header eures en 5

Members and Partners

Швейцария (2)

Обща информация:
 
Площ: 41 285кв.км.
Жители: 8.42 млн. души (2017г.)
Езици: Немски, Френски, Италиански, Ретроромански
 
Регистрация и установяване
 
Понастоящем вие и вашето семейство можете да влезете и да напуснете Швейцария при представяне на валидна лична карта или паспорт. Във всеки случай трябва да се регистрирате в своята община на пребиваване в рамките на 14 дни от пристигането си. Общината ще придвижи документите Ви до съответните кантонни /окръжни/ власти, когато трябва да се издаде разрешителноза пребиваване. Списъкът с документите, които трябва да представите и други изисквания, можете да намерите на: www.bfm.admin.ch
Българските граждани  могат да влизат в Швейцария, за да търсят работа. Те нямат нужда от разрешение за престой до три месеца. Ако отнема повече от три месеца, за да си намерят работа, общинският или кантонският орган ще издаде разрешителноза краткосрочно пребиваване (разрешение L на ЕС / ЕАСТ) за още три месеца, за да позволи на субекта да намери работа. След като имате трудов договор, можете да останете навсякъде в Швейцария и да се занимавате с платена работа там.
В съответствие с общия принцип на свободно движение имате право на влизане и пребиваване само при представяне на трудов договор, валиден документ за самоличност и писмено потвърждение за наемане на работа или доказателство за самостоятелна заетост.
За да получат разрешителноза платена работа, гражданите на държавите-членки на ЕС-27 или ЕАСТ трябва само да представят в службата за кантонална миграция документ, използван за влизане на швейцарска територия (паспорт или лична карта), споразумение за наем и писмено потвърждение за наемане на работа от работодател или удостоверение за заетост. Ако трудовият договор е за по-малко от една година, ще бъде издадено разрешителноза краткосрочно пребиваване L EU/ EFTA валидно за срока на договора; във всички останали случаи разрешителнотоза пребиваване Б на ЕС / ЕАСТ, е валидно за срок от пет години. Разрешителните за пребиваване са валидни за цялата територия на приемащата държава, т.е. позволяват пълна географска мобилност.
ВАЖНО!
Споразумението за свободно движение на хора дава възможност на швейцарското правителство да налага временни мерки за намаляване на броя на разрешителните за работа за държави-членки, ако прецени, че има натиск върху пазара на труда.
 
Достъп до пазара на труда в Конфедерация Швейцария след 01.06.2019 г
 
ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА В ШВЕЙЦАРИЯ
При започване на работа в Конфедерация Швейцария българските граждани не се нуждаят от разрешение за работа (Arbeitsbewilligung/ work permit).
 
ЗАЕТОСТ, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДО 3 МЕСЕЦА
При започване на работа в Швейцария  с  продължителност до 3 месеца в една календарна година, българските граждани не се нуждаят от получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от  своя  работодател  по електронен пътhttps://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
 
Кой подлежи на регистрация?
- граждани на ЕС-27 и ЕСТА, които започват работа на работно място до 3 м.;
- командировани работници на предприятие/фирма, регистрирани в една от държавите членки на ЕС и ЕСТА;
- самостоятелно заети лица, граждани на държава-членка на ЕС или ЕСТА, със седалище в една от държавите-членки на ЕС-27 и ЕСТА.
 
ВАЖНО!
Регистрацията трябва да се осъществи до ден преди започването на работа от лицето.
 
ЗАЕТОСТ, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ПО-ГОЛЯМА ОТ 3 МЕСЕЦА
При започване на работа, която ще продължи повече  от 3  месеца  в  календарна  година, срещу представяне на своя трудов договор работникът/служителят следва да получи разрешително  за  пребиваване .  Разрешителното  е  валидно  за  цялата   територия  на Конфедерация Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.
 
За тази цел в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва  да  носят  лични  документи  (лична  карта  или  паспорт),  както  и  писмен  трудов договор с работодател.
 
Разрешителните са два вида:
 
1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“ при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“ при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.
 
 
КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ
 
-  ДО 90 ДНИ:
Командированите работници  могат да пребивават в Швейцария до 90 дни на календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.  Срокът за командировани лица  и предоставящи услуги самостоятелно заети лица е 8 дни преди започване на заетостта.
 
Правилото с 90-те дни важи за самостоятелно заети лица,  предоставящи услуги  и за командироваща фирма.
 
Тези правила важат за командировани работници от всички националности, когато работодателят е със седалише в ЕС или ЕАСТ.
 
Повече информация е достъпна тук: www.entsendung.admin.ch
 
В повечето браншове няма задължение за регистрация, ако за една календарна година лицето работи в в Швейцария общо 8 дни.
В следните браншове: строителство и довършителни работи; градинарство и озеленяване; хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; промишлено и битово почистване; сектор услуги за охрана и сигурност; пътуваща търговия (изключение: цирковите артисти и пазарни търговци трябва да подават формуляр за уведомление след деветия ден на работа) и еротичен бизнес регистрацията трябва да бъде осъществена без значение колко дни ще работи в Швейцария съответното лице.
 
- ПОВЕЧЕ ОТ 90 ДНИ:
При предоставяне на услуги за повече от 90 дни важат други правила, които са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.  При такива случаи е необходим тест на пазара на труда, както и е възможно да има определени допустими контингенти и контрол на квалификацията.
 
Полезни контакти в случая:
 
При командироването на работници фирмите биха могли да се осведомят за дължимите възнаграждения с помощта на следния онлайн калкулатор, достъпен на немски, френски, италиански и английски език:
 
САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА
В рамките на 14 дни след пристигането в Конфедерация Швейцария и преди стартиране на самостоятелната заетост, гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност при кантоналната служба за работа и миграция. За целта следва да носят лични документи (лична карта или паспорт) и да могат да докажат на кантоналните служби, че ефективно ще упражняват самостоятелна заетост в Швейцария (например доказателства за стартов капитал, регистрация в търговския регистър и др.). Започването на упражняване на самостоятелна заетост следва да се осъществява само след получаване на разрешение. Разрешението е с валидност от 5 години.
 
ВАЖНО!
Моля да имате предвид, че разрешението Ви за извършване на самостоятелна дейност, може да бъде отнето в случай че се докаже, че такава не се извършва.
 
Детайлна информация можете да получите от съответните служби, като контакти може да намерите на следния електронен адрес:
 
Подробна информация за регистрацията на предприятие можете да намерите тук:
 
Търсене на работа
 
Ако търсите заетост преди да дойдете в Швейцария, се препоръчва да се консултирате с EURES съветниците във Вашата държава. Ако вече сте в Швейцария можете да се регистрирате безплатно в службата за заетост във Вашия регион (RAV/ORP/URC).
Повечето работни места в Швейцария се публикуват в интернет. Различни уебсайтове преглагат целенасочено търсене на работа по област на дейност (напр. строителство, кетъринг, услуги в здравните грижи, информационни технологии и т.н.). Друга възможност е да се регистрирате в частна агенция за заетост. Обикновено услугите, предлагани от такива агеции са безплатни за търсещите работа лица; ако Ви е предоставен договор за заетост, Вашият работодател ще бъде помолен  да покрие разходите за тази услуга.
В Швейцария свободните места много често се рекламират в допълнителни приложения към основните ежедневници, като например‘Emploi&Formation’, публикуван от Le Temps in Geneva, ‘Emploi’, публикуван от 24Heures in Lausanne, ‘Stellefant’, публикуван от the Basler Zeitung, ‘Stellenmarkt’, публикуван в Bund and in the Berner Zeitung, ‘Stellen-Anzeiger’ и ‘NZZ Executive’, които се появяват в  the Neue Zürcher Zeitung, и ‘Alpha’, което може да бъде намерено в the Zurich-based Tages-Anzeiger and SonntagsZeitung and in the Corriere del Tici
Интернет страници за търсене на работни места:обществените служби за заетост:www.treffpunkt-arbeit.ch;приложенията на ежедневниците /www.zeitung.ch,www.onlinenewspapers.com/;on-line трудови борси като: www.monster.chwww.jobs.chwww.gastro-express.ch
Между България и Швейцария има спогодба за стажанти – български граждани до 35 годишна възраст, постъпващи на работа по изучена от тях професия за ограничен период от време максимум 18 месеца с оглед усъвършенстване на професионалната и езиковата подготовка.
 
Условия на труд
 
Работно време
Съгласно швейцарския закон, максималните работни часове за седмица за индустриалните работници, офис персонала, техниците и други заети лица, включително персонала за продажби на големите търговци на дребно са установени на 45 часа. Лимитът за всички останали работници е 50 часа на седмица. Средното седмично работно време в швейцарските компании през 2016г. е било 41.10 часа (източник: Федералната статистическа служба)
Графикът на работното време по принцип е отговорност на работодателите, които обаче трябва да спазват съответните законови изисквания (периоди на почивка, почивки, официални празници, почивка през почивните дни, забрана за нощно и неделно работно време и т.н.) и трябва да консултира персонала по отношение на работното време, като позволява, доколкото е възможно, индивидуални нужди. За повече информация препоръчваме да се консултирате с вашия работодател или съответните органи.
Извънреден труд, определен като работно време, надхвърлящо договореното работно време, но не надвишаващ законоустановеното максимално седмично работно време, трябва да бъде компенсирано с премия от 25% от нормалната работна заплата; алтернативно, ако служителят се съгласи, той може да бъде компенсиран с отпуск със същата продължителност. Различни договорености обаче могат да бъдат договорени писмено между работодателите и служителите. Извънреден труд над максималното седмично работно време от 45 или 50 часа се урежда от разпоредбите на Закона за заетостта. То трябва да бъде компенсирано с премия от 25% или, ако служителят се съгласи, с отпуск със същата продължителност. Временната работа, извършена през нощта, в неделя или в официални празници, има право на специално възнаграждение. За обикновената нощна работа например Законът за заетостта предвижда задължителен 10% времеви кредит за всички служители. Това не може да се превърне в паричен еквивалент, освен ако заетостта на лицето не приключи.
 
Социална сигурност
 
Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение. Здравната осигуровка е задължителна, но е индивидуална, т.е. внася се от лицата и не зависи от възнаграждението. Размерът й варира в зависимост от застрахователното дружество, местоживеенето и покритието на избрания вид осигуровка.
Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.
Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки. Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария:
Всички лица, упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите. Бенефициентът обикновено има право на 70 на сто от референтната заплата.
 
Данъци
 
Между България и Швейцария има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. В Швейцария доходите се облагат с данък от Конфедерацията /пряк федерален данък/ и от окръжните администрации и общините /кантонен и общински данъци/. Тъй като всеки от 26-те швейцарски кантона има свое собствено данъчно законодателство, данъчните ставки варират между кантоните. По правило данъкоплатците трябва да подават годишна данъчна декларация. Когато има попълнен такъв документ, по данъчната скала на база на приходите, се определя размерът на данъка за годината. На лица с временно и продължително пребиваване, данъкът се удържа месечно от заплатата.
Другият основен данък, освен подоходния данък, е данък добавена стойност /ДДС/ /VAT/, който понастоящем е 7.7% (2018г.) и се прилага за повечето стоки и услуги. Други данъци, налаганив Швейцария, включват данък върху имуществото, данък върху превозните средства, годишна такса за стикер за магистрала и други.
Информация за данъчната система: www.estv.admin.ch.
 
Живот
 
Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия. Според Федералната статистическа служба средния разполагаем доход за частни домакинства в Швейцария  е CHF 7124 на месец през 2016г.. Основните разходи за домакинствата включват застраховки като здравно осигуряване (6.2%) и вноски за пенсия за старост (AVS) и пенсионния фонд (9.7%). Други основни разходни позиции са жилищно-комунални услуги (14.7%), данъци (11.5%), храни и напитки (6.3%), ресторанти (5.8%) и развлекателни и културни дейности (5.4%). През 2016 г., след приспадане на всички тези разходи, частните домакинства са имали средно CHF 1 551 в края на всеки месец, или 15.5% от брутния им доход.Домакинствата в групата с най-ниски доходи, чийто брутен месечен доход е по-малък от 5 000 швейцарски франка, остават средно без доходи за спестявания.
 
Образование
 
Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения окръг можете да го запишете в специален клас за интегриране, който ще му позволи да навакса преди да бъде включен в нормалната система.
Швейцария има предимно децентрализирана образователна система. Повечето решения за организацията на основните и средни училища се вземат на регионално ниво. Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование –висши училища и обучение за възрастни.
Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.
Детските ясли и градини се финансират главно от общините. В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище. Училище се започва на 6 години.
Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.
Ще намерите полезна информация за образователната система на :www.educa.ch, а за обучението във висшите учебни заведения в web-страницата на Rectors’ Conference of the Swiss Universities CRUS:www.crus.ch, the Federal Commission for foreign student grants: www.snf.ch
 
Признаване на дипломи
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Швейцария можете да намерите на : www.crus.ch .
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.
 
Интернет адреси
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html - Министерство на външните работи
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html - Министерство на правосъдието и полицията
http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=656&L=1 - Федерална служба за миграциите
http://www.educa.ch/dyn/14.asp - Швейцарска образователна система
http://www.bbt.admin.ch – Федерален офис за професионално образование и технологии/за признаване на професионално образование/
www.bsv.admin.ch – Федерален социално осигурителен офис
https://www.arbeit.swiss – работа в Швейцария

Анкети

Nothing found!

Get up-to-date information on EURES services