header eures

6 начина, по които се развива светът на труда

Разгледахме Доклада за бъдещето на работните места, 2018 г. на World Economic Forum (Световния икономически форум), за да получим отговор.

 

Технологиите ще стимулират растежа на бизнеса

Четири ключови технологии — високоскоростен мобилен интернет, изкуствен интелект, анализ на големи информационни масиви и технология за компютърни услуги „в облак“ — ще придобият ново значение през следващите няколко години и ще спомогнат за повишаване на ефективността на фирмите. Социално-икономическите тенденции, например националният икономически растеж и разширяването на образованието (особено в развиващите се икономики), ще създадат нови възможности за предприятията. Осъществяваното понастоящем преминаване към по-екологична икономика ще доведе също до напредък в областта на екологичните технологии.

Бизнесът ще възприема повече технологии с по-бързи темпове

Много вероятно е, че до 2022 г. над 80 % от фирмите ще започнат да използват анализи на ползватели и големи информационни масиви. Същото важи и за новите технологии, като някои от големите тенденции на бъдещето включват по-големи инвестиции в машинното обучение, добавената реалност и виртуалната реалност.

Автоматизацията ще закрие някои работни места, но и ще създаде нови

Процесът на автоматизиране ще продължи да се засилва през следващите години, като близо 50 % от фирмите очакват автоматизацията до доведе до намаляване на числеността на персонала им на пълно работно време. Въпреки това почти 40 % от фирмите очакват да увеличат работната си ръка чрез нови длъжности, които повишават производителността, а повече от една четвърт от тях очакват автоматизацията да доведе до създаването на напълно нови видове работни места във фирмата.

Хората и машините ще си поделят работното натоварване

Тъй като технологиите се усъвършенстват все повече, използването на различни видове машини на работното място ще се увеличи. До 2022 г. балансът между отработените от хората часове и работните часове на машините ще се промени съответно от 71 % и 29 % на 58 % и 42 %. Областите, в които машините се очаква да станат по-активни, включват разсъждаване, вземане на решения и административна работа.

Ще се търсят нови длъжности

Не е изненадващо, че се прогнозира, че през следващите няколко години ще нарасне търсенето на длъжности като анализатори на данни, разработчици на софтуер, разработчици на приложения, специалисти в областта на електронната търговия и специалисти в областта на социалните медии. Въпреки това длъжности, които се основават на по-традиционни личностни умения (например, комуникация и водене на преговори), също ще се търсят, като в това число ще бъдат специалистите по обслужване на клиенти, специалистите по продажби и маркетинг, както и специалистите в областта на обучението и развитието.

Освен това, в отговор на технологичния напредък ще бъдат създадени редица нови специализирани длъжности, например специалисти по изкуствен интелект и машинно обучение, инженери по роботика и анализатори на информационната сигурност. Очаква се също така развитието на екологичната промишленост и на сектора на здравеопазването да доведе до появата на различни новосъздадени работни места и до нуждата от работна ръка.

Ще бъдат необходими нови умения

За попълването на всички тези нови работни места ще се изискват нови умения. Макар че следващото поколение работници могат да имат възможност да придобият тези умения по време на образованието си, ще бъде необходимо преквалифициране (преквалификация на работещите с цел усвояване на умения, необходими за съвременната стопанска дейност) и повишаване на квалификацията (преподаване на допълнителни умения) на служителите. В действителност се предвижда, че до 2022 г. 54 % от всички служители ще се нуждаят от значителна преквалификация или повишаване на квалификацията. Въпреки че някои от тези умения ще бъдат специфични за определени технологии, ще има и нарастваща нужда от „човешки“ умения, например творчество, оригиналност, умения за убеждаване и водене на преговори.

Надяваме се, че тази статия дава представа за бъдещето в света на труда. Безспорен факт е, че технологиите и машините ще определят бъдещето ни, но с напредването на 21-и век става ясно, че все още има място за по-традиционни „човешки“ умения, което създава големи възможности както за работниците, така и за предприятията.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES