Хърватия

Печат

croatiaОбща информация

Площ: 56 613 кв. км., от които 56 500 км.км по суша и 113 кв.км водна площ

Жители: 4.2 млн.

Езици: хърватски

1.Регистрация и установяване

2.Търсене на работа

3.Кандидатстване за работа

4.Жилище

5.Признаване на дипломи

6.Трудови договори

7.Заплащане

8.Сезонна работа

9.Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

10.Здравна система

11.Социална сигурност

12.Данъци

13.Образователна система

14.Живот

15.Интернет адреси

 

Регистрация и установяване

Граждани на държава-членка на ЕИП и Швейцария може да останат в Република Хърватия в продължение на три месеца, при условие че притежават валиден документ за пътуване или лична карта. В случай на престой по-дълъг от три месеца, е необходимо да се регистрира временно пребиваване в полицейското управление  или районната администрация по местоживеене, която веднага издава удостоверение за регистрация на временно пребиваване. При регистриране на местоживеенето на лицето се издава личен идентификационен номер (ОИБ). OIB може да бъде издаден и преди регистрирането на пребиваването. В този случай лицето може да поиска OIB директно чрез съответната данъчна администрация: http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx.

Правото на постоянно пребиваване може да бъде придобито след петгодишно непрекъснато законно пребиваване в Република Хърватия. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи - www.mup.hr.  

Търсене на работа

Работодателите публикуват свободните си места на уебсайта на Хърватската служба по заетостта и на частни портали за търсене на работа, както и на собствените си уебсайтове. Обявленията за свободните работни места могат да бъдат намерени в ежедневници и класифицирани рекламни публикации, професионални списания и вестници, както и в уебсайтовете на професионални организации (камари, асоциации). Работните места в публичния сектор трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник. В по-малките общности те също се публикуват чрез радиостанции.

Много големи работодатели използват онлайн формуляри за кандидатстване на своите уебсайтове, за да създадат база данни за потенциални кандидати за бъдещи свободни работни места. Малките частни работодатели използват частни канали и препоръки в допълнение към публикуваните реклами, за да достигнат до най-добрите кандидати.

Търсещите работа могат да се регистрират и в базите данни на частни агенции за временна заетост. Работниците сключват трудов договор с агенцията, която при необходимост предоставя на работодателите персонал за времнна и допълнителна работа. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Службата по заетостта - www.hzz.hr.

Кандидатстване за работа

Кандидатстването за работа е описано във всяка обява за работно място.Автобиографията (CV) изготвена по хронология, трябва да съдържа лична информация, информация за образование , допълнителни знания и умения и трудов опит, както и интереси и хобита.Трябва да бъде разпечатана на компютър на хърватски език , освен ако няма други изисквания.Снимка не е необходима, но вие може да включите снимка за документи. Препоръките от минали работодатели обикновено не са задължителни, но ако имате може да е полезно да ги приложите.

Работодателите от публичния сектор изискват също заявлението за кандидатстване да бъде придружено от автобиография и документи за квалификация и умения( удостоверения, дипломи), свидетелство за съдимост, свидетелство за гражданство и адрес, и други документи ако е необходимо.

Работодателите от частния сектор обикновено изискват заявлението да бъде изпратено по електронна поща и трябва да съдържа автобиография и понякога документи като дипломи, удостоверения за професионални изпити и други, в зависимост естеството на работа. Понякога се очаква да представите заявление он-лайн на уебсайта на работодателя и други форми на заявление не са относими , докато други работодатели, обикновено малки, изискват да кандидатствате по телефона.

Съветваме Ви да приложите доказателства за квалификация и умения както и препоръки или контакти на лица, които могат да дадат препоръки,а ако е приложимо към автобиографията и мотивационно писмо.

Заявлението трябва да бъде адаптирано към работодателя с кого контактувате. Автобиографията трябва да подчертава знанията и уменията, приложими за работата за която кандидатствате. Още повече обикновено не се препоръчва да контактувате с работодателя по друг начин различен от посочения в обявата за работа ( по телефон вместо по електронна поща, по електронна поща вместо пообикновена )

Преди интервюто с работодателя се препоръчва да проучите дейностите на фирмата, структурата на работното място, дрес код и друга информация , която може да бъде полезна за интервюто. Разбира се липсата на интерес от Ваша страна, ако закъснеете и неприветливия вид ще Ви дисквалифицират от процедурата по подбор.

Жилище - намиране на жилище, цени и наеми

Дялът на частната собственост на недвижимите имоти в Хърватия е един от най-високите сред страните от Европейското икономическо пространство. За повечето хора апартаментът под наем е временно решение. Една от причините, заедно с традицията, е неорганизираната природа на пазара на наемане на жилища. Площите под наем рядко се строят с това намерение, а наемодателите обикновено са лица с повече имоти, които те пускат на пазара, за да генерират доходи.

След няколко години на постоянно падащи цени на пазара на недвижими имоти пазарът на недвижими имоти показва известни признаци на оживление, особено в Загреб и на брега на морето. Най-скъпият град е Сплит (приблизително EUR 2 700/ m2), следван от Загреб (приблизително 2150/ m2),Рийека (EUR 1 700/ m2,) и Осийек (около EUR 1 100 / m2). В селските и източните части на Хърватия цените са много ниски и се предлагат много имоти.

При наемите за недвижимо имущество договорът за наем определя правата и задълженията на страните и периода, обхванат от договора. Договорът трябва да бъде нотариално заверен, а наемодателят е данъчно задълженото лице. Комуналните услуги обикновено не се включват в наемната цена.

При покупките на недвижими имоти купувачът дължи данък в размер на 3%. Преди да купите, е важно да се уверите, че цялата документация свързана с имота е в ред, че имотът е регистриран в имотния регистър и т.н. Тези услуги се предлагат от агенции за недвижими имоти и адвокати.

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните страни-членки Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни-членки на Европейското икономическо пространство: www.enic-naric.net. Националният център в Хърватия можете да намерите на интернет адрес: www.azvo.hr/index.php/hr. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Europass - www.europass.cedefop.europa.eu.

Трудови договори-видове, работно време, заплащане, прекратяване на трудовите отношения; отделен раздел за сезонна заетост

Трудовото правоотношение се установява чрез подписване на писмен трудов договор. Ако работодателят не сключи трудов договор в писмена форма или не издаде писмено удостоверение за сключено споразумение с работника, преди той да започне работа, се счита, че работодателят е сключил постоянен трудов договор с работника. Работодателят предоставя копие от регистрация за задължително пенсионно и здравно осигуряване на работника в срок от осем дни от изтичане на крайния срок за регистрация. Крайният срок за регистрация е не по-рано от 8 дни преди началото на работата и не по-късно от 8 дни преди началото на работата.

Трудовият договор съдържа всички условия и най-малко информация за следното:

 

 

Заплащане 

Минималната заплата е най-ниската месечна брутна работна заплата, на която работникът има право при пълно работно време и е право на всички работници, наети в Република Хърватия. Сумата   се определя  на годишна база  и Бюрото по статистика я публикува в Държавен вестник. Минималната  брутна заплата през 2022 г. в Република Хърватия е 4.687,50 KN HRK (приблизително   636 EUREUR) месечно. Нетната работна заплата е 3.750,00 KN, а средната работна заплата за 2021г. е била 7.129 KN (приблизително  938 EUR).

Заплатите могат да се  определят от колективните трудови договори, трудовите разпоредби и индивидуалните трудови договори. Индивидуалният трудов  договор може да предложи по-добри условия от предвидените в колективния трудов договор или трудовите разпоредби, но не и обратното. Във всеки случай работодателят трябва да заплати на служителя подходяща заплата при същите условия за двата пола.

Заплатата е месечна и се изплаща за  предходния месец, но  не по-късно от петнадесетия ден на следващия месец, обикновено по банков път. При неблагоприятни  условия на труд, извънредно работно време и работа през нощта  в неделя, празнични  и други дни, които не са работни дни по закон, работникът има право на по-високо от стандартното заплащане. Общата практика е работниците да получават увеличение от 0,5% на заплатата за всяка година работа (обикновено записана в колективния трудов договор); някои работодатели добавят към заплатата транспортна надбавка (необлагаема), а някои работодатели плащат и надбавка за топла храна от HRK 5000 годишно. Доходите, които не подлежат на облагане с данък върху доходите от трудова дейност, надбавките за заплати или други подобни, могат да достигнат до 5 000 HRK, a премиите за служителите (коледна или празнична надбавка, ...) достигат до 3000 HRK. От 2020 г. работодателите могат да плащат и допълнителни здравноосигурителни полици за своите работници до сумата от 2 500 HRK годишно в съответствие със законовите изисквания.

 Данъкът върху доходите е в размер между 24% и 36%,  пенсионните вноски са  20%,  здравното осигуряване са 16,5%, а местният данък е от 0 до 18% (в зависимост от мястото на пребиваване). Вноската на пенсионния фонд се приспада от заплатата, а останалите вноски се прибавят към заплатата.

Работодателят трябва да предостави на работника изчисление, показващо как тези суми се определят в рамките на петнадесет дни след изплащането на заплата, или обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение. Вноските от заплатите се изчисляват от работодателя и работникът получава нетна сума след всички  удръжки.

Прекратяване на заетостта

Трудовият трудов договор приключва след изтичане на периода, за който е сключен, и може да бъде анулиран преди този срок при определени условия. Договорът може да бъде анулиран от работника, работодателя или те могат да сключат договор за анулирането.

Споразумение за прекратяване на трудовия договор се сключва писмено, както и други форми на прекратяване на трудов договор.

Редовно прекратяване

Работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие за прекратяване (между две седмици и четири месеца, в зависимост от продължителността на трудовото правоотношение), ако има основателна причина (прекратяване поради причини, свързани с бизнеса, прекратяване поради лични причини, прекратяване поради неправилно поведение и прекратяване на служителя поради неизпълнение на изискванията на изпитателния период). Служителят може да прекрати трудовия договор с предписано или договорено предизвестие за прекратяване, без да посочва причина. Уведомлението за прекратяване е определено в Закона за труда и на практика най-честото предизвестие за прекратяване продължава един месец.

Извънредно прекратяване

Работодателят и работникът имат основателна причина за прекратяване на трудовия договор без предизвестие за прекратяване (извънредно прекратяване), ако поради особено сериозно нарушение на трудово задължение или някакъв друг особено важен факт, продължаването на трудовото правоотношение не е възможно , Страната по трудовия договор, която прекратява трудовия договор извънредно, има право да иска обезщетение за неизпълнение на трудов договор.

Работодателят връща на работника всички документи и копие за отписване от задължителното пенсиониране и здравно осигуряване в рамките на петнадесет дни от деня на прекратяване на трудовото правоотношение. По искане на работника работодателят издава удостоверение за вида работа, която работникът е извършил и продължителността на трудовото правоотношение. Сертификатът може да не съдържа нищо, което би затруднило работника да сключи нов трудов договор.

Сезонна работа

Дефиниция за сезонната работа: Трудовото законодателство не дефинира понятието сезонна работа, но сезонната работа се счита за работа, свързана с определена част от годината и се повтаря от година на година по такъв начин, че в определени периоди да има голям обем работа, докато в други периоди има по-малка или дори липса на необходимост от извършване на работата (различна интензивност на бизнес дейностите). Работодателят е длъжен да осигурява на служителя период на ежедневна почивка от най-малко дванадесет часа непрекъснато през всеки период от двадесет и четири часа. По изключение такъв период на почивка може да продължи по-кратко, т.е. осем часа непрекъснато, за възрастни работници, работещи сезонна работа, която се извършват два пъти през работния ден. В този случай използването на заместващ период на почивка трябва да бъде разрешено веднага след края на периода, прекаран на работа, поради който е използвана по-кратката дневната почивка.

Няма разлика между сезонната и всяка друга временна работа, когато става въпрос за права и задължения, данъчно облагане или социални вноски.

Временна и случайна заетост на сезонни работни места в селското стопанство: Работата в селското стопанство зависи от метеорологичните условия. Плащането на целия месец в ситуации, когато не е възможно работниците да работят повече от няколко дни е скъпо за работодателите. Временната и случайна заетост на сезонни работни места в селското стопанство предотвратява черния пазар на труда, тъй като работодателите имат възможност законно да наемат работници в съответствие с необходимостта и метеорологичните условия, без административна тежест.

Сезонен работник в земеделието при този режим може да бъде:

Ангажирането с такава работа не води само по себе си до загуба на статута на безработен търсещ работа, регистриран в ПСЗ.

Сезонен работник при този режим не може да бъде:

Този вид работа не може да продължи повече от 90 дни общо. Сезонният трудов договор се сключва чрез записване на дневния ваучер / стойностен талон в началото на работния ден в попълненото Споразумение за сезонна работа в земеделието / книжка (формуляр USP-1). Договорът определя продължителността на работния ден на служителя (не по-дълъг от 12 часа), почивките (30 минути за работно време от поне 6 часа на ден), дневна (12 часа непрекъснато) и седмична почивка (24 часа непрекъснато). Регистрираните работодатели купуват ежедневни ваучери и неизползваните купони могат да бъдат върнати.

Работник, нает на сезонна работа в селското стопанство, е длъжен да предостави данните за сезонната работа в селското стопанство през същата година в Хърватския институт за пенсионно осигуряване най-късно в края на годината, за да определи реализирания осигурителен стаж.

Минималната дневна нетна компенсация се определя ежегодно с решение на министъра на труда. За 2020 г. това е 93,25 HRK. Няма горна граница.

Постоянна сезонна заетост: Ако работодателят работи предимно сезонно, може да се сключи срочен трудов договор за извършване на постоянна сезонна работа. В случай на сключване на такъв договор, работодателят носи отговорност за изчисляване и плащане на вноски за удължено пенсионно осигуряване.

Договорът за такъв ангажимент съдържа допълнителни данни за:

Ако служителят неоснователно отхвърли предложението за сключване на трудов договор, работодателят има право да поиска възстановяване от служителя за внесените вноски.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

 

Пенсии

Пенсията може да бъде пенсия за старост (преждевременна и пълна) или пенсия за инвалидност (поради професионална или пълна нетрудоспособност). Правото на пенсия за старост се придобива на възраст 65 години с най-малко 15 години осигурителен стаж, а правото на пенсия за ранно пенсиониране се придобива от осигуреното лице, когато навърши 60 години с 35 години пенсионно осигуряване обслужване. В преходния период от 2020 г. до 2030 г. жените придобиват право на пенсия за старост при по-благоприятни условия на по-ниска възраст. От 1 януари 2030 г. условията за жените и мъжете ще бъдат равни. За да упражни правото на пенсия за инвалидност, лицето трябва да отговаря на изискването за увреждане да работи в допълнение към изискването за услуга (най-малко една трета от работната услуга трябва да бъде покрита от годините на пенсионно осигуряване), както е определено от закон. Ако инвалидността е причинена от трудова злополука или професионално заболяване, правото на пенсия за инвалидност се придобива независимо от годините на пенсионна служба. Семейната пенсия може да се използва от членове на семейството на починало осигурено лице, ако отговарят на предвидените условия.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Ако има основателно съмнение, че работодателят нарушава правата и задълженията от трудовия договор, можете да се свържете с Министерството на труда и пенсионната система - Инспекция по труда, Централен офис, Петрачичева 4 - www.mrms.hr e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Здравна система

Хърватската здравна система се основава на правата на пациентите.

Здравни грижи се покриват от задължително обществено здравно осигуряване (три нива)

Първо ниво: получено от избрания лекар, семеен /общо практикуващ/ лекар, гинеколог, зъболекар и педиатър.

Второ ниво: специализирано здравеопазване и болнично здравеопазване

Трето ниво: най-сложните форми на здравни грижи от специализирани / консултативни и болнични услуги.

Препращането за болнично лечение в най-близкото договорено болнично заведение според мястото на пребиваване се извършва от избрания от пациента лекар за първична медицинска помощ или от лекар от спешните медицински услуги. В случай на спешна медицинска намеса, такова лечение е възможно без препращане. Телефонният номер на спешните медицински услуги е 112.

Като част от задължителната схема за здравно осигуряване, осигурените лица имат право да използват лекарства от основния списък за възстановяване на разходите на HZZO (Хърватска здравноосигурителна каса). Осигурените лица участват в разходите за някои лекарства, докато разходите за други лекарства са напълно покрити. Лекарствата, предписани от лекар (лекарствени средства, отпускани по лекарско предписание), както и лекарства без рецепта, могат да бъдат закупени в аптеките.

Граждани на Европейското икономическо пространство и Швейцария, които пътуват в Хърватия или временно пребивават в Хърватия по някаква друга причина и имат задължително здравно осигуряване в една от държавите-членки на ЕС, имат право да ползват необходимата медицинска помощ на базата на Европейската здравна карта.  Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Хърватската здравноосигурителна каса: www.hzzo-net.hr.

Социална сигурност

Системата за социално осигуряване се организира и осъществява на национално ниво от държавните органи (публични институции). Тя има три основни осигурителни схеми: пенсионно осигуряване: при навършена възраст, инвалидност, трудова злополука и професионална болест и смърт; здравно осигуряване – риск от временна нетрудоспособност поради болест, при майчинство и здравна рехабилитация; осигуровка за безработица – риск от безработица и насърчаване на заетостта и рехабилитационен процес на безработни лица. Системата за социална сигурност е публична и задължителна. Тя обхваща осигурените лица и се основава на вноски, плащани от работниците, работодателите, самонаетите лица и частично се финансира от държавния бюджет. Повече информация можете да намерите на интернет страниците на Централния регистър на осигурените лица www.regos.hr и Хърватския институт за пенсионно осигуряване www.mirovinsko.hr.

Данъци

Настоящата данъчна система на Република Хърватия определя държавните данъци: корпоративен данък, данък върху доходите, данъци върху добавената стойност, специални данъци и акцизи (специални данъци върху моторни превозни средства, кафе и безалкохолни напитки, застрахователни премии за трети лица и цялостни застраховки, акциз върху алкохол, алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електроенергия). Съществуват и различни видове данъци върху градовете, общините или кметствата (върху доходите), както и данъци върху хазартните игри.Стандартната ставка на ДДС в Хърватия е 25%, докато за някои продукти и услуги се прилагат по –ниски проценти от 13% и 5%. Данъкът върху доходите е в размер между  24% - 36% , в зависимост от размера на дохода.,пенсионните вноски (20%) и здравно осигурителните вноски са фиксирани  (16,5%), местния данък е  от 0-18% (в зависимост от местожителството). Работниците имат задължително обществено осигуряване в случай на безработица и трудова злополука, които се плащат от държавния бюджет.

 Пример за изчисление:  http://www.rrif.hr/kalkulator_placa.html

Информация за освобождаване от данъци и облекчение можете да намерите на адрес http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/.

Средната месечна заплата в Хърватия през декември 2020 е 8 766 HRK (6 559 HRK нето) . Над средната заплата са заплатите във въздушния транспорт, компютърното програмиране, консултации, добива на суров нефт и природен газ, основните фармацевтични продукти и препарати, продукти от преработен петрол и финансовите услуги. Най-ниски са заплатите в производство на облекло, услуги за управление и поддръжка на сгради, озеленяване, защитни и проучвателни дейности, други дейности за лично обслужване и производство на кожа и свързани с тях продукти.

Образователна система 

Образователната система в Хърватия се състои от предучилищно, основно, средно и висше образование. Основното образование продължава 8 години и е задължително и безплатно за всички деца на възраст между шест и петнадесет години. Това се отнася за всички деца, които пребивават в Хърватия, независимо от тяхното гражданство. Средното образование обикновено започва след завършване на основно училище до зряла възраст (между 13-15 и 17-19 години). В зависимост от вида на учебния план, средните училища са​: гимназии, професионални училища и училища по изкуствата. Учениците, които се обучават в средната степен на образование, завършват с полагане на държавен зрелостен изпит. Обучаващите се в професионални училища и училища по изкуствата в продължение на най-малко четири години завършват със защита на дипломна работа. Те могат да се явят на държавен зрелостен изпит по желание. Висшето образование се осигурява от университети, политехнически учебни заведения и колежи. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерството на науката, образованието и спорта – www.mzos.hr.

Живот

В хърватската структура на разходите на домакинствата за храна и напитки (с изключение на алкохолните напитки) са една трета от общите разходи и заедно с жилищните разходи (15,7%) представляват повече от половината от общите разходи за живот. Следват транспортни разходи (15,5%), облекло и обувки (6%).

Петрол: приблизително 8.50 HRK / л (варира в зависимост от цената на световния пазар); Електричество: средно 0,77 HRK / kWh (някои такси и ДДС се начисляват върху потреблението).

Цените на хранителните продукти варират в зависимост от сезонните промени в предлагането, мястото на закупуване (пазар, супермаркет или малък магазин) и специални оферти. Цените варират значително в зависимост от мястото на покупка. Магазините за дрехи имат сезонни отстъпки от 20-70%, а чрез портали за групово пазаруване продуктите и услугите могат да бъдат получени до 90% по-евтини. Търговските центрове са отворени седем дни в седмицата, обикновено от 9 до 21 часа, докато други магазини са отворени от понеделник до събота и по-рядко в неделя.

Средни цени на храните

Хляб (хляб, около 700 гр.): HRK 7-13

Мляко (литър): HRK 5-8

Яйца (12): 13-20 бр.

Картофи (кг): HRK 2-10

Ябълки (кг): 7-15 HRK

Пица в пицария: HRK 30-60

Хамбургер HRK 20-40

За информация относно Ковид ограниченията в страната може да посетите следните сайтове:

Re-open http://reopen.europa.eu/en/map/HRV/7001

Koronavirus – http://www.koronavirus.hr/en

 

Интернет адреси

www.vlada.gov.hr  - Правителство   

www.hzz.hr - Служба по заетостта

www.mrms.hr - Министерство на труда и пенсионната система

www.mspm.hr – Министерство на социалната политика и младежта

www.porezna-uprava.hr - Данъци                                                  

www.mzos.hr - Образование                                                 

https://www.azvo.hr/en/enic-naric-office/guidelines-for-starting-the-procedure-for-professional-recognition-of-foreign-heq

- Признаване на дипломи   

Посолство на Република България в Република Хърватия
Адрес: Ul. Nike Grškovića 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Тел.: +385 1 46 46 609; +385 1 46 46 631; 385 1 46 46 640
Факс: +385 1 46 46 625
Дежурен телефон в извънработно време: +385 984 69 808
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/croatia

Посолство на Република Хърватия в София
Адрес: 1504 София, ул. „Оборище” 15
Телефон: +359 2 8611 211; +359 2 8611 212; +359 2 943 32 25
Факс: +359 2 946 13 55
Работно време: 09.00 – 17.00 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Хърватия.

Последна актуализация: май 2022