header eures

Условия на живот и труд

Белгия

Обща информация

Площ: 30,528 кв. км.

Жители: 11.376 млн.

Официални езици: нидерландски (фламандски), френски,, немски

Регистрация и установяване

За пребиваване до 3 месеца в Белгия не е необходимо разрешение, а само валиден документ за самоличност, който следва да представите в общината в срок до 10 дена от пристигането в страната, ще получите специален документ, известен като „декларация за присъствие“. За период над 3 месеца до 1 година е необходимо временно разрешение за пребиваване. За да кандидатствате за такова са необходими документ за самоличност, 3 снимки, документ, който е получен от  общината и заплатена такса. Ако постоянно пребивавате и имате постоянен доход, може да кандидатствате за постоянно разрешение за пребиваване за период от 5 години, което може да бъде многократно удължавано. При издаване на разрешение данните Ви ще бъдат въведени в т.нар. регистър на населението.

Търсене на работа

 

От 01.01.2014г. отпадна изискването за разрешение за работа за български граждани.  Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд в Белгия, без да получават разрешение за работа.

Работа може да търсите чрез обяви в националните и регионални печатни издания, в интернет - (например http://www.limosa.behttp://www.employment.belgium.be) и чрез използване услугите на посреднически агенции. Може да се обърнете и към регионалните служби по заетост - в столицата Брюксел (www.actiris.be), във Валония (www.leforem.be), във Фландрия (www.vdab.be) и в немскоговорящия регион (www.adg.be).

Брюксел е седалище на множество международни организации: Европейската комисия (ЕК), Съвета на Европейския съюз (ЕС), Европейския парламент (ЕП), НАТО, Западноевропейския съюз (ЗЕС). Българските граждани, желаещи да работят в европейските институции могат да използват интернет портала на EPSO - https://epso.europa.eu/ .

Социална сигурност

 

В Белгия заплатите не са определени със закон.

В повечето случаи те се определят чрез колективни трудови договори. Споразумения за колективно договаряне се сключват между синдикатите и работодателите на ниво компания или сектор.

Всеки колективен договор установява основните скали, както и договореностите за индексиране на заплатите, всички бонуси като бонуси в края на годината, ваучери за обяд, бонуси за работа на смени, работа през нощта и уикенд и т.н. законодателство.

Възнаграждението, посочено във вашия трудов договор, е брутната Ви заплата. Вашата нетна заплата е вашата брутна заплата минус определени удръжки и е сумата, която всъщност получавате (в брой или в сметката на банката или пощата).

Двете основни приспадания са:

-  социалноосигурителни вноски, които се изплащат на белгийската Национална служба за социално осигуряване (RSZ / ONSS). Те се използват за финансиране на заместващи доходи (пенсии, обезщетения за безработица и др.) И допълнителни плащания (възстановяване на здравни грижи, обезщетения за деца и др.). Те възлизат на 13,07% от брутната заплата на служителите в частния сектор;

- данък общ доход, който е удържаният данък всеки месец от вашата заплата. Тя се изчислява според брутната ви данъчна заплата (т.е. брутната заплата, посочена в трудовия ви договор минус осигурителните вноски). Тя също варира в зависимост от семейните обстоятелства и други сложни правила.

Ако не се прилага специална заплата, работниците имат право на гарантиран месечен минимален доход. Този минимален размер се определя от междусекторно колективно договаряне.

В Белгия работното време (времето, през което работникът е на разположение на работодателя) не трябва да надвишава 8 на ден или 38 на седмица (средно за една година).

Задължително здравно осигуряване и застраховка за обезщетение

За да се възползвате от покритието в рамките на задължителното здравно осигуряване и застраховката за обезщетение, трябва да сте член на застрахователна организация (т.е. здравен фонд, фонд за застраховане на допълнителните заболявания и увреждания или здравен фонд на SNCB Holding Company), или като притежател на полица, или като зависим.

След това ще можете да получавате различни надбавки, включително:

- възстановявания за консултации с лекар

- фиксирани надбавки за хоспитализация

- изплащане на надбавки в случай на невъзможност за работа или бременност / майчинство

В Белгия съществуват три пенсионни системи:

- пенсии за служители (обща система);

- пенсии за самостоятелно заетите лица;

- пенсии за назначени държавни служители.

Пенсиите обикновено се изчисляват по:

- Националния институт за социална сигурност на самостоятелно заетите лица (NISSE), ако сте самостоятелно заето лице;

- Федералната пенсионна служба, ако сте имали кариера в държавната служба или като служител.

По принцип, законоустановената пенсионна възраст е определена на 65 за всичките три модела на заетост: служители, самостоятелно заети лица и държавни служители за кариера, която обхваща 45-годишен период. При определени условия можете да вземете ранно пенсиониране, което варира в зависимост от вашата професионална ситуация. От 2030 г. пенсионната възраст ще се увеличи до 67 години.

Вашата пенсия се изчислява въз основа на три параметъра: трудова история, заплата и семейни обстоятелства.

Данъци

Данъкоплатците имат право на безвъзмездна помощ, което означава, че част от облагаемата сума не се облага фактически. Всеки доход, надвишаващ освободената от данък добавка, се облага с данък. Това данъчно облагане е прогресивно, което означава, че процентът на данъка нараства с увеличаването на дохода. Данъчната скала се състои от пет доходни скоби и по този начин пет данъчни скоби.

Размерът на данъка върху дохода зависи от скобите и данъчните ставки. Скалата за 2019 г. за приходите за 2018 г., както е предвидено в проектозакона за финансите, е както следва:

До 9 964 EUR: 0%;

от 9 964 EUR на 27 519: 14,00%;

от 27 519 EUR до 73 779 EUR: 30,00%;

от 73 779 EUR на 156 244: 41,00%;

над 156 244 EUR: 45%.

Законът предвижда различни данъчни облекчения и надбавки в зависимост от вида на дохода, разходите през данъчния период, елементите, които могат да намалят размера на данъка, като вноски от пенсионни фондове и т.н. Затова е добра идея да се консултирате със специалист (напр. самата данъчна администрация, банка или данъчен консултант).

Всеки жител на Белгия получава формуляр за данъчна декларация. По правило този формуляр трябва да се подаде в офиса на Министерството на финансите по местоживеене преди края на юни в годината, следваща отработената година. Ако живеете в Белгия, трябва да плащате и местни данъци. Те варират от място на място.

Живот

Пазарът на жилища в Белгия е много добре развит. Не е толкова трудно да се намери жилище в Белгия.

Даване под наем или покупка на къща: 

Наличното жилище се оповестява с помощта на оранжеви и черни плакати, съдържащи думите „te huur“ / „à louer“ [да се] или „te koop“ / „à vendre“ [за продажба] на нидерландски и френски език , съответно. Повечето белгийски местни, регионални и национални вестници носят реклами за имоти, които могат да бъдат продадени. Можете също така да използвате агент за недвижими имоти или да видите реклами в интернет.

През 2018 г. средната продажна цена на една къща в Белгия е 221 061 EUR (240 319 EUR във Фландрия, 164 583 EUR във Валония и 442 726 EUR в Брюксел).

Образование

Задължително е училищното образование за децата от 6 до 18 годишна възраст – 6 години начално и 6 години средно образование. Образованието е безплатно. Средното образование може да бъде общо, техническо, по изкуствата или професионално.

  

Признаване на дипломи

 

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националните центрове в Белгия можете да намерите на : http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgiumhttp://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgiumhttp://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs 
  1. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:www.europass.cedefop.europa.eu.

 

 

Интернет адреси

 

http://www.belgium.be      Правителство                                                                                             http://www.minfin.fgov.be   Данъци                                                                                

http://www.socialsecurity.fgov.be/   Социална сигурност                                                         

http://www.socialsecurity.belgium.be/ Национален офис за социална сигурност  

Регионални служби по заетост:                   

http://www.actiris.be/       Регион Брюксел                                                                      

http://www.leforem.be/    Валония                                                                        

http://www.vdab.be/         Фландрия                                                                                 

http://www.adg.be           Немскоговорящ регион            

Образование:

http://www.enseignement.be/     Брюксел и Валония                                                                  

http://www.ond.vlaanderen.be/    Фландрия                                                                                 

http://www.unterrichtsverwaltung.be/    Немскоговорящ регион   

Признаване на дипломи:                   

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium    Признаване на дипломи                           

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium     Брюксел и Валония                                               

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs   Фландрия   

         

http://www.bijob.be/WorkingInBelgium/LiveWorkBelgium.aspx - условия на живот и труд в Белгия

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES