header eures

Брекзит - бъдещите отношения между ЕС и Великобритания

 
Бъдещите отношения между ЕС и Великобритания: какви са следващите стъпки
Източник: Европейски парламент

Милионите европейски граждани, живеещи във Великобритания, ще са сред най-засегнатите от оттеглянето на страната от ЕС, макар че само малка част от тях имаха възможност да гласуват на референдума относно Брекзит. Техните права са част от споразумението за оттегляне, договорено от Великобритания и ЕС, което Европейският парламент прие на 29 януари.

Какво ще покрива споразумението за бъдещите отношения

В договора за бъдещите отношения могат да влязат клаузи за сътрудничество в областта на отбраната, борбата с тероризма, опазването на околната среда, изследванията, образованието и други.

Ключов въпрос ще бъде условията и принципите на търговия между ЕС и Великобритания ‒ например, ще има ли мита, какви ще бъдат стандартите за търгуваните продукти, как ще се гарантират честни условия на конкуренция и как ще се разрешават евентуални спорове.

Гражданите и техните права

Правата на гражданите са гарантирани в споразумението за оттегляне. Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС имат право да останат да живеят и работят там, където са сега.

Тази тема ще остане ключова за Европейския парламент, например по отношение на свободата на придвижване и предоставянето на здравни грижи на гражданите на ЕС във Великобритания.

Как ще се развият нещата във времето

Съгласно споразумението за оттегляне, до края на декември 2020 г. е в сила преходен период, в който Великобритания има достъп до единния пазар и трябва да спазва европейското законодателство, въпреки че вече не участва в определянето на правилата на ЕС. Обединеното кралство ще продължи да внася средства в европейския бюджет през този период, но не участва в преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС от 2021 г.

Целта е преговорите за бъдещите отношения да бъдат приключени преди края на преходния период. Този период може да бъде удължен веднъж, но решението за това трябва да бъде взето преди 1 юли.

Ако не бъде постигнато споразумение до края на преходния период, Великобритания ще търгува с ЕС по правилата на Световната търговска организация.

 

 

На 4 септември 2019 г. британският Хоум офис публикува нови правила, които ще се прилагат спрямо гражданите на ЕС, пристигащи за първи път в Обединеното кралство след датата на Брекзит и преди датата на въвеждане на новата имиграционна система на Великобритания /на 01.01.2021 г./ при липса на сделка с ЕС. Разпоредбите заместват тези, публикувани на 28 януари 2019 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Разпоредбите ще се прилагат и за граждани на държави от ЕИП и Швейцария

При липса на сделка, всички граждани на ЕС, които пристигат в периода след датата на Брекзит до 31.12.2020 г. ще трябва да кандидатстват за Европейско временно разрешение за пребиваване /European Temporary Leave to Remain-EURO-TLR/, ако желаят да продължат своето пребиваване в Обединеното кралство след 31.12.2020 г.

Независимо от това кога гражданите на ЕС са пристигнали във Великобритания след Брекзит и преди 31.12.2020 г., крайният срок за кандидатстване за EURO TLR ще бъде 31.12.2020 г.

EURO TLR ще предостави на лицата право на 3 г. временно пребиваване в Обединеното кралство, считано от датата на издаване на временния имиграционен статут.

В периода до края на 2020 г. гражданите на ЕС, пристигнали след Брекзит, ще доказват своя имиграционен статут, както до момента – с валиден документ за самоличност.

Кандидатстването за EURO TLR ще се извършва онлайн по опростена процедура и ще бъде безплатно. Самото кандидатстване ще се извършва след пристигане в Обединеното кралство.

EURO TLR ще представлява дигитален статут по подобие на Статута за уседналост.

Лицата, придобили EURO TLR, няма да имат възможност да продължат да пребивават във Великобритания след изтичането на временния имиграционен статут, освен ако не отговорят на условията на новата имиграционна система на Великобритания, която ще влезе в сила от 01.01.2021 г. Гражданите на ЕС ще могат да кандидатстват по новата имиграционна система веднага след нейното въвеждане и преди изтичане на срока на EURO TLR.

Периодите, прекарани в Обединеното кралство по линия на EURO TLR, ще се вземат под внимание, ако гражданите на ЕС кандидатстват за уседналост по правилата, установени в новата имиграционна система.

Членове на семейства на граждани на ЕС /близки и разширени/, разполагащи с карта за член на семейство на гражданин на ЕС, ще могат да пребивават в Обединеното кралство до края на 2020 г.

Близки членове на семейство на граждани на ЕС /съпрузи/партньори и деца под 18 г./ ще могат да пребивават след 2020 г., като за целта също трябва да кандидатстват за EURO TLR. Необходимо условие е гражданите на ЕС вече да са подали своите заявления. Продължителността на EURO TLR на членовете на семейства ще бъде съобразена с тази на EURO TLR на основния кандидат-гражданин на ЕС.

Граждани на ЕС, пристигнали след Брекзит, които до края на 2020 г. не са кандидатствали за EURO TLR, ще се считат за нелегални имигранти и от тях ще се очаква да напуснат Обединеното кралство, освен ако не отговарят на бъдещите имиграционни разпоредби. Членовете на семейства на граждани на ЕС, пристигнали след Брекзит, които не са кандидатствали за EURO TLR до края на 2020 г., ще се считат за нелегални имигранти и от тях ще се очаква да напуснат Обединеното кралство, освен ако не отговарят на условията за членове на семейства по бъдещите имиграционни разпоредби.

При кандидатстването за EURO TLR ще се снемат биометрични данни /вкл. пръстови отпечатъци за членове на семейства/.

Други промени:

  • Ще бъдат въведени по-строги изисквания за проверки на криминалното минало на граждани от ЕС за деяния, извършени след датата на Брекзит;
  • Гражданите от ЕС ще могат да използват своите лични карти за влизане в Обединеното кралство. Поетапно тази възможност ще бъде ограничена.Очаква се Хоум офис да оповести срокове, в които това ще бъде извършено;
  • Ще бъде премахнат синият митнически канал за граждани на ЕС. По този начин всички граждани на ЕС ще трябва да използват зеления или червения канал;
  • Ще бъдат въведени сини паспорти за британски граждани.

Анализ

Новите имиграционни правила за граждани на ЕС, пристигащи в Обединеното кралство след Брекзит при липса на сделка, разрешават няколко практически затруднения, които бяха заложени в предходните правила от 28 януари 2019 г. Така например до края на 2020 г. работодатели и наемодатели няма да е необходимо да извършват имиграционни проверки, различни от проверка на документа за самоличност на гражданите на ЕС. Новите правила не пораждат необходимост работодатели и наемодатели да различават кои граждани на ЕС са се установили в Обединеното кралство преди датата на Брекзит и кои след тази дата. Уеднаквяването на крайните срокове за кандидатстване по Схемата за уседналост и по схемата за EURO TLR, ще позволи подобни проверки лесно да се извършват от началото на 2021 г., когато ще влезе в сила новото имиграционно законодателство.

В същото време новите правила пораждат и някои въпроси:

  • Към момента няма правна база, на която те да се базират. Очакванията са правилата да бъдат въведени чрез вторично законодателство, аналогично на начина, по който бе въведена Схемата за уседналост. Не е ясно дали тези законодателни промени ще бъдат готови към 31.10.2019 г. /в случай че Великобритания напусне ЕС без сделка на тази дата/;
  • Очаква се системата за кандидатстване за EURO TLR да бъде базирана на електронното приложение по Схемата за уседналост. В същото време не е ясно на какъв етап на развитие е това приложение и дали то ще бъде готово за използване към датата на Брекзит;
  • Новите правила регулират правото на гражданите на ЕС, пристигащи след Брекзит, на достъп до социално-осигурителната система на страната. Очакваме повече информация по темата да бъде предоставена по време на предстоящата среща с представители на Хоум офис на 19.09.2019 г.;
  • Граждани на ЕС, пристигащи в Обединеното кралство към края на 2020 г. ще имат изключително ограничен период от време, в който ще трябва да кандидатстват за EURO TLR;
  • Заинтересованите страни /работодатели, наемодатели и др./ ще трябва да са запознати едновременно със Схемата за уседналост и схемата за предоставяне на EURO TLR.

Новото имиграционно законодателство на Великобритания ще бъде въведено на 01.01.2021 г. Британското правителство ще се стреми към въвеждане на точкова имиграционна система по подобие на австралийската. В тази връзка може да се заключи, че Бялата книга относно бъдещата имиграционна система, публикувана през м. декември 2018 г., вече не е валидна.

 

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES