header eures

Условия на живот и труд

Хърватия

Обща информация
Площ: 56 542 кв. км.
Жители: 4.18 млн.
Езици: хърватски
 
Регистрация и установяване
 
Граждани на държава-членка на ЕИП и Швейцария може да останат в Република Хърватия в продължение на три месеца, при условие че притежават валиден документ за пътуване или лична карта. В случай на престой по-дълъг от три месеца, е необходимо да се регистрира временно пребиваване в полицейското управление  или районната администрация по местоживеене, която веднага издава удостоверение за регистрация на временно пребиваване. При регистриране на местоживеенето на лицето се издава личен идентификационен номер (ОИБ). OIB може да бъде издаден и преди регистрирането на пребиваването. В този случай лицето може да поиска OIB директно чрез съответната данъчна администрация: http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx.
 Правото на постоянно пребиваване може да бъде придобито след петгодишно непрекъснато законно пребиваване в Република Хърватия. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи - www.mup.hr.  
 
Търсене на работа

Работодателите публикуват свободните си места на уебсайта на Хърватската служба по заетостта и на частни портали за търсене на работа, както и на собствените си уебсайтове. Обявленията за свободните работни места могат да бъдат намерени в ежедневници и класифицирани рекламни публикации, професионални списания и вестници, както и в уебсайтовете на професионални организации (камари, асоциации). Работните места в публичния сектор трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник. В по-малките общности те също се публикуват чрез радиостанции.
Много големи работодатели използват онлайн формуляри за кандидатстване на своите уебсайтове, за да създадат база данни за потенциални кандидати за бъдещи свободни работни места. Малките частни работодатели използват частни канали и препоръки в допълнение към публикуваните реклами, за да достигнат до най-добрите кандидати.
Търсещите работа могат да се регистрират и в базите данни на частни агенции за временна и временна заетост. Работниците сключват трудов договор с агенцията, който ги изпраща за извършване на работа за работодател, който временно се нуждае от допълнителни работници
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Службата по заетостта - www.hzz.hr.
 
Възнаграждение
 
Минималната заплата е най-ниската месечна брутна работна заплата, на която работникът има право при пълно работно време и е право на всички работници, наети в Република Хърватия. Сумата   се определя  на годишна база  и Бюрото по статистика я публикува в Държавен вестник. Минималната брутна заплата през 2019 г. в Република Хърватия е 3 750 HRK (приблизително 505 EUR).
Заплатите могат да се  определят от колективните трудови договори, трудовите разпоредби и индивидуалните трудови договори. Индивидуалният трудов  договор може да предложи по-добри условия, - от предвидените в колективния трудов договор или трудовите разпоредби, но не о обратното. Във всеки случай работодателят трябва да заплати на служителя подходяща заплата при същите условия за двата пола.
Заплатата е месечна и се изплаща за  предходиния месец  ,но  не по-късно от петнадесетия ден на следващия месец, обиконовено по банков път. При неблагоприятни  условия на труд, извънредно работно време и работа през нощта  в неделя, празнични  и други дни, които не са работни дни по закон, работникът има право на по-вискоко от стандартното заплащане. Общата практика е работниците да получават увеличение от 0,5% на заплатата за всяка година работа (обикновено записана в колективния трудов договор); някои работодатели добавят към заплатата транспортна надбавка (необлагаема), а някои работодатели плащат и надбавка за топла храна. Доходите, които не подлежат на облагане с данък върху доходите от трудова дейност, надбавките за заплати или други подобни, могат да достигнат до 5 000 HRK, a премиите за служителите (коледна или празнична надбавка, ...) достигат до 2 500 HRK.
 
Данъкът върху доходите е в размер между 24% и 36%,  пенсионните вноски са  20%,  здравното осигуряване са 16,5%, а местният данък е от 0 до 18% (в зависимост от мястото на пребиваване). Вноската на пенсионния фонд се приспада от заплатата, а останалите вноски се прибавят към заплатата.
Работодателят трябва да предостави на работника изчисление, показващо как тези суми се определят в рамките на петнадесет дни след изплащането на заплата, или обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение. Вноските от заплатите се изчисляват от работодателя и работникът получава нетна сума след всички  удръжки.
 
Социална сигурност
 
Системата за социално осигуряване се организира и осъществява на национално ниво от държавните органи (публични институции). Тя има три основни осигурителни схеми: пенсионно осигуряване: при навършена възраст, инвалидност, трудова злополука и професионална болест и смърт; здравно осигуряване – риск от временна нетрудоспособност поради болест, при майчинство и здравна рехабилитация; осигуровка за безработица – риск от безработица и насърчаване на заетостта и рехабилитационен процес на безработни лица. Системата за социална сигурност е публична и задължителна. Тя обхваща осигурените лица и се основава на вноски, плащани от работниците, работодателите, самонаетите лица и частично се финансира от държавния бюджет. Повече информация можете да намерите на интернет страниците на Централния регистър на осигурените лица www.regos.hr и Хърватския институт за пенсионно осигуряване www.mirovinsko.hr.
 
Данъци
 
Настоящата данъчна система на Република Хърватия определя държавните данъци: корпоративен данък, данък върху доходите, данъци върху добавената стойност, специални данъци и акцизи (специални данъци върху моторни превозни средства, кафе и безалкохолни напитки, застрахователни премии за трети лица и цялостни застраховки, акциз върху алкохол, алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електроенергия). Съществуват и различни видове данъци върху градовете, общините или кметствата (върху доходите), както и данъци върху хазартните игри.Стандартната ставка на ДДС в Хърватия е 25%, докато за някои продукти и услуги се прилагат по –ниски проценти от 13% и 5%. Данъкът върху доходите е в размер между  24% - 36% , в зависимост от размера на дохода.,пенсионните вноски (20%) и здравно осигурителните вноски са фиксирани  (16,5%), местния данък е  от 0-18% (в зависимост от местожителството ).
 Пример за изчисление:  http://www.rrif.hr/kalkulator_placa.html
Информация за освобождаване от данъци и облекчение можете да намерите на адрес http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/.
Средната месечна заплата в Хърватия през октомври 2018 е 8 462 HRK (6 267 HRK нето) . Над средните заплати се отчитат в секторите на въздушния транспорт, добива на суров нефт и природен газ, основните фармацефтични продукти и препарати, продукти от преработен петрол, и финансовите услуги. Най-ниски са заплатите в производство на облекло, услуги за управление и поддръжка на сгради, озеленяване, защитни и проучвателни дейности, други дейности за лично обслужване и производство на кожа и свързани с тях продукти..
 
Разходи за живот
 
В хърватската структура на разходите на домакинствата за храна и напитки (с изключение на алкохолните напитки) представляват една трета от общите разходи и заедно с жилищните разходи (15,7%) представляват повече от половината от общите разходи за живот. Следват транспортни разходи (9%), облекло и обувки (6%).
Петрол: приблизително 9.50 HRK / л (варира в зависимост от цената на световния пазар); Електричество: 0,77 HRK / kWh (някои такси и ДДС се начисляват върху потреблението)
Цените на хранителните продукти варират в зависимост от сезонните промени в предлагането, мястото на закупуване (пазар, супермаркет или малък магазин) и специални оферти. Цените варират значително в зависимост от мястото на покупка. Магазините за дрехи имат сезонни отстъпки от 20-70%, а чрез портали за групово пазаруване продуктите и услугите могат да бъдат получени до 90% по-евтини. Търговските центрове са отворени седем дни в седмицата, обикновено от 9 до 21 часа, докато други магазини са отворени от понеделник до събота и по-рядко в неделя.
Средни цени на храните
Хляб (хляб, около 700 гр.): 7-12 кр
Мляко (литър): HRK 5-8
Яйца (10): 13-20 кг
Картофи (кг): HRK 2-10
Ябълки (кг): 7-15 HRK
Пица в пицария: HRK 30-60
Хамбургер HRK 20-40
 
Настаняване
 
Делът на частната собственост на недвижимите имоти в Хърватия е един от най-високите сред страните от Европейското икономическо пространство. За повечето хора апартаментът под наем е временно решение. Една от причините, заедно с традицията, е неорганизираната природа на пазара на наемане на жилища. Площите под наем рядко се строят с това намерение, а наемодателите обикновено са лица с повече имоти, които те пускат на пазара, за да генерират доходи.
 
След няколко години на постоянно падащи цени на пазара на недвижими имоти пазарът на недвижими имоти показва известни признаци на оживление, особено в Загреб и на брега на морето. Най-скъпият град е Сплит (приблизително EUR 2 700/ m2), следван от Риека и Загреб (приблизително1 900, EUR 1 500,) и Osijek (около EUR 1 000 / m2). В селските и източните части на Хърватия цените са ниски и се предлагат много имоти.
При наемите за недвижимо имущество договорът за наем определя правата и задълженията на страните и периода, обхванат от договора. Договорът трябва да бъде нотариално заверен, а наемодателят е данъчно задълженото лице. Комуналните услуги обикновено не се включват в наемната цена.
При покупките на недвижими имоти купувачът дължи данък в размер на 3%. Преди да купите, е важно да се уверите, че цялата документация свързана с имота е в ред, че имотът е регистриран в имотния регистър и т.н. Тези услуги се предлагат от агенти по недвижими имоти и адвокати.
 
Здравеопазване
 
Хърватската здравна система се основава на правата на пациентите.
Здравни грижи, осигурени от задължително обществено здравно осигуряване (три нива)
Първо ниво: получено от избрания лекар, първичен лекар, семеен (общ) практикуващ, гинеколог, зъболекар или педиатър.
Второ ниво: специализирано / консултативно здравеопазване и болнично здравеопазване
Трето ниво: най-сложните форми на здравни грижи от специализирани / консултативни и болнични услуги.
Препращането за болнично лечение в най-близкото договорено болнично заведение според мястото на пребиваване се извършва от избрания от пациента лекар за първична медицинска помощ или от лекар от спешните медицински услуги. В случай на спешна медицинска намеса, такова лечение е възможно без препращане. Телефонният номер на спешните медицински услуги е 112.
Като част от задължителната схема за здравно осигуряване, осигурените лица имат право да използват лекарства от основния списък за възстановяване на разходите на HZZO (Хърватска здравноосигурителна каса). Осигурените лица участват в разходите за някои лекарства, докато разходите за други лекарства са напълно покрити. Лекарствата, предписани от лекар (лекарствени средства, отпускани по лекарско предписание), както и лекарства без рецепта, могат да бъдат закупени в аптеките.
Граждани на Европейското икономическо пространство или Швейцария, които пътуват в Хърватия или временно пребивават в Хърватия по някаква друга причина и имат задължително здравно осигуряване в една от държавите-членки на ЕС, имат право на необходимата медицинска  Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Хърватската здравноосигурителна каса: www.hzzo-net.hr.
 
Образование
 
Образователната система в Хърватия се състои от предучилищно, основно, средно и висше образование. Основното образование е задължително и безплатно за всички деца на възраст между шест и петнадесет години. Това се отнася за всички деца, които пребивават в Хърватия, независимо от тяхното гражданство. Средното образование обикновено започва след завършване на основно училище до зряла възраст. В зависимост от вида на учебния план, средните училища са​: гимназии, професионални училища и училища по изкуствата. Учениците, които се обучават в средната степен на образование, завършват с полагане на държавен зрелостен изпит. Обучаващите се в професионални училища и училища по изкуствата в продължение на най-малко четири години завършват със защита на дипломна работа. Те могат да се явят на държавен зрелостен изпит по желание. Висшето образование се осигурява от университети, политехнически учебни заведения и колежи. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерството на науката, образованието и спорта – www.mzos.hr.
 
Признаване на дипломи
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните страни-членки Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни-членки на Европейското икономическо пространство: www.enic-naric.net. Националният център в Хърватия можете да намерите на интернет адрес: www.azvo.hr/index.php/hr. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Europass - www.europass.cedefop.europa.eu.
 
Транспорт
 
Формата на Република Хърватска и нейното териториално разпространение на северните низини, от една страна, и Адриатическото крайбрежие, от друга страна, ясно подчертават жизненоважното значение на транспортната инфраструктура за неговото развитие и съществената роля на хърватската територия в сухопътни и морски връзки между страните от Югоизточна Европа и Централна Европа. По отношение на трафика хърватската територия е изключително благоприятна за транзита, както се вижда от преминаването на три паневропейски коридора (V, VII и X) през Хърватия.
 
Хърватия разполага със следната транспортна мрежова инфраструктура: пътища: 26 958,5 км (включително магистрали и бързи пътища: 1 416,5 км); железопътни линии: обща дължина на пистата 2 722 км; пристанища: от национален интерес, три предимно за товари - Риека, Плоче, Шибеник и три най-вече за пътници: Задар, Сплит и Дубровник; плавателни водни пътища: обща дължина от 804,1 км по реките Дунав, Сава, Драва, Купа и Уна, със следните пристанища: Осиек, Сисак, Славонски Брод и Вуковар. Летища в Хърватия: Загреб, Дубровник, Сплит, Задар, Пула, Риека и Осиек и две летища: Мали Лошин и Брач.
 
Такси за пътни такси: http://www.hak.hr/info/cestarine/
Транспортни цени в Загреб: http://www.zet.hr/
Сплит транспортни такси: http://www.promet-split.hr/
Транспортни такси в Осиек: http://www.gpp-osijek.com/
Риека транспортни цени: http://www.autotrolej.hr/
 
Интернет адреси
www.vlada.gov.hr  - Правителство                                             
www.hzz.hr - Служба по заетостта                               
www.mrms.hr - Министерство на труда и пенсионната система
www.mspm.hr – Министерство на социалната политика и младежта
www.porezna-uprava.hr - Данъци                                                  
www.mzos.hr - Образование                                                 
- Признаване на дипломи   
 
Посолство на Република България в Република Хърватия
Адрес: Ul. Nike Grškovića 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Тел.: +385 1 46 46 609; +385 1 46 46 631; 385 1 46 46 640
Факс: +385 1 46 46 625
Дежурен телефон в извънработно време: +385 984 69 808
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/croatia

Посолство на Република Хърватия в София
Адрес: 1504 София, ул. „Оборище” 15
Телефон: +359 2 8611 211; +359 2 8611 212; +359 2 943 32 25
Факс: +359 2 946 13 55
Работно време: 09.00 – 17.00 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES