header eures

Условия за ползване

АЗ, ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/ТА, ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА СЛЕДНОТО:

 • Предоставените от мен лични данни (включително специални категории лични данни относно – пол) ще бъдат обработвани за целите на отчитане изпълнението на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; че обработването на данни произтича от законово задължение на управляващия орган на основание чл.50, параграфи 2 и 3 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета (Регламент 1303/2013) относно изготвянето на годишен доклад по програмата и във връзка с чл.5 и Приложения 1 и 2 от Регламент 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1081/2006 на Съвета, съдържащи данни за участниците съгласно гореизброените характеристики;
 • Администраторът на предоставените от мен лични данни е Агенция по заетостта, Бенефициент по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ – гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” 3, тел. 02 980 8719. Длъжностно лице само по отношение на администрирането на лични данни: Мирослав Стаменов – служител по сигурността на информацията, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. 02 9265 395.
 • Предоставените от мен лични данни се събират и съхраняват от бенефициента – Агенция по заетостта по сключения с УО на ОП РЧР административен договор и в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020), поддържана от Централното координационно звено за срока на съхранение, както и в Национална база от данни за пазара на труда и Европейския социален фонд на Агенция по заетостта ;
 • Срокът за съхранение е изчислен измежду два периода: три години считано от 31 декември на годината, в която Сертифициращият орган е депозирал окончателно искане за плащане към Европейската комисия или пет години от възстановяването на окончателното плащане по проекта, по който участвам, който от двата срока настъпи по- късно. Срокът е определяем на основание чл.140 от Регламент (ЕС) №1303/2013 и чл. 134 от Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета. Срокът на съхранение се удължава до окончателното приключване на одити, възражения или съдебни дела относно изпълнението на проекта, по който участвам;
 • Бенефициентът – Агенция по заетостта по сключения с УО на ОП РЧР административен договор е обработващ данни, извън случаите, когато действа като администратор и действа от името на УО.;
 • На официалната интернет-страница на Агенция по заетостта (az.government.bg) е публикувана „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Агенция по заетостта.
 • Имам право да изискам от бенефициента – Агенция по заетостта и/или от Управляващия орган достъп до личните ми данни, както и коригирането на неточните лични данни;
 • Имам право на възражение срещу обработването на личните ми данни от Управляващия орган и/или бенефициента – Агенция по заетостта в случаите на незаконосъобразно използване и обработване;
 • Данните ми са обект на проверка от одитиращи и контролиращи органи;
 • Имам право на жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни и съответния съд;
 • При непопълване на личните данни в настоящия формуляр за регистрация, както и при отказ от предоставяне,  регистрацията не може да бъде завършена;
 • Имам право да поискам от бенефициента – Агенция по заетостта и/или от Управляващия орган изтриването (да бъда „забравен“) на личните ми данни след изтичане на срока на съхраняването им.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES