header eures

Условия на живот и труд

Обединеното кралство

От 1/02/2020 г. Обединеното кралство престава да бъде член на Европейския съюз. Въпреки това, по силата на споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, свободното движение на работници между Обединеното кралство и държавите членки, включително предоставянето на услуги на EURES, продължава да съществува за преходен период, който понастоящем продължава до 31/12/2020 г. По време на преходния период продължават да се прилагат настоящите правила за търговия, пътуване и бизнес в Обединеното кралство.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента се актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Информационен материал на Българското посолство в Лондон относно въвеждане на 14-дневна карантина за всички пътници, пристигащи в Обединеното кралство, считано от 08.06.2020 г. можете да видите на сайта на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/bg/news/view/vajno-za-pytuva-sht-ite-za-velikobritani-ja-3463/

Обща информация флаг Обединено кралство

Площ: 244900 кв.км.

Жители: 67,5 млн. (2019 г.)

Езици:  английски (официален), уелски, шотландски

Столица: Лондон 

Валута: Британска лира (GBP)

Регистрация и установяване

По време на преходния период (до края на 2020г.) всички български граждани имат право на пребиваване без формалности в Обединеното Кралство през първите три месеца от престоя си. Те могат да останат законно пребиваващи в Обединеното кралство и след тези три месеца, колкото време пожелаят, при условие че са наети на трудов договор, или са самонаети лица, или са студенти, или са лица, които могат да докажат, че се издържат самостоятелно.

Във връзка с Брекзит (Brexit), всички граждани на държавите от ЕИП ще могат да пребивават и работят в Обединеното Кралство, като за целта ще е необходимо да се регистрират за статус на уседналост в срок до 30 юни 2021г. Кандидатстването за регистрация е безплатноПовече информация може да се намери на официалния правителствен сайт  https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Търсене на работа 

В повечето случаи обявите за работа в Обединеното кралство се публикуват в регионалната и местна преса, на интернет страниците на компаниите, и чрез агенциите за временна заетост. На интернет портала на службата за заетост е налице он лайн система за търсене и предлагане на работа, която се нарича „Намери работа” (Find a job).

За търсене на работа в Северна Ирландия: http://www.jobcentreonline.com

Лица на свободна практика (самонаети) могат да работят в Обединеното кралство след регистрация в Кралската агенция за приходите и митата – HM Revenue & Customs -  www.hmrc.gov.uk 

Най-търсени са специалисти в секторите фармация, инженерство, компютърни технологии, опитни готвачи, ветеринарни специалисти и др.

Преди започване на работа, лицата задължително трябва да получат Национален осигурителен номер /NIN/. 

Кандидатстване за работа 

В Обединеното Кралство кандидатстването за работа най-често се осъществява чрез онлайн системата „Намери работа” (Find a job). Бюрата по труда (JobCentrPlus) не оказват пряко посредничество между търсещи работа лица и работодателите. В над 80% от случаите кандидатстването за работа е онлайн, чрез добре подготвено CV или попълнена апликационна форма, когато се изисква такава. Цялата информация, попълнена в CV-то или в апликационната форма трябва да е достоверна – работодателят има право да ви уволни, в случай, че посочена при кандидатстването информация се окаже невярна. Честа практика е работодателите да искат данни от предходен работодател с цел получаване на обратна връзка за Вас като служител (референции).

Жилище 

Информация за наемодатели, които отдават жилища в региона, в който ще се установите, можете да получите от местния общински съвет. Списък с обявите за даване на жилища под наем можете да вземете и от агенциите за недвижими имоти – същите не следва да ви искат такса, за да ви предоставят такъв списък. При наем на жилище задължително се информирайте какво включва наемът. При наемане на жилище се подписва договор межу наемодателя и наемателя, с който е добре да се запознаете, тъй като може да включва важни уточнения. В случай, че има неясноти по договора, можете да се обърнете за безплатен съвет към правните центрове (Law Centres), бюрото за съветване на гражданите (Citizens Advice Bureau) и на национален телефон за помощ при жилищни въпроси - 0808 800 4444.  

Обикновено се изисква едномесечно предплащане, както и депозит (обикновено стойността на един месечен наем), който при приключване на договора трябва да ви се възстанови, освен в случаите, в които сте нанесли материални щети на наетото жилище.

Признаване на дипломи и квалификация

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център във Великобритания /The National Recognition Information Centre for the United Kingdom/ можете да намерите на: http://www.naric.org.uk/.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass

 

Условия на труд и заплащане

Съгласно Закона за трудовите права, работодателят трябва да запознае работника/служителя за основните условия на труд с писмен документ, в рамките на 2 месеца от стартиране на заетостта.  В договора следва да са упоменати наименование и описание на работата, дата на започване, месторабота, адрес на работодателя, размер и период на заплащане, работно време, срокове за предизвестие, краен срок на заетост при срочни трудови договори. 

Основните типове трудови договори са постоянен договор за пълно или непълно време и временен трудов договор /за определен срок/. Съществува и така нареченият „нулев” трудов договор, който е обичаен при работа на норма /за извършване на определено количество работа/ или „при повикване”, т.е когато работодателят има нужда от работника за извършване на определена работа. При този вид договори работниците имат същите права за годишен отпуск и получаване на поне минимално възнаграждение, както всички останали работници.

Съгласно наредбите за работното време, максимално допустимата продължителност на работната седмица е 48 часа. Въпреки това работникът може да се откаже от правото си да работи до 48 часа, но полагането на труд над тези часове трябва да е доброволно и в писмен вид. Определени категории работници не могат да се възползват от доброволно право за по-голям брой отработени часове на седмица /напр. самолетен екипаж, работници в транспортната промишленост – доставяне на стоки, охранители на транспортирана ценна стока, корабни работници/работници на лодка/.

Минималното часово заплащане се определя ежегодно за периода от 01 април до 31 март. Текущото минимално часово заплащане е 8,72 за лица над 25-годишна възраст и 8,20 паунда за лица м/у 21 и 24-годишна възраст.

Служба за съвет, консултации и арбитраж (ACAS)

В случай на диспути с работодателя, работниците и служителите могат да се обърнат към службата за съвет, консултации и арбитраж (ACAS), която е посредник между работодатели и работници в случай на диспути. Със служител на ACAS можете да свържете на тел., 08457 474747. Линк: https://www.acas.org.uk/

Здравна система

Ако живеете в Обединеното Кралство, ви се полагат здравни услуги, осигурени от Националната здравна служба. Повечето от тези услуги са безплатни, с изключение на някои, като например тестване на очите, зъболечение или предписване на рецепта /услугата е платена само за Англия, за Уелс, Шотландия и Северна Ирландия е безплатна/. При установяване в Обединеното Кралство за повече от 3 месеца, е важно да се регистрирате при местния лекар и зъболекар. Телефонният номер за спешни случаи е 999.

В следствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) на 31 януари 2020 г. правителството на Обединеното кралство променя дизайна на настоящите Европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК), издавани от Обединеното кралство след 1 февруари 2020 г. Промените отразяват статута на Обединеното кралство като трета държава, участваща в системата ЕЗОК, подобно на Швейцария и Лихтенщайн. Лица, здравноосигурени от Обединеното кралство, продължават да имат достъп до спешна и неотложна медицинска помощ, както е предвидено в основните регламенти (ЕО 883/2004 и ЕИО 1408/71), до края на Преходния период, предвиден да приключи на 31 декември 2020 г., или след тази дата, в сучай, че имат такова право, съгласно Споразумението за оттегляне. По време на Преходния период, до края на 2020 г. съгласно правилата на ЕС относно достъпа до здравни грижи и други социални обезщетения, правата на гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, както и на лица, здравноосигурени от Обединеното кралство, няма да се променят. Повече информация относно новия образец на ЕЗОК може да бъде намерена на www.nhs.uk/ehic

Социална сигурност

Тъй като дължимите от работниците социални осигуровки се удържат от месечната заплата, всички работници трябва да имат издаден национален осигурителен номер и работодателят трябва да разполага с него, тъй като е длъжен да внася дължимите от съответния работник осигурителни вноски и данък доход. За получаване на национален осигурителен номер е необходимо да се насрочи интервю със съответното лице, кандидастващо за номера, в най-близкото бюро по труда /JobCentrPlus/. Това може да стане на единен национален номер 0345 600 0643. За получаване на осигурителен номер в Северна Ирландия е необходимо лицата да се обърнат към един от трите центъра за издаване на национален осигурителен номер. Повече информация е достъпна на сайта www.nidirect.gov.uk. Услугата е безплатна.

Социалните осигуровки се определят в различни категории, като наетите лица обикновено попадат в Клас 1. Те се удържат автоматично от месечното им възнаграждение и са в размер на 12%. Самонаетите лица имат задължение да внасят сами социалните си осигуровки.

Данъци

Данъчната година в Обединеното кралство започва от м. април и приключва до края на м. март. Доход до 12 500 £ годишно не се облага с данък. Доход от 12 501 до 50 000 £ годишно се облага с 20% данък и доход над 50 000 (до 150 000) £ годишно се облага с 40% данък.

Освен данък общ доход, се заплащат и местни данъци за обществените услуги, които ползвате в региона, в който живеете. Размерът им зависи от стойността на собствеността и броя на живеещите в домакинството. Възможни са данъчни облекчения, ако живеете сам или сте студент.

За повече информация вижте сайта на HM Revenue and Customs: www.hmrc.gov.uk

За възстановяване на данък общ доход от Великобритания, следва да имате формуляр P45 - който получавате от работодателя си след като приключи работния Ви период ИЛИ Р60 - който  се издава в края на данъчната година.

Образование

За всички деца в Обединеното кралство между 5-16 години образованието е задължително.

От 1-ви до 6-ти клас /5-11 години/ се преминава начално образование, а от 7-ми до 11-ти клас /11-16 години/ се преминава средно образование.

Учебната година започва през септември и е разделена на 3 или 6 срока и приключва през юли. След навършването на 16 години всички ученици държат изпити по основните предмети /т.нар. GCSEs изпити/, които са важни както за започване на работа, така и за продължаване на образованието. Образованието има специфики в зависимост от това в коя част на Обединеното кралство сте.

След завършване на средното образование, учениците могат да напуснат училище или да продължат обучението си. Местните колежи предлагат много възможности за различни курсове на обучение на млади хора м/у 16 и 19 години – някои от тези курсове са предназначени за ученици, които искат да повишат изпитните си оценки  или да влязат в университет, други са предназначени за обучение за кариера в определена професия. Някои от тези курсове са целодневни, други са на непълен работен ден и позволяват едновременно с карането им да се работи. За тези курсове за заплащат такси.

Живот

В сравнение с останалите европейски држави, стандартът на живот в Обединеното Кралство е относително висок.

В резултат на големия брой емигранти, в страната се срещат и съжитестват множество разнообразни култури. От живущите в Обединенот Кралство се очаква да уважават мнението и културния произход на остналите.

Раждането на дете задължително се регистрира – в Англия и Уелс раждането се регистрира в рамките на 42 дни в болницата или местния регистрационен офис. В Шотландия раждането се регистрира в рамките на 21 дни, без значение в кой регионален регистрационен офис. В Северна Ирландия регистрацията е в рамките на 42 дни и се осъществява или в болницата или в регистнрационни офис в областта, в която живее майката. 

Интернет адреси:

www.gov.uk – официален сайт за условията и възможностите за живот, обучение и работа в Обединеното Кралство

www.dwp.gov.uk – за издаване на национален осигурителен номер

www.hse.gov.uk – национален здравен център

www.hmrc.gov.uk - данъци

www.bulgarianembassy-london.org - Българско посолство във Великобритания

https://www.acas.org.uk/ - Служба за съвет, консултации и арбитраж

Ръководство за работници и работодатели на български език в сектора на селското стопанство в Шотландия от 2020 г. – включва информация за трудови възнаграждения, работно време, право на отпуски и др.

Наредба на български език за работните заплати в сектора на селското стопанство в Шотландия от 2020 г.

 Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Обединеното кралство.

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES