header eures

Условия на живот и труд

Гърция

Обща информация
 
Площ: 131 957 кв.км
Население: 10.74 млн.
Езици: гръцки
 
Регистрация и установяване
Като гражданин на ЕС/ЕИП, можете да влезете в Гърция, като посочите валидна лична карта или паспорт. Няма изискване за входна виза. Гражданите на ЕС и ЕИП имат право на свободно движение и достъп до пазара на труда в целия Европейски съюз / Европейското икономическо пространство.
 
Гражданите на ЕС / ЕИП могат да влязат в Гърция, за да търсят работа и да останат в продължение на шест месеца (три месеца и още три месеца, ако търсят работа).
Граждани на ЕС / ЕИП, които желаят да упражняват професия, която в Гърция се регулира от закони, определящи необходимата квалификация и процедура за получаване на разрешително, например за адвокати, лекари, инженери и др., трябва да се свържат с компетентния орган, издаващ необходимите разрешителни за практикуването на съответната професия.
За целите на пътуването в рамките на ЕС, формулярите, които са единни за всички страни от ЕС, се издават от компетентните органи, например: Преносим документ U2 (PDU2): който позволява на безработните лица, търсещи работа в друга държава-членка на ЕС, да прехвърлят обезщетенията си за безработица за срок до три месеца;
U1 е документ, който се издава за получаване на обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС;
Формуляр Е 205, който показва, че търсещият работа е осигурен в страната си на произход и е издаден от компетентния застрахователен орган, напр. IKA.
Горепосочените административни формуляри се издават от последната страна, в която лицето е било заето.
Ако желаете да останете в страната за повече от три месеца, трябва да се свържете с полицейското управление за района, в който живеете, за да получите удостоверение за регистрация. Разрешението за пребиваване потвърждава правото ви да останете в страната като заето лице, което е гражданин на държава от ЕС / ЕИП.
Съществените изисквания за пребиваване в Гърция са лицата да бъдат заети или да докажат наличието на доход.
Ако условията са изпълнени, разрешението за пребиваване се издава за срок от пет години и може да бъде подновено.
/В полицията се представя документ за самоличност, трудов договор, доказателство за наличие на средства и здравна осигуровка - Европейска здравна карта, както и 3 броя снимки./
Всеки жител получава личен регистрационен номер /AFM/ за нуждите на данъчните власти и друг регистрационен номер /AMKA/ във връзка със социалното осигуряване.
 
Търсене на работа
 
От 1 януари 2009 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Република Гърция.
Обществената служба за заетост – OAED /www.oaed.gr/ играе активна роля на пазара на труда. Гражданите на Европейския съюз имат свободен достъп до услугите, които предоставя ОАЕD. Безработните могат да намерят работа и с помощта на частни трудови посредници, които са получили съответното разрешително от Министерството на труда и социалната сигурност. Те посредничат при намиране на работа за определени професии, в частност за артисти, контрольори, менажери, за заемащи длъжности в правосъдието, счетоводители и данъчни експерти, чистачи, строителни работници, техници и др. Вестниците също са важен източник, особено за офис служители и за работа на средно ниво. Обявите за ръководни длъжности и длъжности за специалисти обикновено се публикуват и на гръцки, и на английски език.
Също така Вие можете да попитате приятели и познати дали познават работодател, който търси персонал. Напоследък се използват много уебсайтове, рекламиращи оферти за работни места в Гърция, както и социалните мрежи (FacebookLinkedInTwitter). Могат да се използват и уебсайтовете на конкретни компании, където се публикуват обяви за свободни работни места.
Интернет порталът EURES понастоящем е най-развитата платформа за търсене на работа по рода си: http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-
 
Социално осигуряване
 
Отговорната институция за социално осигуряване на наетите лица /работници и служители/ е Социалният осигурителен институт – IKA-ЕТАМ: http://www.ika.gr Тя е отговорна за всички сфери на социална сигурност освен осигуряване за безработица и семейни помощи, които се администрират от OAED. Осигуряването чрез IKA е задължително и започва от първия ден на работа. Самонаетите лица се осигуряват чрез Осигурителната организация на самонаетите професионалисти /О.А.Е.Е/, а земеделските производители – чрез Земеделската осигурителна организация /OGA/. На всяко осигурено лице се издава извлечение от индивидуалната осигурителна сметка, от която е видна цялостната схема на осигуряване на съответното лице. Извлечението се изпраща на всеки 4 месеца до работодателя, който е длъжен да го представи на работника. На всяко осигурено лице се издава и здравна книжка, която се подновява всяка година.
 
Обезщетения за безработица
Да сте част от социално-осигурителнта система на Гърция, както и:
-          Да не сте освободен от работа поради професионални нарушения;
-          Да имате възможност и желание да работите;
-          Да сте на възраст поне 16 години;
-          Да имате лична регистрация в офис по заетост /OAED/;
-          Да сте готов да приемете работа.
-          Да можете да докажете осигурителен период за безработица за минимален период от 125 дни през 14-те месеца предшестващи освобождаването Ви от работа;
Ако кандидатствате за първи път за обезщетения за безработица Вие се нуждаете, в допълнение, от осигурителен период от 80 дни в една година за две години предшестващи освобождаването Ви от работа. Ако е необходимо могат да се вземат предвид осигурителни периоди от друга страна членка на Европейския съюз.
 
Размер на обезщетението:
Обезщетението за безработица включва основен размер плюс добавки за всеки зависим член на Вашето семейство. Размерът на основната помощ е 360 евро. Тя се увеличава с 10% за всеки зависим член на Вашето семейство.
Продължителност на обезщетението:
Колко дълго ще получавате обезщетение зависи от броя на дните, за които сте осигурен през последните 14 месеца. Минималният период е 125 дни, които Ви дават право на 5 месеца обезщетение. 150 дни отговарят на 6 месеца, 180 дни на 8, 220 дни на 10 и 250 дни на 12 месеца обезщетение за безработица.     
Когато обезщетението Ви приключи, Вие отново трябва да достигнете необходимете осигурителни дни. Обезщетението за безработица се спира ако започнете нова работа или ако сте във временна нетрудоспособност. Обезщетението се прекратява в случаи на смърт, на придобиване право на пенсия, загуба на трудоспособност или невъзможност за приемане на работа.
 
Осигуряването за безработица се администрира от Офис за трудова заетост /OAED/, който изплаща обезщетения за безработица и болест на безработни лица. За да получавате обезщетение за безработица, трябва лично да се регистрирате в локален офис на OAED и да подадете искане за обезщетение в рамките на 60 дни от освобождаването Ви от работа.
Обезщетение се изплаща само ако офиса на OAED не може да Ви намери подходяща работа.
Към искането за обезщетение трябва да добавите:
-          Извлечение от вашата лична социалноосигурителна сметка;
-          Документ за прекратяване на трудовия договор;
-          Декларация в уверение на това, че нямате друга работа и обещание да декларирате всички нови обстоятелства пред OAED;
-          Документ /здравен/ за всеки зависим член от семейството.
 
Ако живеете в Гърция и не сте сигурни за своите права и задължения по отношение на социалното осигуряване, обърнете се към локален офис на IKA-ETAM.
 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА НА МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ (ПД ) U1
Безработно лице, движещо се в рамките на Европейския съюз може да кандидатства за
обезщетение за безработица в държавата по последната си заетост или в държавата по своето пребиваване, съгласно Регламент 883 /2004 и прилагащия Регламент 987 /2009.
Институцията , в която заявлението е прието , е длъжна да вземе предвид периодите на осигуряване и заетост, завършени в друга държава -членка на ЕС и удостоверени с ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ (ПД) U1.
ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ U1 Това е документ относно периодите на осигуряване и заетост, които се вземат предвид при преценка право на обезщетение за безработица в друга държава -членка, различна от тази , която го издава.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Писмено заявление със собственоръчен  подпис на заявителя, което може да изтеглите от  http://www.noi.bg/images/bg/users/forms/ermd/PD1_application_Greece_ENG.pdf
2. Копие на последния трудов договор или колкото е възможно по-подробна информация относно заетостта (име на компанията/работодател, адрес, период на заетостта, наименование на длъжността )
3. Документи, съдържащи I.K.A (социално осигурителен номер ) и А.F.М. (номер от данъчната служба ). Ако това не е възможно, моля попълнете съответните полета в заявлението. 
4. Пълен пощенски адрес на заявителя.
5. Причина за прекратяване на договора , заедно със съответните документи 
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПД U1  Непосредствено след прекратяване на последната заетост и преди  своето  отпътуване от Гърция, този, който има намерение да се премести в друга държава-членка на ЕС, подава заявление за издаване на ПД U1 до териториалното поделение на O.A.E.D, което е най близко до адреса на неговия  последен  работодател. По този начин, при условие, че всички изисквания са изпълнени, мигрантите могат да предоставят ПД U1 пред службата в държавата - членка на ЕС, в която те се преместват и да кандидатстват за обезщетение за безработица.
 
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА: Регламент № 883/2004 и Регламентът по прилагане № 987/2009.
Можете да се запознаете подробно с правата за социално осигуряване в Гърция тук.
 
Данъци
 
Необходимо е да получите данъчен регистрационен номер (AFM) от националната агенция за приходи (DOY). Вашите доходи са обект на данъчно облагане с т.н. „Income tax”, както следва:
- 22% за доход до 20 000 EUR,
- 29% за доходи от 20 001 до 30 000 EUR,
- 37% за доходи от 30 001 EUR до 40 000 EUR
- за доходи над 40 001 EUR данъчната ставка е 45%.
 
Живот
 
Цената на живот, отнесена към доходите, е сравнително висока в Гърция. Цената на живот е по-висока в по-големите и в туристическите населени места и по-ниска в останалите поради наличието на местни селскостопански продукти, по-ниски наеми и разходи за транспорт.
 
Няколко примера за цени:
Режийни разходи (ток, отопление, вода, общински данък) за апартамент от 85 m² 142,55 EUR
Предплатени мобилни услуги за минута 0,34 EUR
Месечен абонамент за интернет връзка 26.94 EUR
Билет за обществен транспорт 1.40 евро
Начална цена за таксита 3.40 EUR с такса 0.80 EUR на километър
Безоловен бензин 1,52 EUR
Бутилка минерална вода (500 ml) 0,5 EUR
Бутилка мляко (1 литър) от супермаркет 1.1 EUR
Бутилка вино (750 мл) от супермаркет 6 EUR
Хляб (500 гр.) 0,80 EUR
Храна за 1 човек в ресторант 10 EUR
Кафе 2.90 EUR
Местна бира (500 ml) 3,5 EUR
Питие в бар от 5 евро
Хот-дог от 0,90 евро
 
Заплащане /трудови възнаграждения/
Работодателите обикновено изплащат възнагражденията на служителите си ежедневно, ежеседмично или ежемесечно, като чистата сума за получаване, след приспадане на всички осигуровки и данък се превежда или по банков път или  се изплаща с чек, придружен с фиш за заплатата.
От 01-04-2013:
- за служители над 25 годишна възраст минималната заплата е фиксирана на EUR 586.08, а за работници над 25 минималната заработка е фиксирна на EUR 26.18;
- за служители под 25 годишна възраст минималната заплата е фиксирана на EUR 510.95, а за работници под 25 минималната заработка е фиксирна на EUR 22.83;
Предприятията плащат 13-та заплата за Коледа, половин заплата за Велкден и половин заплата за лятната отпуска.
 
Шофиране на автомобил
Европейската комисия е определила редица общи правила, регулиращи взаимното признаване на свидетелства за управление на МПС, валидността на автомобилното застраховане и възможността за регистриране на автомобила в приемащата страна.
Понастоящем няма действащо европейско свидетелство за управление, но държавите-членки на ЕС въведоха общопризнато свидетелство за управление на МПС. Този общ модел гарантира, че свидетелствата за управление, издадени от различни държави-членки на ЕС, са лесно разпознаваеми в други държави-членки. Като цяло се прилага принцип на взаимно признаване. Свидетелството се издава в съответствие с националното законодателство, но следва да включва разпоредби относно модела на Общността.
Свидетелствата, издадени преди 1996 г., не трябва да се заменят за нови и са валидни до изтичането им.
Ако гражданин на ЕС пребивава в друга държава-членка, не е необходимо да се сменя свидетелството за управление, въпреки че много от тях често правят това по практически съображения. Също така някои държави-членки изискват в лиценза да се въвеждат допълнителни данни за изпълнение на определени административни изисквания.
В случай на изтичане срока на валидност, загуба или кражба може да бъде издадено ново свидетелство за управление в държавата-членка по пребиваване или да се издаде ново от държавата по местоживеене.
Гражданите на ЕС могат да застраховат автомобила си в която и да е страна от ЕС, стига избраната застрахователна компания да е лицензирана от националния орган на приемащата държава за издаване на съответните застрахователни полици
ДДС върху моторните превозни средства обикновено се плаща в страната, в която е закупен автомобилът, въпреки че при определени условия се заплаща ДДС в страната по местоназначение.
В случай, че пребивавате в друга държава-членка на ЕС и карате колата си там за повече от шест месеца, сте задължени да регистрирате автомобила си пред местните власти и да заплатите таксата за регистрация в страната домакин.
 
Наем на жилище
Няколко примера за цени:
Атина (предградията): прибл. 475 евро на месец за тристаен апартамент
Атина (център): прибл. 435 евро на месец за тристаен апартамент
Пирея: прибл. 450 евро на месец за тристаен апартамент
Солун (център): прибл. 405 евро на месец за тристаен апартамент
Солун (предградията): прибл. 325 евро на месец за тристаен апартамент
Лариса: прибл. 310 евро на месец за тристаен апартамент
Ираклион (Крит): прибл. 450 евро на месец за тристаен апартамент
Родос: прибл. 405 евро на месец за тристаен апартамент
Патри: прибл. 395 евро на месец за тристаен апартамент 
 
Образование
 
Предучилищното образование (детска градина) в Гърция започва за деца, навършили две години и половина. Някои детски градини имат и групи за по-малки деца /детска ясла/. Задължителното образование обхваща децата от 6 до 15-годишна възраст и включва начално и първо ниво на средно образование /Gymnasio/. След приключване на задължителното първо ниво на средно образование, децата могат да продължат обучението си във второ ниво на средно образование /не е задължително/, което се предлага в 2 типа училища: стандартни училища - eniaia lykeia, където обучението трае 3 години, и технически професионални училища - TEE, където обучението трае 2 години за придобиване на 1-во ниво и 3 години за придобиване на 2-ро ниво. Възможно е прехвърляне между двата типа училища.
Общественото висше образование се разделя между университети и технологични образователни институти. За допускане до тези учебни заведения студентите полагат държавни изпити през втората и третата година от обучението си в училищата, предлагащи второ ниво на средно образование.
За българските граждани обучението в гръцките висши заведения е безплатно.
За повече информация: Министерство на образованието и религиите: www.ypepth.gr/
 
Признаване на дипломи
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център /DOATAP/ в Гърция можете да намерите на:  http://www.doatap.gr/en/index.php /.
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europass.cedefop.europa.eu/.
 
Полезни сайтове:
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/ - център за услуги на гражданите
http://www.mopocp.gov.gr/main.php- въпроси, касаещи чуждестранни граждани - министерство на образованието и религиите
http://www.doatap.gr/ - за признаване на дипломи и квалификации

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES