header eures

Условия на живот и труд

Швейцария

Обща информация:флаг Швейцария
Площ: 41 285кв.км.
Жители: 8.57 млн. души
Езици: Немски, Френски, Италиански, Ретроромански
Валута: Швейцарски франк
 

Регистрация и установяване

Понастоящем вие и вашето семейство може да влезете и да напуснете Швейцария при представяне на валидна лична карта или паспорт. Във всеки случай трябва да се регистрирате в своята община на пребиваване в рамките на 14 дни от пристигането си. Общината ще придвижи документите Ви до съответните кантонни /окръжни/ власти, когато трябва да се издаде разрешително за пребиваване. Списъкът с документите, които трябва да представите и други изисквания, можете да намерите на: https://www.sem.admin.ch

Българските граждани  могат да влизат в Швейцария, за да търсят работа. Те нямат нужда от разрешение за престой до три месеца. Ако отнема повече от три месеца, за да си намерят работа, общинският или кантонският орган ще издаде разрешително за краткосрочно пребиваване (разрешение L на ЕС / ЕАСТ) за още три месеца, за да позволи на субекта да намери работа. След като имате трудов договор, можете да останете навсякъде в Швейцария и да се занимавате с платена работа там.

В съответствие с общия принцип на свободно движение имате право на влизане и пребиваване само при представяне на трудов договор, валиден документ за самоличност и писмено потвърждение за наемане на работа или доказателство за самостоятелна заетост.

За да получат разрешително за платена работа, гражданите на държавите-членки на ЕС-27 или ЕАСТ трябва само да представят в службата за кантонална миграция документ, използван за влизане на швейцарска територия (паспорт или лична карта), споразумение за наем и писмено потвърждение за наемане на работа от работодател или удостоверение за заетост. Ако трудовият договор е за по-малко от една година, ще бъде издадено разрешително за краткосрочно пребиваване L EU/ EFTA валидно за срока на договора; във всички останали случаи разрешителнотоза пребиваване Б на ЕС / ЕАСТ, е валидно за срок от пет години. Разрешителните за пребиваване са валидни за цялата територия на приемащата държава, т.е. позволяват пълна географска мобилност.

Споразумението за свободно движение на хора дава възможност на швейцарското правителство да налага временни мерки за намаляване на броя на разрешителните за работа за държави-членки, ако прецени, че има натиск върху пазара на труда.

ВАЖНО: ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ СЛЕД 01.06.2019 Г

Започване на работа в Швейцария: при започване на работа в Конфедерация Швейцария българските граждани не се нуждаят от разрешение за работа (Arbeitsbewilligung/ work permit).

Заетост, с продължителност до 3 месеца: при започване на работа в Швейцария  с  продължителност до 3 месеца в една календарна година, българските граждани не се нуждаят от получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя  работодател  по електронен път: https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/

Кой подлежи на регистрация?

- граждани на ЕС-27 и ЕСТА, които започват работа на работно място до 3 м.;

- командировани работници на предприятие/фирма, регистрирани в една от държавите членки на ЕС и ЕСТА;

- самостоятелно заети лица, граждани на държава-членка на ЕС или ЕСТА, със седалище в една от държавите-членки на ЕС-27 и ЕСТА.

ВАЖНО!

Регистрацията трябва да се осъществи до ден преди започването на работа от лицето.

Заетост, с продължителност по-голяма от 3 месеца: при започване на работа, която ще продължи повече  от 3  месеца  в  календарна  година, срещу представяне на своя трудов договор работникът/служителят следва да получи разрешително  за  пребиваване .  Разрешителното  е  валидно  за  цялата   територия  на Конфедерация Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.

За тази цел в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва  да  носят  лични  документи  (лична  карта  или  паспорт),  както  и  писмен  трудов договор с работодател.

Разрешителните са два вида:

  1. 1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
  2. 2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.

Командировани работници/служители:

  •  до 90 дни: Командированите работници  могат да пребивават в Швейцария до 90 дни на календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.  Срокът за командировани лица  и предоставящи услуги самостоятелно заети лица е 8 дни преди започване на заетостта. Правилото с 90-те дни важи за самостоятелно заети лица,  предоставящи услуги  и за командироваща фирма. Тези правила важат за командировани работници от всички националности, когато работодателят е със седалише в ЕС или ЕАСТ. Повече информация е достъпна тук: https://entsendung.admin.ch/
  • В повечето браншове няма задължение за регистрация, ако за една календарна година лицето работи в в Швейцария общо 8 дни. В следните браншове: строителство и довършителни работи; градинарство и озеленяване; хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; промишлено и битово почистване; сектор услуги за охрана и сигурност; пътуваща търговия (изключение: цирковите артисти и пазарни търговци трябва да подават формуляр за уведомление след деветия ден на работа) и еротичен бизнес регистрацията трябва да бъде осъществена без значение колко дни ще работи в Швейцария съответното лице.
  • повече от 90 дни: при предоставяне на услуги за повече от 90 дни важат други правила, които са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.  При такива случаи е необходим тест на пазара на труда, както и е възможно да има определени допустими контингенти и контрол на квалификацията. Полезни контакти в случая: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

При командироването на работници фирмите биха могли да се осведомят за дължимите възнаграждения с помощта на следния онлайн калкулатор, достъпен на немски, френски, италиански и английски език: https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home

Самостоятелно заети лица: в рамките на 14 дни след пристигането в Конфедерация Швейцария и преди стартиране на самостоятелната заетост, гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност при кантоналната служба за работа и миграция. За целта следва да носят лични документи (лична карта или паспорт) и да могат да докажат на кантоналните служби, че ефективно ще упражняват самостоятелна заетост в Швейцария (например доказателства за стартов капитал, регистрация в търговския регистър и др.). Започването на упражняване на самостоятелна заетост следва да се осъществява само след получаване на разрешение. Разрешението е с валидност от 5 години.

ВАЖНО! Моля да имате предвид, че разрешението Ви за извършване на самостоятелна дейност, може да бъде отнето в случай че се докаже, че такава не се извършва.

Детайлна информация можете да получите от съответните служби, като контакти може да намерите на следния електронен адрес: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Подробна информация за регистрацията на предприятие можете да намерите тук: https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden.html

 

Търсене на работа

Ако търсите работа преди да дойдете в Швейцария, се препоръчва да се консултирате с EURES съветниците във Вашата държава. Ако вече сте в Швейцария, можете да се регистрирате безплатно в службата за заетост във Вашия регион (RAV/ORP/URC).

Повечето работни места в Швейцария се публикуват в интернет. Различни уебсайтове преглагат целенасочено търсене на работа по област на дейност (напр. строителство, кетъринг, услуги в здравните грижи, информационни технологии и т.н.). Друга възможност е да се регистрирате в частна агенция за заетост. Обикновено услугите, предлагани от такива агеции са безплатни за търсещите работа лица; ако Ви е предоставен договор за заетост, Вашият работодател ще бъде помолен  да покрие разходите за тази услуга.

В Швейцария свободните места много често се рекламират в допълнителни приложения към основните ежедневници, като например‘Emploi&Formation’, публикуван от Le Temps in Geneva, ‘Emploi’, публикуван от 24Heures in Lausanne, ‘Stellefant’, публикуван от the Basler Zeitung, ‘Stellenmarkt’, публикуван в Bund and in the Berner Zeitung, ‘Stellen-Anzeiger’ и ‘NZZ Executive’, които се появяват в  the Neue Zürcher Zeitung, и ‘Alpha’, което може да бъде намерено в the Zurich-based Tages-Anzeiger and SonntagsZeitung and in the Corriere del Tici

Интернет страници за търсене на работни места: приложенията на ежедневниците /https://www.zeitung.ch/,http://www.onlinenewspapers.com//;on-line трудови борси като: https://www.monster.ch, https://www.jobs.ch/, https://www.gastro-express.ch/

Кандидатстване за работа

Кандидатстването за работа в Швейцария обикновено става чрез мотивационно писмо, автобиография, включваща снимка, копия на дипломи и удостоверения за работа.

Мотивационното писмо трябва да заинтересува работодателите достатъчно, за да ги подтикне да разгледат по-подробно Вашата кандидатура. Мотивационното писмо не бива да надвишава една страница A4. Посочете причините, поради които се интересувате от работата или компанията, както и уменията и опита, които имате, за да работите в тази фирма. Завършете писмото, като покажете готовност за интервю.

Автобиографията не трябва да бъде по-голяма от две страници A4 и трябва да съдържа следната информация: пълно име, адрес, телефонен номер, националност, професионален опит и всеки трудов стаж, получен по време на вашето обучение, общо образование (училище, висше образование и професионално обучение), владеене на езици, компютърни умения, специфични нагласи и лични интереси (развлекателни дейности, клубове и др.). В Швейцария голямо значение се придава на дипломите и удостоверенията: опишете напредъка си в кариерата, като избягвате пропуските, ако е възможно, и посочете швейцарските степени или други квалификации, на които вашите нива съответстват.

Друг начин за търсене на работа е като се свържете с работодател без да знаете дали всъщност съществува свободно място. В този случай направете мотивационното си писмо възможно най-конкретно. То трябва да бъде придружен само от вашето CV. Сертификатите за трудова заетост и дипломите трябва да се предоставят само при поискване или трябва да бъдат взети на интервюто.

Намиране на жилище

Има два основни начина за намиране на жилище в Швейцария: редовно разглеждане на рекламите за имоти, публикувани онлайн или в местни и регионални вестници, или свързване с агенциите за недвижими имоти в района, в който искате да живеете.

Наличието на жилища на швейцарския пазар е малко ограничено, особено в определени региони; следователно понякога е много трудно да се намери квартира най-вече в градовете. Затова ви съветваме да започнете да търсите възможно най-скоро след като сте наети на работа в страната. Трябва също да имате предвид, че наемите в Швейцария са сравнително високи в сравнение с тези в други европейски страни.

Наемът е доста скъп вариант в дългосрочен план и гражданите на ЕС, които живеят в Швейцария, може да предпочетат да си купят апартамент или къща. За да получите заем за ипотека, трябва да предоставите минимален депозит от 20%. Жилищни имоти за продажба могат да бъдат намерени по същия начин като помещенията под наем (чрез уебсайтове, вестници или агенции за недвижими имоти).

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Швейцария можете да намерите на : www.crus.ch.
  2. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Условия на труд и заплащане

Tрудови договори

Швейцарското законодателство не предвижда конкретна форма на трудов договор.

Възможен е дори устен договор, но се препоръчва писмената форма. Колективният трудов договор (CLA) може да обуслови необходимостта от писмен договор, докато законът изисква определени видове договори (например за чиракуване и временна заетост) да бъдат сключвани задължително в писмена форма.

Когато трудов договор е сключен за неопределен срок или за повече от 1 месец, работодателят трябва в рамките на 1 месец след започване на трудовото взаимоотношение да уведоми писмено служителя за основните договорни разпоредби (имена на договарящи страни, начална дата на трудов договор, длъжност на служител, възнаграждение, включително всякакви добавки и седмично работно време).

Трудовият договор трябва да посочва най-малко имената на работодателя и служителя, началната дата на договора, извършената работа и възнаграждението, което ще се изплаща. Други важни разпоредби на договора са изпитателният срок, който не може да надвишава 3 месеца, и периодът на предизвестие (вижте раздел „Прекратяване на трудови взаимоотношения“). Освен това трудовите договори не трябва да предвиждат аморални или незаконни задачи.

Съществените разпоредби в договорите не могат да бъдат променяни, освен със споразумение между страните. Ако работодателят трябва да реши да промени някаква съществена разпоредба (например намаление на заплащането на работника или служителя), изменението трябва да бъде представено на служителя, който трябва да получи адекватен период за размисъл. Ако служителят не възрази през този период, изменението се счита за прието и се приема.

Работно време

Съгласно швейцарския закон, максималните работни часове за седмица за индустриалните работници, офис персонала, техниците и други заети лица, включително персонала за продажби на големите търговци на дребно са установени на 45 часа. Лимитът за всички останали работници е 50 часа на седмица. Средното седмично работно време в швейцарските компании през 2019 г. е било 41.07 часа (източник: Федералната статистическа служба)

Графикът на работното време по принцип е отговорност на работодателите, които обаче трябва да спазват съответните законови изисквания (периоди на почивка, почивки, официални празници, почивка през почивните дни, забрана за нощно и неделно работно време и т.н.) и трябва да консултира персонала по отношение на работното време, като позволява, доколкото е възможно, индивидуални нужди. За повече информация препоръчваме да се консултирате с вашия работодател или съответните органи.

Извънреден труд, определен като работно време, надхвърлящо договореното работно време, но не надвишаващ законоустановеното максимално седмично работно време, трябва да бъде компенсирано с премия от 25% от нормалната работна заплата; алтернативно, ако служителят се съгласи, той може да бъде компенсиран с отпуск със същата продължителност. Различни договорености обаче могат да бъдат договорени писмено между работодателите и служителите. Извънреден труд над максималното седмично работно време от 45 или 50 часа се урежда от разпоредбите на Закона за заетостта. То трябва да бъде компенсирано с премия от 25% или, ако служителят се съгласи, с отпуск със същата продължителност. Временната работа, извършена през нощта, в неделя или в официални празници, има право на специално възнаграждение. За обикновената нощна работа например Законът за заетостта предвижда задължителен 10% времеви кредит за всички служители. Това не може да се превърне в паричен еквивалент, освен ако заетостта на лицето не приключи.

Заплащане

В момента в Швейцария няма законово определена минимална заплата. Само някои колективни трудови договори по икономически отрасли и кантони включват задължителни разпоредби относно възнаграждението и предвиждат минимална работна заплата за професия или група професии. Повече информация за КТД може да намерите на следния адрес: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege.html. Въпреки това нивата на заплатите в Швейцария като цяло са по-високи, отколкото в други европейски страни. Нивата варират значително в различните икономически сектори. Заплатите в Швейцария все още се определят въз основа на трудовия стаж, но и доста работодатели както в публичния, така и в частния сектор преминават към система за заплащане, свързана с резултатите. Заплащането на жените все още е средно по-ниско от това на мъжете, независимо от квалификацията.

Социалноосигурителните вноски, удържани от работодателите в Швейцария обикновено са по-ниски, отколкото в повечето европейски държави. Следователно нетното заплащане (т.е. брутното заплащане, намалено с вноските, удържани за схеми за професионални помощи, безработица, застраховки, данъци и т.н.) е по-високо в Швейцария, отколкото в други европейски страни. Важно е обаче да се отбележи, че разходите за живот в Швейцария също са по-високи, отколкото в останалата част на Европа. Като цяло отчисленията за социално осигуряване възлизат на около 16% от брутното заплащане.


Сезонна работа

Швейцария няма специални разпоредби за сезонните работници. Няма определение за сезонен труд, обичайните правила (трудово право, колективен трудов договор и др.), уреждащи трудовия договор, се прилагат и за лица с краткосрочни договори.

Гражданите на държави-членки на ЕС-27 / ЕАСТ не изискват разрешение за пребиваване, за да започнат работа в компания в Швейцария за период до три месеца на календарна година. Независимо от това, такава заетост изисква електронно уведомяване за краткосрочен престой. Онлайн формуляр за уведомяване трябва да бъде подаден не по-късно от деня преди започване на работа.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

 Здравна система и социална сигурност

Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение. Здравната осигуровка е задължителна, но е индивидуална, т.е. внася се от лицата и не зависи от възнаграждението. Размерът й варира в зависимост от застрахователното дружество, местоживеенето и покритието на избрания вид осигуровка.

Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.

Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки. Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

Всички лица, упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите. Бенефициентът обикновено има право на 70 на сто от референтната заплата.

По-подробна информация относно социалното осигуряване и правата за ползване на семейни надбавки, обезщетения и други социални плащания можете да намерите на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1131&langId=en&intPageId=4820

Данъци

Между България и Швейцария има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. В Швейцария доходите се облагат с данък от Конфедерацията /пряк федерален данък/ и от окръжните администрации и общините /кантонен и общински данъци/. Тъй като всеки от 26-те швейцарски кантона има свое собствено данъчно законодателство, данъчните ставки варират между кантоните. По правило данъкоплатците трябва да подават годишна данъчна декларация. Когато има попълнен такъв документ, по данъчната скала на база на приходите, се определя размерът на данъка за годината. На лица с временно и продължително пребиваване, данъкът се удържа месечно от заплатата.

Другият основен данък, освен подоходния данък, е данък добавена стойност /ДДС/ /VAT/, който понастоящем е 7.7% (2020г.) и се прилага за повечето стоки и услуги. Други данъци, налаганив Швейцария, включват данък върху имуществото, данък върху превозните средства, годишна такса за стикер за магистрала и други.

Образователна система

Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения окръг можете да го запишете в специален клас за интегриране, който ще му позволи да навакса преди да бъде включен в нормалната система.

Швейцария има предимно децентрализирана образователна система. Повечето решения за организацията на основните и средни училища се вземат на регионално ниво. Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование – висши училища и обучение за възрастни.

Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.

Детските ясли и градини се финансират главно от общините. В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище. Училище се започва на 6 години.

Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.

Ще намерите полезна информация за образователната система на :www.educa.ch, а за обучението във висшите учебни заведения в web-страницата на Rectors’ Conference of the Swiss Universities CRUS: www.crus.ch, the Federal Commission for foreign student grants: www.snf.ch

Живот

Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия. Разходите за живот в Швейцария са сред най-високите в света.

Според Федералната статистическа служба (FSO) средният разполагаем доход за частни домакинства в Швейцария е 6 984 швейцарски франка на месец през 2017 г.

Основните разходи на домакинството включват осигуровки като здравно осигуряване (6,5%) и вноските за пенсия за старост (AVS) и към пенсионния фонд (9,5%). Други основни разходни позиции са жилищни и комунални услуги (14,8%), данъци (11,7%), храна и напитки (6,4%), ресторанти (5,8%) и развлекателни и културни дейности (5,8%).

Източник: Федерална статистическа служба

Културен и социален живот

Швейцарската култура се отличава с многообразието си, тъй като страната се намира на кръстопът на няколко изключителни европейски култури. Швейцария е и многоезична страна - нейните национални езици включват немски, френски, италиански и романски. Освен това във всеки регион се говорят множество диалекти. Всеки кантон има своите уникални културни особености. Културата, обичаите и традициите се различават в различните региони на страната, защото всеки кантон и община имат културна самостоятелност. В малка страна като Швейцария също има разлика между културата в планината и културата на централното плато - животът в долината е различен от този в големия град.

Швейцария може да се похвали с високо запазени и живи традиции, както и местни обичаи. Алпите играят основна роля в създаването на историята и културното многообразие на Швейцария.

Тази страна е идеален избор за любители на всички видове изкуства. Културното наследство в Швейцария е световно в повече от 600 музея, с които швейцарците с право се гордеят. Най-известните са Швейцарският музей в Цюрих, Художественият музей в Базел, Транспортният музей в Люцерн, Олимпийският музей в Лозана и Музеят на Червения кръст в Женева. Всеки от тях съчетава забавление и полезна информация.

Швейцария е известна със занаятите и главно с часовникарството. Индустрията на швейцарските часовници е с реномирана репутация през последните десетилетия. Международният музей на часовниците в La-Chaux-de-Fond има богата колекция от 4500 часовници и повече от 700 стенни часовници.

Швейцария има богата музика, разпространена из кантоните. Алпийската народна музика разцъфтява в уникални форми и композиции.
Швейцарската народна музика като цяло е оживена танцова. Всяко швейцарско село има поне един хор или традиционна музикална група.

 

Интернет адреси

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html - Министерство на външните работи

http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html - Министерство на правосъдието и полицията

http://www.bbt.admin.ch – Федерален офис за професионално образование и технологии/за признаване на професионално образование/

www.bsv.admin.ch – Федерален социално осигурителен офис

https://www.arbeit.swiss – Работа в Швейцария

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/arbeit.html - Разрешения за работа и трудови въпроси

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Швейцария.

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES