извънработно време: +33 1 45 51 85 90
Работно време: По – Пт, 09:00 – 17.30 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Посолство на Френската република в България
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20
Консулска служба
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Франция

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES