header eures

Условия на живот и труд

Обединеното кралство

От 1/02/2020 г. Обединеното кралство престава да бъде член на Европейския съюз. Въпреки това, по силата на споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, свободното движение на работници между Обединеното кралство и държавите членки, включително предоставянето на услуги на EURES, продължи да съществува за преходен период до 31/12/2020 г.

Актуална информация относно: Установяване правото на работа след приключване на срока за кандидатстване по схемата за уседналост:

През Юни 2021 г. британското правителство публикува насоки как работодателите да извършват проверки с оглед установяване правото на работа на своите настоящи и бъдещи работници.

Проверките за право на работа се прилагат за всеки работник, независимо от неговата националност. Британските/ирландските граждани могат да преминат проверката, като предоставят своя национален паспорт, а гражданите извън ЕИП трябва да предоставят физическо биометрично разрешение за пребиваване, потвърждаващо правото им на работа. До 30 юни 2021 г. гражданите на ЕИП могат да преминат проверка на правото на работа, като предоставят своя паспорт или лична карта.

От 1 юли 2021 г., за да преминат успешно проверката, гражданите на ЕИП ще трябва да предоставят доказателства, че притежават имиграционен статус, който им дава право на работа.

  • Тези, които имат статут по Схемата за уседналост (временен статут на уседналост или статут на уседналост), ще могат да докажат, че имат право да работят в Обединеното кралство, чрез генериране на код за споделяне (share code), който работодателят съответно може да използва за извършване на онлайн проверка на правителствения електронен портал (https://www.gov.uk/view-right-to-work).
  • Лицата, които са кандидатствали по Схемата за уседналост преди 30 юни 2021 г., но все още не са получили решение, могат да използват като доказателство „сертификат за кандидатстване” (Sertificate of application), генерират при подаване на заявлението или получено потвърждение по електронната поща. Този сертификат показва, че лицата са подали заявление в срок и следователно продължават да имат правото да работят, да наемат жилища, да получават безплатно здравно лечение и да продължат да получават публично финансирани обезщетения и социално подпомагане, докато техните заявления се обработват.

Лицата, които са кандидатствали онлайн до 30 юни 2021 г., обикновено получаяват незабавно сертификат за кандидатстване. Въпреки това, в някои случаи сертификат за кандидатстване не може да бъде издаден незабавно поради процедурите на Министерството на вътрешните работи. Това се отнася например до лицата, които са използвали онлайн формуляр за кандидатстване и след това трябва да изпратят документите си за самоличност до Министерството на вътрешните работи за проверка. Те ще получат сертификат за кандидатстване само след като тази проверка е приключила. Подобна е и ситуацията с лицата, които е трябвало да попълнят формуляр за кандидатстване на хартиен носител. В тези случаи Министерството на вътрешните работи може да издаде сертификат за кандидатстване само след като е извършена проверка на формуляра от техен служител.

  • Лицата, които са подали заявления (late application) по Схемата за уседналост след 30 юни 2021 г., няма да могат да започнат работа при нов работодател след 1 юли 2021 г., докато не получат статут по Схемата за уседналост.

До 31 декември 2021 г., в случай че работодател констатира, че наето от него лице не е подало заявление по Схемата за уседналост до 30 юни 2021 г., той не трябва незабавно да прекратява трудовото правоотношение с него, а вместо това може да го посъветва да подаде заявление по Схемата за уседналост. За да се възползва от тази преходна мярка, работникът трябва да е бил нает от съответния работодател преди края на гратисния период – 30 юни 2021 г. При тези обстоятелства, за да може да запаси работата си съответното лице трябва да предостави на своя работодател „сертификат за кандидатстване” в рамките на 28 дни след като работодателя е установил, че не е подал молба до 30 юни 2021 г. В случай че работникът предостави „сертификат за кандидатстване” в рамките на 28- дневен срок, той ще може да запази своята заетост, докато процесът на кандидатстване е в ход, а работодателят ще разполага със законова защита от налагане на глоба / наказателно преследване на Министерството на вътрешните работи. Ако не бъде подадено заявление по Схемата за уседналост в рамките на този срок, работодателят трябва да предприеме стъпки за прекратяване на трудовото правоотношение в съответствие с националното трудово законодателство.

 На официалната страница на Агенцията по заетостта в интернет е публикувана следната информация:  

  1. За работа на български граждани във Великобритания  - в рубрика „Международна дейност”, подрубрика „Работа в чужбина”, на следният линк: https://www.az.government.bg/pages/rabota-v-chuzhbina/
  1. За работа на граждани на Великобритания в Република България - рубрика „Международна дейност”, подрубрика „Заетост на чужденци”, „Нормативна уредба”, на посоченият линк: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/

 

Последна актуализация: 7 юли 2021

 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES