header eures

Условия на живот и труд

Белгия

Обща информацияфлаг Белгия

Площ: 30,528 кв. км.

Жители: 11 637 363

Официални езици: нидерландски (фламандски), френски, немски

Столица: Брюксел

Валута: Евро (EUR)

 

 1.  Регистрация и установяване
 2. Търсене на работа
 3. Кандидатстване за работа
 4. Жилище
 5. Признаване на допломи и квалификации
 6. Условия на труд и заплащане
 7.  Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство
 8. Здравна система
 9. Социална сигурност
 10. Данъци
 11. Образование
 12. Живот
 13. Интернет адреси

 

1. Регистрация и установяване

Процедура за регистрация

1. Първа стъпка (независимо от продължителността на престоя)

Трябва да докладвате за присъствието си на общинската администрация в рамките на 10 дни след пристигането си в Белгия. Вземете със себе си паспорта или личната си карта. След това ще получите специален документ, известен като „декларация за присъствие“.

2. Кратък престой за граждани на Европейското икономическо пространство (ЕИП) (декларация за присъствие)

По принцип „декларация за присъствие“ е достатъчна за престой на белгийска територия с продължителност по-малка от три месеца.

Имайте предвид, че в някои случаи трябва да преминете през процедурата за получаване на приложение 19 (заявление за удостоверение за регистрация). Когато например влезете в страната като заето лице, работодателят ви може да ви поиска приложение 19. Попитайте в общинската администрация.

3. Непостоянен престой за повече от три месеца за гражданите на ЕИП

а) приложение 19 (заявление за удостоверение за регистрация)

Ако възнамерявате да останете в Белгия повече от три месеца, трябва да подадете молба до вашата община за регистрация (приложение 19) в рамките на три месеца след пристигането си в Белгия.

Трябва да се явите в общинската администрация, като вземете валиден паспорт или лична карта и вашата „декларация за присъствие“.

Общинската администрация ще ви помоли да посочите точната причина за престоя си (независимо дали идвате като заето лице, самостоятелно заето лице, търсещо работа, студент, гражданин на ЕИП, което може да предостави доказателства за адекватни финансови ресурси или като член на семейството на гражданин на ЕИП).

б) приложение 8 (удостоверение за регистрация)

За да получите приложение 8, трябва да подадете редица документи в общинската администрация (приложение 19 посочва точно кои документи). Имате три месеца (от момента на подаване на заявлението), за да подадете всички необходими документи.

2. Търсене на работа

От 01.01.2014г. отпадна изискването за разрешение за работа за български граждани. Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд в Белгия, без да получават разрешение за работа.

Работа може да търсите чрез обяви в националните и регионални печатни издания, в интернет - (например http://www.limosa.behttp://www.employment.belgium.be) и чрез използване услугите на посреднически агенции. Може да се обърнете и към регионалните служби по заетост - в столицата Брюксел (www.actiris.be), във Валония (www.leforem.be), във Фландрия (www.vdab.be) и в немскоговорящия регион (www.adg.be).

Брюксел е седалище на множество международни организации: Европейската комисия (ЕК), Съвета на Европейския съюз (ЕС), Европейския парламент (ЕП), НАТО, Западноевропейския съюз (ЗЕС). Българските граждани, желаещи да работят в европейските институции могат да използват интернет портала на EPSO - https://epso.europa.eu/ .

Пресата

Националната преса е добър източник на обяви за работа, особено през уикенда. Основните вестници на холандски език са както следва: De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, Het Laatste Nieuws. Френски език: La Dernière Heure, Le Soir, La Libre Belgique, La Meuse, L’Echo. Водещият немскоезичен вестник е Grenz-Echo.

Местни рекламни вестници и регионални вестници (Vlan, JobsRégions и др.).

Има и много „скрити“ свободни работни места, с други думи много свободни работни места никога не се публикуват. Това означава, че спекулативните кандидатствания също могат да бъдат полезни. Пазарът на „скрити“ работни места може да бъде достъпен чрез Yellow Pages, бизнес директории, социални медии и бизнес мрежи, статии във вестници и други анализи на пазара на труда в професионални списания и др.

3. Кандидатстване за работа

 • С автобиография:

Вашето CV работи като визитна картичка. То трябва да подчертае вашите силни страни и умения, за да привлечете вниманието на работодателя. Следователно вашето CV трябва да бъде лесно за четене, атрактивно и ясно структурирано.

 • С мотивационно писмо

В мотивационното писмо опишете Вашата личност и Вашия профил. Пояснете какви са вашите силни страни и как се различавате от другите кандидати със същите квалификации

4. Жилище

Пазарът на жилища в Белгия е много добре развит. Цените варират значително в зависимост от местоположението, но по принцип са по-ниски от съседните държави. Обяви може да се намерят в националните и регионални печатни издания. Наемодателите плащат таксите на жилищните агенти. Никога не плащайте или сключвайте договор с агент. Всички договори се подписват с наемодателя. Стандартните срокове за сключване на договор са 3, 6 или 9 години или за неопределено време. Обикновено се плаща депозит в размер на 3 месечни наема. Договорите обикновено имат клауза, позволяваща на наемодателя да увеличава наема всяка година. При покупка на жилище е добре да се обърнете към услугите на агенция за недвижими имоти.

През 2019 г. средната цена на къща е била 262 196 евро, а на апартамент – 228 556 евро.

Цените варират в различните региони и дори в различните общини.

Средните цени в регионите са:

За района на Брюксел

Валония

Фландрия

къща

478 603 евро

196 335 евро

287 353 евро

апартамент

253 540 евро

177 799 евро

232 630 евро

 

5. Признаване на допломи и квалификации


С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националните центрове в Белгия можете да намерите на : http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium; http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium; http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

6.Условия на труд и заплащане

6.1. Трудови договори:

Трудовите договори се уреждат основно от Закон от 3 юли 1978 г. за трудовите договори. Този закон се прилага за работници, наети в частния сектор и персонала в публичния сектор.

Трудовият договор е ключов елемент в отношенията между работника и работодателя. Правилата, приложени към договора, могат да варират в зависимост от статута на работника (оперативен работник, служител, търговски представител, домашен работник, студент и др.), работното време (работа на пъленработен ден или непълно рабонто време) и дори продължителността на договора (постоянен или срочен).

В Белгия е регламентиран езикът, който да се използва във фирмените отношения. Холандският трябва да се използва, когато мястото на работа на работодателя е в холандскиговорящия регион; френски, когато е във френскоговорящия регион, и немски, когато е в немскоговорящия регион. Предприятията, установени в двуезичния регион Брюксел-Столица, трябва да изготвят документи на холандски език за своя холандскоговорящ персонал и на френски език за френскоговорящия си персонал.

6.2. Видове трудови договори:

 1. 1. В зависимост от продължителността:
 • Безсрочен трудов договор-крайната дата на трудовия договор не е определена;
 • Трудов догово за определен срок-определя се крайната дата на трудовия договор;
 • Трудов договор за конкретна работа-в този договор работата, която трябва да се извърши, е ясно предвидена;
 • Договор за работа по заместване-този вид договор може да бъде сключен с цел замяна на постоянния служител, чийто договор е спрян по причина, различна от краткосрочно работеща по икономически причини или поради метеорологични условия, стачка или задържане;
 • Трудов договор за временна работа-сключва се се само при следните обстоятелства: замяна на постоянен служител, изключително увеличение на натовареността, извършване на извънредни дейности, осигуряване с оглед постоянен ангажимент, професията е в обхвата на схема за заетост, одобрена от региона за дългосрочно безработни и получатели на финансова социална помощ и дейности, свързани с художествени изпълнения и произведения на изкуството.
 1. В зависимост от обема на работата:
 • Трудов договор на пълен работен ден;
 • Трудов договор на непълно работно време.
 1. Специфични договори:
 • Студентски трудов договор;
 • Договор на търговски представител;
 • Договор за домашна работа /Вътрешен договор/;
 • Договор за работа от вкъщи;
 • Договор за дейности на артисти и спортисти.

6.3. Заплащане:

В Белгия нивата на заплатите се определят чрез колективно договаряне, а не със закон или въз основа на правила, издадени от държавата. Колективните трудови договори варират в зависимост от сектора и работата. Тези споразумения се прилагат за всички работници. Има определени стандарти, регулиращи заплатите, и определящи минимални заплати. Инспекторатът по социално законодателство следи тези споразумения с цел защита на работниците. Заплатите се изразяват като брутни заплати на час или на месец.

Има два вида удръжки от брутната заплата на служителя: осигурителни вноски и данък върху дохода. Социалноосигурителните вноски винаги са 13,07% от общите заплати. За да изчислите нетната сума, трябва да приспаднете осигурителните си вноски и данък върху дохода от брутната си заплата. Нивото на данъка върху дохода варира в зависимост от семейните ви обстоятелства (в зависимост от това дали вашият партньор работи или не и колко деца имате). Забележка: Обезщетенията за деца са номинална сума, която се изплаща независимо от друга информация. Не се облага с данък. Размерът на полученото обезщетение за деца зависи от няколко фактора: семейни обстоятелства, брой деца и т.н.

Ако не се прилага конкретна скала на заплатите, работниците имат право на гарантиран месечен минимален доход. Този минимален размер се определя от междусекторно колективно споразумение. Брутната минимална работна заплата за всички работници на възраст 18 години и повече и на пълен работен ден е 1,658.2 EUR. Работниците на възраст под 18 години и учениците на възраст под 21 години получават по-ниска сума в зависимост от възрастта си.

Работниците могат да се разпореждат със заплатите си свободно. Работодателите не могат по никакъв начин да ограничават тази свобода. Заплатите трябва да се изплащат поне веднъж месечно за служителите и два пъти месечно за физическите работници.

Заплатите трябва да бъдат изплатени не по-късно от четири работни дни след съответния период, освен когато колективен трудов договор или трудов правилник определя различен срок (максимумът е седем работни дни).

Всяка дискриминация при заплащане, особено на основата на пол, е незаконна.

6.4. Работно време:

В Белгия работните часове (времето, през което работникът е на разположение на работодателя) не трябва да надвишават 8 за ден или 38 за седмица (средно за периода на годината). Общото правили е, че е забранено да се работи повече от законоустановените работни часове, извън приложимите работни часове, в неделя, по време на официални празници и през нощта.

Повече информация можете да намерите на https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8393&acro=living&lang=en&parentId=7769&countryId=BE&living=

6.5. Прекратяване на трудовия договор:

Типични основания за прекратяване на трудов договор:

 • При изтичане на срока на срочните договори;
 • При завършване на работата, когато е бил сключен за специфична работа;
 • По желание на едната страна при договори, които го позволяват (open-ended contracts)
 • Прекратяване с предизвестие: при неограничени във времето трудови договори, всяка от страните може да го прекрати с предизвестие. Предизвестието трябва да се връчи така, че да може да се докаже началото и продължителността на предизвестието. Работникът например може да даде писмено предизвестие на работодателя си в два екземпляра, като работодателят подписва едното копие като доказателство за връчването.

Повече информация на: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8459&acro=living&lang=en&parentId=7769&countryId=BE&living=

6.6. Сезонна работа в селското стопанство и градинарството.

Източник на информация за сезонната работа: SIRS - Service D’Information et de recherché socialeСлужба за информация и социални изследвания

Като сезонен работник нямате класически трудов договор. Вие работите с устни ежедневни договори и получавате специална карта за случайна работа, наричана още карта за бране. Работодателят решава всеки ден кого ще наеме. Разбира се, възможно е също да работите като наето лице по временна заетост или като самостоятелно заето лице.

6.6.1. Вашите права като сезонен работник

 • Можете да работите максимум 100 дни през една календарна година като случаен работник в градинарството и 60 дни в селското стопанство.
 • Максималната продължителност на работното време е ограничена. Нямате право да работите повече от 11 часа на ден или повече от 50 часа седмично.
 • В края на всеки месец имате право на фиш за заплата, в който се посочва заплатата Ви.
 • Вашият работодател трябва да Ви предостави безплатно всички необходими предпазни средства (ръкавици, маска за устата и др.). Вашият работодател отговаря и за поддръжката и почистването на тези средства.
 • Ако се разболеете, можете да ползвате здравни грижи, ако сте регистриран в здравноосигурителен фонд. Ако сте работили 800 часа през последните 12 месеца, имате право и на обезщетение при заболяване.
 • Имате право на (брутно) минимално почасово възнаграждение от най-малко 9,35 ЕUR на час.
 • Получавате заплатата си в брой. Работодателят може да поиска да подпишете разписка. Имате ли избор? Предпочитате електронно плащане.
 • Когато живеете в Белгия, трябва да се регистрирате в общината в рамките на 8 дни.
 • Ако сте работили най-малко 50 дни за една година в градинарско предприятие, имате право на годишен бонус в размер на 190 EUR (бруто), който се изплаща през юли следващата година.
 • Вашият работодател осигурява настаняване? Той може да поиска (разумна) цена, която се приспада от заплатата Ви. Предварително трябвада уговорите това с работодателя и да го оформите в писмен вид.
 • Имайте предвид, че от 101-вия ден вече не се считате за сезонен работник, а за работник, за когото се прилагат по-високи социалноосигурителни вноски.

6.6.2. Вашите задължения като сезонен работник

 • Отбелязвайте работата за всеки ден в картата си за бране, когато започнете да работите. Пазете тази карта заедно с Вас на работното място.
 • Спазвайте мерките срещу коронавирус.
 • Като сезонен работник имате и друг статут?
  • Получавате обезщетение за интеграция? Свържете се предварително с Вашия местен център за социално подпомагане OCMW/CPAS, за да проверите дали сезонната работа засяга Вашите социалноосигурителни обезщетения.
  • Пребивавате в приемен център Федерална агенция за приемането на лица, търсещи убежище (Fedasil)? Вашият приемен център проучва с Вас дали можете да работите в селското стопанство и градинарството.
  • Временно сте безработен? Посочете дните, през които работите, във Вашата контролна карта или съобщете това на институцията от която получавате плащания.
  • Търсите работа и получавате обезщетение? Отбележете дните, в които работите, в контролната си карта.
  • Признат сте за негоден за работа? Поискайте разрешение от лекаря, който Ви консултира, за разрешение да възобновите работа на непълно работно време.
  • Вие учите? Можете да работите като сезонен работник (с карта за бране) в допълнение към броя на часовете като студент (student @ work).
  • Вие сте самостоятелно заето лице. Можете да комбинирате работата си като сезонен работник с помощите по мерките за преодоляване на кризата, предизвикана от коронавируса.

6.6.3. Въпроси и/или жалби

Имате въпрос или желаете да получите повече информация? Първо обсъдете това с отговорното лице или Вашия работодател. Ако имате притеснения или оплакване, може да се свържете и със службите, които извършват проверки.

6.6.4.Търсите повече информация за Вашата карта на берач и колко дни можете (още) да работите?

Формуляр за контакт: https://www.rsz.be/contacteer-ons или на телефон +32 02 509 59 59

6.6.5. Имате въпроси за заплатите и работното време?

 • На телефони +32 02 235 55 55 (на нидерландски език) и +32 02 235 55 60 (на френски и немски език) от понеделник до петък от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч.
 • На електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6.6.6. Имате въпроси за безопасността на работното Ви място?

По телефона или по електронната поща до регионалните служби: https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspe…

6.6.7. Гореща линия за лоялна конкуренция

Ако не знаете към кого да се обърнете и желаете да съобщите за социални измами, можете да се свържете с Контактната точка за лоялна конкуренция :https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be (необходимо е да предоставите личните си данни).

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

7. Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

В Белгия правомощията свързани със заетостта, се споделят между Федералното правителство и регионалните служби по заетост - в столицата Брюксел (www.actiris.be), във Валония (www.leforem.be), във Фландрия (www.vdab.be) и в немскоговорящия регион (www.adg.be).

8. Здравна система

Системите за социално осигуряване и здравеопазване непрекъснато се развиват, за да гарантират, че всеки със здравословен проблем получава правилното качество на грижите.

Когато сте болни, обикновено посещавате своя общопрактикуващ лекар (или лекуващ лекар), който отговаря за първичната помощ. Понякога може да бъдете насочени към специалист, чиято клиника ще се провежда или по тяхна собствена практика, като част от мултидисциплинарна групова практика или в болница. В други случаи може да ви е необходима спешна помощ.

Медицински разходи

Задължителна застраховка за медицинска помощ и обезщетения: За да имате право на услугите по задължителна застраховка за медицински грижи и обезщетения, трябва да сте свързани със застрахователна институция (здравноосигурителен фонд, Спомагателен фонд за осигуряване за болест и инвалидност (HZIV / CAAMI) или национален холдинг SNCB / NMBS Holding) Здравен фонд (HR-railcare) [здравна каса на белгийските железопътни работници]) като притежател на полица или зависим от него.

Основно възстановяване:Задължителната застраховка за медицинска помощ Ви дава право на основно възстановяване. Това обхваща възстановяването на средства за определени лекарства и редица услуги, предоставяни от лекари, като лекари, зъболекари, физиотерапевти и медицински сестри.

Специфично възстановяване:Някои групи имат право на по-високо ниво на надбавка поради специфичното им положение. Следователно те плащат по-малко за повечето медицински услуги. Освен това при определени условия е възможно да се кандидатства в Специалния фонд за солидарност (BSF / FSS) за определени медицински обезщетения, които не са покрити от здравно осигуряване

Максимално възстановяване:Благодарение на системата за задължително медицинско осигуряване здравноосигурителните каси възстановяват голяма част от медицинските разходи. Независимо от това, частта, която трябва да платите сами, може да натрупате, например, ако имате сериозен, хроничен или дългосрочен здравословен проблем. Системата за максимална такса гарантира, че разходите за здравеопазване на пациентите остават в определени граници.

Частна застраховка:Повечето здравноосигурителни каси предлагат допълнителна застраховка, освен задължителната застраховка за медицинска помощ, срещу допълнително заплащане. Можете също да сключите застраховки от този характер с частна застрахователна компания. Допълнителните частни застраховки обхващат например прием в болница, закупуване на очила и контактни лещи, някои стоматологични лечения, някои ваксинации, грижи за болни деца и медицински грижи в чужбина. Прецизното покритие, осигурено от такава застраховка, се различава от една здравноосигурителна каса до друга и - понякога - от регион в регион, дори в рамките на един осигурителен фонд. Ако искате да знаете услугите, за които трябва да платите вноска, най-добре е да се свържете с вашия доставчик на здравно осигуряване.

Повече информация: http://www.belgium.be/fr/sante/

9. Социална сигурност

В Белгия заплатите не са определени със закон.

В повечето случаи те се определят чрез колективни трудови договори. Споразумения за колективно договаряне се сключват между синдикатите и работодателите на ниво компания или сектор.

Всеки колективен договор установява основните скали, както и договореностите за индексиране на заплатите, всички бонуси като бонуси в края на годината, ваучери за обяд, бонуси за работа на смени, работа през нощта и уикенд и т.н. законодателство.

Възнаграждението, посочено във вашия трудов договор, е брутната Ви заплата. Вашата нетна заплата е вашата брутна заплата минус определени удръжки и е сумата, която всъщност получавате (в брой или в сметката на банката или пощата).

Двете основни приспадания са:

-  социалноосигурителни вноски, които се изплащат на белгийската Национална служба за социално осигуряване (RSZ / ONSS). Те се използват за финансиране на заместващи доходи (пенсии, обезщетения за безработица и др.) И допълнителни плащания (възстановяване на здравни грижи, обезщетения за деца и др.). Те възлизат на 13,07% от брутната заплата на служителите в частния сектор;

- данък общ доход, който е удържаният данък всеки месец от вашата заплата. Тя се изчислява според брутната ви данъчна заплата (т.е. брутната заплата, посочена в трудовия ви договор минус осигурителните вноски). Тя също варира в зависимост от семейните обстоятелства и други сложни правила.

Ако не се прилага специална заплата, работниците имат право на гарантиран месечен минимален доход. Този минимален размер се определя от междусекторно колективно договаряне.

В Белгия работното време (времето, през което работникът е на разположение на работодателя) не трябва да надвишава 8 на ден или 38 на седмица (средно за една година).

Задължително здравно осигуряване и застраховка за обезщетение

За да се възползвате от покритието в рамките на задължителното здравно осигуряване и застраховката за обезщетение, трябва да сте член на застрахователна организация (т.е. здравен фонд, фонд за застраховане на допълнителните заболявания и увреждания или здравен фонд на SNCB Holding Company), или като притежател на полица, или като зависим.

След това ще можете да получавате различни надбавки, включително:

- възстановявания за консултации с лекар

- фиксирани надбавки за хоспитализация

- изплащане на надбавки в случай на невъзможност за работа или бременност / майчинство

В Белгия съществуват три пенсионни системи:

- пенсии за служители (обща система);

- пенсии за самостоятелно заетите лица;

- пенсии за назначени държавни служители.

Пенсиите обикновено се изчисляват по:

- Националния институт за социална сигурност на самостоятелно заетите лица (NISSE), ако сте самостоятелно заето лице;

- Федералната пенсионна служба, ако сте имали кариера в държавната служба или като служител.

По принцип, законоустановената пенсионна възраст е определена на 65 за всичките три модела на заетост: служители, самостоятелно заети лица и държавни служители за кариера, която обхваща 45-годишен период. При определени условия можете да вземете ранно пенсиониране, което варира в зависимост от вашата професионална ситуация. От 2030 г. пенсионната възраст ще се увеличи до 67 години.

Вашата пенсия се изчислява въз основа на три параметъра: трудова история, заплата и семейни обстоятелства.

10. Данъци

Данъкоплатците имат право на частично освобождаване от облагане с данък на дохода, което означава, че част от облагаемия доход всъщност не се облага. Всеки доход, надвишаващ необлагаемата част, се облага. Това данъчно облагане е прогресивно, което означава, че процентът на данъка се увеличава с увеличаване на доходите. Данъчната скала се състои от редица доходи и следователно множество данъчни групи.

През 2020 г. скалата за доходите от 2018 г. са следните:

Доходи до 13 250 евро

                25%

Доходи от 13 250 до 23 390 евро

  40%

Доходи от 23 390 до 40 480 евро

  45%

Доходи над 40 480 евро

   50%

Законът предвижда различни данъчни облекчения и надбавки в зависимост от вида на дохода, разходите през данъчния период, елементите, които могат да намалят размера на данъка, като вноски от пенсионни фондове и т.н. Затова е добра идея да се консултирате със специалист (напр. самата данъчна администрация, банка или данъчен консултант).

Всеки жител на Белгия получава формуляр за данъчна декларация. По правило този формуляр трябва да се подаде в офиса на Министерството на финансите по местоживеене преди края на юни в годината, следваща отработената година. Ако живеете в Белгия, трябва да плащате и местни данъци. Те варират от място на място.

11. Образование

Задължително е училищното образование за децата от 6 до 18 годишна възраст – 6 години начално и 6 години средно образование. Образованието е безплатно. Средното образование може да бъде общо, техническо, по изкуствата или професионално.

12. Живот

Белгийският народ се слави с гастрономията си: шоколад, бисквити, пралине и огромна гама бири. Изобретена от монасите, бирата се е превърнала в национална напитка.

Белгия също е известна със своята изобретателност. Някои примери, включват асансьори за лодки и разработки за авиацията.

Има две основни туристически атракции: Ардените, по същество незасегната природна зона, и белгийското крайбрежие, което може да се похвали с около 15 морски курорта. Както белгийските, така и чуждестранните посетители също са привлечени от редица други места, като градове с исторически и /или културен интерес.

Спортът също е много важен. Има не само професионални спортове като футбол, колоездене, джудо, волейбол, тенис и мотокрос, в които белгийците са сред най-добрите в света. Има оживена гама от клубни занимания, от скаутинг до стрелба с лък. В достъпната провинция на Ардените може да практикува катерене, да се карат ски или да се насладите на колоездене и туризъм. В сравнение с много европейски страни кафенетата и нощните клубове остават отворени до късно през нощта.

13.Интернет адреси

http://www.belgium.be      Правителство                                                 

http://www.socialsecurity.belgium.be/ Национален офис за социална сигурност  

Регионални служби по заетост:                   

http://www.actiris.be/       Регион Брюксел                                                                      

http://www.leforem.be/    Валония                                                                        

http://www.vdab.be/         Фландрия                                                                                 

http://www.adg.be           Немскоговорящ регион            

Образование:

http://www.enseignement.be/     Брюксел и Валония                                                                  

http://www.ond.vlaanderen.be/    Фландрия                                                                                 

http://www.unterrichtsverwaltung.be/    Немскоговорящ регион   

Признаване на дипломи:                   

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium    Признаване на дипломи                           

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium     Брюксел и Валония                                               

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs   Фландрия   

http://www.bijob.be/WorkingInBelgium/LiveWorkBelgium.aspx - условия на живот и труд в Белгия

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Белгия.

Последно обновяване: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES