header eures

Условия на живот и труд

Лихтенщайн

Обща информацияфлаг Лихтенщайн      
Площ – 160 кв.км.
Жители – 38 557 (2019 г.)
Официален език – немски
Столица: Вадуц
Валута: Швейцарски франк (CHF)
 
Регистрация и установяване
Българските граждани могат да пътуват до Княжество Лихтенщайн с валидна лична карта или международен паспорт. Пътуващите за Лихтенщайн български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) не се нуждаят от виза. Не се изискват специални имунизации.
Като турист можете да останете в Лихтенщайн  до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма.
 
Търсене на работа:
Икономиката на Лихтенщайн е силно фокусирана в индустрията и сектора на услуги. 
Лихтенщайн предлага не само на местното население много възможности за намиране на работа във възможно най-голямо разнообразие от професии, но и е важен бизнес център за целия регион. Голям брой работници пътуват всеки ден от Швейцария и Австрия, за да работят в  Лихтенщайн.
Над 60% от работниците в Лихтенщайн са заети в сектора на услугите, като секторът на финансовите услуги е особено добре развит. Малко под 40% от работните места са в индустриалния сектор, което прави Лихтенщайн една от най-индустриализираните страни в света.  Селското и горското стопанство, представляват едва 0,8% от всички работни места. Коефициентът на безработица в Лихтенщайн традиционно е много нисък. 
 
Условия на труд
Трудовото законодателство в Лихтенщайн е либерално и позволява на компаниите значителна гъвкавост. Трудови договори могат да бъдат индивидуално конфигурирани в съответствие със законовите изисквания. В някои области работодателите и служителите трябва да спазват поне общите обвързващи колективни трудови договори.
Публичното законодателство в областта на заетостта съдържа разпоредби в защита на работниците/служителите. Отклоняването от тези задължителни минимални стандарти, като например работни часове и часове за почивка, е позволено само ако е в полза на работника. 

Индивидуалните трудови договори могат да се сключват устно или писмено. Във всеки случай силно се препоръчва да сключите писмен трудов договор. Ако договорът е сключен само устно, работодателят може да бъде задължен да даде писмен документ на служителя, който определя най-важните условия за работа. 

Този документ трябва да съдържа поне следната информация:

 • личните данни и седалището на работодателя;
 • датата на започване на работа (за срочни договори продължителността на договора);
 • дневните или седмичните периоди на работа и почивка;
 • информация за местоработата;
 • информация за изпълнение на работата;
 • официалното или функционалното звание и ранг;
 • продължителност на свободното време и почивките;
 • периоди на предизвестие;
 • заплати.

Колективните трудови споразумения съществуват в много сектори. В Лихтенщайн те са известни като „Gesamtarbeitsverträge“ (GAV). Те съдържат общите разпоредби за съответния сектор, като работно време, право на отпуск, периоди на предизвестие, както и минимални заплати и др. Минималните заплати се определят всяка година в споразумение за заплати и протокол. Сред секторите, за които се прилагат колективни трудови споразумения, са градинарство и цветарство; услуги по почистване; боядисване; дърводелство и поправяне на покриви и др. Пълният списък можете да видите на https://www.liechtenstein-business.li/en/Service-for-entrepreneurs/After-founding-the-company/personnel/employment-law-and-employment-contracts

Правителството може да издава стандартни трудови договори. Това означава, че правителството регулира трудовите отношения между служител и работодател в определен отрасъл. Разпоредбите на стандартните трудови договори се прилагат пряко за възложените трудови правоотношения, освен ако в индивидуален трудов договор не е уговорено друго. Понастоящем съществуват стандартни трудови договори за служители в сферата на домашните услуги и селското стопанство.

Работно време: Законът предвижда като общо правило, че работният ден във фирмата не може да започне преди 6 часа сутринта и не може да продължи след 23 ч. Максималното работно време на седмица в Лихтенщайн е:

 • 45 часа за служители в промишлени предприятия, за офис персонал, за технически и други служители, включително търговски персонал в големите търговски обекти (сектор търговия на дребно);
 • 40 часа за млади хора на възраст между 15 и 18 години;
 • 48 часа за всички останали служители;
 • седмичното работно време може временно да бъде удължено с до четири часа за определени групи и предприятия.

Средната работна седмица, включително допълнителното работно време, не може да надвишава 48 часа в рамките на четири месеца.

Работата в неделя е по същество забранена. Ако работата в неделя е необходима за предприятието, това може да бъде одобрено от Службата по икономическите въпроси. В случай на временна работа в неделя, се изплаща бонус за заплата в размер на 100 процента, а през предходната или следващата седмица трябва да се предостави и заместващ ден за почивка.

Признаване на дипломи и квалификации

Професионални квалификации са тези квалификации, необходими за извършване на професия или получаване на необходимия лиценз за това. Има две различни категории професии: регулирани професии и нерегулирани професии.

Нерегулираните професии са тези професии, които не изискват от работниците да са завършили специално обучение или да са получили лиценз. В тези случаи работодателят има правото да вземе решение относно признаването на квалификацията. Следователно работодателят трябва да определи дали квалификацията, която работникът има, е достатъчна за изпълнение на определена работа.

Информация за регулираните професии може да се получи от следните служби:

Повече информация можете да намерите на: https://www.liechtenstein.li/en/education/recognition-of-diplomas/

Здравна система

Задължителното здравно осигуряване на Лихтенщайн гарантира на всички лица, които живеят или работят в Лихтенщайн, достъп до здравната система на страната. Днес здравната система на Лихтенщайн отговаря на здравните стандарти на съвременна държава. Всички граждани на възраст 16 или повече години трябва да имат здравно осигуряване. Големият брой общопрактикуващи лекари и лекари специалисти и сравнително малкото население означават, че гражданите се радват на отлично здравеопазване. Болните се лекуват или в болницата на Лихтенщайн, или в една от болниците в околния регион. Между Лихтенщайн и тези болници зад границата са сключени споразумения за здравеопазване.

Социална сигурност:
Системата за социална сигурност на Лихтенщайн предоставя обезщетения, финансирани предимно от вноски от осигурени лица и/или техните работодатели и частично допълнени от държавно финансиране.
Ако сте служител, вашият работодател трябва да извърши необходимите формалности за гарантиране, че сте социално осигурени. Ако сте самостоятелно заето или безработно лице, вие трябва да се регистрирате в съответните социалноосигурителни органи сами.
В Лихтенщайн отделни министерства са отговорни за различните клонове на социалната сигурност. Освен за вътрешните и външните икономически въпроси, Службата по икономически въпроси (AmtfürVolkswirtschaft) е отговорна за осигуряването за безработица.
Всички граждани на възраст от 16 години трябва да имат здравни осигуровки. Гражданите могат да се възползват от отлични медицински грижи. Социалната система е на високо ниво и основната и задача е да отговори на нуждите на населението. Създават се равни възможности на всички деца, независимо от финансовите възможности на семейството.
 
Данъци:
Поради ниските данъци върху общия доход (3%) Лихтенщайн е седалище на много чуждестранни фирми, които са изнесли своите фирми и производство. 

Всички лица, работещи като самостоятелно заети лица в Лихтенщайн, трябва да плащат данък върху доходите (данък при източника) върху приходите от самостоятелно заета дейност, както и върху други приходи. Компаниите имат задължение да приспадат данъка върху дохода от заплатите на служителите си и да прехвърлят този данък към данъчните власти. Размерът на дължимият данък се определя от данъчните органи. Данъчните групи варират между 3% и максимум 24%. В края на всяка година гражданите трябва да попълнят данъчна декларация. След това тя се използва, за да се определи колко данък трябва да бъде платен през предходната година. Тази данъчна декларация е сравнително проста и бърза за попълване.

За повече информация: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/taxes

Образование
Процентът на образовани хора в Лихтенщайн е един от най-високите. Развиват се много институции за подпомагане на учениците, както и учениците с увреждания.
Лихтенщайн има ефективна образователна система, която улеснява ученето през целия живот и отваря отлични възможности за образование на всички в страната. Обучението е отворено за всички деца и юноши, независимо от техния произход, религия, пол или специални нужди.
Въпреки малкия размер на страната, Лихтенщайн предлага широка гама от възможности за образование. Университетът в Лихтенщайн провежда учебни програми по предприемачество, ИТ и управление на бизнес процеси, банково дело и финансов мениджмънт, бизнес администрация и архитектура. Други образователни институции включват Частния университет в Княжество Лихтенщайн и Международната философска академия. В радиус от 70 км има известни висши учебни заведения като Университета на Сейнт Гален. Като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Лихтенщайн участва активно в програмите на ЕС за професионално обучение, които дават шанс на младежите да събират международен опит след завършване на чиракуване.
 
Живот:
Културата и животът представя свободния дух на обществото. Това е една отворена и успешна общност.
Културата на Лихтенщайн е силно повлияна от християнството, което господства тук от 5 век, както и от културите на съседните немскоезични страни - Швейцария и Австрия.
Лихтенщайн има не само едно от най-високите нива на заплати в Европа, но е и една от най-скъпите страни за живот в Европа. Разходите за живот са подобни на тези в съседна Швейцария. Таксите за наем, електричество, транспорт, задължително здравно осигуряване и други постоянни разходи заемат около половината от доходите на средния човек. Този среден доход е между 3500 и 9000 швейцарски франка на месец, в зависимост от сектора. Както и при фиксираните разходи, цените на храните и другите ежедневни стоки и услуги, са сред най-високите в Европа.

В страната съществува и широкообхватна мрежа за обществен транспорт като алтернатива на пътуването с кола. Повечето автобуси се движат често по основните маршрути в цялата страна, а други свързват Лихтенщайн с жп гарите през границата в Австрия и Швейцария. Лихтенщайн има и 9 км железопътна линия с четири гари, управлявани от Австрийските федерални железници. Това свързва гарата във Feldkirch (Австрия) с гарата в Buchs (Швейцария). В момента се правят усилия за по-нататъшно развитие на мрежата за обществен транспорт чрез изграждане на трамвайна линия.  

За повече информация: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/living-costs и https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/transport

Полезни линкове:
https://www.liechtenstein.li/en/economy/labour-market/ - Информация за пазара на труда и безработицата
http://www.liechtenstein.li – Правителство на Княжество Лихтенщайн
http://www.avw.llv.li – Служба по икономически въпроси, осигуряване за безработица
http://www.asd.llv.li – Служба по социални въпроси

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES