header eures

Членове и партньори

Гражданите на Европейския съюз/на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, влизат и напускат територията на Република България с валидна лична карта или валиден паспорт и могат свободно да пребивават за срок до 3 месеца.Picture1

Разрешения за пребиваване и работа

Гражданите на Европейския съюз, гражданите на държавите - страни по  споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) и гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, влизат и напускат територията на Република България с лична карта или паспорт и могат свободно да пребивават за срок до 3 месеца. След този период те трябва да се регистрират, за да получат Удостоверение за временно пребиваване /виж раздела „Живот в България”/.

За да работят в България, гражданите на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария  не се нуждаят от разрешение за работа.

Как да намерим работа в България?

Търсещите работа лица могат да проверяват за свободни позиции на EURES портала, на интернет страницата на Агенция по заетостта, в рубриката “е-трудова борса” и на българския EURES сайт https://eures.bg. На сайта на Агенция по заетостта търсещите работа лица могат да получат информация и за предстоящите трудови борси и при желание да ги посетят. Сайтът на EURES България съдържа обявени работни места от български и чуждестранни работодатели, както и от персонал от EURES мрежата. Има функция за регистрация на търсещи работа, създаване на автобиография и директно кандидатстване по обявените позиции.

След като вече са в България, гражданите на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария могат да се регистрират и търсят работа чрез дирекциите „Бюро по труда” към Агенция по заетостта. За да се регистрират и търсят работа чрез местните бюра по труда /общо 107/, те трябва представят документ за самоличност и да подадат заявление-декларация по образец, както и да имат удостоверение за адрес, на който пребивават в България /издава се от дирекция „Миграция” в местното поделение на полицията -РДВР/. В случаите на краткосрочно пребиваване (под 3 месеца) за търсене на работа и/или пренос на парично обезщетение за безработица, адресът може да се удостовери и чрез писмена декларация от лицето, на чиито адрес заявителя живее или адресна карта от хотел. За регистрация в бюрото по труда са необходими и следните документи: документ за завършено образование, документ, удостоверяващ предходен опит, документ за правоспособност /ако е наличен такъв/. 

  За някои професии документите, удостоверяващи образование, квалификация и правоспособност следва да са легализирани в страната, в която са придобити Всеки регистриран в бюрото по труда получава информация, консултация и посредничество за работа. Повече информация може да се получи на тел.: +359 2 980 87 19 /Център за информация и услуги на Агенцията по заетостта/, на електронен адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg. На интернет страницата на Агенцията по заетостта може да намерите още:

 Посредническата дейност за намиране на работа е безплатна за търсещите работа лица.

Друга алтернатива за търсене на работа е чрез пресата – национална и регионална и Интернет.

Все повече развиващ се в България начин за търсене на работа е ползването на различни специализирани портали с обяви за работа. Такива са националния EURES сайт https://www.eures.bg и множество частни сайтове, сред които jobs.bg, karieri.bg, zaplata.bg, jobtiger.bg, rabota.bg. Друга алтернатива за търсене на работа е в корпоративните сайтове на самите фирмите, особено тези, работещи в ИТ сектора.

Кандидатстване за работа

За кандидатстване за работа трябва да съставите добра автобиография /CV/. Препоръчително е да се използва европейския формат, който може да бъде намерен на  страницата на Europass – http://europass.cedefop.europa.eu. Обикновено работодателите искат CV-то да е придружено с кратко мотивационно писмо, показващо защо кандидатът проявява интерес точно към избраната позиция. При одобрение на първоначалните документи /CV и мотивационно писмо/, най-вероятно работодателят ще поиска допълнителна информация и документи. Добре е да имате подготвени /преведени и легализирани/ документи за завършено образование и придобити квалификации, документи за придобит трудов опит по професията, за която кандидатствате, както и препоръки от предишни работодатели.В България все още няма утвърдена практика за валидиране на умения.

За местата, публикувани на EURES портала се кандидатства чрез изпращане на документите директно до лицата, посочени в обявата като лица за контакт. Ако Вашата кандидатура заинтригува работодателя, той ще Ви покани на интервю.

Ако сте се регистрирали в бюро по труда и Ви е заинтригувало работното място, обявено там, трудовият посредник ще ви даде насочващо писмо, с което да се явите при работодателя.

Признаване на квалификация и дипломи 

Признаването на дипломите и професионалните квалификации е важен фактор, който улеснява мобилността на хората в рамките на пазара на труда. Системата на ЕС за признаване на професионална квалификация е валидна за всички граждани на държави – членки на ЕС, граждани на ЕИП / Исландия, Норвегия и Лихтенщайн/ и на Швейцария.

Различават се два вида признаване: за „академични цели” и взаимно признаване за „професионални цели”:

 • Същността на т.нар. признаване за „академични цели” е да осигури достъп до по-нататъшно образование и обучение (т.е. ако е завършен даден етап или дадена степен на образование, академичното признаване удостоверява завършения етап или степен и позволява продължаване на образованието в следващ етап или степен) и като в допълнение може да улесни достъпа до упражняването на дадена професия;
 • Същността на признаването за “професионални цели” е да се осигури достъп до упражняване на дадена професия (т.е. признаване на правоспособност). В директивите на Европейския съюз (Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации и Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ( „Регламент за ИСВП“ ) ) както и в българското законодателство са описани възможните елементи от процедурата за признаване на професионална квалификация. Задължителното преминаване през процедура за “професионално признаване” се прилагат само по отношение на т.нар. “регулирани професии”.

Списъкът на регулираните професии в Република България, както и друга полезна информация могат да бъдат намерени на адресите на Националния център за информация и документация /НАЦИД/: www.nacid.bg На сайта може да намерите допълнителна информация относно: академичното признаване; какви са необходимите документи и кой може да ги подава, разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина; формулярите, които се попълват от заявителя; срокове и такси /например: компетентният орган трябва да вземе решение в четиримесечен срок за признаване на професионална квалификация, компетентният орган може да изиска заплащане за процедурата по признаване/;  ръководство за признаване на професионалните квалификации в България; адресите на институциите за връзка в другите страни – членки. Информацията е достъпна и наанглийски език.

Достъпът до всички електронни административни услуги на Националния център за информация и документация с възможност за преглед на документи и справки може да стане чрез портала на НАЦИД https://portal.nacid.bg/

Какво трябва да не забравяте преди и след като се преместите в друга държава

Преди да посетят България, гражданите на другите страни членки на ЕС/ ЕИП е добре да се запознаят с условията за живот и работа в страната. Необходимо е да са подсигурили място, където ще отседнат. При установяване в България е необходимо да се има предвид, че страната все още не е включена в Европейската икономическа зона и валутата е български лев /1 лв.=1.95583 евро/. Във всички градове има банки и обменни бюра, където може да се обмени валута.

Ако чужденецът е придружен от семейството си, в което има и учащи членове, е необходимо преди да тръгне за България да се запознае с необходимите документи, които ще са нужни за постъпване в българско учебно заведение и да си ги набави от компетентните институции в страната, от която идва /виж раздела „Намиране на училище”/.

Ако гражданинът на друга държава членка желае да се премести в България заедно с домашен любимец, то животното трябва да притежава индивидуален паспорт европейски образец, в който са посочени идентификационния номер /електронен микрочип/, отличителните белези, името и адреса на собственика и извършени ваксинации и обезпаразитявания.

При желание от страна на чужденеца да работи в България и в случай, че при пристигането си в страната все още няма сключен трудов договор, той може да се регистрира лично в Дирекция “Бюрото по труда” /ДБТ/ в населеното място, където е адресната му регистрация (виж раздела „Как да си намерим работа”).

При възникване на здравословен проблем, за да се ползват безплатно услугите на здравните заведения в страната е необходимо преди заминаването си, чужденецът да се снабди с европейска здравноосигурителна карта. В противен случай разходите за съответното лечение следва да бъдат заплатени и ще бъдат възстановени след депозиране на молба за изплащане като възстановяването на средствата се извършва от държавата, в която чужденецът е осигурен.

Ако лицето желае да се наблюдава и лекува при личен лекар, е необходимо да попълни формуляр за избор на личен лекар, който може да се получи от националната здравна осигурителна каса в съответния град. За получаване на такъв формуляр се изисква да има личен номер на чужденец /ЛНЧ - получава се от дирекция „Миграция” на Министерство на вътрешните работи/. С този формуляр лицето отива при лекаря, който е избрал. Повече информация може да намерите на сайта на Национална здравноосигурителна каса: http://www.nhif.bg/.

В случай, че лицето желае да работи в страната като самонаето лице /търговец, свободна професия, занаятчия, земеделски производител и т.н./ задължително е предварителното запознаване с изискванията за регистрация в Национална агенция по приходите /НАП/, Регистър БУЛСТАТ и съответната камара (виж повече в раздел „Собствен бизнес”). Повече информация може да намерите на сайта на НАП: http://nap.bg/

Трудови договори и трудово право

В България минималната възраст за приемане на работа е 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение. За лицата под 18 годишна възраст се изисква медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа и разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Сключване и прекратяване на трудов договор

Трудово-правните отношения между работодателя и работника в Република България се уреждат задължително чрез сключване на трудов договор в писмена форма, преди постъпване на работника или служителя на работа и съдържа данни за мястото на работа, наименованието на длъжността, дата на сключване, времетраене, размер на основния и на допълнителните платени годишни отпуски, трудово възнаграждение и продължителност на работния ден или седмица.

В тридневен срок от сключването на трудовия договор работодателят е длъжен да изпрати уведомление писмено по образец или по интернет до териториалната дирекция на Националната агенция по приходите /НАП/ и да представи на работника или служителя екземпляр, подписан и от двете страни, както и копие от завереното уведомление до териториалното поделение на НАП. Работникът или служителят не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа.

Трудовите договори могат да бъдат сключвани за неопределено време или за определен срок /срочен трудов договор/. Срочният трудов договор се превръща в договор за неопределено време, ако след изтичане на определения срок работникът продължи да работи 5 или повече дни, без писмено възражение от работодателя. В повечето случаи се предвижда и изпитателен срок, който не може да е повече от 6 месеца.

При всяко изменение на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен най-късно до месец след влизане в сила на изменението да предостави на работника писмена информация за извършените промени.

В трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства. Съществува възможност за сключване на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа.

Договорите със срок на изпитване могат да бъдат прекратени без предизвестие от страната, в чиято полза е срока в неговите рамките (максимум 6 месеца). Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване. След този срок прекратяване на договора може да се извърши само на общите основания.

Безсрочните трудови договори обикновено се прекратяват с едномесечно предизвестие, а срочните с 3 месечно предизвестие, но не повече от остатъка на срока на договора. Без предизвестие трудовите договори могат да се прекратят по взаимно съгласие на страните, или при изтичане срока на договора, при завръщане на заместван работник, при завършване на определената работа и т.н.

С едномесечно предизвестие работодателят може да освобождава работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При същите условия, но без предизвестие, работещите могат да прекратяват трудовите си правоотношения с работодателя.През 2015 г. се въвежда нов вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Те са с продължителност един ден и се заверяват от Главната инспекция по труда.

Повече информация за трудово-правните отношения може да се намери в Кодекса на труда, публикуван на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Закони” –

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang

 Прекратяване на трудовите правоотношения - допълнителна информация

Заетостта може да бъде прекратена от работодателя или работника с или без предизвестие. Трудовият договор се прекратява писмено. Заетостта може да бъде прекратена без предизвестие, като най-разпространените случаи са прекратяване по взаимно съгласие на страните, когато трудовият договор е сключен за определена работа - със завършване на определената работа; с изтичане на уговорения срок; със завръщане на замествания на работа; когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме; с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса; със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му; със смъртта на работника или служителя; поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.

Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи; работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване; работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт; преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс; продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура; работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа; е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен и други, определени в Кодекса на труда случаи.

По-специфичните случаи, в които работникът (служителят) или работодателят могат да прекратят трудовия договор без предизвестие, са описани в Кодекса на труда (КТ). Работникът (служителят), както и работодателят могат да прекратят трудовия договор с писмено предизвестие до съответната страна. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор обикновено е 30 дни, а на срочен трудов договор - 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в следните случаи: при закриване на предприятието; при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при спиране на работа за повече от 15 работни дни; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност; когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност; при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките; при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

При дисциплинарно уволнение работодателят не дължи предизвестие. Дисциплинарно уволнение може да се наложи при:  три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; системни нарушения на трудовата дисциплина и др. съгласно чл. 190 от Кодекса на труда

Повече информация за трудовоправните отношения може да се намери в Кодекса на труда, публикуван и на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Документи/Закони” - https://www.mlsp.government.bg.

През 2020 година жените се пенсионират на 61 г. и 6 месеца при поне 35 г. и 10 месеца трудов стаж, а мъжете - на 64 г. и 3 месеца при 38 г. и 10 месеца стаж. В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, те придобиват право на пенсия при навършване на 66 г. и 6 месеца , ако имат поне 15 години осигурителен стаж.

Освен пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата могат да получават, ако отговарят на посочените в Кодекса за социално осигуряване условия, и пенсии за инвалидност, наследствена пенсия /получавана от децата, преживелият съпруг и родителите/ и военно-инвалидна пенсия. Повече информация може да се намери на сайта на Националния осигурителен институт - https://www.noi.bg

Представителство на работниците

Работниците и служителите имат право свободно да образуват по свой избор синдикални организации, както и доброволно да встъпват и да излизат от тях.

Синдикалните организации представляват и защитават интересите на работниците и служителите пред държавните органи и пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото равнище. Представителите на работниците и служителите имат право да бъдат информирани от работодателя, да изискват срещи с работодателя в случаите, когато се налага да го информират за поставените от работниците и служителите въпроси. Представителите на работниците и служителите имат право и на достъп до всички работни места в предприятието или поделението.

Синдикалните организации могат, в рамките на закона, сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си. Органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участвуват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги поканва.  

Във всяко предприятие/фирма синдикалната организация може да сключи колективен трудов договор с работодателя.

За да бъдат национално признати, синдикалните организации трябва да отговарят на определени условия, описани в Кодекса на труда. Ако отговарят на тези условия, признаването им се извършва по тяхно искане от Министерския съвет и е в сила за срок 4 години. За представителни се признават и всички поделения на организация, призната за представителна на национално равнище.

Към момента най – популярните национално представени синдикални организации са Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерация на труда „Подкрепа”.

Повече информация може да намерите на: Конфедерация на независимите синдикати в България - http://ktrd.knsb-bg.org и Конфедерация на труда "Подкрепа" - http://podkrepa.org/

Трудови спорове - стачки

Уреждането на колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище, са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове. В колективните трудови спорове работниците се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите - от съответните ръководители освен ако страните са упълномощили други органи или лица. Колективните трудови спорове се уреждат чрез непосредствени преговори между работниците и работодателите или между техните представители по свободно определена от тях процедура.

Работниците предявяват писмено исканията си и имената на своите представители в преговорите. Когато не се постигне споразумение или някоя от страните откаже да преговаря, всяка от тях може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за помирение и арбитраж. Когато предявените искания не са уважени, работниците могат да обявят символична стачка - чрез носене или поставяне на подходящи знаци, протестни плакати, ленти, значки или други подходящи символи, без да преустановяват работа. Когато по колективния трудов спор не се постигне споразумение или работодателят не изпълни поети задължения към тях, работниците могат да стачкуват, като временно преустановят изпълнението на трудовите си задължения. Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство от работниците в съответното предприятие или поделение.

Работниците или техният представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или неговия представител най-малко 7 дни преди началото на стачката, да посочат нейната продължителност и органа, който ще ръководи стачката. Работниците могат без предварително уведомяване да обявят предупредителна стачка, която не може да продължава повече от един час. По време на стачката страните полагат усилия за окончателно уреждане на спора чрез непосредствени преговори, посредничество или по друг подходящ начин.

Локаут - след обявяване на стачката и през времето, докато трае законна стачка, работодателят не може да преустановява дейността на предприятието или на част от него и да уволнява работници с цел да: предотврати или преустанови стачката; осуети удовлетворяването на предявените искания. По време на законна стачка работодателят няма право да приема на работа нови работници, включително изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, на мястото на стачкуващите за постигане целите по предходния член освен в описаните в закона изключения.

Повече информация може да намерите на сайта на Националния институт за помирение и арбитраж - http://www.nipa.bg/

Специални категории

Съгласно Кодекса на труда бременните жени, кърмачките, служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, майките, които отглеждат дете до 3-годишна възраст, лицата с намалена работоспособност и непълнолетните лица /под 18-годишна възраст/ се ползват със специална закрила, включваща и закрила при уволнение.

Бременни жени, кърмачки, майки
Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, да извършват работа, която застрашава сигурността и здравето им.

Работодателят не може да командирова бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

Лица с намалена работоспособност

Работодателят е длъжен да премести работник/служител, на който е издадено предписание за трудоустрояване, на подходяща работа. В противен случай дължи обезщетение на работника. Работници/служители със загубена работоспособност 50% и над 50% имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Хора с увреждания

В България не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания. В Закона за интеграция на хората с увреждания са предвидени редица данъчни облекчения, социални придобивки, месечни и целеви помощи. Всички министерства имат задължения, съобразно своите компетенции. За изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания е създадена Агенция за хората с увреждания.

Непълнолетни лица

Непълнолетни лица /под 18-годишна възраст/ се приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед и с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Работното време на работниците/служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. Те имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.

За повече информация относно специалните категории посетете сайта на Агенция за хората с увреждания: http://ahu.mlsp.government.bg/home/

Собствен бизнес

За да се регистрира търговец (физическо или юридическо лице) в България е необходимо да бъдат изпълнени изискванията на действащия Търговски закон. Понастоящем регистрацията се извършва в Националната агенция по вписванията.

Дружество с ограничен капитал (ООД) или еднолично дружество с ограничен капитал (ЕООД) е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията до 2 лева. Разпространена форма за извършване на търговска дейност е и ЕТ (едноличен търговец), но особеност при тази форма е, че физическото лице – едноличен търговец отговаря и с личното си имущество за задълженията си като ЕТ.

Разпространена форма на регистрация е и акционерното дружество, като минималната стойност на капитала при АД е 50 000 лв.

"Упражняване на занаят" е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец. Типични занаяти са изработване на накити, ножарство, часовникарство, гравьорство, ключартсво, каменоделство, шапкарство, фризьорство и др. Регионален регистър на занаятчиите се води от регионални занаятчийски камари – за повече информация на сайта им. Самостоятелно заетите занаятчии следва да се впишат и в регистър БУЛСТАТ.

"Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Упражняващите свободни професии се регистрират в Националната агенция по приходите (НАП) и се вписват в Регистър БУЛСТАТ.

От упражняващите свободни професии една част (архитекти и инженери в инвестиционното проектиране, адвокати и т.н.), следва да се регистрират също и в съответната камара/адвокатска колегия, за да получат пълна правоспособност.

Особена категория са земеделските производители и тютюнопроизводителите. Те подлежат на регистрация в съответната Общинска служба по земеделие към съответната областна дирекция “Земеделие”. За повече информация посетете интернет страниците на Държавен фонд „Земеделие” и Областните дирекции “Земеделие”.

Повече информация можете да намерите на сайтовете на: Национална агенция по вписванията - http://www.registryagency.bg/bg/, Регионална занаятчийска камара - София -http://www.rzk-sofia.com/, Регистър БУЛСТАТ - http://www.bulstat.bg/.

Заплащане

В България има установена минимална месечна работна заплата и минимална часова работна заплата, която се определя всяка година от Министерски съвет. От 1 януари 2021 година тези стойности са съответно 650 лв. месечно и 3,92 лв. на час (ПМС № 331/26.11.2020 г.) при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Определят са също така и минимални осигурителни доходи за всички основни икономически дейности и групи професии.

Таблици с размерите на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) за работещите по трудов договор и за самоосигуряващите се може да бъде намерена на страницата на Национален осигурителен институт - https://noi.bg/ , секция „Информационни материали”. След приспадане на задължителните удръжки от работната заплата се формира така наречения „облагаем доход”, 10 % от който се дължи за данък общ доход. При брутна заплата от 2000 лв. (около 1000 евро) например, нетната заплата е около 1550 лв., а общо всички удръжки около 450 лв.

Обикновено трудовото възнаграждение се изплаща месечно, като е възможно това да става и седмично. Характерно е авансовото (при желание на работещия) плащане на част от месечното трудово възнаграждение. Жените и мъжете имат право на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд. Възрастта на лицето по закон също не определя разлика при заплащането. При полагане на нощен труд се заплаща увеличение на трудовото възнаграждение, което се договаря от страните по трудовото правоотношение, като то не може да бъде по-малко от размерите, определени от Министерски съвет на Република България. При полагане на извънреден труд също се заплаща увеличение, уговорено между работника/ служителя и работодателя, но не по-малко от 50% за работа през работните дни, 75% за работа през почивните дни и 100% за работа през дните на официалните празници в Република България.

Социалните осигуровки и данъкът върху дохода се удържат месечно от трудовото възнаграждение и се внасят от работодателя в Националната агенция по приходите (НАП). Лицата, упражняващи свободна професия, внасят сами дължимите социални осигуровки и данъци. Лицата, упражняващи свободна професия, внасят сами дължимите социални осигуровки и данъци. Връчването на фиш за заплата не е задължително, но всеки работник може да изисква такъв. Фишът показва брутното възнаграждение, направените удръжки и нетната заплата.

Работно време

В България работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, като продължителността на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да надвишава 48 часа. Удължаването на работното време не може да е повече от 20 работни дни последователнои i не повече от 60 дни през една календарна година. Работодателят може също, поради особения характер на работата, да установява ненормиран работен ден за някои длъжности, при които работниците са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. При ненормиран работен ден общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, определена в Кодекса на труда, а именно - 12 часа и 48 часа непрекъсната седмична почивка.

Когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред.

Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа.

В България работникът и работодателят могат да уговарят работа и за част от законоустановеното работно време (непълно работно време), но това не е обичайно.

При гъвкаво работно време работодателят определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата. Начинът на отчитане на работното време се урежда в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

При полагане на нощен труд нормалната продължителност на седмичното работно време при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Като нощен се определя трудът, който се полага от 22.00 ч. до 06.00 ч., а за лицата, ненавършили 16 години – от 20.00ч. до 06.00ч.

В рамките на работното си време работникът има право на една или няколко почивки, които не се включват в рамките на работното време. Почивката за хранене не може да бъде по-малко от 30 минути. Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.

Намалено работно време се установява за:

 1. работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве;
 2. работници или служители, ненавършили 18 години.

Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят с наредба на Министерския съвет. При посоченото намаляване на работното време по ал. 1 и 2 на чл. 137 от Кодекса на труда, не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права на работника или служителя по трудовото правоотношение.

Повече информация за работното време може да се намери в Кодекса на труда, публикуван и на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Документи/Закони ” - https://www.mlsp.government.bg/.

Отпуски

Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, който е не по-малък от 20 работни дни. По- голям размер може да се уговаря с колективен трудов договор или с трудовия договор между работника и работодателя. Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен законово установеният основен отпуск. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет. Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. Позволява се прехвърляне на част от отпуска за следващата година, но работодателят се задължава до средата на годината да осигури използването му

Ако работникът/служителят постъпва на работа за първи път, той може да ползва платения си годишен отпуск, след като е придобил най-малко 8 месеца трудов стаж. Платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя. Работници или служители, ненавършили 18-годишна възраст, и майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуската си през лятото, а по тяхно желание - и през друго време на годината. Работникът/служителят има право и на неплатен отпуск, независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия си стаж.

Празничните дни, обявени за неработни в България са: 1 януари (Нова година), 3 март (Ден на Освобождението, национален празник на Република България), 1 май (Международен ден на труда), 6 май (Гергьовден, Ден на армията и храбростта), 24 май (Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост), 6 септември (Ден на обединението на България), 22 септември (Ден на независимостта на България), 1 ноември (Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения), 24 декември (Бъдни вечер), 25 и 26 декември (Рождество Христово, Коледа) и Великден - четири дена (от петък до понеделник) през месеците април или май. Когато официалните празници с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Работникът/служителят има право на отпуск поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, както и за санаторно-курортно лечение, при належащ медицински преглед или изследване, карантина, гледане на болен член от семейството. Този отпуск се разрешава от здравните органи. За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника/служителя се изплаща парично обезщетение.

Работничката/служителката има право на отпуск поради бременност раждане и осиновяване в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Със съгласието на майката/осиновителката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата/осиновителят може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. След използване на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст. Със съгласието на майката този отпуск се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато те работят по трудово правоотношение.

Отделно от другите видове отпуск, служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Учащите се имат право да ползват еднократно и платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Има и други видове отпуск като тези за изпълнение на граждански, обществени и други задължения; за синдикални дейци; активна служба в доброволния резерв и др.

Повече информация за видовете отпуски и ползването им може да се намери в Кодекса на труда, публикуван и на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Документи” - www.mlsp.government.bg

Самонаемане

За да се регистрира търговец (физическо или юридическо лице) в България е необходимо да бъдат изпълнени изискванията на действащия Търговския закон. Понастоящем регистрацията се извършва в Агенцията по вписванията: www.registryagency.bg.

    "Упражняване на занаят" е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като едноличен търговец. Регистърът се води от 25 регионални занаятчийски камари.

     "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

За да упражнявате свободна професия, трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика. Това става като подадете заявление в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията https://www.registryagency.bg/ в 7 дневен срок от започването на дейността. Може да го направите лично или чрез упълномощен представител. След успешна регистрация получавате единен идентификационен код (ЕИК), който съвпада с вашето ЕГН.

От упражняващите свободни професии една част (архитекти и инженери в инвестиционното проектиране, адвокати и т.н.), следва да се регистрират също и в съответната камара/адвокатска колегия, за да получат пълна правоспособност.

Особена категория са земеделските производители и тютюнопроизводители. Те подлежат на регистрация в съответната Общинска служба по земеделие към съответната областна дирекция “Земеделие”. За повече информация посетете интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите http://www.mzh.government.bg www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx

Доходи и данъчно облагане

Съгласно данните на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2019 г., брутният общ доход средно на домакинство е 3 651.82 лв., работната заплата средно на домакинство е 2 146.14 лв. месечно и средно 995.71 лв. месечно за едно лице, като основният източник на доход в България е от работна заплата. Други доходи се набавят от предприемачество, собственост, пенсии, продажби на имущество и др. Общо разходите средно на домакинство са 3 599.09 лв. месечно, а за едно лице 1 669.81 месечно. От потребителските разходи най-голям дял има разходите за храна и безалкохолни напитки, следвани от разходите за жилища, вода, електроенергия и горива.

Според един от популярните сайтове за обяви за работа 5-те най-високоплатени професии в България са софтуерен инженер; маркетолог (в областта на дигиталния маркетинг); юрист; лекар (особено хирурзи, дерматолози, стоматолози); уеб дизайнер. Традиционно високи са възнагражденията в IT сектора, при аутсорсинговите компании и при водещите компании в различните браншове.

Условията  и  правилата  за  плащането на данъци от физически лица и облагането  на положения  труд  са  установени  със  Закона  за  данъците  върху доходите  на физическите  лица.  Въпросите,  свързани  с  данъчното  облагане,  са от компетентността на  Националната агенция  по  приходите  –  www.nap.bg

Обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица . Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице , което има постоянен адрес в България, или пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или чийто център на жизнени интереси се намира в България, или е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия , и членове на неговото семейство.

Местните физически лица са данъчно задължени за доходи, придобити от източници  в  България  и  в  чужбина,  а чуждестранните физически лица са данъчно задължени за доходи, придобити от източници в Република България. Доходите от  труд, полаган  на  територията  на  България или от услуга, предоставяна в България, се  таксуват  като  придобити  от източник  в  България.

 От 2008г. физическите лица в република България се облагат с т.нар. плосък данък от 10 % като в определени случаи се ползват данъчни облекчения /напр. при доходи на лица с намалена над 50% работоспособност; при определени видове дарения. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация.

Данъкът общ доход /доход от полагане на труд/ се удържа от месечната работна заплата и се внася от работодателя. Наетите на трудово правоотношение лица не е необходимо да подават в НАП никакви документи. Ако лицата имат доходи от други източници, освен тези по трудово правоотношение, те подават в Националната агенция по приходите годишна данъчна декларация. Няма необлагаем минимум, но има нормативно признати разходи, които се приспадат при определяне на данъчната основа.

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), се облагат с годишна ставка от 15% като се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година за съответния данък.

На облагане с корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане подлежи: печалбата на местните юридически лица; печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията и печалбата от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, декларират с годишната данъчна декларация дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. С декларацията те представят и финансов отчет с одитна заверка.

Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.

Данъкът върху добавената стойност в България е със стандартна ставка 20%. С намалена данъчна ставка в размер на 7% се облага настаняването, предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване, а с нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки (напр. доставка по обработка на стоки, доставка, свързана с международен стоков трафик и др.).

Повече информация за данъчната политика може да се намери на сайта на Министерство на финансите - https://www.minfin.bg и Национална агенция за приходите - http://www.nap.bg/

Социална сигурност

Социално осигуряване в България

Държавното обществено осигуряване (ДОО) в България се регулира от Националния осигурителен институт (НОИ) и предоставя помощи, обезщетения и пенсии за всички социално осигурителни  рискове.

За да имат право на тези социални придобивки, работниците и работодателите внасят по съответна схема суми в четирите основни социално – осигурителни фонда:

 • Пенсии;
 • Болест и майчинство;
 • Трудова злополука и професионална болест;
 • Безработица.

Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец, са задължително осигурени за всички осигурителни случаи.

Работещите до 40 часа през календарния месец, се осигуряват задължително само за инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест.

Задължително се осигуряват за инвалидност, старост и смърт: самоосигувяващите се, занаятчиите, едноличните търговци, собствениците /съдружниците в търговски дружества, докторантите, земеделските производители и работещите по граждански договор.

Размерът на осигурителните вноски и съотношението, в което те се разпределят между работника и работодателя се определят в Кодекса за социално осигуряване.

Осигурителните вноски се удържат като процент от брутните трудови възнаграждения на лицето за съответния месец и се внасят от работодателя.

Разпределението на осигурителните вноски във фондовете на ДОО зависи от категорията труд и от два хронологични периода – преди 1960 и след 1959г. Размерът на осигурителните вноски за лицата, осигурени за всички осигурителни рискове, които са родени преди 1960г.  и работят при условията на 3-та категория труд е 24.3%. Вноските на родените след 1960г. са съответно - за 3-та категория труд 19.3 %,

Минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната 2020 година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2020 г. може да се намери на https://nap.bg/page?id=473

Самоосигуряващите се внасят дължимите вноски за своя сметка.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., е в размер на 610 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2020 година е 3000 лева.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които започват дейност през 2020 г. е също в размер на 610 лв.

Mинимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители420 лв.;

За повече информация: www.nssi.bg – Национален осигурителен институт.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители za 2020 – 420 лв.

Парични обезщетения при временна неработоспособност

Лица, които имат право на парични обезщетения при временна неработоспособност са лицата, които упражняват трудова дейност и са осигурени за общо заболяване и майчинство и за трудова злополука и професионална болест, с вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Трудова злополука и професионална болест” на държавното обществено осигуряване. Осигурените лица имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск, поради временна неработоспособност и при трудоустрояване при продължително заболяване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като лице, осигурено за общо заболяване и майчинство. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата ненавършили 18-годишна възраст. Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест, както и при трудоустрояване, имат право на парично обезщетение при настъпване на събитието, независимо от продължителността на осигурителния им стаж.- да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза

Паричните обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях банкова сметка. Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер на 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособностт.

Обезщетението се изплаща от първия ден на настъпване на неработоспособността до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Парични обезщетения за майчинство

При настъпване на риск „Майчинство” държавното обществено осигуряване предоставя: парични обезщетения при бременност и раждане, които се изплащат за срок до 410 календарни дни; парични обезщетения в размер на 50 на сто от обезщетението при бременност и раждане за срок до 410 календарни дни, когато не се използва отпустък за бременност и раждане; парични обезщетения при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 15 календарни дни; парични обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни; парични обезщетения за отглеждане на малко дете до навършване 2-годишна възраст на детето; парични обезщетения в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете до навършване 2-годишна възраст на детето, когато не се ползва отпускът за отглеждането му и др.

За придобиване на право на парични обезщетения при бременност и раждане е необходимо към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство, да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство и да им е разрешен съответния вид отпуск. Дванадесетмесечния осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодателПовече информация може да се намери в Кодекса за социално осигуряване -  http://www.noi.bg/images/bg/legislation/Codes/KCO.pdf и в Закона за семейните помощи за деца - http://www.noi.bg/images/bg/legislation/laws/ZSPD.pdf

Обезщетения при безработица

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. За да получат дължимите им обезщетения, лицата трябва да са се регистрирали като безработни в 7 дневен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта; да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 и да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, или законодателството на друга държава. Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Определените за 2019 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.. Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ, подадено лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт, а от 01.07.2017 г. - и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.

Пенсия за осигурителен стаж и възраст

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2018 г, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж - Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2027 година на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Изискуемата възраст се увеличава плавно, като нараства с по два месеца годишно до достигане на 67 години за жените и мъжете през 2023 г.

Освен пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата могат да получават, ако отговарят на посочените в Кодекса за социално осигуряване условия, и пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест наследствена пенсия (получавана от децата, преживелият съпруг и родителите), военно-инвалидна пенсия, социална пенсия за старост.

От 2011г. за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Промените в областта на пенсионното осигуряване, влизащи в сила от 01.01.2019г. може да намерите на следния линк: http://www.noi.bg/pensions/grantpensions

Пренос на осигурителни права

Националните схеми за социална сигурност в държавите – членки се различават значително, но в разпоредбите на ЕС за координация на социалната сигурност не се предвижда тяхното хармонизиране, т.е. не се предвижда националните социално – осигурителни системи да бъдат заместени с единна европейска система. Разпоредбите на ЕС предвиждат тяхното координиране. Всяка държава – членка е свободна да решава кой подлежи на осигуряване, съгласно нейното законодателство, какви обезщетения се отпускат и при какви условия. Разпоредбите за координация определят общите правила, които трябва да бъдат спазвани от всички национални институции за социална сигурност, за да се гарантират правата на европейските граждани, които работят, пребивават ли имат престой в друга държава - членка. 

От 1 май 2010 г. са в сила нови европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009. Основните принципи за пренос на осигурителни права са:

 • Служителят/работникът се осигурява съгласно законодателството само на една страна и плаща вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават законодателство на коя държава се отнася до него.
 • Служителят/работникът трябва да се информира правилата на коя държава се отнасят за него.
 • Служителят/работникът  има същите права и задължения като гражданите на страната, в която той се осигурява. Това е известно като принцип на равно третиране и недискриминация.
 • Когато служителят/работникът подаде заявление за обезщетение, ако е необходимо предходните  му периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни могат да се вземат под внимание
 • Ако служителят/работникът има право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип може да го получава дори ако живее в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост.

Осъвременената координация на социалната сигурност в ЕС засяга всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки – граждани на държава-членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава-членка, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.

Материалният обхват на Регламент № 883/2004 включва обезщетения за болест, майчинство / бащинство, инвалидност, старост, смърт, трудова злополука,  професионална болест, безработица, предпенсионни обезщетения и семейни обезщетения.

Обменът на информация между компетентните институции в съответните държави относно реализирането на осигурителните права на лицата се извършва по електронен път чрез използването на структурирани електронни документи (СЕД) или т.нар. преносими документи”. СЕД е документ, структуриран във формат, предназначен за електронен обмен на информация между държавите членки.

Структурираните електронни документи” (СЕД) заместват използването на Е-Формулярите. Те се издават на основание Регламент № 883/04 г. и Регламента по неговото приложение № 987/09 г. като служат за удостоверение на факти, необходими за ползване на правата по тези регламенти. Разменят се само между институциите на държавите-членки, не се попълват, пренасят и удостоверяват от частни лица, нито от други държавни институции, които не са включени в прилагането на регламентите. В преходния период между 1 май 2010 г. и въвеждането на системата за електронен обмен на документи EESSI могат да се използват хартиени версии на СЕД.

При разглеждане на административни преписки с трансграничен елемент институциите за социална сигурност обменят информация с институциите на други държави членки. Когато информацията се обменя пряко между институции се използват Структурирани електронни документи (СЕД). Когато необходимата информация се издава от институция на конкретното заинтересовано лице, се използват преносими документи (ПД) във вид на формуляри на хартиен носител (като за в бъдеще се предвижда той да бъде заменен от електронен). За да ползва своите права по Регламентите за социална сигурност - № 883/04 г. и № 987/09 г., лицето следва да представи въпросните формуляри пред институцията на чуждата държава членка.

Преносимите документи, които издава НОИ, са:

U1 –удостоверяване на осигурителни периоди за право на парично обезщетние при безработица;

U2 –запазване на право на обезщетение при безработица;

U3 –обстоятелства, които могат да въздействат на правото на обезщетение при безработица;

Р1 –обобщение на право на пенсия.

Преносими документи, които издава НАП, са:

А1 –удостоверяване на приложимо законодателство.

Преносими документи, които издава НЗОК, са:

S1 –регистрация на здравно осигуряване;

S2  - право на планирано лечение;

S3 – медицинско лечение на бивш пограничен работник в държавата по предишната му заетост;

DA1 – право на здравно осигуряване при осигуровка за трудови злополуки  и професионални заболявания.

Здравна карта – При престой в държава членка, здравноосигурените български граждани имат право на спешна и неотложна медицинска помощ. За да се възползват от това си право, те трябва да са с непрекъснати здравноосигурителни права и да притежават валидна Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/. Картата се издава от съответния  национален доставчик на здравноосигурителни услуги. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=bg#nationalinfo. Европейската здравноосигурителна карта не замества пътническата застраховка, не покрива разходи ако пътуването в чужбина с цел получаване на лечения и не гарантира безплатно обслужване. ЕЗОК е поименна и лична. Когато промените обичайното си местопребиваване, като се преместите в друга страна, трябва да се регистрирате с формуляр S1, а не да използвате ЕЗОК, за да получавате медицинска помощ в новата страна.

ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Преместване в България

Чек-лист преди пристигане в България

Преди да посети България, гражданинът на друга страна членка на ЕИП е добре да се запознае с условията за живот и работа в страната. Препоръчително е да подсигури място, където ще отседне. При установяване в България е необходимо да се има предвид, че страната все още не е включена в Европейската икономическа зона и валутата е български лев /1 лв.=1.95583 евро/. Във всички градове има банки и обменни бюра, където може да се обмени валута. Ако чужденецът е придружен от семейството си, в което има и учащи, е необходимо преди да тръгне за България да се запознае с необходимите документи, които ще са нужни за постъпване в българско учебно заведение и да си ги набави от компетентните институции в страната, от която идва /вижте раздела „Намиране на училище”/.

Ако гражданинът на друга държава членка желае да се премести в България заедно с домашен любимец, то животното трябва да притежава индивидуален паспорт европейски образец, в който са посочени идентификационния номер /електронен микрочип, отличителните белези, името и адреса на собственика и извършени ваксинации и обезпаразитявания.

Политическа, административна и правна система

Република България е парламентарна република, начело на която стои Президент. Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години. След консултации с парламентарните групи той възлага на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. Той оглавява Министерския съвет, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

Законодателната власт и парламентарният контрол се осъществяват от Народното събрание, което се избира за срок от четири години. Съдебната власт е независима и се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване и се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона. Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Полицията е част от изпълнителната власт /Министерство на вътрешните работи/ и има поделения в цялата страна.

За изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и за извършване на посреднически услуги по заетостта, е създадена Агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
Държавната политика по заетостта и обучението на възрастни по региони се осъществява от областните администрации, органите на местно самоуправление съвместно с териториалните поделения на Агенцията по заетостта, териториалните поделения на министерства, организации и социалните партньори.

Повече информация можете да намерите на: Министерски съвет на Република България - https://www.government.bg/, Агенция по заетостта - www.az.government.bg и Областни администрации - http://www.self.government.bg/links/?tid=600399

Регистрационни процедури

Гражданите на Европейския съюз/на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, влизат и напускат територията на Република България с валидна лична карта или валиден паспорт и могат свободно да пребивават за срок до 3 месеца. Веднага след пристигането и установяването си в България, гражданинът на друга страна членка следва да се регистрира с новия си адрес в общинската служба в конкретното населено място, където се е установил. При престой в хотел, тази регистрация се извършва от администрацията на хотела. 

След първоначалния тримесечен период гражданите на Европейския съюз/на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства трябва да се регистрират в Главна дирекция « Миграция» (или областите дирекции на МВР) - www.mvr.bg като докажат, че полагат труд /наети, самонаети/, приети са за обучение в учебно заведение или имат достатъчно средства, за да се издържат и да не са в тежест на социалната система в страната. Необходимите документи за тази регистрация са: документ за самоличност, документ, удостоверяващ някое от по-горе споменатите обстоятелства /например сключен трудов договор/, документ за платена държавна такса, при което ще им бъде издадено Удостоверение за продължително пребиваване /до 5 години/. 

Гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, получава удостоверение за постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България.

За да работят в България, гражданите на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария не се нуждаят от разрешение за работа.

Ако гражданин на ЕС желае да се премести в България с личното си превозно средство, то не е необходимо да сменя свидетелството за управление на МПС. В случаи на изтичане срока на валидността на свидетелството за управление, загуба или кражба, се издава ново свидетелство според националните условия. Повече информация може да се намери на: www.mvr.bg. В случай, че гражданин на ЕС пребивава и ползва автомобила си в България за срок, по-дълъг от шест месеца, е необходимо да регистрира автомобила си пред местните власти и да заплати регистрационната такса. При извършването на регистрация на автомобил в ЕС/ЕИП притежателят трябва да предостави и следните документи: сертификат за съответствие, застрахователно покритие, документ за собственост, документ за платен ДДС, документ за техническата изправност на превозното средство, доказателство за регистрация и за платен пътен данък.

Ако дадено лице желае да закупи автомобил в някоя страна от ЕС/ЕИП, но възнамерява да го регистрира в друга, то следва да заплати ДДС само в страната по местоназначение.

Настаняване

В България свободно и лесно може да се наеме или купи жилище. Могат да се наемат напълно обзаведени, частично обзаведени и необзаведени жилища. Възможно е да се наеме стая в жилище, в което живеят наемодателите. Най-скъпо е наемането на жилище в София и в някои от другите по-големи градове като Варна и Пловдив – цената за наем може да е до 10 пъти по-висока в сравнение с малки населени места. При наемане на жилище обикновено се сключва договор между наемателя и наемодателя. В повечето от случаите наемателят заплаща в брой ежемесечно, на определена дата, договорения наем. Средствата за изразходваната вода, електричество и отопление не се включват в цената на наема и се заплащат регулярно от наемателя.

За покупка на жилище са необходими документи за самоличност на купуващия и на собственика на жилището, както и документи, доказващи собствеността и наличието или липсата на тежести върху имота. Покупко – продажбата се извършва пред нотариус и се вписва по партидата на имота.

За търсене на жилища могат да се ползват агенции за недвижими имоти, местни и регионални вестници и списания и различни интернет страници. При използването на услугите на агенции обикновено се заплаща такса. Конкретни агенции могат да бъдат намери през сайта на Национално сдружение Недвижими имоти: https://www.nsni.bg/.

Необходими средства за препитание

сравнително ниски в сравнение с останалите държави – членки на ЕС / ЕИП, което допълнително прави страната удобна и достъпна за живот.

Средните цени на някои основни нехранителни потребителски стоки са както следва: Бензин А95Н – 2,22 лв. за литър, Дизелово гориво – 2.27 лв. за литър, Автогаз – 0,98 лв. Електроенергия с две скали – ок.0,20 лв. дневна и 0.12 лв. нощназа кВтч. Цените на облекло и обувки варират в големи граници в зависимост от производителя, качеството и сезон /характерни са сезонни намаления/.

Цените на най-употребяваните в България хранителните продукти са по-ниски от цените в останалите европейски държави, напр. хляб /богато разнообразие от видове и грамаж/ - около 1,50 лв. за кг., сирене – м/у 8,00 и 11,00 лв.за кг, кашкавал – м/у 12,00 и 18,00 лв. за кг., прясно мляко – м/у 1,80 и 2,50 лв. за л., кисело мляко – около 2,50 лв. за л. Хранителните магазини са отворени ежедневно от 07,30 до 22,00 ч., като има и денонощни магазини.

Повече информация може да намерите на сайта на Националния осигурителен институт - http://www.nsi.bg

Образователна система

Образователната система в България включва основно, средно и висше образование. Образованието е задължително от 6-годишна до 16-годишна възраст. Задължителна е детската градина за деца, навършили 5 години. Децата от 10 месеца до 3-годишна възраст могат да посещават детски ясли, а децата от 3 години до 5 години– детски градини /държавни, общински и частни/. Издръжката на децата в държавните и общинските детски градини се поема съответно от държавния или общинския бюджет. Родителите заплащат такси в размери, определени от съответната община. Две година преди детето да постъпи в 1-ви клас, но не по-рано от годината, в която навършва 5 години, е задължително то да посещава подготвителни групи към детските градини или подготвителни класове в училище.

Училищното образование според степента си е основно и средно, а според съдържанието - общо и професионално. Основното образование се осъществява на два етапа: начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително. Свидетелство за основно образование се получава след завършен VIII клас и дава право за продължаване на образованието. Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити и се удостоверява с диплома, която дава право за продължаване на образованието. Знанията и уменията на учениците се оценяват по шестобалната система.

Обучение за придобиване на висше образование се организира след завършено средно образование. Висшите училища в България са държавни и частни. Те биват университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Приемането на студенти във висшите училища се извършва след полагане на конкурсен изпит. Таксите за обучение в държавните висши училища се определят от Министерския съвет и се внасят на равни вноски.

Училищното образование в България е безплатно за ученици в задължителна училищна възраст, които са деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, държавите по договора за Европейското икономическо пространство и Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България.

Повече информация е достъпна на сайта на Министерството на образованието и науката - http://www.mon.bg/

Намиране на училище

Във всеки български град има множество държавни начални и средни училища и целодневни детски градини. Посещението на държавните училища е безплатно, както и учебниците за децата до 7 клас. В по-големите градове могат да се намерят и частни училища и градини. В България има и множество университети. По-известни университетски градове са: София, Варна, Благоевград, Пловдив и Велико Търново.

Министерството на образованието поддържа Регистър за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Република България, достъпен на https://reg.mon.bg/Schools/ Регистърът съдържа информация и контакти за държавни детски градини, държавни и общински училища, частни детски градини и училища, държавните и общински центрове за специална образователна подкрепа; специализирани обслужващи звена, и др.

Можете да намерите подробна информация за университетите в България на сайта на Рейтинговата система на висшите училища в България - https://rsvu.mon.bg/

За достъп до обучение в системата на образование е необходимо официално признаване на: завършени етапи на училищно обучение/степени на образование и професионална квалификация/; признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в училище на чужда държава с тези в системата на българското образование.

Документите за завършен период или клас за класовете от VII до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация се подават в Регионално Управление на образованието по избор на лицето или неговия родител. Подават се следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация;
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
 4. В случай че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище – справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
 5. превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;
 6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;
 7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РУО.

Произнася се Комисията по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите

Документите за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си. Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите. Не се дължат държавни такси.

Повече информация може да намерите на сайтовете на Министерство на образованието и науката - http://www.mon.bg/, Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - https://reg.mon.bg/Schools/, Рейтинговата система на висшите училища в България - https://rsvu.mon.bg/, Регионално управление на образованието – София - град - http://www.ruo-sofia-grad.com/.

Професионално обучение

Професионалното обучение в контекста на Ученето през целия живот

Професионалното обучение в България се осъществява както в системата на

формалното образование и обучение, така и чрез редица форми на неформално обучение и самостоятелно учене.

 Началното професионално обучение и продължаващото професионално обучение се свързват с придобиване на знания и умения по част от професия, на степен на професионална квалификация и на нови квалификации. Професионалното обучение се провежда от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, висши училища, лицензирани центрове за професионално обучение, организации на работодателите и служителите, неправителствени организации и др.

Голям дял професионални гимназии и професионални училища предоставя професионално обучение за възрастни са лицензирали самостоятелни Центрове за професионално обучение. Националната агенция за професионално образование и обучение публикува на своя интернет сайт Регистър на лицензираните Центрове за професионално обучение.

Продължаващо професионално обучение за овладяване на специфични ключови или професионални компетентности, свързани с технологични процеси се предлага и в различни форми на неформално обучение от самите предприятия или компании.

С новия закон за професионалното образование и обучение се въвежда дуална система на обучение, която дава възможност за усвояване на практически професионални умения чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма.

В началото на всяка година правителството приема Национален план за действие по заетостта, в който се регламентира организирането и провеждането на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодателя при условията и по реда на чл.63 от ППЗНЗ, както и план за обучение , провеждано от ДП „Българо-германски център за професионално обучение“

Финансиране на образованието и обучението се получава и по линия на европейските програми.

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

От началото на 2007 г. България има достъп до финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Приоритетните направления за развитие са свързани с: насърчаване на икономическата активност на безработни и неактивни лица; повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица; подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда; подобряване на достъпа до образование и обучение. Включването в програмата става чрез Агенцията по заетостта.

Повече информация може да намерите на сайта на: Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) - http://www.navet.government.bg/, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - http://esf.bg/, Център за развитие на човешките ресурси - http://www.hrdc.bg/ и Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg

Здравна система

Здравеопазването в България се организира и ръководи от Министерството на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ управлява разходването на вноските за здравни дейности. Здравните вноски са задължителни за лицата, работещи по трудово правоотношение или самонаетите лица и се удържат месечно от трудовите доходи. За лицата, наети по трудово правоотношение те се внасят директно от работодателя  заедно с другите дължими вноски за социално осигуряване. Самонаетите лица внасят здравните си осигуровки сами.

Осигурените граждани имат право да ползват услугите на медицински професионалисти, както и на лечебни и здравни заведения, сключили договор със здравноосигурителната каса.

Извънболничната медицинска помощ (с изключение на спешната помощ) се осъществява от частни физически или юридически лица, които подписват рамкови договори с НЗОК. Всички здравно осигурени лица избират свой личен лекар /общопрактикуващ лекар/, когото посещават при нужда. Ако съответният личен лекар не е специалист, компетентен за лекуването на конкретната болест, той издава на болното лице направление за прием при специалист, работещ с Националната здравноосигурителна каса. При посещението при личния лекар, както и при посещение при специалист, въз основа на издадено от личния лекар направление, се заплаща само потребителска такса в размер на 2,90 лв. За всеки ден престой в болнично заведение се заплащат 2% от минималната работна заплата, установена за страната, но за не повече от 10 дни годишно. Деца до 18-годишна възраст, бременни, неработещи членове на семейството, военнослужещи и някои други категории лица са освободени от заплащане на тези такси.

Лицата, които не са осигурени, заплащат, освен потребителската такса, и стойността на оказаната им медицинска помощ.

В България функционират голям брой частни специализирани кабинети и клиники. При посещение за консултации и/или лечение в тях, пациентът заплаща за съответния преглед и/или лечение, независимо дали е здравно осигурен. Повече информация за здравното осигуряване и условията за ползване на здравни услуги в България може да се получи на сайта на Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg  и Националната здравноосигурителна каса – www.nhif.bg

Транспорт

В България има развита транспортна система за всички видове транспорт – сухоземен, воден, въздушен.

Морски транспорт може да се ползва на Черноморието /източна България/ – най-големите черноморски пристанища са в градовете Варна и Бургас, и по поречието на р. Дунав /северна България/. Най-голямото летище се намира в столицата София. Летища има и в Пловдив, Варна и Бургас.

Най-голямото летище се намира в столицата София – www.sofia-airport.bg. Летища има и в гр.Варна, гр.Бургас и гр. Пловдив.

Предвижването в рамките на всяко по-голямо населено място може да се осъществява с личен автомобил, такси, маршрутно такси, градски транспорт. Трамвай и метро има само в столицата София. В градския транспорт пътниците над 7-годишна възраст трябва да имат редовно издаден билет, карта или друг транспортен документ. В специални транспортни офиси се продават транспортни карти за един ден или за по-дълъг период, в някои случаи такива карти се продават и на будки на спирките на градския транспорт. Единични билети могат да се закупят и от водача на превозното средство.

Предвижването от едно населено място в друго може да се осъществява с личен автомобил, с автобус или влак. Официално разписание на влаковете в България може да се намери на http://razpisanie.bdz.bg/site/search.jsp. Повече информация за междуградските автобусни връзки е достъпна и на адрес www.centralnaavtogara.bg/cbs/home.nsf.

Във всеки град има охраняеми паркинги, където срещу заплащане на такса личното превозно средство може да бъде оставено под наблюдение. В по-големите градове се предлагат и услуги за наемане на автомобили. Гишета за наемане на кола има и в зала “Пристигащи” на летище София.

Културен и социален живот

В България, както и във всички други европейски страни има разнообразни условия за културен и социален живот. В свободното си време българите често посещават заведения, в които се предлагат храна и напитки. Много от българските продукти и ястия са известни по света. Българската кухня и напитки имат свои почитатели и сред най-изисканите гастрономи и дегустатори. Широка популярност в света имат българските кисело мляко и вино. Повечето традиционни български ястия са свързани с мит, вярване или обред, което ги прави екзотични и неповторими.

Ако живеете в България, разбира се може да се отдадете в свободното си време на четене на книги, ходене на дискотеки или концерти, на кино, театър, опера, балет или изложби, пътешествия в страната /има доста интересни природни забележителности/, посещаване на спортни състезания, спортуване. В страната има много исторически музеи, читалища, културни домове и библиотеки. Театри има в по-големите градове. Малка част от тях са държавни, повечето са общински, множат се и частните трупи. В България приятните забавления се осигуряват от куклени театри, опери и оперети, балетни театри и трупи, театри на пантомимата, кафе-театри, вариетета, нощни и музикални клубове. Във всеки град има поне един стадион, множество спортни площадки, тенис кортове и зали за спортуване и фитнес.

България е страна с богато културно наследство. Много от културните паметници са под защитата на ЮНЕСКО.

С разнообразната си и невероятно красива природа страната предлага и прекрасни условия за туризъм и отдих в добре познатите планински и морски курорти. Все по-популярни и достъпни стават спортове като голфът, скалното катерене, безмоторното летене, гребане, яздене и др.

Тютюнопушенето на обществени места е напълно забранено.

Повече информация може да намерите на сайта на Официалния туристически портал на България - http://www.bulgariatravel.org/bg

Частен живот

Раждане

Всяко новородено дете получава Удостоверение за раждане, в което се вписва и Единен граждански номер. Същото се издава на територията на населеното място, където е родено детето, като се изискват документите за самоличност на двамата родители.

Брак

В България за законен се признава сключен граждански брак. Същият се сключва по взаимно съгласие на мъжа и жената, дадено лично пред длъжностно лице на съответната община. Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години, а по изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на председателя на районния съд по местожителството на лицето. Желаещите да встъпят в граждански брак трябва да заявят това в общината най-малко 30 дни преди датата на сключване на брака. Необходимите документи за встъпване в брак са: документи за самоличност, декларация за това, че не съществуват пречки за сключване на брак и медицинско свидетелство. За сключване на брака са необходими двама свидетели, които да потвърдят, че бъдещите младоженци сключват брак по собствено желание.

 EURES МРЕЖАТА В БЪЛГАРИЯ

България, чрез Агенция по заетостта /АЗ/, е член на EURES мрежата от 01.01.2007г. Към момента в България работят 22 обучени на европейско ниво EURES консултанти. Тяхната дейност подпомага EURES персонал, работещ във всяко от 107 териториалните поделения на АЗ в страната. EURES консултантите са преминали обучение на национално ниво. В централно управление на АЗ функционира отдел „EURES Национален координационен офис”, в което работят Националният координатор на мрежата и EURES консултанти

Към интернет страницата на АЗ има създаден национален EURES сайт www.eures.bg, на който търсещите работа лица и работодатели могат да се регистрират с цел търсене на работа/намиране на работна сила. На сайта се публикуват работните места, изпратени директно до българските съветници от съветници от други държави членки, предстоящи събития, организирани по линия на EURES в страната, публикуват се новини.

Информация за EURES персонала и държавите, за които те отговарят може да намерите тук: http://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=720&lang=bg

Важни интернет адреси и тел. номера в България

www.government.bg/ - Министерски съвет на Република България

www.ec.europa.eu/eures - Портал за европейска мобилност EURES

www.az.government.bg - Агенция по заетсотта

www.eures.bg - Българския EURES сайт към страницата на Агенцията по заетостта

www.mlsp.government.bg - Министерството на труда и социалната политика

http://www.gli.government.bg/ - Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

www.nacid.bg – Национален център за информация и документация

http://europass.cedefop.europa.eu – ЕВРОПАС /бланки на документи при кандидатстване за работа/

www.registryagency.bg - Национална агенция по вписванията

www.nap.bg -  Национална агенция по приходите (НАП)

http://www.nipa.bg/ - Националния институт за помирение и арбитраж

www.mzh.government.bg - Министерство на земеделието, храните и горите

www.minfin.bg - Министерство на финансите

www.nssi.bg – Национален осигурителен институт

www.ezok.bg - Издаване на ЕЗОК

www.mvr.bg – Министерство на вътрешните работи

www.mon.bg - Министерството на образованието и науката

www.mfa.bg - Министерство на външните работи

www.nhif.bg - Национална здравноосигурителна каса

www.aba.government.bg - Държавна агенция за българите в чужбина

https://www.sofia-airport.bg/– Летище София

http://razpisanie.bdz.bg/site/search.jsp - Разписание на влаковете в България

https://www.centralnaavtogara.bg/ - Централна автогара София - междуградски автобусни линии

Тел. 112 – Единен европейски номер за спешни повиквания

 

Агенция по заетостта, в качеството си на обществен посредник за работа в чужбина, препоръчва предвид обявената пандемична обстановка в световен мащаб, преди предприемането на пътуване с цел работа в чужбина, всеки български гражданин да се запознае с актуалната обстановка и особеностите за влизане във всяка една страна, обект на конкретното пътуване. Актуална информация е налична на сайта на Министерство на външните работи и можете да намерите тук, както и в рубриката „често задавани въпроси“ във връзка с предстоящо пътуване в чужбина тук

partners banner 1024x372

В ход е процедура по разширяване на EURES мрежата в България. Заинтересованите организации могат да кандидатстват по реда на специална процедура за подбор и определяне на организации за членове и партньори на EURES.

Разширяването на EURES мрежата е възможност за различни категории организации, юридически лица, посредници по наемане на работа и др. да обогатят каталога от услугите си с такива в областта на трудовата мобилност, както и да участват в обмена на работни места и профили на търсещи работа лица.

Основните ползи и перспективи пред потенциалните EURES членове и партньори са свързани с това, че:

 • ЕURES, чрез своята платформа, дава на своите партньори и членове неограничен достъп до огромен масив данни със свободни работни места и профили на търсещи работа лица на територията на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария;
 • ЕURES сътрудничи с мрежа от експерти в сферата на трудовата мобилност на територията на ЕС и ЕИП;
 • ЕURES осигурява достъп до развита техническа инфраструктура, която включва ползване на електронни (ICT) инструменти;
 • ЕURES предоставя специализирани EURES обучения, организирани от водещи обучителни компании под ръководството на ЕК;
 • ЕURES предоставя достъп до проекти, свързани с трансгранично сътрудничество в сферата на трудовата мобилност;
 • ЕURES осигурява общо подпомагане и съдействие от Националния координационен офис;
 • EURES мрежата създава условия за дългосрочно сътрудничество в регионални структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните или националните служби по заетост; социалните партньори и други участници от държави членки.

Подробна информация относно начина на кандидатстване и изискванията за присъединяване към EURES мрежата, както и относно системата за мониторинг, който ще бъде осъществен спрямо EURES членове и партньори, можете да откриете на https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/.

Aкредитирани членове и партньори на EURES мрежата в България:

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: БЪЛГАРО–РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО–ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

СТАТУТ: EURES партньор

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ: допринасяне със свободни работни места 

ДАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЕМАНЕ: 05.03.2020 г.

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ: г-жа Десислава Пенчева

АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: гр. Русе, ул. Войводова №12-14, вх. Б, партер

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: +359 82 507 606

СЛУЖЕБЕН E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: УАЙ ЕС ПИ ДЖОБ СОЛЮШЪН ЕООД

СТАТУТ: EURES член

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ: допринасяне със свободни работни места; допринасяне с автобиографии; предоставяне на услуги на търсещи работа и работодатели за трансгранична мобилност

ДАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЕМАНЕ: 18.05.2020 г.

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ: г-н Дамян Иванов; г-жа Невена Влахова; г-н Светозар Трендафилов

АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: гр. София, ж.к Дървеница №50, офис 5

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: +359 2 974 32 49

СЛУЖЕБЕН E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ)

СТАТУТ: EURES партньор

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ: допринасяне със заявления за работа и автобиографии при условие, че съответните работници са дали съгласието си; предоставяне на услуги на търсещи работа и работодатели за трансгранична мобилност

ДАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЕМАНЕ: 07.08.2020 г.

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Алексиева-Стоянова и г-н Иван Алексиев

АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: гр. София, пл. "Македония" № 1, ет. 15

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: +359 2 4010 690 и +359 2 4010 409

СЛУЖЕБЕН E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

GENERAL INFORMATION

Area - 110,993.6 km2

Population – 7,000,039

Official Language – Bulgarian

REGISTRATION AND RESIDENCE PERMITS

Citizens of the European Union (EU), the States Parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA) and the Swiss Confederation, including their family members, may enter and leave the Republic of Bulgaria with a valid ID card or a valid passport and freely reside in the country for a period of up to 3 months. Citizens of the European Union may reside continuously or permanently in the Republic of Bulgaria, for which a long-term residence permit is issued by the Migration Directorate of the Ministry of Interior, the Sofia Directorate of the Ministry of Interior or the regional Directorates of the Ministry of Interior within 3 months from the date of their entry into the Republic of Bulgaria. Immediately after arriving and taking up residence in Bulgaria, citizens of other Member States are required to register their address with the municipal office at their place of residence. Hotel guests are registered by the hotel administration. Individuals must register with the Migration Directorate of the Ministry of Interior, the Sofia Directorate of the Ministry of Interior or the regional Directorates of the Ministry of Interior and demonstrate that they are employed, self-employed or enrolled at an educational institution, or have sufficient funds to support themselves without burdening the national social security system. Applicants are issued with Temporary Residence Permits (valid for up to 5 years) subject to the provision of: an ID document, a document attesting to any of the circumstances mentioned above (e.g. an employment contract), a document showing a registered address (such as a rental contract), and a stamp duty receipt. Long-term stay is for a period of up to 5 years. Citizens of the European Union or their family members, who are citizens of the European Union, receive a permanent residence permit if they have resided legally and continuously in the Republic of Bulgaria for a period of 5 years.

EU/EEA citizens who wish to relocate to Bulgaria taking their personal motor vehicle with them are not required to change their driving licence. Where a driving licence expires or in the case of loss or theft, a new driving licence may be issued in accordance with the applicable national rules. Where EU/EEA citizens reside and use their motor vehicle in Bulgaria for a period of more than 6 months, the motor vehicle must be registered with the national authorities (Traffic Police/KAT) and a registration fee must be paid.

Citizens of the European Union, the EEA and the Swiss Confederation do not need a work permit.

LOOKING FOR A JOB

Job seekers can browse available job vacancies on the EURES portal, the Employment Agency’s website (under the heading ‘Job Exchange’) and the Bulgarian EURES micro website http://eures.bg. Both national websites provide job seekers with information about upcoming Job Exchanges, which they may attend if they wish.

Having arrived in Bulgaria, citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and the Swiss Confederation may register and seek employment via the network of Labour Offices - part of the Public Employment Service. In order to register and seek employment through the network of 107 local Labour Offices, they are required to provide a certificate showing the address at which they reside in Bulgaria (issued by the Migration Directorate at the local police department of the Regional Directorate of the Interior (RDVR). The following documents are required for registration with the Labour Office: an ID document, a document attesting to the level of education completed, a document attesting to previous work experience, a licence to practise a particular profession (where applicable). The documents attesting to the completion of a level of education and any qualifications gained and the licence to practise a certain profession must be legalised in the country of issuance. Information, consultations and job mediation services are provided to all registered job seekers. Further information can be obtained by telephone on: +359 2 980 87 19 (Employment Agency Information and Service Centre) or on the Employment Agency website - www.az.government.bg. The website also provides information (but only in Bulgarian) about:

Bulgarian EURES advisers will be able to provide job seekers with information in English, German or French. In accordance with Bulgarian law, services provided to job seekers by the Public Employment Agency are free of charge.

The use of specialist on-line portals has been gaining in popularity as an alternative form of seeking employment in Bulgaria. These are the national EURES site https://www.eures.bg and numerous private websites - among the most popular are jobs.bg, karieri.bg, zaplata.bg, jobtiger.bg, rabota.bg. Another alternative route to employment is to look for a job on the corporate websites of the companies themselves, especially those working in the IT sector.

HOW TO APPLY FOR A JOB

In order to successfully find a job you should prepare a good CV. The use of the European CV format available on the Europass website is recommended - http://europass.cedefop.europa.eu. Employers usually ask for a brief letter of motivation to be submitted along with the CV, so that applicants can demonstrate their interest in the particular job. Following the approval of the initially submitted documents (CV and letter of motivation), employers often ask for additional information and documentation. It is useful to have properly prepared (i.e. translated and authenticated) documents attesting to the level of education completed and qualifications obtained, professional experience relevant to the position you are applying for and references from previous employers. Bulgaria does not yet have a well-established skills validation system.

Applications and any necessary documents relating to vacancies published on the EURES portal should be sent directly to the contact persons indicated in the relevant job announcement.

An interested employer normally invites the applicant to an interview.

Once registered with a Labour Office, applicants interested in a particular vacancy will be provided by the officer with a reference letter to present to the employer.

RECOGNITION OF DIPLOMAS AND QUALIFICATIONS

The importance of transparency and mutual recognition of diplomas as a crucial complement to the free movement of workers

The possibility of obtaining recognition of one’s qualifications and competences can play a vital role in the decision to take up work in another EU country. It is therefore necessary to develop a European system that will guarantee the mutual acceptance of professional competences in different Member States. Only such a system will ensure that a lack of recognition of professional qualifications will become an obstacle to workers’ mobility within the EU.

Main principles for the recognition of professional qualifications in the EU

As a basic principle, any EU citizen should be able to freely practice their profession in any Member State. Unfortunately the practical implementation of this principle is often hindered by national requirements for access to certain professions in the host country.

For the purpose of overcoming these differences, the EU has set up a system for the recognition of professional qualifications. Within the terms of this system, a distinction is made between regulated professions (professions for which certain qualifications are legally required) and professions that are not legally regulated in the host Member State.

Steps towards a transparency of qualifications in Europe

The European Union has taken important steps towards the objective of achieving transparency of qualifications in Europe:
- An increased co-operation in vocational education and training, with the intention to combine all instruments for transparency of certificates and diplomas, in one single, user-friendly tool. This includes, for example, the European CV or Europass Trainings.
- The development of concrete actions in the field of recognition and quality in vocational education and training.

Going beyond the differences in education and training systems throughout the EU

Education and training systems in the EU Member States still show substantial differences. The last enlargements of the EU, with different educational traditions, have further increased this diversity. This calls for a need to set up common rules to guarantee recognition of competences.

In order to overcome this diversity of national qualification standards, educational methods and training structures, the European Commission has put forward a series of instruments, aimed at ensuring better transparency and recognition of qualifications both for academic and professional purposes.

 1. The European Qualifications Framework

The European Qualifications Framework is a key priority for the European Commission in the process of recognition of professional competences. The main objective of the framework is to create links between the different national qualification systems and guarantee a smooth transfer and recognition of diplomas.

 1. The National Academic Recognition Information Centres (NARICs)

A network of National Academic Recognition Information Centres was established in 1984 at the initiative of the European Commission. The NARICs provide advice on the academic recognition of periods of study abroad. Located in all EU Member States as well as in the countries of the European Economic Area, NARICs play a vital role the process of recognition of qualifications in the EU.

 1. The European Credit Transfer System (ECTS)

The European Credit Transfer System aims at facilitating the recognition of periods of study abroad. Introduced in 1989, it functions by describing an education programme and attaching credits to its components. It is a key complement to the highly acclaimed student mobility programme Erasmus.

 1. Europass

Europass is an instrument for ensuring the transparency of professional skills. It is composed of five standardised documents

 1. a CV (Curriculum Vitae),
 2. a language passport,
 3. certificate supplements,
 4. diploma supplements, and
 5. a Europass-Mobility document.

The Europass system makes skills and qualifications clearly and easily understood in the different parts of Europe. In every country of the European Union and the European Economic Area, national Europass centres have been established as the primary contact points for people seeking for information about the Europass system.

Recognition of diplomas and professional qualifications is an important factor facilitating the mobility of people within the labour market. The EU system for the recognition of professional qualifications is valid for all nationals of EU Member States, nationals of the EEA (Iceland, Norway and Liechtenstein / Switzerland).

There are two types of recognition in Bulgaria: for "academic purposes" and for mutual recognition for "professional purposes":


• The essence of the recognition for "academic purposes" is to provide access to further education and training (i.e., if a particular stage or a degree is completed, academic recognition certifies the completed stage or degree and allows further education to the next stage or degree ) and may, in addition, facilitate access to the pursuit of a profession;


• The essence of recognition for "professional purposes" is to provide access to the pursuit of a profession (i.e. recognition of legal capacity).

Regulated professions
The list of regulated professions in the Republic of Bulgaria as well as other useful information can be found at the addresses of the National Center for Information and Documentation / NACID /: www.nacid.bg. On the site you can find additional information on: academic recognition; what are the necessary documents and who can submit them, explanations regarding the preparation of documents from and abroad; the forms to be filled in by the applicant; time limits and fees / for example: the competent authority must decide within four months to recognize a professional qualification, the competent authority may require payment for the recognition procedure /; a guide for recognition of professional qualifications in Bulgaria; the addresses of the liaison institutions in the other Member States. The information is also available in English.
Access to all electronic administrative services of the National Center for Information and Documentation with the ability to view documents and references can be accessed through the NACID portal: https://portal.nacid.bg/

CHECK LIST FOR BEFORE AND AFTER YOU ARRIVE IN A NEW COUNTRY

It is advisable for EU/EEA citizens to become familiar with the living and working conditions in Bulgaria before they arrive in the country. It is necessary to make accommodation arrangements in advance. For settlement purposes it is necessary to consider the fact that the country has not yet joined the European Economic and Monetary Union (Eurozone) and the national currency is the Bulgarian Lev (1 BGN = EUR 1.95583). Foreign currencies are exchanged at banks and currency exchange offices in all major cities.

Where a foreign national has family members who wish to attend a Bulgarian school, it is important that the correct documentation to allow entry into Bulgarian schools be checked and obtained before arrival in Bulgaria (see section ‘Finding a School’).

Where a national of another Member State wishes to relocate to Bulgaria taking their pet with them, the animal must travel on an individual pet passport which is based on a standard European template showing the identification number (electronic microchip), any distinctive features, the name and the address of the owner and a record of all vaccinations and de-worming treatments.

Where a foreign national wishes to work in Bulgaria but no employment contract has been concluded at the time of arrival in the country, it is possible to register in person with the National Employment Agency Labour Office (DBT) at the place of residence where their address is registered. The following documents are required for registration: an ID card or a passport, a certificate of address registration in the Republic of Bulgaria and a residence permit. In order to be eligible to seek work and receive job offers, applicants must provide documents attesting to the level of education completed or professional qualification or specialisation, a licence to practise a profession where applicable and documents attesting to work experience. These should be authenticated in the country of issuance.

Foreign nationals must obtain a European Health Insurance Card (EHIC) prior to departure to Bulgaria to be able to use free of charge the services of Bulgarian healthcare institutions in a medical emergency. Otherwise they should pay the costs of medical treatment and then apply for reimbursement, such reimbursement being made by the country in which they are insured. More information on: http://www.nhif.bg/

A person who wishes to be attended and treated by a general practitioner must obtain a form from the National Health Insurance Fund allowing them to choose and register with a general practitioner in their area. In order to do so they need to first obtain a foreign national’s ID (LNCh) from the Migration Directorate of the Ministry of Internal Affairs. The completed form is then presented to the selected general practitioner.

Anyone who wishes to work in the country as a self-employed professional (trader, freelancer, craftsman, farmer etc.) must first check the requirements for registration at the National Revenue Agency (NRA) and the relevant chamber - https://nap.bg/.

EMPLOYMENT CONTRACTS

The rules for the employment relations between employers and workers in the Republic of Bulgaria are stipulated in the terms and conditions of employment contracts, which are concluded on a mandatory basis. Prior to the appointment of the worker or employee, employment contracts are concluded in writing to set out the place of employment, the job title, the date of the contract, the duration of employment, the amount of the basic and any additional paid annual leave, the remuneration and duration of the working day or week.

The employer is obligated to notify the territorial directorate of the National Revenue Agency (NRA) and provide the worker or employee with a copy of the concluded employment contract signed by the two parties and a copy of the notification sent to the territorial directorate of the NRA not later than 3 days as from the effective date of the contract.

Employment contracts may be concluded for an indefinite or definite period of time (fixed-term employment contracts). Fixed-term employment contracts become indefinite contracts when work continues to be carried out for 5 or more days after the expiry of the fixed term and no objection is received in writing from the employer. Most contracts also include a trial period of up to 6 months.

The employer must notify the worker in writing of any changes to the terms of employment not later than one month after such changes become effective.

Employment contracts concluded for an indefinite period are terminated by a 1-month notice and those concluded for fixed periods by a 3-month notice but not more than the remaining time period stipulated in the contract. Employment contracts may be terminated without prior notice by mutual consent of the parties or upon their expiry; when a worker or employee returns from a temporary leave of absence; when the work for which a person has been hired is completed etc.

Employers may dismiss employees who have qualified for retirement based on age and length of service with one month’s notice. Under the same conditions, but without notice, employees can terminate their employment relationships with the employer. In 2015 a new type of employment contract (for short-term seasonal agricultural work) was introduced. Such contracts have a duration of one day and must be certified by the General Labour Inspectorate.

The Labour Code published under the heading ‘Documents/Legislation’ on the website of the Ministry of Labour and Social Policy sets out more detailed information about employment relations - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang

KINDS OF EMPLOYMENT

In order to work in Bulgaria a person must be at least 16 years of age. As an exception, those aged 15 to 16 years may be employed to carry out work that is not physically demanding, hazardous to health or likely to impair their proper physical, intellectual and moral development or prevent them from attending school regularly or participating in career orientation or vocational training programmes. The employment of persons under the age of 18 carries a requirement for the presentation of a medical certificate attesting to the person’s fitness to carry out the work concerned along with a permit issued by the Labour Inspectorate in each case.

Employment contracts may be concluded for an indefinite or a fixed time period and for work to be carried out on a full or part-time basis, employment contract with a probation period of up to 6 months. It can be agreed in an employment contract that work duties relating to the production of a product and/or the provision of a service can be performed at the employee’s home outside the workplace of the employer for remuneration, using equipment or materials and other ancillary facilities of the employee or the employer. It is possible to conclude an employment contract with an enterprise providing temporary employment. A full working day is 8 hours, equivalent to 40 hours and 5 working days per week. Work may be carried out on a shift basis, including night shifts.

Full-time work is more common. Employers usually include a clause in contracts providing for a trial period that may not exceed 6 months. During the trial period a worker may be dismissed without prior notice. Regardless of the type of work carried out, concluding an employment contract in writing is mandatory.

As from 2015, the Labour Code provides for the possibility of concluding contracts for short-term seasonal agricultural work lasting 1 day.

Before the worker or employee starts work, the employer must provide them with a copy of the concluded employment contract, signed by both parties, and a copy of the notification under Article 62, paragraph 3 of the Labour Code, certified by the territorial directorate of the National Revenue Agency. The worker or employee may enter into employment contracts with other employers to perform work outside his/her normal working hours under the main employment relationship.

The maximum duration of working time provided for in an additional employment contract, along with the working time stipulated in the main employment contract, may not exceed 48 hours per week and, with respect to persons under the age of 18 years, the total working time may not exceed 40 hours per week. Those aged 18 years and over may work more than 48 hours per week solely on the condition that they have stated their consent to do so in writing and submitted that statement to the employer with whom they have concluded an additional employment contract.

An employment contract may be concluded for work carried out on certain days of the month. Where the total time spent working for an employer does not exceed 5 working days or 40 hours per month, either on a consecutive basis or in separate blocks of hours, it will also be taken into account for the purpose of calculating total length of employment.

An employment contract can also be concluded for work on certain days of the month, with this time being recognized as work experience.
More information on labor law can be found on the website of the Ministry of Labor and Social Policy -https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang. Control over the labor legislation is carried out by the Executive Agency "General Labor Inspectorate" - http://www.gli.government.bg/en/

In 2020, women retire at the age of 61 and 6 months with at least 35 years and 10 months of work experience, and men at the age of 64 and 3 months with 38 years and 10 months of work experience. In case the persons are not entitled to a pension under the above conditions, they acquire a pension right at the age of 66 years and 6 months if they have at least 15 years of insurance.

In addition to retirement and old-age pensions, persons may also receive, if they meet the conditions set out in the Social Security Code, disability pensions, survivors' pensions (received from children, surviving spouse and parents) and a military disability pension. More information can be found on the website of the National Social Security Institute - https://www.noi.bg

ENDING EMPLOYMENT

Employment may be terminated by the employer or worker with or without prior notice. The employment contract shall be terminated in writing. Employment is terminated without prior notice in the following most common cases: by mutual agreement of the parties expressed in writing; upon completion of the specific work for which the contract has been concluded; once the period specified in the contract has elapsed; when the person who is substituted returns to work; when an eligible job applicant is available to take up a job intended for pregnant women or disabled persons; upon the commencement of work by the worker or employee selected, including on the basis of a competition; upon the death of the person with whom the employee has entered into an employment contract with a view to his personality; upon the death of a worker or employee; where a position is to be occupied by a civil servant. A worker or employee may terminate an employment contract in writing without prior notice in the following cases: when they are no longer able to perform the work for which they were hired due to an illness and the employer is unable to offer them another position that matches the recommendations of the health authorities; the employer delays the payment of salaries or compensation payable under the Labour Code or under social security law; the employer alters the place or nature of work or the agreed remuneration unless entitled to do so and in case of failure to comply with other stipulations set out in the collective bargaining agreement or individual employment contract or otherwise provided for by law; when a worker or employee transfers to a paid elected office or wins a competition and receives an appointment as a scientist; when recommencing studies as a full-time student or a doctoral student; when working under an employment contract with an enterprise providing temporary employment, upon signing an employment contract with an employer other than an enterprise providing temporary employment; when reinstated to a position on the basis of a court judgement declaring their dismissal unlawful.

The Labour Code (LC) sets out other specific cases where the worker (employee) or employer may terminate an employment contract without prior notice. The worker (employee) and the employer may also terminate an employment contract by giving prior notice to the relevant contractual counterpart of the intended termination. With respect to employment contracts concluded for an indefinite time period, such prior notice shall be given usually 30 days in advance, and with respect to fixed-term contracts – 3 months in advance but not more than the remaining time period stipulated in the contract. The employer may terminate an employment contract by written notice to the worker or employee in the following cases: when an enterprise or a part of an enterprise is closed or some of the staff are made redundant; in the case of a drop in work volumes; when an enterprise suspends its operation for more than 15 days; when a worker or employee is unable to meet efficiency and quality standards in their work; when a worker or employee is not sufficiently skilled or qualified for the job; when a worker or employee refuses to relocate, along with an enterprise or its subsidiary, to another town or area; when the position occupied by a worker or employee has to be vacated for the purpose of reinstating a previous incumbent of the position concerned who has been unlawfully dismissed; when a professor, an associate professor or a doctor of science reaches the age of 65; when acquiring the right to retirement pension and old age pension; in case of a change in the requirements for a job, which a worker or employee no longer satisfies; where there is no objective possibility for a worker or an employee to continue carrying out their job or performing the duties of their office.

In case of disciplinary dismissal, the employer does not owe a notice. Disciplinary dismissal may be required for: three delays or early dismissals in one calendar month, each not less than 1 hour; absence from work within two consecutive working days; systematic violations of labor discipline, etc. according to Art. 190 of the Labor Code

In 2020, women retire at the age of 61 and 6 months with at least 35 years and 10 months of
work experience, and men at the age of 64 and 3 months with 38 years and 10 months of work experience. In case the persons are not entitled to a pension under the above conditions, they acquire a pension right at the age of 66 years and 6 months if they have at least 15 years of insured employment. More information is availabe on the web page of the National Social Security Institute - https://www.noi.bg/

In addition to the pensions payable to persons who satisfy the requirements for age and length of service, the Social Insurance Code envisages a number of cases where pensions are payable on different grounds such as by way of inheritance (paid to the children, surviving spouse or parents of a deceased person) and pensions for military service and disability.

The Labour Code published under the heading ‘Documents/Legislation’ on the website of the Ministry of Labour and Social Policy sets out more detailed information about employment relations - https://www.mlsp.government.bg/

EMPLOYEE REPRESENTATION

Workers enjoy freedom of association to form any trade unions of their choice and the right to join and leave trade unions as they wish. 

Trade unions represent and defend the interests of their members vis à vis government authorities and employers in matters of employment, social security and living standards. Union representatives have the right to be informed by the employer and to request meetings with the employer to inform it about issues raised by the workforce. Union representatives have the right of access to all workplaces in the enterprise and any of its subsidiaries.

Trade unions can, within the limits of law, write and adopt their own statutes and rules, and elect freely their governing bodies and representatives, organise their governance and adopt action programmes. Union representatives at enterprise level have the right to take part in the drafting of all internal rules relating to industrial relations, and the employer must invite them to do so.

In any enterprise or company, the trade union organisation can conclude a collective bargaining agreement with the employer.

To be recognised at national level, trade unions must meet certain criteria which are described in the Labour Code. Trade unions meeting the above requirements can apply to the Council of Ministers for such recognition for a period of 4 years. All branches of organisations recognised as being representative at national level are also considered to be representative.

At present, the most popular national trade unions include the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) - http://ktrd.knsb-bg.org and the ‘Podkrepa’ Confederation of Labour - http://podkrepa.org/.

LABOUR DISPUTES - STRIKES

Collective work disputes between employees and employers, in matters of employment, social security and living standards, are governed by the Settlement of Collective Work Disputes Act. In collective work disputes, employees are represented by their professional organisation bodies, and employers are represented by the relevant managers, unless the parties have authorised other bodies or persons. Collective work disputes are settled by direct negotiations between employees and employers, or between their representatives. Such negotiations follow a procedure freely set by the parties. Employees submit their demands in writing, as well as the names of their representatives in the negotiations.

Where no agreement has been reached, or a party refuses to negotiate, the matter can be resolved via mediation and/or voluntary arbitration. For this purpose, assistance can be sought from trade unions and employers’ associations and/or the National Institute for Conciliation and Arbitration. When their demands have not been satisfied, workers can declare a symbolic strike. In this case they would wear appropriate indications, bands, badges, or other similar tokens of protest, and place appropriate protest signs and posters. None of these actions entail the suspension of work. Where no agreement is reached with regard to the collective work dispute, or employers fail to fulfil their obligations, workers can go on strike by suspending the execution of their duties. The decision to declare a strike is taken by a simple majority of workers in the enterprise or subsidiary. The workers or their representative are obliged to notify the employer or its representative in writing, at least 7 days prior to the commencement of the strike. They must specify the duration of the strike and the body that will lead it. Workers are entitled to declare a warning strike, with no prior notice. Such a strike cannot last for more than an hour. The parties involved in the strike make efforts to attain a final settlement of the dispute, via direct negotiations, mediation, or other appropriate means.

SPECIAL CATEGORIES

Under the Bulgarian Labour Code, pregnant women, nursing mothers, female employees in advanced stage IVF, mothers whose child is younger than three, disabled persons and minors (younger than 18) enjoy special protection, including protection in the event of termination.

Pregnant women, nursing mothers, mothers, female employees in advanced stage IVF

The employer may not assign pregnant women, nursing mothers, mothers and  female employees in advanced stage IVF to jobs, which may place them under a safety or health risk.

The employer may not send on a business trip a pregnant woman or the mother of a child under the age of three without her written consent.

People with reduced working capacity

Employers must assign workers/employees who have been issued with a prescription for occupational rehabilitation to appropriate work. Otherwise, it must pay compensation to such employees. Workers/employees with a disability of 50 % or more than 50 % are entitled to paid annual leave of not less than 26 working days.

People with disabilities

In Bulgaria direct and indirect discrimination against disabled persons is prohibited by law. Under the Integration of Disabled Persons Act people with disabilities enjoy a number of tax and social benefits and are entitled to financial support on a monthly basis or for a special purpose. Each ministry has a number of responsibilities depending on its area of competence. Government policy on the integration of disabled people is implemented by a dedicated body – the Agency for Disabled Persons.

Minors

Minors (persons younger than 18) can only be hired after a full medical examination and subject to a labour inspectorate permit issued on a case-by-case basis. Workers/employees younger than 18 may not work more than 7 hours per day in a 35-hour/5-day week. They are entitled to a minimum paid annual leave of 26 working days, which also applies to the calendar year in which they turn 18.

More information is available on the website of the Agency of people with disability: http://ahu.mlsp.government.bg/home/

SELF EMPLOYMENT AND OWN BUSINESS

In order to register in Bulgaria, a trader (natural or legal person) is required to comply with the requirements laid down in the Company Act currently in force. Registrations are currently handled by the National Company Registration Agency - http://www.registryagency.bg/

Limited Liability Company (OOD) or Single Private Limited Liability Company (EOOD) is the preferred form of start-up for a small to medium-sized company in Bulgaria, especially after reducing the initial capital requirement during registration to 2 BGN. A common form of doing business is ET (sole proprietorship), but a peculiarity in this form is that the sole proprietor is also responsible with his personal property for his obligations as an ET.

A common form of registration is also a joint-stock company, with the minimum value of the capital at AD is BGN 50,000.

‘Practising a craft’ is the manufacture of items or the provision of services by a natural person entered into the Register of Craftsmen where the person is not registered as a sole trader.

Typical crafts are jewelry, cutlery, watchmaking, engraving, locksmithing, stonemasonry, hats, hairdressing and more. A Regional Craft Register is kept by Regional Craft Chambers - for more information on http://www.rzk-sofia.com/. Self-employed craftsmen should also be entered in the BULSTAT register. More information on http://www.bulstat.bg/

Freelance professionals include: chartered accountants; consultants; auditors; lawyers; notaries; private enforcement agents; jurors; experts court witnesses registered with the courts and the prosecution service; licensed valuators; industrial property representatives; medical practitioners; translators and interpreters; architects; engineers; technical supervisors; professionals in the field of culture, education, science and the arts; insurance agents; and other natural persons who simultaneously meet the following requirements:

a) carry out professional work at their own account;

b) are not registered as sole traders;

c) are covered by the definition of self-employed professionals laid down in the Social Insurance Code.

Self-employed professionals must register with the National Revenue Agency (NRA) - www.nap.bg.

Some freelance professionals (inter alia, architects, engineers carrying out investment design work and lawyers) are also required to register with the relevant chamber/bar association in order to obtain a full licence to practise their profession.

Farmers and tobacco growers are a particular category. They must register with the corresponding Municipal Agricultural and Forestry Service (within the District Agricultural Directorate) responsible for the area. Further information is available on the websites of the State Fund Agriculture - https://www.dfz.bg/ and the District Agricultural Directorates - https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Earnings

In Bulgaria, there is a minimum monthly salary and a minimum hourly wage, which is set annually by the Council of Ministers. As of January 1, 2020, these values ​​are respectively BGN 610 and BGN 3.66 (Council of Ministers Decree No 350 / 19.12.2019), with a normal working time of 8 hours and a 5-day working week. They also determine minimum insurance income for all major economic activities and occupational groups.

Tables with size of social security contributions for state workers for the labor contract and for the self-insured can be found on the website of the National Social Security Institute - https://noi.bg/, section "Information materials". After deduction of the compulsory deductions from the salary, the so-called "taxable income" is formed, 10% of which is due for general income tax. For a gross salary of 2000 BGN (about 1000 EUR), for example, the net salary is about 1550 BGN, and in total all deductions are about 450 BGN.

Work remuneration is usually paid on a monthly basis, with a possibility for payment to be made on a weekly basis. Typically, (where requested by a worker) a part of the monthly remuneration may be paid in advance. Women and men are entitled to equal remuneration for carrying out the same or essentially equivalent work. The age of the person also does not determine difference in earnings according to the law.

Where night work is carried out, higher rates negotiated by the parties to the employment contract apply, which may not be less than the rates determined by the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. Where overtime work is carried out higher rates agreed between the worker/employee and the employer also apply, which may not be less than 50 % higher for overtime work carried out on working days, 75 % higher for work carried out on non-working days and 100 % higher for work carried out on official holidays in the Republic of Bulgaria.

Social security contributions and income tax are deducted from the monthly remuneration of workers and paid into the budget of the National Revenue Agency (NRA) by their employers. Freelance practitioners are responsible for the payment of their social security contributions and taxes on their own. Receiving a salary slip is not obligatory but each worker may request one. The salary slip indicates the gross salary, all deductions made from it and the net salary.

Working time

The length of the working week in Bulgaria is 5 days with a normal duration of weekly working time of not more than 40 hours. The normal length of daily working hours may not exceed eight hours. For operational reasons, employers may extend the working hours on certain working days by written order and compensate that extension by reducing working hours on other days. Extended daily working time may not exceed 10 hours. In such cases, the duration of the working week may not exceed 48 hours. Working hours may not be extended on more than 20 consecutive days and no more than 60 days in one calendar year.

For reasons relating to the nature of the work carried out in certain jobs, employers may make arrangements for working hours that are not fixed where, if necessary, workers are required to carry out their duties outside of regular working hours. In Bulgaria, workers and employers are also free to negotiate work that is carried out during a certain part of the working time provided for by law (part-time work) but this is rather atypical.

In the case of a non-working day, the total length of working time may not violate the continuous minimum daily and weekly rest periods laid down in the Labor Code, namely 12 hours and 48 hours of continuous weekly rest.
When the nature of the production process so requires, work in the enterprise is organized on two or more shifts. The rotation of the changes in the enterprise is determined in the internal labor rules.

The employer may establish a summary calculation of working time - weekly, monthly or for another calendar period, which may not be more than 6 months. The maximum duration of work shift in the summary calculation of working time may be up to 12 hours, and the duration of the working week may not exceed 56 hours.

Regarding flexible working time employers determine the core hours during which employees must be present at their work place, while non-core hours can be recovered on any other day of the week. Recording of working time is governed by the internal rules and regulations of each enterprise. Where night work is carried out, the length of the normal 5-day working week may not exceed 35 hours. The normal length of night work carried out during the 5-day working week may not exceed 7 hours. Night work is defined as work carried out between 22.00 h. and 6.00 h. and, in the case of minors under the age of 16 years, between 20.00 h. and 6.00 h.

Within normal working hours workers are entitled to one or several rest periods, which are not included in the working hours. Meal breaks may not be shorter than 30 minutes. Workers and employees are entitled to an uninterrupted period of rest of at least 12 hours between work days. In the case of a 5-day working week workers and employees are entitled to a rest period of 2 consecutive days, one of which typically falls on a Sunday. In other words, workers and employees are entitled to an uninterrupted rest period of at least 48 hours per week. When work hours are added up to a total, the uninterrupted weekly rest period must be at least 36 hours.

Reduced work hour arrangements apply to the following categories of workers and employees:

 1. workers and employees carrying out work under specific conditions, which present a risk for their life and health that may not be reduced or mitigated regardless of any measures taken, hence reducing the number of hours of work is the only way to limit health hazards;
 2. workers and employees under the age of 18 years.

The types of work to be carried out under reduced work hour arrangements are stipulated in a regulation adopted by the Council of Ministers. Carrying out work under reduced work hour arrangements under paragraphs (1) and (2) article 137 of the Labour Code does not affect the remuneration and other rights of workers and employees.

More information about working hours is set out in the Labour Code published under the heading ‘Documents/Legislation’ on the website of the Ministry of Labour and Social Policy - https://www.mlsp.government.bg/

Leaves (annual leave, parental leave, etc.)

Each worker or employee is entitled to paid annual leave of a minimum of 20 days. In collective bargaining agreements or individual employment contracts workers and employees may negotiate longer leave periods. Depending on the specific nature of the work, certain categories of workers and employees may be entitled to longer periods of annual leave in addition to that provided for by law. The minimum length of this period for the different categories of workers and employees is determined by the Council of Ministers. Workers and employees workers may take their paid annual leave in a single block or in several shorter periods.

Some days of annual leave may be transferred to the next calendar year; in this case the employer must ensure that such leave is taken by mid-year. Where a worker (employee) obtains their first job, they are entitled to use their paid annual leave after not less than 8 months of work. Where a contract is terminated before a worker or employee gains 8 months of work experience, they are entitled to receive compensation for the number of days of unused paid leave. Paid annual leave may be used after receiving a written approval from the employer. Workers and employees below the age of 18 years and mothers of children below the age of 7 take their leave during the summer and, if they wish to do so, at other times during the year. Workers/employees are also entitled to an unpaid leave, regardless of whether they have used their paid annual leave or of the length of their work experience.

The official public holidays in Bulgaria are: 1 January (New Year’s Day), 3 March (Liberation Day and Bulgaria’s national holiday), 1 May (International Labour Day), 6 May (St. George's Day, Army and Valour Day), 24 May (Day of the Bulgarian Enlightenment and Culture and the Slavonic Writing), 6 September (Reunification Day), 22 September (Independence Day of Bulgaria), 1 November (Bulgarian National Leaders Day - not studying day), 24 December (Christmas Eve), 25 and 26 December (Christmas Day and Boxing Day) and Good Friday, Easter Saturday and Easter Sunday and Monday, which are set for celebrating Easter in the year concerned. When the official holidays under paragraph 1, excluding the Easter holidays, fall on a Saturday and/or a Sunday, the first or the first 2 business days after them are non-working days.

Workers/employees are entitled to sick leave due to general or occupational illness, accidents at work and for the purposes of convalescence treatment, for urgent medical examinations, tests, being placed under quarantine or for looking after a sick family member. These types of leave must be authorised by the healthcare authorities. Workers/employees are entitled to receive a monetary compensation for temporary incapacity for work.

Female workers/employees are entitled to pregnancy/childbirth leave of 410 days per child, of which 45 days must be taken before giving birth. Where the child’s parents are married or live in the same household, the father is entitled to 15 days’ leave which begins on the date the child’s mother is released from hospital. With the consent of the mother (or adoptive mother), after the infant reaches the age of 6 months the father (ore adoptive father) may use paternal leave in lieu of the mother for the remainder of the leave period of 410 days. In addition to maternity and adoption leave, the mother is additionally entitled to parental leave in respect of her first, second and third child until they reach the age of 2 years. With the consent of the mother, this type of leave may be used by the father or any of the child’s grandparents if they are in an employment relationship.

Apart from other types of leave, an employee who studies in or out of high school with the consent of the employer is entitled to paid leave of up to 25 working days for each school year. Students are entitled to a one-time, 30-day paid leave to prepare for and pass a matriculation or state exam, including the preparation and defense of a thesis, diploma project or dissertation.

There are also other types of leave such as leave granted for carrying out civic, public or other duties; carrying out trade union activities; active duty as a member of the volunteer reserve corps etc.

More information about the different types of leave is set out in the Labour Code published under the heading ‘Documents/Legislation’ on the website of the Ministry of Labour and Social Policy - https://www.mlsp.government.bg/

LIVING IN BULGARIA

POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND LEGAL SYSTEMS

The Republic of Bulgaria is a parliamentary republic, its Head of State being a President. The Bulgarian political system is based on the principle of pluralism. Government is divided into the legislative, the executive, and the judicial branch.

The President is elected directly for a term of 5 years. Following consultations with the parliamentary parties, the President mandates the candidate for Prime Minister nominated by the biggest parliamentary party to form a Government. The Prime Minister directs and coordinates, and is responsible for, the Government’s general policy. The Prime Minister heads the Council of Ministers, which directs and conducts the country’s domestic and foreign policies in accordance with the Constitution and the laws.

Legislative powers and parliamentary scrutiny are exercised by the National Assembly elected for a term of 4 years. The judiciary is independent and exercises its powers through the Supreme Court of Cassation, the Supreme Administrative Court, appellate, district, administrative, and local courts and courts-martial. The Supreme Court of Cassation exercises supreme judicial review over the proper and uniform application of laws by all courts. The Supreme Administrative Court exercises the highest judicial review to ensure the accurate and uniform application of the law in the field of administrative justice, and rules in disputes on the lawfulness of acts done by the Council of Ministers or individual Ministers. The bar is free, independent and self-governing, and is called upon to assist individuals and legal entities in the defence of their rights and legitimate interests. The Police Service is part of the executive branch of government (the Ministry of Internal Affairs) and has regional services throughout the country.

The Employment Agency, which reports to the Minister of Labour and Social Policy, was set up with a view to implementing the government policy of encouraging employment, protecting the labour market and providing services in the areas of professional orientation, adult learning and brokering jobs.

In different regions the government policy in the area of adult learning is implemented by the district administrations and local authorities jointly with the regional offices of the Employment Agency and of different ministries, organisations and social partners.

More information is available on the website of the Council of Ministers - https://www.gov.bg/ and the Regional Administrations website - http://www.self.government.bg/links/?tid=600399

INCOMES AND TAXATION

In Bulgaria, there is a minimum monthly wage and a minimum hourly wage, which is set annually by the Council of Ministers. As of January 1, 2020, these values are respectively BGN 610 and BGN 3.66 (Council of Ministers Decree No 350 / 19.12.2019) at normal working hours of 8 hours and at 5-day working week. Minimum social security income for all major economic activities and occupational groups has also been determined. You can find the 2020 data on the website of the National Revenue Agency / NRA / - https://nap.bg/.

According to data from the National Statistical Institute for the fourth quarter of 2019, the gross average income per household is BGN 3 651.82, the average monthly wage per household is BGN 2 146.14 per month and the average monthly income is BGN 995.71 per person as the main source of income in Bulgaria comes from a salary. Other income comes from entrepreneurship, property, pensions, property sales and more. The total average household expenditure is BGN 3 599.09 per month and for one person is BGN 1 669.81 per month. Consumer spending accounts for the largest share of food and non-alcoholic beverages, followed by housing, water, electricity and fuels.

According to one of the popular job sites, the top 5 highest paid jobs in Bulgaria are software engineers; marketer (in the field of digital marketing); lawyer; doctor (especially surgeons, dermatologists, dentists); Web designer. The rewards in the IT sector, with outsourcing companies and with leading companies in different industries are traditionally high.

Taxation rules apply to all local natural persons (persons who reside permanently in Bulgaria or reside in the country for more than 183 days within any 12-month period and whose centre of vital interests is in Bulgaria) and foreign nationals.

Local natural persons are liable for the payment of tax on income received from sources within Bulgaria and in other countries whereby foreign nationals are liable for the payment of tax on income received from sources in the Republic of Bulgaria. Any income received for work carried out in Bulgaria or for services provided in Bulgaria is subject to taxation as income received from a source in Bulgaria.

In 2008, a flat tax rate of 10 % levied on the income of natural persons was introduced, along with other types of tax relief (for example, the income of persons whose capacity for work is reduced by more than 50 %, donations to healthcare organisations, the Bulgarian Red Cross, childcare facilities, cultural institutions, young families, etc.). The entitlement to tax relief arises at the time of filing an annual tax return.

The general income tax rate (tax on the income received from employment) is deductible from the monthly remuneration and paid by the employer. Where tax is payable only on the income received from employment under the terms of an employment contract, workers are not required to file any documents with the National Revenue Agency - http://www.nap.bg/. Where they have received income from other sources, they must file an annual tax return with the National Revenue Agency. There is no non-taxable subsistence minimum but a statutory threshold of recognised expenses applies, which is deducted for the purposes of calculating the annual taxable base.

An annual corporate tax rate of 15 % is levied on the income of sole traders and the taxable base is calculated by taking into account any tax deducted and/or paid during the tax year under the applicable tax headings.

In accordance with the Corporate Income Tax Act, tax is levied on: the profit of local legal entities; the profit of local legal entities which are not registered as traders, including the organisations of religious denominations, and the profit from the rental of real and moveable property; and the profit of legal entities registered outside Bulgaria which has been generated in Bulgaria. Persons who conduct business as traders within the meaning of the definition laid down in the Company Act, including sole traders, declare any tax due or paid on expenditure pursuant to the Corporate Income Tax Act in the annual tax return. The tax return is accompanied by a financial statement certified by an auditor.

The rate of corporate tax is 10 per cent.

The standard value-added tax rate in Bulgaria is 20 %. A reduced tax rate of 9 % is levied on hotel accommodation when it is part of organised travel and a zero tax rate is levied only on deliveries expressly stipulated by law (e.g. a delivery for processing of goods, a delivery related to the international traffic of goods, etc.).

More information is available on the website of the Ministry of Finance: https://www.minfin.bg/

Text last edited on: 01/2020

SOCIAL SECURITY

State Social Insurance (SSI) in Bulgaria is regulated by the National Social Security Institute (NSSI) and provides benefits and pensions for all social security risks - www.nssi.bg
In order to be entitled to these social benefits, workers and employers pay, in an appropriate scheme, amounts to the four major social security funds:
• Pensions;
• Sickness and maternity;
• Accidents at work and occupational diseases;
• Unemployment.
Employees hired for more than five working days or 40 hours in one calendar month are compulsorily insured for all insurances.
Working hours up to 40 hours during the calendar month are compulsory only for disability, old age and death, occupational accident and occupational disease.
They are compulsorily insured for disability, old age and death: self-employed, craftsmen, sole traders, owners / partners in commercial companies, doctoral students, farmers and civil contractors.
The amount of social security contributions and the proportion in which they are distributed between the employee and the employer are set out in the Social Security Code - https://www.mlsp.government.bg, section "Laws"
The social security contributions are deducted as a percentage of the gross salary of the person for the respective month and are paid by the employer.
The distribution of social security contributions in the Social Security Funds depends on the category of labor and on two chronological periods - before 1960 and after 1959. The amount of social security contributions for persons insured for all insurance risks born before 1960 and work under the conditions of the 3rd category of labor is 24.3%. Birth Contributions after 1960 are respectively - for the 3rd category of labor 19.3%.

Minimum monthly amount of social security income in calendar year 2020 by main economic activities and qualification groups of occupations according to Table for the amount of social security contributions and distribution between insurer / insured / and insured person for 2020 can be found at https://nap.bg/page?id=473

Minimum monthly amount of social security income in calendar year 2020 by main economic activities and qualification groups of occupations according to Table for the amount of social security contributions and distribution between insurer / insured / and insured person for 2020 can be found at https://nap.bg/page?id=473

The self-insured shall pay the contributions due at their own expense.
The minimum monthly amount of the insurance income for self-insured persons, set by the State Social Security Budget Act for 2020, is 610 BGN.

The maximum monthly amount of the insurance income for self-insured persons for 2020 is BGN 3000.

The minimum monthly amount of insurance income for self-insured persons starting business in 2020 is also at the amount of BGN 610.

Minimum monthly amount of insurance income for registered farmers and tobacco producers - BGN 420;

For more information: www.nssi.bg - National Social Security Institute.

Minimum monthly amount of the insurance income for registered farmers and tobacco producers for 2020 - 420 BGN.

Benefits for temporary unemployment/disability

Persons entitled to cash benefits in the case of temporary incapacity for work are persons pursuing work activities and are insured for general illness and maternity and for occupational accident and occupational disease, with contributions to the General Sickness and Maternity Fund and to the Occupational Accident Fund and occupational disease of the state social security.

Insured persons are entitled to cash benefit in lieu of remuneration for periods of leave, temporary disability and long-term employment, provided that they have at least 6 months of work experience as a general sickness and maternity insured person. The 6-month insurance requirement does not apply to persons under 18 years of age. Insured persons for accidents at work and occupational diseases, as well as for employment, are entitled to monetary compensation upon the occurrence of the event, regardless of the length of their length of service, i.e. to have a hospital certificate issued by the medical examination authorities.

Monetary benefits for temporary disability and unemployment are calculated and paid by the National Social Security Institute - www.nssi.bg to the insured persons in a bank account declared by them. The insurer shall pay to the insured person 70 percent of the average daily gross remuneration for the first three working days of temporary incapacity for the month in which the temporary incapacity for work occurred, but not less than 70 percent of the average daily agreed remuneration. General illness is calculated at the rate of 80 per cent, and for temporary incapacity for work accident or occupational illness - at the rate of 90 per cent of the average daily gross employment rate. Average daily contributory income on imported contributions and for self employed - paid insurance contributions for sickness and maternity for the period of 18 calendar months preceding the month of occurrence of disability.

The benefit shall be paid from the first day of incapacity to work or to disability.

Maternity and paternity benefits

They are summarised as:

- pregnancy and childbirth benefits;

- benefits for raising a small child;

- benefits for adoption of a child up to 5 years of age;

- benefits in the event of death or serious illness of the mother/adoptive mother.

Cash benefits for maternity or paternity are payable to insured parents.

Maternity contributions accumulate in the same fund as contributions for general illness (in the case of sick leave). The 'Sickness benefit' chapter on the National Social Security Institute website - www.nssi.bg shows who is entitled to benefit. Social insurance under this fund is obligatory under most regular employment. Your right to benefits does not depend on whether your contributions have actually been paid or are due but have not been paid (except for the self-employed for whom the social security contributions have to be paid).

These benefits replace employment income while you are on maternity leave and cover 410 days beginning 45 days before the due date of child birth. If the birth occurs during those 45 days, the remainder of the 45 days can be used after the birth. The father is entitled to 15 days of paid leave from the date of childbirth. When the child reaches the age of 6 months, the father may assume care of the child and hence the cash benefits from the mother for the remainder of the 410 days.

Adoptive parents are entitled to 365 days leave upon adoption of a child up to 5 years of age starting from the date of the adoption.

In order to receive pregnancy, childbirth and child care benefits, above all you need to have been insured for general illness and maternity for at least 12 months at the beginning of your period of leave. These 12 months may have been continuous or non-continuous and you do not need to have been employed by one and the same employer.

Unemployment benefits

Unemployment benefits  are payable to everyone who has paid social insurance contributions into the unemployment fund of the General State Insurance Fund for at least 12 months in the previous 18 months before becoming unemployed.

Benefits are payable whether or not the insurance contributions have been paid or are due but have not actually been paid.

Employees may also receive benefits if the company in which they work is declared insolvent. Guaranteed debt payments are financed by the Guaranteed Debt Payments for Workers and Employees Fund to which all companies are obliged to pay contributions.

In order to receive unemployment benefit:

 • you must be registered as unemployed at the Employment Agency;
 • you must not be in receipt of a pension for period of social insurance or old age or an early retirement pension in Bulgaria, or an old age pension in another country;
 • you must not be employed in an activity which is subject to compulsory insurance.

If you are employed part-time and your remuneration is less than the minimum wage, you will be entitled to half of the unemployment benefit due to you.

To determine the length of paid insurance contributions which make up your entitlement to unemployment benefit, the following factors are taken into account: paid and unpaid leave for child care, temporary incapacity to work, pregnancy and childbirth, adoption of a child up to 5 years of age and unpaid leave of up to 30 days in 1 calendar year.

Your length of paid insurance contributions and unemployment insurance period stipulated in the legislation of another state outside the EU with which Bulgaria has an international treaty is taken into account.

You are entitled to receive benefits from the fund that guarantees debt payment in the event of insolvency from the moment the court decision on insolvency procedures is recorded in the Commercial Register. You are not entitled to this benefit if you are a member of the managing bodies of the company, a shareholder in the commercial company or his/her spouse or a direct relative. The employer is obliged to notify you of the amount of paid and unpaid labour remuneration and/or cash compensation due to you.

The regional department of the National Social Security Institute checks to establish whether you are entitled to a benefit in accordance with the Guaranteed Receivables Act and drafts a statement. The procedure begins within 1 month of the court decision being recorded in the Commercial Register. While this verification is in progress, you are entitled to submit objections to the information provided by the employer. More information about the procedure can be found on the National Social Security Institute website.

Pension for periods of social insurance and old age

You acquire the right to pension for your period of social insurance cover and old age when you reach a given age, which is different for men and women, and attain a given period of social insurance cover.

If you do not have the required period of social insurance cover for a pension, you acquire it when you reach the age of 66 and a period of social insurance cover of at least 15 years. This age is increased gradually every year. Details are set out in the table here.

If you acquire the right to a pension during the previous year but do not retire, you do not lose your entitlement. You can retire during the following years, whether there are changes in the conditions for retirement or not.

Your entitlement to early retirement depends on the category of the work you perform. Armed forces personnel, certain state employees, investigators, some firefighters and divers retire younger than the standard retirement age. They acquire the right to a pension after accumulating a given period of social insurance cover in these professions. You can find information on each profession here.

In order to qualify for retirement pension after 31.12.2018, the insured persons must have reached the minimum retirement age and a certain length of service. The required retirement age for workers in the third category of employment increases by two months annually for women and men by 2027 reaching 37 years for women and 40 years for men. The required age increases steadily - by two months per year until it reaches 67 years for women and men in 2023.

In addition to retirement and old-age pensions, persons may also receive, if they meet the conditions set out in the Social Security Code, disability pensions due to general illness, disability pension due to an accident at work and occupational disease inheritance pension (received by children, surviving spouse and parents), military invalidity pension, old-age social pension.

Since 2011 retirement pensions shall count the length of time of education of persons having completed tertiary education or higher education if they pay their own contributions calculated on the minimum insurance income for self-employed persons.

You can find changes in the field of pensions, effective from 01.01.2019 at the following link: http://www.noi.bg/pensions/grantpensions

Accumulation of periods of social insurance cover from the Europen Union and the Europan Economic Area

One of the fundamental principles of the EU is free movement and settlement. This is guaranteed in a number of ways, one of which is uninterrupted social security wherever you are located in the EU and for whatever reasons.

Uninterrupted social security coverage means that our periods of insurance cover in the various Member States are valid everywhere in the other Member States as if they were their own.

Periods of social insurance cover from a number of Member States are calculated as if they were attained in one and the same country. The same applies to periods of employment and residence. Only the periods are taken into consideration, not the amount of insurance contributions paid.

Periods of social insurance cover from a number of Member States are taken into consideration for all forms of benefits in all areas of social security:

 • sickness benefit in cash or in kind;
 • maternity/paternity benefits in cash or in kind;
 • disability benefits in cash or in kind;
 • old age pensions;
 • benefits in the event of death;
 • benefits for accidents at work and occupational illnesses in cash or in kind;
 • pre-retirement benefits;
 • unemployment benefits;
 • family benefits;
 • special benefits not dependent on contributions.

Periods of social benefit cover provided in the event of poverty are not taken into consideration.

Benefits or pensions are paid everywhere in the EU no matter where the person lives and which country has granted the benefits.

Your benefit entitlement depends on the conditions in which you acquired the entitlement in the state providing the benefit.

If you have paid social insurance contributions while working in a number of EU countries, your insurance contributions are not transferred to any one of them. Instead, you receive benefits or pensions from all countries in which you are insured or from only one of them but for all insured periods. If your social insurance in one Member State is obligatory and you have also opted to insure yourself on a voluntary basis, only the period of obligatory insurance is taken into account.

A variety of documents are used depending on why you need proof of a period from a different Member State:

 • in order to benefit from the rights to unemployment benefit, the 'U' (Unemployment) series of documents is used;
 • for pensions: 'Р' (Pensions);
 • for illness and maternity (in cash or medical services): 'S' (Sickness);
 • for family compensation: 'F' (Family);
 • the 'H' and 'R' series are general documents issued by all Bulgarian social security institutions;
 • series 'A' is particularly important. These documents show the period and Member State whose social security legislation has applied to you.

All documents which you may need for receiving benefits can be found on the Ministry of Labour and Social Policy website and the National Social Security Institute website. 

COST OF LIVING

Some food products, beverages and cigarettes in Bulgaria are still relatively cheaper than those in other EU/EEA Member States, which is an added advantage and makes the cost of living more affordable.

The average prices of some non-food consumer goods are indicated below: gasoline А95Н – BGN 2.22 per litre; diesel fuel – BGN 2.27 per litre; LPG – BGN 0.98; electricity at two rates – BGN 0.20 during the day and BGN 0.12 during the night, in kWh. The cost of footwear and items of clothing vary within a broad range, depending on the manufacturer, quality and the season (winter sales are fairly typical).

The most consumed food products in Bulgaria cost less than in other European countries. For example: the cost of bread (available in many different types and weights per loaf) is approximately BGN 1.50 per kg, white cheese varies between BGN 8.00 and 11.00 per kg, yellow cheese between BGN 12.00 and 18.00 per kg, fresh milk between BGN 1.80 and 2.50 per litre, and yoghurt costs approximately BGN 2.50 per litre. Food stores are open daily from 7.30 until 22.00 hours, and 24-hour shops also operate.

More information on the website of the National Stastical Institute: http://www.nsi.bg/bg

Text last edited on: 05/2019

ACCOMMODATION

Accommodation in Bulgaria is freely available and easy to rent or buy. Properties may be rented on a fully, partially furnished or unfurnished basis. It is also possible to rent a room in a property where the tenant will live alongside the property owners. Property rentals are most expensive in Sofia and other big cities such as Varna and Plovdiv, where rental costs may be up to ten times higher than in smaller towns. Rental contracts are usually signed between landlords and tenants. In most cases, the rent is payable in cash or through a bank on a certain day of the month. Usually, utility bills (water, electricity and heating) are not included in the rent and are payable by the tenant on a regular basis.

For the purchase/sale of a dwelling, both purchaser and seller must provide identification documents, and the latter must also produce documents proving ownership of the property and verifying the existence or absence of encumbrances. The sale transaction is conducted before a notary and entered into the property file.

The costs of renting accommodation or purchasing a property vary within a large range depending on the area, the location within a certain area or the condition of the accommodation/property. The average property purchase prices in larger towns vary between BGN 1 200 per square metre (Pleven) and approx. BGN 2 220 per square metre (Sofia). Prices in smaller towns are lower.

Accommodation is advertised by real estate agencies, local and regional printed media and on various websites.

EDUCATION SYSTEM

The education system in Bulgaria comprises primary, secondary and tertiary education. Education is mandatory from the age of 6 years until the age of 16. Children aged five have to attend nursery school.  Children from 10 months up to 3 years may attend crèches and children from 3 to 5 years may attend kindergartens (state-owned, municipal and private). The subsistence and care for children who attend state-owned or municipal nursery schools or crèches is paid from the budget of the central or local government respectively. Parents pay fees in an amount stipulated by the municipality. Two years before a child is admitted to school at Grade I, but not earlier than the year the child reaches the age of 5, attendance of preparatory groups set up within nursery schools or schools is mandatory.

School education comprises two levels – primary and secondary, and depending on study contents it may also be general and vocational. Primary education is sub-divided into two levels – lower primary education from Grade I up to and including Grade IV and upper primary education from Grade V up to and including Grade VIII. A certificate of completed primary education is obtained upon graduation from Grade VIII which entitles the certificate holder to continue their education. A secondary education degree is obtained upon graduation from Grade XII and successfully taken matriculation exams certified by an issued diploma which entitles its holder to continue their education. A six-point scale is used to assess the knowledge and skills of schoolchildren.

Secondary school graduates may elect to pursue higher (tertiary) education. There are both public and private higher education institutions in Bulgaria. They comprise universities, specialist high schools and independent colleges. Admittance to higher education institutions requires the sitting of a competitive examination. The tuition fees at higher education institutions are determined by the Council of Ministers and are paid in equal instalments.

School education in Bulgaria is free of charge for all school-age children whose parents are gainfully employed in Bulgaria and are citizens of the European Union, the European Economic Area or the Swiss Confederation.

Further information is available on the website of the Ministry of Education and Science - www.mon.bg

Finding a school

There are many primary and secondary state schools and daytime kindergartens in each town in Bulgaria. State school education and textbooks for children in the first seven grades are free of charge. In larger towns children may also attend private schools and kindergartens. There are many universities in Bulgaria. Better known university towns are: Sofia, Varna, Blagoevgrad, Plovdiv and Veliko Tarnovo.

The Ministry of Education maintains a Register for institutions in the system of pre-school and school education in the Republic of Bulgaria, available at https://reg.mon.bg/Schools/. The register contains information and contacts for public kindergartens, state and municipal schools, private kindergartens and schools, state and municipal centers for special educational support; specialized service units, etc.

You can find detailed information about the universities in Bulgaria on the website of the Ranking System of Higher Education in Bulgaria - https://rsvu.mon.bg/.

Access to education in the system of education requires formal recognition of: completed stages of schooling (educational degrees and vocational qualifications); recognition of acquired tertiary education and of completed periods of study at foreign higher education institutions in a school situated in a foreign country compared to those in the system of public education.

Documents for the completed period or class for grades VII to XII, for the stage of the high school degree, as well as the recognition of secondary education and / or vocational qualification, shall be submitted to the Regional Office of Education by the person or his / her parent.

The following documents are needed:
1. Application form;
2. Document for school education and / or vocational qualification;
3. A document stating what rights the document under item 2 for continuing education gives, in cases where this is not specified in the document under item 2;
4. In case the person wishes to continue his / her education in the first or second high school stage in a Bulgarian school - a reference for the studied subjects with the hours of classes and the grades, if they are not entered in the document under item 2;
5. Translation in Bulgarian of the documents under items 2, 3 and 4 by official translator;
6. Document for the last completed class at a Bulgarian school (if any) before studying at a school in a foreign country;
7. Document for paid state fee - for documents submitted to the Regional Office of Education

A Commission shall pronounce on each specific case of recognition within one month from the date of submission of the documents.

Documents for graduates from I to VI grade are submitted to the school where the person wishes to continue his / her studies. The Director pronounces on each specific case of recognition within 10 days from the date of submission of the documents. There are no state taxes.

Vocational training

Vocational training in the context of lifelong learning

Vocational training in Bulgaria is carried out both within the system of

formal education and training, and through a number of forms of non-formal education and learning.

Initial and ongoing vocational training enables the acquisition of knowledge and skills in a certain profession, vocational qualifications at different levels and new qualifications. Vocational training is available from vocational schools and specialist secondary schools, vocational colleges and specialist academic institutions, licensed vocational training centres, employer and employee organisations, non-governmental organisations, etc.

Vocational training for adults is available at vocational and specialist secondary schools, most of which operate licensed independent vocational training centres. The register of approved vocational training centres can be found on the National Agency for Vocational Education and Training website.

Ongoing vocational training for the acquisition of specific, key or professional competencies relating to different technological processes are available through different forms of informal training from companies and enterprises operating in the relevant areas.

The new Act on Vocational Education and Training introduced a dual training system which enables practical skills to be acquired through work experience. Under the dual system, training hours are divided between theoretical training provided at a vocational school and work at a company.

At the beginning of each year the government adopts a National Employment Action Plan, which regulates the organisation and conduct of vocational training for the acquisition of professional qualification at the employer’s request under the conditions and in accordance with the procedure established by Article 63 of the Implementing Regulations of the Employment Promotion Act, as well as a training plan organised by the Bulgarian-German Vocational Training Centre State Enterprise.

Education and training have also been funded from grants received from European Union Programmes.

The European Programme for education, training, youth and sport, ‘Erasmus +’ was launched in 2014. It is based on an integrated approach that ensures effective interaction between all sectors in education, training, youth and sport. It supports activities in the field of school education, higher education, vocational education and training, adult education and youth work.

Since the beginning of 2007 Bulgaria has had access to financing from the European Social Fund through Operational Programme ‘Human Resources Development’. The priority areas for development aim to: encourage the economic activity of persons who are unemployed or inactive in the labour market; raise productivity and improve the adaptivity of employed persons; enhance the quality and labour market relevance of education and training; and improve access to education and training. The programme may be joined by filing an application with the Employment Agency.

More information is available on the website of the National Agency for Vocational Education and Trainig - http://www.navet.government.bg/, Opeartional programme "Human Resources Development" - https://esf.bg/en/, Centre for development of human resources - http://www.hrdc.bg/, Bulgarian Employment Agency - https://www.az.government.bg/

HEALTHCARE SYSTEM

The healthcare system in Bulgaria is organised and managed by the Ministry of Health. Contributions to the healthcare system are managed by the National Health Insurance Fund (NHIF). Healthcare contributions are paid by all persons working under the terms of employment contracts and self-employed persons and are deducted from the monthly remuneration paid by employers (for persons working under the terms of employment contracts), along with other payable social security contributions. Self-employed persons pay their healthcare contributions themselves.

Insured persons are entitled to use the services of medical professionals and healthcare facilities who/which have concluded a contract with the National Health Insurance Fund.

Outpatient care (excluding emergency care) services are provided by natural persons or legal entities on the basis of contracts concluded with the National Health Insurance Fund. All insured persons choose a general practitioner (GP) with whom they may consult as necessary. If the GP selected is not a specialist who has the necessary competence to treat a certain condition, the patient obtains a medical referral to be examined by a specialist licensed by the National Health Insurance Fund. When visiting the GP, or a specialist on the basis of a referral by a GP, the patient must pay a fee of BGN 2.90. Per day of hospitalisation, a user charge of BGN 5.80 is levied, but for no more than 10 days in any one year. Children up to 18 years of age, pregnant women, non-working family members, military staff and certain other categories of persons are exempt for the payment of applicable fees.

Uninsured persons pay the service fee and the full amount of the medical care received.

There are many specialist private surgeries and clinics in Bulgaria. In the case of consultations and/or treatment in such surgeries/clinics, patients pay for the examination and/or treatment, regardless of whether they have medical insurance or not. More information about health insurance and the conditions for using healthcare services in Bulgaria is available from the websites of the Ministry of Health - https://www.mh.government.bg and the National Health Insurance Fund - https://www.nhif.bg/.

When in need of emergency medical care, call the national emergency number 112.

CULTURAL AND SOCIAL LIFE

As in other European countries, Bulgaria offers a rich and diverse cultural and social life. Bulgarians enjoy spending their leisure time in restaurants where serve food and drinks. Many Bulgarian food products and dishes are popular internationally. Bulgarian cuisine is appreciated by many, including some of the most renowned connoisseurs and gastronomic experts. Bulgarian yoghurt and wine are particularly popular. Most traditional Bulgarian dishes have a historical link to mythology, traditional beliefs or rites, which lends them an exotic flair and an air of uniqueness.

If you live in Bulgaria, you will be able to enjoy your leisure time reading books, going out to dance clubs or visiting concert performances, the cinema, theatre, opera, ballet or exhibitions, travelling within the country (there are many fascinating places of interest awaiting discovery), visiting sporting events or practising your favourite sport. There are many museums of history, community centres, cultural centres and libraries. There are theatres in the bigger cities. Very few of them are state-owned, the majority being municipal theatres, although the number of private theatre companies is also on the increase. There are puppet theatres, opera houses, musical theatres, ballet companies, pantomime theatres, café theatres, variety theatres, nightclubs and music clubs. There is at least one stadium in each city and a number of sports facilities, tennis courts and gyms.

There are many radio stations to choose from in the country and three national TV stations and more than one hundred TV channels broadcast by cable or satellite.

Bulgaria has a rich cultural heritage. Many monuments of culture are UNESCO heritage sites.

Along with diverse and breathtaking natural scenery, the country offers excellent tourist and recreational facilities situated in popular mountain and seaside resorts. Some sports, including golf, rock climbing, gliding, rowing and horse riding, have been gaining in popularity.

There is a complete ban on smoking in public places.

More information is available on the Official Tourism Portal of Bulgaria: https://www.bulgariatravel.org

PRIVATE LIFE

Birth

Each newborn child is issued with a Birth Certificate which shows the personal identification number they have been assigned. Birth certificates are issued by the municipal administration responsible for the locality where the child was born on the basis of the ID documents of both parents.

Marriage

In Bulgaria, only civil marriages are recognised for legal purposes. Civil marriages require the mutual consent of the bride and bridegroom to enter into the marriage to be stated before a dedicated public official. A marriage may be entered into by any person aged 18 years or over and, as an exception and where required for important reasons, a marriage can be entered into by a person aged 16 years only with the special permission of the chairperson of the district court, having jurisdiction in the locality where the under-age applicant resides.

Persons who wish to marry are required to file an application with the municipality not later than 30 days before the planned date of the marriage. The necessary documents include an ID document, a statement of no impediment to the marriage and a medical certificate. A marriage ceremony is witnessed by two persons whose role is to confirm that the bride and bridegroom have entered into the marriage of their own free will.

Death

Deaths are confirmed in writing by medical doctors who issue death certificates. Where death has occurred in unknown circumstances the police must be informed and an autopsy may be performed.

TRANSPORT

Bulgaria has a developed land, inland waterway, marine and air transport infrastructure. Marine transportation services are available along the Black Sea coast (eastern Bulgaria) with Varna and Burgas being the largest sea ports and cities along the coast and inland waterway transportation services are available along the Danube River (northern Bulgaria). The largest airport is situated in the capital Sofia. There are airports also in Plovdiv, Varna and Burgas.

In larger cities you may choose to either drive your own motorcar or alternatively use the services of taxi companies, fixed-route taxi lines or public transport. Sofia is the only city which has a developed tramway network and metro lines. When using public transport all passengers, excluding children up to the age of 7 years, are required to have a valid ticket, travel card or another travel document. Passengers using public transport on the basis of a valid travel document are allowed to carry baggage with them only where its dimensions do not exceed 60 x 40 x 40 cm. Daily travel cards or travel cards valid for longer periods are available from special public transport offices and outlets situated at public transport bus stops. Single tickets may usually be bought from the driver of the public transport vehicle. The price of single tickets is in the range of BGN 1.00 to BGN 1.60 depending on the size of the settlement.

In addition to driving, buses and trains can also be used to travel between settlements. The official timetable of passenger trains in Bulgaria is available on the website of the Bulgarian Railway Company. More information about intercity bus services is available on the website of the Central Bus Station.

There are secure car parks in almost all towns, which offer supervised parking services against a fee.

Rent-a-car services are also offered in larger towns and cities. Rent-a-car desks are available in the ‘Arrivals’ area of Sofia Airport. Possibilities for rent-a-car services can be checked at a number of websites.

 

 USEFUL LINKS

www.government.bg/- Council of Ministers of Republic of Bulgaria

www.mlsp.government.bg/ - Ministry of Labour and Social Policy

www.az.government.bg - Bulgarian Employment Agency

www.eures.bg - EURES Bulgaria

www.gli.government.bg - General labour Inspectorate Executive Agency

www.nacid.bg - National Centre for Information and Documentation

www.registryagency.bg - National Registry Agency

www.nap.bg - National Revenue Agency

www.nssi.bg - National Social Security Institute

www.mvr.bg - Ministry of Interior

www.mfa.bg - Ministry of Foreign Affairs

www.mon.bg - Ministry of Education and Training

www.nhif.bg - National Health Insurance Fund

www.mzh.government.bg - Ministry of Agriculture, Food and Forestry

 www.aba.government.bg - State Agency for Bulgarians Abroad

http://www.nipa.bg/ - National Institute for Conciliation and Arbitration (NICA)

http://www.navet.government.bg - National Agency for Vocational Education and Trainig

https://esf.bg/en/ - Opeartional programme "Human Resources Development"

http://www.hrdc.bg/ - Centre for development of human resources

http://europass.cedefop.europa.eu - EUROPASS CV Template

www.sofia-airport.bg - International Airport of Sofia

www.bdz.bg - Trains Schedule in Bulgaria

www.centralnaavtogara.bg - Central Bus Station

https://www.bulgariatravel.org - Official Tourism Portal of Bulgaria

http://www.rzk-sofia.com/ - Regional Craft Chambers

 https://www.dfz.bg/ - State Fund Agriculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL INFORMATION

Area - 41,865 km2

Population – 17,424,978

Official Language – Dutch; Regional - English, Papiamento, West Frisian; Recognised - Dutch Low Saxon, Limburgish

REGISTRATION AND RESIDENCE PERMITS

If you are a national of one of the Member States of the EU/EEA or Switzerland and wish to come to the Netherlands, the following procedure applies:

 • registration with the local authority in the Netherlands in which you are resident;
 • if you wish to stay for less than 4 months or if you require a Citizen Service Number you can make a telephone appointment with one of the following local authorities:

https://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/

For residence you will in any case need:

 • a valid passport or other valid travel document;
 • sufficient means of support;
 • a certificate of medical insurance (see Chapter 4.6 on medical insurance).

The following reasons for residence are considered as a stay pursuant to the Treaty Establishing the European Community:

 • work;
 • study;
 • economic inactivity;
 • residence as a family member of an EU national.

Even if you do not need a residence document (period of stay < 3 months), it may still be useful to have a declaration of registration with the Immigration and Naturalisation Service/IND. Organisations such as the Tax and Customs Administration and banks may request this.

LOOKING FOR A JOB

General:

There are many different ways of finding work in the Netherlands. However, more than 60 % of all vacancies are filled informally. Having a good network therefore improves your chance of finding a job in the Netherlands. Channels commonly used to find work include:

The UWV:

The UWV (public employment service of the Employee Insurance Schemes Agency) supports and assists jobseekers in their search for work. Registration with the UWV employment service is not compulsory.

Employment agencies, recruitment and selection agencies and secondment agencies:

There are many specialised employment agencies in the Netherlands. Recruitment and selection agencies, including ‘head-hunters’, are also active. It is normal for these agencies to first ask candidates to take a psychological test or an assessment. As well as temping work, working on a secondment basis is also increasingly common. Among other things, employment agencies use this method to keep IT and other specialists in particular under contract.

Advertisements:

You are advised to consult the Dutch newspapers (also available digitally) for vacancies. The Saturday editions of national newspapers contain the most vacancies.

NRC Handelsblad: managerial positions.

De Volkskrant: public sector, academia/medical professions.

De Telegraaf and Algemeen Dagblad: commercial vacancies.

The main regional newspapers.

Internet:

Online applications on companies’ websites and the use of CV databases, such as that of EURES and the UWV, are the norm. Employers use CV databases to recruit candidates. If you can understand Dutch, you can use the UWV website www.werk.nl.

Job fairs:

Job fairs, particularly speed dates, are becoming increasingly popular. They are organised by, among others:

the UWV

employment agencies

colleges and universities

Keep an eye on the websites of these organisations, among others, for dates and locations.

INCOMES AND TAXATION

Income tax is levied on the pay of an employee. The employer deducts tax at source and remits it together with the social security contributions to the Tax and Customs Administration. This levy at source is an advance levy for income tax.

Income tax is levied on sources of income in accordance with the ‘box’ system.

This comprises three boxes:

 • Box I: income from employment and home ownership,
 • Box II: income from a ‘substantial interest’,
 • Box III: income from savings and investments.

Tax is levied differently for each box. The income from the various boxes is not interchangeable. It is therefore not possible to offset negative income from one box against positive income from another box.

The tax rate for income from employment and home ownership (Box I) is progressive and is charged over four ‘brackets’. Each bracket has a fixed tax rate. As a result, the higher the income, the more tax paid.

Motor vehicle tax: the amount of the motor vehicle tax depends on the weight of the vehicle and the type of fuel used. This may vary slightly from province to province. The website of the Tax and Customs Administration (Belastingdienst) contains a program for calculating this amount.

Local taxes:

The type and amount of local tax to be paid varies according to the local authority. Common local taxes include: property tax, commuter tax, tourist tax, parking tax, tax on dogs, tax on advertising, sufferance tax (precariobelasting), sewage charges, refuse collection charges, and legal fees.

Information can be obtained from the relevant local authority. Information can also be found on the website ‘Postbus 51’ (www.rijksoverheid.nl) or the homepage of your local authority.

Text last edited on: 07/2019

COST OF LIVING

The Netherlands is a relatively expensive country compared to other EU countries.

The cost of living varies according to the area, and there is a clear difference between living in a town or city and living in the country. The cities are the most expensive, above all Amsterdam.

It is cheaper to live in the north and east of the country than in the centre and west of the country (the Randstad, the conurbation of the western Netherlands).

Although it is difficult to give a precise picture of the cost of living, below is an overall picture of the price/daily cost of a selection of products:

   

Bread:

€1.20

Cup of coffee:

€2.20

Glass of beer:

€ 2.50

Chips with croquette:

€4.00

Cinema ticket:

€10.00

Short bus ride:

€2.00

Litre of petrol (regular unleaded):

€1.65

Car hire (medium-sized):

€80.00

Two-course menu in a restaurant:

€27.50

The price of food varies from shop to shop, so it is advisable to compare prices. The same applies to fuel for your vehicle. Prices generally also depend on where you live in the Netherlands.

There are many different types of supermarket in the Netherlands. Nowadays not every village has a shop. Most towns and villages have a weekly market where it is possible to buy food, clothing, flowers, tools/utensils, etc. Market prices are lower than those in shops.

The Netherlands also has various second-hand shops, e.g. the Kringloopwinkel, a shop specialising in recycled goods. In these shops you can buy clothing, household items and furniture, among other things.

Many Dutch people are currently finding it difficult to make ends meet, and there are various bodies offering advice and information on how to deal with debt and money in general.

Text last edited on: 07/2019

EDUCATION SYSTEM

Children in the 5-16 age group are obliged to attend school by law. Compulsory school attendance applies to all children who live in the Netherlands or stay there for long periods, regardless of their nationality or religion.

A child must start school no later than the first day of the month following his or her fifth birthday. For example, if a child’s birthday is on 22 February, he or she must therefore attend school from 1 March onwards. The majority of children in the Netherlands (some 99 %) start school at the age of four. During this extra year, children can get used to going to school and have the opportunity to learn to understand and speak Dutch better. This applies in particular to children who speak another language at home. A 4-year-old child is not covered by the Compulsory Education Act after enrolling at a school, so the parents can agree with the school on their child’s presence at and absence from school.

After group 8 of primary education (public and religious education), children enter higher general secondary or pre-vocational secondary education. After 4 or 5 years, once the pupil has obtained a diploma he or she can, depending on the level of preparatory education, continue into intermediate vocational education or higher vocational or university education.

Tuition fees must be paid from the age of 18. Student loans are very common in higher education.

School holidays:

Certain periods in the school year are designated as holidays. Children may not be taken out of school for a holiday outside these set periods, except with the consent of the local authority (compulsory attendance officer).

A child is obliged to attend school on a full-time basis up to and including the school year (1 August to 31 July) in which he or she reaches the age of 16. This is followed by a partial attendance obligation. The young person must then follow a course for at least 2 days a week for one year at an educational establishment (intermediate vocational education or adult education institution or institution designated by the Education Minister). In the case of intermediate vocational education combined with a practical training contract, the attendance requirement may be less than 2 days. This partial attendance obligation can be combined with a job, depending on the type of training institution. Young people who leave school after the school year in which they reach the age of 17 are not subject to a partial attendance obligation.

RECOGNITION OF DIPLOMAS AND QUALIFICATIONS

The importance of transparency and mutual recognition of diplomas as a crucial complement to the free movement of workers

The possibility of obtaining recognition of one’s qualifications and competences can play a vital role in the decision to take up work in another EU country. It is therefore necessary to develop a European system that will guarantee the mutual acceptance of professional competences in different Member States. Only such a system will ensure that a lack of recognition of professional qualifications will become an obstacle to workers’ mobility within the EU.

Main principles for the recognition of professional qualifications in the EU

As a basic principle, any EU citizen should be able to freely practice their profession in any Member State. Unfortunately the practical implementation of this principle is often hindered by national requirements for access to certain professions in the host country.

For the purpose of overcoming these differences, the EU has set up a system for the recognition of professional qualifications. Within the terms of this system, a distinction is made between regulated professions (professions for which certain qualifications are legally required) and professions that are not legally regulated in the host Member State.

Steps towards a transparency of qualifications in Europe

The European Union has taken important steps towards the objective of achieving transparency of qualifications in Europe:

 • An increased co-operation in vocational education and training, with the intention to combine all instruments for transparency of certificates and diplomas, in one single, user-friendly tool. This includes, for example, the European CV or Europass Trainings.
 • The development of concrete actions in the field of recognition and quality in vocational education and training.

Going beyond the differences in education and training systems throughout the E

Education and training systems in the EU Member States still show substantial differences. The last enlargements of the EU, with different educational traditions, have further increased this diversity. This calls for a need to set up common rules to guarantee recognition of competences.

In order to overcome this diversity of national qualification standards, educational methods and training structures, the European Commission has put forward a series of instruments, aimed at ensuring better transparency and recognition of qualifications both for academic and professional purposes.

 1. The European Qualifications Framework

The European Qualifications Framework is a key priority for the European Commission in the process of recognition of professional competences. The main objective of the framework is to create links between the different national qualification systems and guarantee a smooth transfer and recognition of diplomas.

 1. The National Academic Recognition Information Centres (NARICs)

A network of National Academic Recognition Information Centres was established in 1984 at the initiative of the European Commission. The NARICs provide advice on the academic recognition of periods of study abroad. Located in all EU Member States as well as in the countries of the European Economic Area, NARICs play a vital role the process of recognition of qualifications in the EU.

 1. The European Credit Transfer System (ECTS)

​​​​​​​The European Credit Transfer System aims at facilitating the recognition of periods of study abroad. Introduced in 1989, it functions by describing an education programme and attaching credits to its components. It is a key complement to the highly acclaimed student mobility programme Erasmus.

 1. Europass

​​​​​​​Europass is an instrument for ensuring the transparency of professional skills. It is composed of five standardised documents The Europass system makes skills and qualifications clearly and easily understood in the different parts of Europe. In every country of the European Union and the European Economic Area, national Europass centres have been established as the primary contact points for people seeking for information about the Europass system.

 • a CV (Curriculum Vitae),
 • a language passport,
 • certificate supplements,
 • diploma supplements, and
 • a Europass-Mobility document

USEFUL LINKS

http://www.government.nl  - Government
http://www.werk.nl   -   Public Employment Service                                       
http://internationalezaken.szw.nl - Ministry of Labour
http://www.arbeidsinspectie.nl - General labour Inspectorate                 
http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/ - Taxes                                                        
http://www.minvws.nlhttp://www.kennisring.nl/ - Social Security                                         
http://www.nuffic.nl, http://www.idw.nl- Recognition of Qualifications

                                                                  

                                                                     Information from the Dutch Ministry of Labor

If you want to work in the Netherlands, you need to know your rights and be familiar with the basic requirements for work and residence. This will avoid frustrating situations. Salaries in the Netherlands are higher than your salaries in your country, but this also applies to everyday expenses. If you are well informed, you have a better chance of finding a suitable and secure job and have a pleasant stay in the Netherlands.
 
Your employment contract
Your rights and obligations depend on your employment contract. Note the following:
You must obtain a contract of employment in the language you speak and understand you. Usually a written employment contract is concluded, but the oral contract is also valid. Agree clearly and precisely on:
§ your salary;
§ exactly when your salary will be paid;
§ pay for additional work;
§ payment of travel expenses from home to work and vice versa;
§ payment of travel expenses for return to Bulgaria.

- Do you work for a Dutch temporary recruitment office? In this case, you will often work for one or several companies. The specificity of working through such a bureau is that the employment contract ends if the company to which your bureau sent you no longer works for you. The Bureau is not obliged to offer you a new job. You will only be paid for the hours actually worked. If you are hired by the Temporary Recruitment Bureau, you can terminate the contract at any time. Ask your desk about other working conditions.
- Do you work for a Bulgarian company in the Netherlands? If you have a contract with a Bulgarian company or with a temporary recruitment office that sends you to the Netherlands, then this is a business trip. If you wish, you can continue to be insured in Bulgaria. To do this, your employer or you must apply for an A1 form in Bulgaria. When posting you, the requirements laid down in Dutch law for pay, hours, extra work and safety apply. This means that in any case you are paid the minimum wage paid in the Netherlands.
  - Do you work directly for a Dutch company (not a temporary staff recruitment desk)? In this case, the Dutch legislation is fully applicable to you. If you have a temporary employment contract, you have the right to receive a salary throughout the contract period. You cannot be dismissed prematurely or leave your job prematurely. If you have a permanent employment contract, you are protected from dismissal. Your employer can only fire you with the permission of the authorities. Often, employment contracts include a trial period of two months. During the probationary period, the worker may be fired without permission from the authorities.
 
Salary
You are always entitled to the gross minimum wage paid in the Netherlands. Your employer must withhold taxes and social security contributions and give you a payroll stating the salary that you are paid and the taxes and social security contributions that you withhold. From 01.01.2019 the statutory gross monthly minimum wage is EUR 1615.80 for persons over 23 years of age. For people aged 15 to 22, the minimum wage is lower. You are also entitled to an 8% holiday allowance. The minimum wage is updated twice a year, on January 1st and July 1st.
If you work in the Netherlands through a temporary employment recruitment office, in most cases under a temporary employment collective agreement, you are entitled to a salary higher than the minimum. If you work extra hours or evenings, you are entitled to a 25% allowance and, at night, a 50% allowance on your salary.
 
Other important facts
 
Taxes
To work in the Netherlands, you need a social security number (the so-called SOFI number). If you work for a Dutch temporary recruitment office, the office can apply for your number with the tax office. If the bureau does not do this, you must apply to the tax office for a social security number. You can do this by phone in English: 0031- (0) 555385385.
If you work temporarily in the Netherlands, you may be entitled to a refund of your income tax. You can ask the tax office for the appropriate form. When filling out the form, you must provide your personal bank account number.
 
Cash sickness benefit
In the event of illness, in most cases the employer must continue to pay you the full amount of your salary. If you work for a temporary staffing bureau, you are paid 91% of your pay for illness. In the absence due to illness should to notify your employer before 10:00 am. If you work through a temporary recruitment office, you must notify the office and the company where you are hired that you will be absent due to illness.
 
Workplace safety
Your employer is obliged to inform you about the risks involved in your job. If necessary, he should provide you with personal protective equipment (such as a helmet or safety shoes) for free.
 
Housing
Find out who will pay for your housing in the Netherlands. If you have to take part of them, ask how much you will pay and for what. Agree in writing. If you are offered a home, it must be suitable for living. The board costs from 30 to 60 euros per week. If you are looking for self-catering accommodation in the Netherlands, the rent is up to € 400 per month, often higher. In larger cities, such as Amsterdam and Utrecht, the rent can be much higher.
If you have complaints about housing conditions, you can contact your landlord first. If he does not take action and if you continue to have complaints about the home, you can contact the municipality.
 
More information is available at
https://www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands/documents/publications/2014/03/07/brochure-new-in-the-netherlands-bulgaars
where you can download the brochure in Bulgarian.
 
Assistance with questions or problems
 
General
If you have any questions or concerns regarding your work, you may contact a Dutch or Bulgarian trade union. Usually the condition is to be a member. Several Dutch trade unions have set up a service specifically designed for persons recruited through temporary employment agencies - the Stichting Naleving CAO Uitzendwezen. If you have questions about your rights or salary, you can send them in Dutch or English to:
 SNCU
Postbus 9438
3007 AK Rotterdam
Phone: 0180 642530
Website: www.sncu.nl
 
Labour Inspectorate
You can contact the Netherlands Labor Inspectorate directly to file complaints regarding minimum wage, safe and healthy working conditions and working hours.
For this purpose you can use the form in Bulgarian at www.arbeidsinspectie.nl (website of the Labor Inspectorate in the Netherlands).
 
You can send a letter or call in English:
Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV Utrecht
Phone: 0031 (0) 800 - 270 00 00
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Form A1
You or your employer can apply for A1 in:
National Social Security Institute, 62-64 Alexander Stamboliyski Blvd., SOFIA 1303

 

 

 

 

 

 

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES