header eures

Нови правила за извършване на товарен каботаж, автобусен каботаж и за сухопътната част на комбиниран транспорт в Дания

kam От 1 януари 2021 г., разпоредбите във връзка със заплащането на командированите шофьори     следва да се прилагат за фирмите, извършващи каботаж със стоки, при общо допустимо тегло на   моторното превозно средство или камион над 3500 кг, каботаж на автобус или пътната част на   комбинирания транспорт в Дания.

Какво е задължена да направи фирмата?

Възнаграждение на шофьора

Фирмата трябва да заплаща на шофьорите съгласно минимална часова ставка за шофиране, когато се извършва каботаж, автобусен каботаж или пътната част на комбинирания транспорт се осъществява в Дания.

Часовата ставка, по която се заплаща на шофьорите, които извършват каботаж със стоки или пътната част на комбиниран транспорт, в момента възлиза на минимум 163,50 датски крони.

Часовата ставка за заплащане на шофьорите, които извършват каботажно шофиране с автобус, в момента възлиза на минимум 168,60 датски крони.

Часовата ставка за възнаграждение на шофьорите, които извършват туристическо шофиране, в момента възлиза на минимум 163,30 датски крони.

Ставките се актуализират най-малко веднъж годишно. Първата корекция ще бъде направена на 1 март 2021 г. Актуалните часови ставки ще бъдат обявени на интернет страницата на Датския орган за движението по пътищата:

https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport

Регистриране на превоза

Не по-късно от момента на започване на превоза, конкретната фирма трябва да уведоми Датския бизнес орган, чрез Регистъра на чуждестранните операции в Дания, относно следното:

 • Наименование на фирмата, служебен адрес и данни за контакт.
 • Информация за вида транспорт.
 • Регистрационен номер на теглещото превозно средство.
 • Дата на започване и завършване на превоза.
 • Самоличност и данни за контакт на шофьорите, осъществяващи въпросния превоз.
 • Какъв вид шофиране се осъществява.

Регистрацията се извършва чрез онлайн решение на Датския бизнес орган, Регистър на чуждестранните операции в Дания, достъпно на адрес: https://virk.dk/. Ако имате въпроси, свързани с Регистъра, можете да се свържете с Датския бизнес орган на тел. +45 70 80 90 88.

Изисквания към документацията

Шофьорът на фирмата, при извършване на проверка на пътя, трябва, при поискване, да представи следните документи пред полицията или пред Датския орган за движението по пътищата:

 • Уведомление в Регистъра на чуждестранните операции в Дания.
 • Трудов договор на шофьора.
 • Фишове за заплати или други документи, съдържащи равностойна информация, от които да е виден методът за изчисляване на заплащането за транспорта, за периодите, през които шофьорът на въпросната фирма, в рамките на последната година, е осъществявал каботаж със стоки, автобусен каботаж или комбиниран транспорт.
 • Изчисляване на работното време на шофьора или друга равностойна документация за същия период, за който са представени документи за възнаграждението, и доказателство за изплащане на възнаграждението.
 • Документи за превоза, договори за транспорт или контрол, за същия период, за който е документацията за възнаграждението.

Контрол

От 1 януари 2021 г., Датският орган за движението по пътищата, в сътрудничество с полицията, контролира спазването на изискванията за регистриране на превоза и във връзка със заплащането. Това означава, че на пътя ще се извършват проверки както от Датския орган за движение по пътищата, така и от полицията.

Освен това, Датският орган за движение по пътищата ще извършва проверки за административен контрол, за да се увери, че фирмата е заплатила на шофьорите в съответствие с минималните часови ставки.

В случай на неизвършено уведомяване в Регистъра на чуждестранните операции в Дания, или ако шофьорът не може да представи необходимата документация, Датският орган за движение по пътищата и полицията имат възможност да налагат глоби на фирмите.

Насоката за размера на глобата, в случай на липсващо или непълно уведомление в Регистъра на чуждестранните операции в Дания, преди началото на превоза, е 10 000 датски крони, като глобата се налага на фирмата.

Насоката за размера на глобата за нарушение, свързано с изискването по отношение на заплащането, е 35 000 датски крони, като глобата се налага на фирмата.

Допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Датския орган за движение по пътищата:

https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport

Дата на публикуване: 3 февруари 2021

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES