header eures

Условия на живот и труд

Лихтенщайн

Обща информацияфлаг Лихтенщайн      
Площ – 160 кв.км.
Жители – 38 557 (2019 г.)
Официален език – немски
Столица: Вадуц
Валута: Швейцарски франк (CHF)
 
 
Регистрация и установяване

Разрешения за пребиваване:

Чуждестранните граждани, желаещи да живеят в Лихтенщайн, изискват разрешение за пребиваване. Общо 89 такива разрешителни за пребиваване се дават от правителството всяка година на граждани на държави от ЕИП и швейцарски граждани. В специални случаи разрешенията за пребиваване могат да бъдат предоставени на граждани на други държави.

Лихтенщайн провежда ограничителна политика, когато става въпрос за живот в страната. Чуждестранните граждани, работещи в Лихтенщайн, обикновено нямат право да живеят в Княжеството, дори ако са наети от компания от Лихтенщайн. Има два различни вида разрешителни за пребиваване, които могат да бъдат издадени. Едно разрешително позволява пребиваване с цел работа. Другото разрешително позволява пребиваване, без притежателят на разрешително да работи в Лихтенщайн.

Всяка година се издават 72 разрешителни за пребиваване на гражданите на ЕИП: 56 на лица, работещи в Лихтенщайн, и 16 на лица, които не работят в Лихтенщайн. Половината от разрешителните се присъждат с помощта на лотария, а другата половина се присъжда директно от правителството. Лотариите се провеждат всяка пролет и есен. По-строги ограничения важат за швейцарски граждани. Има само 17 разрешителни за пребиваване, които се издават всяка година на швейцарски граждани: дванадесет за лица, работещи в Лихтенщайн, и пет за лица, които не работят в Лихтенщайн. Всички тези разрешителни се предоставят от правителството.

Постоянно местожителство и установяване

Разрешението за пребиваване дава право на притежателя да остане в Лихтенщайн до пет години. След края на този период притежателите на разрешителни и членовете на техните семейства могат да кандидатстват за разрешение за постоянно пребиваване или разрешение за заселване.

Търсене на работа:

Лихтенщайн има повече работни места, отколкото жители. Всеки ден повече от половината от работната сила пътува до Лихтенщайн от чужбина. Мечтаните работни места в индустрията, финансовите услуги и производството привличат талантливи работници в Княжеството. Компаниите в Лихтенщайн предлагат на тези работници интересна работа със силни перспективи за бъдещето.

След намирането на работа в Лихтенщайн, следващият въпрос е как да кандидатствате за разрешителни, които може да са необходими. Има различни разпоредби в зависимост от националността и професията на човека. Въпреки това бюрокрацията е сведена до минимум както за служителите, така и за работодателите.

Работниците, живеещи в Лихтенщайн, обикновено не се нуждаят от никакво разрешително, независимо от тяхната националност. Това не се отнася за професии, които могат да се извършват само с държавно разрешение, напр. в сектора на здравеопазването и образованието, в търговския сектор (ако се търси самостоятелна заетост) и в избрани професии (адвокат, довереник, одитор, патентен адвокат). Разрешително се изисква и за чиракуващи позиции. Тези позиции могат да се предлагат само от работодатели с разрешение за обучение. Работниците, живеещи извън Лихтенщайн, известни като „трансгранични пътуващи“, са обект на редица различни разпоредби, за да получат разрешение.

Вижте повече на: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/working-in-Liechtenstein

Работни позиции за Лихтеншайн могат да бъдат намерени на EURES Портала за професионална мобилност, секция „Работни места”: https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?pageCode=find_a_job

Пазара на труда в Лихтенщайн (Arbeitsmarkt Service Liechtenstein - “AMS FL”) подкрепя търсещите работа и ги свързва с компании. В качеството си на публична агенция по заетостта, AMS FL предоставя на компаниите, които търсят подходящи кандидати, безплатна подкрепа под формата на предварителен подбор, съвети и информация.

Като специализирано звено на отдела по заетостта към Службата по икономически въпроси, AMS FL помага да се свържат търсещите работа лица със свободни работни места. Компаниите със свободни позиции могат да съобщят за това на AMS FL, като използват формуляр (само на немски език). Работодателите могат също да се регистрират, създават и изменят обяви за работа безплатно на уебсайта amsfl.li. Такива обяви за работа ще бъдат публикувани в интернет безплатно. Работодателите могат също да обсъждат свързани въпроси с личен представител на службата по заетостта. При поискване кандидатите ще бъдат предварително избрани, а възможността за въвеждане на грант или стаж ще бъде изяснена.

Условия на труд

Трудовото законодателство в Лихтенщайн е либерално и позволява на компаниите значителна гъвкавост. Трудови договори могат да бъдат индивидуално конфигурирани в съответствие със законовите изисквания. В някои области работодателите и служителите трябва да спазват поне общите обвързващи колективни трудови договори.

Публичното законодателство в областта на заетостта съдържа разпоредби в защита на работниците/служителите. Отклоняването от тези задължителни минимални стандарти, като например работни часове и часове за почивка, е позволено само ако е в полза на работника. 

Индивидуалните трудови договори могат да се сключват устно или писмено. Във всеки случай силно се препоръчва да сключите писмен трудов договор. Ако договорът е сключен само устно, работодателят може да бъде задължен да даде писмен документ на служителя, който определя най-важните условия за работа. 

Този документ трябва да съдържа поне следната информация:

 • личните данни и седалището на работодателя;
 • датата на започване на работа (за срочни договори продължителността на договора);
 • дневните или седмичните периоди на работа и почивка;
 • информация за местоработата;
 • информация за изпълнение на работата;
 • официалното или функционалното звание и ранг;
 • продължителност на свободното време и почивките;
 • периоди на предизвестие;
 • заплати.

Колективните трудови споразумения съществуват в много сектори. В Лихтенщайн те са известни като „Gesamtarbeitsverträge“ (GAV). Те съдържат общите разпоредби за съответния сектор, като работно време, право на отпуск, периоди на предизвестие, както и минимални заплати и др. Минималните заплати се определят всяка година в споразумение за заплати и протокол. Сред секторите, за които се прилагат колективни трудови споразумения, са градинарство и цветарство; услуги по почистване; боядисване; дърводелство и поправяне на покриви и др. Пълният списък можете да видите на https://www.liechtenstein-business.li/en/Service-for-entrepreneurs/After-founding-the-company/personnel/employment-law-and-employment-contracts

Правителството може да издава стандартни трудови договори. Това означава, че правителството регулира трудовите отношения между служител и работодател в определен отрасъл. Разпоредбите на стандартните трудови договори се прилагат пряко за възложените трудови правоотношения, освен ако в индивидуален трудов договор не е уговорено друго. Понастоящем съществуват стандартни трудови договори за служители в сферата на домашните услуги и селското стопанство.

Работно време: Законът предвижда като общо правило, че работният ден във фирмата не може да започне преди 6 часа сутринта и не може да продължи след 23 ч. Максималното работно време на седмица в Лихтенщайн е:

 • 45 часа за служители в промишлени предприятия, за офис персонал, за технически и други служители, включително търговски персонал в големите търговски обекти (сектор търговия на дребно);
 • 40 часа за млади хора на възраст между 15 и 18 години;
 • 48 часа за всички останали служители;
 • седмичното работно време може временно да бъде удължено с до четири часа за определени групи и предприятия.

Средната работна седмица, включително допълнителното работно време, не може да надвишава 48 часа в рамките на четири месеца.

Работата в неделя е по същество забранена. Ако работата в неделя е необходима за предприятието, това може да бъде одобрено от Службата по икономическите въпроси. В случай на временна работа в неделя, се изплаща бонус за заплата в размер на 100 процента, а през предходната или следващата седмица трябва да се предостави и заместващ ден за почивка.

Здравно осигуряване

Задължителната здравна застраховка на Лихтенщайн гарантира на всички лица, които живеят или работят в Лихтенщайн, достъп до здравната система на страната. Тази застраховка се финансира чрез вноски, направени от осигурителя и работодателя, както и чрез франшизи, платени от притежателя на застраховката и държавни субсидии.

Всички осигурени възрастни плащат «премия на глава от населението». Осигурените лица на 21 и повече години, както и пенсионерите също допринасят за разходите за полувреме под формата на годишна фиксирана ставка и самоучастия в случай на лечение. Нарастващите разходи за здравеопазване през последните години означават, че здравното осигуряване все повече се превръща във финансова тежест.

Социална сигурност:

Системата за социално осигуряване в Лихтенщайн се основава на три стълба: държавно и професионално осигуряване, както и частно осигуряване. Първият стълб защитава основните поминъци на всички заети лица със застраховка за старост и преживели лица, застраховка за инвалидност, фонд за семейно обезщетение и осигуряване за безработица.

Задължителното държавно осигуряване представлява първият стълб на системата за социално осигуряване на Лихтенщайн. Всички лица, пребиваващи или заети в Лихтенщайн, са застраховани задължително. Ако дадено лице е доходоносно наето в Лихтенщайн и в съседна държава, тогава вноските за социално осигуряване се внасят върху целия доход, спечелен в страната на пребиваване.

Пенсионната схема е независима агенция по публичното право, която се контролира от правителството. Служителите и работодателите внасят част от заплатата в схемата. Работодателят отговаря за приспадането на съответните суми от заплатата и препращането им към пенсионната схема. Самостоятелно заетите лица плащат вноските на етапи, в зависимост от нивото на доходите си. Лицата, които не са в трудова заетост, плащат годишна вноска, която зависи от техните активи, пенсионни доходи и други фактори.

Вижте повече на https://www.liechtenstein-business.li/en/Service-for-entrepreneurs/After-founding-the-company/insurance/Social-insurance-schemes-first-pillar

Данъци:

Всички лица, работещи като самостоятелно заети лица в Лихтенщайн, трябва да плащат данък върху доходите (данък при източника) върху приходите от самостоятелно заета дейност, както и върху други приходи. Компаниите имат задължение да приспадат данъка върху дохода от заплатите на служителите си и да прехвърлят този данък към данъчните власти. Размерът на дължимият данък се определя от данъчните органи. Данъчните групи варират между 3% и максимум 24%. В края на всяка година гражданите трябва да попълнят данъчна декларация. След това тя се използва, за да се определи колко данък трябва да бъде платен през предходната година. Тази данъчна декларация е сравнително проста и бърза за попълване.

За повече информация: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/taxes

Образование:

Процентът на образовани хора в Лихтенщайн е един от най-високите. Развиват се много институции за подпомагане на учениците, както и учениците с увреждания.

Лихтенщайн има ефективна образователна система, която улеснява ученето през целия живот и отваря отлични възможности за образование на всички в страната. Обучението е отворено за всички деца и юноши, независимо от техния произход, религия, пол или специални нужди.

Въпреки малкия размер на страната, Лихтенщайн предлага широка гама от възможности за образование. Университетът в Лихтенщайн провежда учебни програми по предприемачество, ИТ и управление на бизнес процеси, банково дело и финансов мениджмънт, бизнес администрация и архитектура. Други образователни институции включват Частния университет в Княжество Лихтенщайн и Международната философска академия. В радиус от 70 км има известни висши учебни заведения като Университета на Сейнт Гален. Като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Лихтенщайн участва активно в програмите на ЕС за професионално обучение, които дават шанс на младежите да събират международен опит след завършване на чиракуване.

Повече информация на: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/education

Живот:

Лихтенщайн има не само едно от най-високите нива на заплати в Европа, но е и една от най-скъпите страни за живот в Европа. Разходите за живот са подобни на тези в съседна Швейцария. Таксите за наем, електричество, транспорт, задължително здравно осигуряване и други постоянни разходи заемат около половината от доходите на средния човек. Този среден доход е между 3500 и 9000 швейцарски франка на месец, в зависимост от сектора. Както и при фиксираните разходи, цените на храните и другите ежедневни стоки и услуги, са сред най-високите в Европа.

В страната съществува и широкообхватна мрежа за обществен транспорт като алтернатива на пътуването с кола. Повечето автобуси се движат често по основните маршрути в цялата страна, а други свързват Лихтенщайн с жп гарите през границата в Австрия и Швейцария. Лихтенщайн има и 9 км железопътна линия с четири гари, управлявани от Австрийските федерални железници. Това свързва гарата във Feldkirch (Австрия) с гарата в Buchs (Швейцария). В момента се правят усилия за по-нататъшно развитие на мрежата за обществен транспорт чрез изграждане на трамвайна линия.  

Княжество Лихтенщайн предлага голямо разнообразие от развлекателни дейности за всеки вкус. Географското разположение и топографията на страната предоставят множество възможности за почивка сред природата. Множество културни дейности, много клубове и асоциации, както и модерна инфраструктура правят Лихтенщайн популярно място за занимания на открито и развлечения.

За повече информация: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/living-costs, https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/transport и https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/leisure

 

Полезни линкове:

http://www.liechtenstein.li – Правителство на Княжество Лихтенщайн

http://www.avw.llv.li – Служба по икономически въпроси, осигуряване за безработица

http://www.asd.llv.li – Служба по социални въпроси

https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/taxes - данъци

https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/education - образование

https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/living-costs - живот

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

 

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Лихтенщайн.

Последна актуализация: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES