header eures

Условия на живот и труд

Австрия

Обща информация

Площ – 83 871 кв.км.

Жители – 8 298 923

Официален език – немски

Регистрация и установяване

Българските граждани могат да пътуват до Австрия с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Австрия  до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма. Преди изтичане на 4-месечния период от влизането Ви в Австрия, трябва да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/, откъдето ще Ви издадат Сертификат за регистрация – Anmeldebescheinigung.

В Австрия се прилага задължението за регистрация. В рамките на 3 дни от преместването в ново жилище (дори ако има смяна на местоживеенето в Австрия), задължително е да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/.За повече информация: www.migrant.at - портал за мигранти, www.help.gv.at - помощен портал за чужденци

Търсене на работа:

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор . Ако желаете да работите в Австрия, но все още не сте си намерили работа, можете да посетите сайта на австрийската служба за заетост (www.ams.at) или портала на европейската мрежа за мобилност: www.eures.europa.eu .

 Работа можете да търсите и чрез националните ежедневници – изданията през уикенда, както и чрез посреднически агенции.

За повече информация: www.ams.at - Австрийска служба за заетост

eures.europa.eu _ EURES портал

Социална сигурност

Участието в социално-осигурителната система е задължително за работниците и служителите в Австрия. След започване на работа, работодателят следва да регистрира работника/служителя в съответната осигурителна институция. С регистрацията се издава и социален осигурителен номер за конкретния работник. Социално-осигурителните вноски се разпределят м/у работника и работодателя и се удържат автоматично от заплатата. Размерът на вноските зависи от това дали работникът е зает в сферата на услугите /администрация, банки и т.н/ или в сферата на производството /фабрики, строителство/, дали е в занаятчийския бранш, дали е работник с минимален доход и т.н.. Отговорна институция за обезщетения при безработица е австрийската служба по заетостта.

Здравното осигуряване в Австрия дава възможност както за безплатно лекуване, така и за изплащане на обезщетения при болест. Възрастта за пенсионно осигуряване в Австрия е 60г. за жените и 65г. за мъжете.

За повече информация: www.sozialversicherung.at

Данъци

Всеки, който живее в Австрия, плаща данъци, независимо дали доходът, който получава, е от източници в страната или извън нея. Ставката в Австрия е прогресивна и зависи от дохода, получен през календарната година. Данъците на работниците се удържат от заплатите им всеки месец заедно със социалните им осигуровки и се превежда директно от работодателя към компетентните служби. Не плащат данък – доход работници, чийто годишен приход не надвишава 11 000 евро. За доходи над 11 хил. евро данъкът расте от 25% до 55% Ако получавате допълнителни доходи /извън работната заплата/, трябва да попълните данъчна декларация.

За повече информация: www.arbeiterkammer.at

Живот

Когато купувате къща или апартамент в Австрия е добре да потърсите съвет от нотариус или специализирани агенции, имайки предвид усложнената процедура за придобиване на недвижими имоти в страната.

Наемите на апартаменти варират значително в зависимост от региона. Влияние върху цената оказва и близостта на жилището до удобен транспорт, квартала и удобствата, които той предлага, пристройките, обзавеждането.

Наемането на жилище в Австрия е уредено със Закона за наемите. Преди да сключите договор за наем, се обърнете за съвет към специализирани консултантски агенции: Организацията на наемателите(Mietervereinigung), Асоциацията за защита на наемателите(Mieterschutzverband), Асоциацията за информиране на потребителите(Verein für Konsumenteninformation), Камарата на труда(Arbeiterkammer).

При преместване да живеете в Австрия можете да карате автомобил с чуждестранен регистрационен номер в рамките на 1 месец. След това трябва да кандидатствате за официален австрийски регистрационен документ за вашия автомобил /Typenschein/.

Образование

Децата до 3 години посещават ясли, по-големите деца ходят в обществени или частни детски градини

Образованието в Австрия е задължително от първи до девети клас (възрастовата група от 6 до 18 г.). След завършване на девети клас, младите хора могат да бъдат включени в професионално обучение под формата на чиракуване (дуално обучение), да започнат работа или да продължат образованието си. Обучението в средните технически или професионални училища трае респективно 3-4 или 5 години и дава право на учениците, които завършват тези училища, да заемат позиции в зависимост от типа на училището, /търговско, техническо и т.н/. Завършването на средно образование с матура, дава право на учениците да продължат образованието си в академии, колежи и университети. Обучението в държавните училища не се заплаща.

За повече информация: www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xmlwww.bmwf.gv.at http://www.bildungssystem.at/

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националния център в Австрия можете да намерите на: www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq .
  2. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:www.europass.cedefop.europa.eu.

За повече информация за признаването на дипломи ползвайте следните линкове  : ENIC NARIC AUSTRIA: www.aais.atwww.bmwfw.gv.at ; www.asbb.at

    

Интернет адреси:

www.migrant.at  - портал за мигранти

www.help.gv.at - помощен портал за чужденци

www.ams.at - Австрийска служба за заетост

www.sozialversicherung.at - социално осигуряване

www.arbeiterkammer.at- Данъчна служба

www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xml - Министерство на образованието, изкуствата и културата

www.bmwf.gv.at - Министерство на науката и изследванията

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq - NARIC

Допълнителна информация:

     

Брошура за социалните асистенти на български език:

http://www.oegb.at/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=content-disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22Personenbetreuung_-_Bulgarisch.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1342609364678&ssbinary=true&site=S06

Брошура за професионалното обучение в Австрия на български език:

http://www.oegb.at/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=content-disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22Lehrlingsausbildung_und_Ausbildungsgarantie_-_Bulgarisch.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1342609364623&ssbinary=true&site=S06

Информация относно командироването на работници в сферата на транспорта/превоза от ЕИО и Швейцария Трудовоправни разпоредби - https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/baneri/STSV/Info%20Sheet%20BG.pdf

Полезна информация за Австрия, контакти (Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия)- https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=577&lang

Брошура за условията на живот и труд в Австрия, актуална към 2018 година (на немски език)- https://www.ams.at/content/dam/download/flyer-folder-broschueren/001_leben_und_arbeiten_de.pdf

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES