header eures

Условия на живот и труд

Обща информация:флаг Швейцария
Площ: 41 285кв.км.
Жители: 8.57 млн. души (2019 г.)
Езици: Немски, Френски, Италиански, Ретроромански
Валута: Швейцарски франк
 
Регистрация и установяване
Понастоящем вие и вашето семейство може да влезете и да напуснете Швейцария при представяне на валидна лична карта или паспорт. Във всеки случай трябва да се регистрирате в своята община на пребиваване в рамките на 14 дни от пристигането си. Общината ще придвижи документите Ви до съответните кантонни /окръжни/ власти, когато трябва да се издаде разрешително за пребиваване. Списъкът с документите, които трябва да представите и други изисквания, можете да намерите на: https://www.sem.admin.ch
Българските граждани  могат да влизат в Швейцария, за да търсят работа. Те нямат нужда от разрешение за престой до три месеца. Ако отнема повече от три месеца, за да си намерят работа, общинският или кантонският орган ще издаде разрешително за краткосрочно пребиваване (разрешение L на ЕС / ЕАСТ) за още три месеца, за да позволи на субекта да намери работа. След като имате трудов договор, можете да останете навсякъде в Швейцария и да се занимавате с платена работа там.
В съответствие с общия принцип на свободно движение имате право на влизане и пребиваване само при представяне на трудов договор, валиден документ за самоличност и писмено потвърждение за наемане на работа или доказателство за самостоятелна заетост.
За да получат разрешително за платена работа, гражданите на държавите-членки на ЕС-27 или ЕАСТ трябва само да представят в службата за кантонална миграция документ, използван за влизане на швейцарска територия (паспорт или лична карта), споразумение за наем и писмено потвърждение за наемане на работа от работодател или удостоверение за заетост. Ако трудовият договор е за по-малко от една година, ще бъде издадено разрешително за краткосрочно пребиваване L EU/ EFTA валидно за срока на договора; във всички останали случаи разрешителнотоза пребиваване Б на ЕС / ЕАСТ, е валидно за срок от пет години. Разрешителните за пребиваване са валидни за цялата територия на приемащата държава, т.е. позволяват пълна географска мобилност.
Споразумението за свободно движение на хора дава възможност на швейцарското правителство да налага временни мерки за намаляване на броя на разрешителните за работа за държави-членки, ако прецени, че има натиск върху пазара на труда.
 
ВАЖНО: ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ СЛЕД 01.06.2019 Г
Започване на работа в Швейцария: при започване на работа в Конфедерация Швейцария българските граждани не се нуждаят от разрешение за работа (Arbeitsbewilligung/ work permit).
 
Заетост, с продължителност до 3 месеца: при започване на работа в Швейцария  с  продължителност до 3 месеца в една календарна година, българските граждани не се нуждаят от получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя  работодател  по електронен път: https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
 
Кой подлежи на регистрация?
- граждани на ЕС-27 и ЕСТА, които започват работа на работно място до 3 м.;
- командировани работници на предприятие/фирма, регистрирани в една от държавите членки на ЕС и ЕСТА;
- самостоятелно заети лица, граждани на държава-членка на ЕС или ЕСТА, със седалище в една от държавите-членки на ЕС-27 и ЕСТА.
ВАЖНО!
Регистрацията трябва да се осъществи до ден преди започването на работа от лицето.
 
Заетост, с продължителност по-голяма от 3 месеца: при започване на работа, която ще продължи повече  от 3  месеца  в  календарна  година, срещу представяне на своя трудов договор работникът/служителят следва да получи разрешително  за  пребиваване .  Разрешителното  е  валидно  за  цялата   територия  на Конфедерация Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.
За тази цел в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва  да  носят  лични  документи  (лична  карта  или  паспорт),  както  и  писмен  трудов договор с работодател.
 
Разрешителните са два вида:
1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“ при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“ при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.
 
Командировани работници/служители:
 •  до 90 дни: Командированите работници  могат да пребивават в Швейцария до 90 дни на календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.  Срокът за командировани лица  и предоставящи услуги самостоятелно заети лица е 8 дни преди започване на заетостта. Правилото с 90-те дни важи за самостоятелно заети лица,  предоставящи услуги  и за командироваща фирма. Тези правила важат за командировани работници от всички националности, когато работодателят е със седалише в ЕС или ЕАСТ. Повече информация е достъпна тук: https://entsendung.admin.ch/
 • В повечето браншове няма задължение за регистрация, ако за една календарна година лицето работи в в Швейцария общо 8 дни. В следните браншове: строителство и довършителни работи; градинарство и озеленяване; хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; промишлено и битово почистване; сектор услуги за охрана и сигурност; пътуваща търговия (изключение: цирковите артисти и пазарни търговци трябва да подават формуляр за уведомление след деветия ден на работа) и еротичен бизнес регистрацията трябва да бъде осъществена без значение колко дни ще работи в Швейцария съответното лице.
 • повече от 90 дни: при предоставяне на услуги за повече от 90 дни важат други правила, които са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.  При такива случаи е необходим тест на пазара на труда, както и е възможно да има определени допустими контингенти и контрол на квалификацията. Полезни контакти в случая: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
При командироването на работници фирмите биха могли да се осведомят за дължимите възнаграждения с помощта на следния онлайн калкулатор, достъпен на немски, френски, италиански и английски език: https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home
 
Самостоятелно заети лица: в рамките на 14 дни след пристигането в Конфедерация Швейцария и преди стартиране на самостоятелната заетост, гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност при кантоналната служба за работа и миграция. За целта следва да носят лични документи (лична карта или паспорт) и да могат да докажат на кантоналните служби, че ефективно ще упражняват самостоятелна заетост в Швейцария (например доказателства за стартов капитал, регистрация в търговския регистър и др.). Започването на упражняване на самостоятелна заетост следва да се осъществява само след получаване на разрешение. Разрешението е с валидност от 5 години.
ВАЖНО! Моля да имате предвид, че разрешението Ви за извършване на самостоятелна дейност, може да бъде отнето в случай че се докаже, че такава не се извършва.
Детайлна информация можете да получите от съответните служби, като контакти може да намерите на следния електронен адрес: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
Подробна информация за регистрацията на предприятие можете да намерите тук: https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden.html
 
Търсене на работа
Ако търсите работа преди да дойдете в Швейцария, се препоръчва да се консултирате с EURES съветниците във Вашата държава. Ако вече сте в Швейцария, можете да се регистрирате безплатно в службата за заетост във Вашия регион (RAV/ORP/URC).
Повечето работни места в Швейцария се публикуват в интернет. Различни уебсайтове преглагат целенасочено търсене на работа по област на дейност (напр. строителство, кетъринг, услуги в здравните грижи, информационни технологии и т.н.). Друга възможност е да се регистрирате в частна агенция за заетост. Обикновено услугите, предлагани от такива агеции са безплатни за търсещите работа лица; ако Ви е предоставен договор за заетост, Вашият работодател ще бъде помолен  да покрие разходите за тази услуга.
В Швейцария свободните места много често се рекламират в допълнителни приложения към основните ежедневници, като например‘Emploi&Formation’, публикуван от Le Temps in Geneva, ‘Emploi’, публикуван от 24Heures in Lausanne, ‘Stellefant’, публикуван от the Basler Zeitung, ‘Stellenmarkt’, публикуван в Bund and in the Berner Zeitung, ‘Stellen-Anzeiger’ и ‘NZZ Executive’, които се появяват в  the Neue Zürcher Zeitung, и ‘Alpha’, което може да бъде намерено в the Zurich-based Tages-Anzeiger and SonntagsZeitung and in the Corriere del Tici
Интернет страници за търсене на работни места: обществените служби за заетост:https://www.arbeit.swis/;приложенията на ежедневниците /https://www.zeitung.ch/,http://www.onlinenewspapers.com//;on-line трудови борси като: https://www.monster.ch, https://www.jobs.ch/, https://www.gastro-express.ch/
Между България и Швейцария има спогодба за стажанти – български граждани до 35 годишна възраст, постъпващи на работа по изучена от тях професия за ограничен период от време максимум 18 месеца с оглед усъвършенстване на професионалната и езиковата подготовка.
 
Кандидатстване за работа

Кандидатстването за работа в Швейцария обикновено става чрез мотивационно писмо, автобиография, включваща снимка, копия на дипломи и удостоверения за работа.

Мотивационното писмо трябва да заинтересува работодателите достатъчно, за да ги подтикне да разгледат по-подробно Вашата кандидатура. Мотивационното писмо не бива да надвишава една страница A4. Посочете причините, поради които се интересувате от работата или компанията, както и уменията и опита, които имате, за да работите в тази фирма. Завършете писмото, като покажете готовност за интервю.

Автобиографията не трябва да бъде по-голяма от две страници A4 и трябва да съдържа следната информация: пълно име, адрес, телефонен номер, националност, професионален опит и всеки трудов стаж, получен по време на вашето обучение, общо образование (училище, висше образование и професионално обучение), владеене на езици, компютърни умения, специфични нагласи и лични интереси (развлекателни дейности, клубове и др.). В Швейцария голямо значение се придава на дипломите и удостоверенията: опишете напредъка си в кариерата, като избягвате пропуските, ако е възможно, и посочете швейцарските степени или други квалификации, на които вашите нива съответстват.

Друг начин за търсене на работа е като се свържете с работодател без да знаете дали всъщност съществува свободно място. В този случай направете мотивационното си писмо възможно най-конкретно. То трябва да бъде придружен само от вашето CV. Сертификатите за трудова заетост и дипломите трябва да се предоставят само при поискване или трябва да бъдат взети на интервюто.

Намиране на жилище

Има два основни начина за намиране на жилище в Швейцария: редовно разглеждане на рекламите за имоти, публикувани онлайн или в местни и регионални вестници, или свързване с агенциите за недвижими имоти в района, в който искате да живеете.

Наличието на жилища на швейцарския пазар е малко ограничено, особено в определени региони; следователно понякога е много трудно да се намери квартира най-вече в градовете. Затова ви съветваме да започнете да търсите възможно най-скоро след като сте наети на работа в страната. Трябва също да имате предвид, че наемите в Швейцария са сравнително високи в сравнение с тези в други европейски страни.

Наемът е доста скъп вариант в дългосрочен план и гражданите на ЕС, които живеят в Швейцария, може да предпочетат да си купят апартамент или къща. За да получите заем за ипотека, трябва да предоставите минимален депозит от 20%. Жилищни имоти за продажба могат да бъдат намерени по същия начин като помещенията под наем (чрез уебсайтове, вестници или агенции за недвижими имоти).

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Швейцария можете да намерите на : www.crus.ch.

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Условия на труд и заплащане
 

Tрудови договори

Швейцарското законодателство не предвижда конкретна форма на трудов договор.

Възможен е дори устен договор, но се препоръчва писмената форма. Колективният трудов договор (CLA) може да обуслови необходимостта от писмен договор, докато законът изисква определени видове договори (например за чиракуване и временна заетост) да бъдат сключвани задължително в писмена форма.

Когато трудов договор е сключен за неопределен срок или за повече от 1 месец, работодателят трябва в рамките на 1 месец след започване на трудовото взаимоотношение да уведоми писмено служителя за основните договорни разпоредби (имена на договарящи страни, начална дата на трудов договор, длъжност на служител, възнаграждение, включително всякакви добавки и седмично работно време).

Трудовият договор трябва да посочва най-малко имената на работодателя и служителя, началната дата на договора, извършената работа и възнаграждението, което ще се изплаща. Други важни разпоредби на договора са изпитателният срок, който не може да надвишава 3 месеца, и периодът на предизвестие (вижте раздел „Прекратяване на трудови взаимоотношения“). Освен това трудовите договори не трябва да предвиждат аморални или незаконни задачи.

Съществените разпоредби в договорите не могат да бъдат променяни, освен със споразумение между страните. Ако работодателят трябва да реши да промени някаква съществена разпоредба (например намаление на заплащането на работника или служителя), изменението трябва да бъде представено на служителя, който трябва да получи адекватен период за размисъл. Ако служителят не възрази през този период, изменението се счита за прието и се приема.

Работно време
Съгласно швейцарския закон, максималните работни часове за седмица за индустриалните работници, офис персонала, техниците и други заети лица, включително персонала за продажби на големите търговци на дребно са установени на 45 часа. Лимитът за всички останали работници е 50 часа на седмица. Средното седмично работно време в швейцарските компании през 2019 г. е било 41.07 часа (източник: Федералната статистическа служба)
Графикът на работното време по принцип е отговорност на работодателите, които обаче трябва да спазват съответните законови изисквания (периоди на почивка, почивки, официални празници, почивка през почивните дни, забрана за нощно и неделно работно време и т.н.) и трябва да консултира персонала по отношение на работното време, като позволява, доколкото е възможно, индивидуални нужди. За повече информация препоръчваме да се консултирате с вашия работодател или съответните органи.
Извънреден труд, определен като работно време, надхвърлящо договореното работно време, но не надвишаващ законоустановеното максимално седмично работно време, трябва да бъде компенсирано с премия от 25% от нормалната работна заплата; алтернативно, ако служителят се съгласи, той може да бъде компенсиран с отпуск със същата продължителност. Различни договорености обаче могат да бъдат договорени писмено между работодателите и служителите. Извънреден труд над максималното седмично работно време от 45 или 50 часа се урежда от разпоредбите на Закона за заетостта. То трябва да бъде компенсирано с премия от 25% или, ако служителят се съгласи, с отпуск със същата продължителност. Временната работа, извършена през нощта, в неделя или в официални празници, има право на специално възнаграждение. За обикновената нощна работа например Законът за заетостта предвижда задължителен 10% времеви кредит за всички служители. Това не може да се превърне в паричен еквивалент, освен ако заетостта на лицето не приключи.
 
Заплащане
В момента в Швейцария няма законово определена минимална заплата. Само някои колективни трудови договори включват задължителни разпоредби относно възнаграждението. Въпреки това нивата на заплатите в Швейцария като цяло са по-високи, отколкото в други европейски страни. Нивата варират значително в различните икономически сектори. Заплатите в Швейцария все още се определят въз основа на трудовия стаж, но и доста работодатели както в публичния, така и в частния сектор преминават към система за заплащане, свързана с резултатите. Заплащането на жените все още е средно по-ниско от това на мъжете, независимо от квалификацията.
Социалноосигурителните вноски, удържани от работодателите в Швейцария обикновено са по-ниски, отколкото в повечето европейски държави. Следователно нетното заплащане (т.е. брутното заплащане, намалено с вноските, удържани за схеми за професионални помощи, безработица, застраховки, данъци и т.н.) е по-високо в Швейцария, отколкото в други европейски страни. Важно е обаче да се отбележи, че разходите за живот в Швейцария също са по-високи, отколкото в останалата част на Европа. Като цяло отчисленията за социално осигуряване възлизат на около 16% от брутното заплащане.
 
Здравна система и социална сигурност
Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение. Здравната осигуровка е задължителна, но е индивидуална, т.е. внася се от лицата и не зависи от възнаграждението. Размерът й варира в зависимост от застрахователното дружество, местоживеенето и покритието на избрания вид осигуровка.
Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.
Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки. Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html
Всички лица, упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите. Бенефициентът обикновено има право на 70 на сто от референтната заплата.
По-подробна информация относно социалното осигуряване и правата за ползване на семейни надбавки, обезщетения и други социални плащания можете да намерите на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1131&langId=en&intPageId=4820
 
Данъци
Между България и Швейцария има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. В Швейцария доходите се облагат с данък от Конфедерацията /пряк федерален данък/ и от окръжните администрации и общините /кантонен и общински данъци/. Тъй като всеки от 26-те швейцарски кантона има свое собствено данъчно законодателство, данъчните ставки варират между кантоните. По правило данъкоплатците трябва да подават годишна данъчна декларация. Когато има попълнен такъв документ, по данъчната скала на база на приходите, се определя размерът на данъка за годината. На лица с временно и продължително пребиваване, данъкът се удържа месечно от заплатата.
Другият основен данък, освен подоходния данък, е данък добавена стойност /ДДС/ /VAT/, който понастоящем е 7.7% (2018г.) и се прилага за повечето стоки и услуги. Други данъци, налаганив Швейцария, включват данък върху имуществото, данък върху превозните средства, годишна такса за стикер за магистрала и други.
Информация за данъчната система: https://www.estv.admin.ch./estv/en/home.html
 
Образователна система
Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения окръг можете да го запишете в специален клас за интегриране, който ще му позволи да навакса преди да бъде включен в нормалната система.
Швейцария има предимно децентрализирана образователна система. Повечето решения за организацията на основните и средни училища се вземат на регионално ниво. Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование – висши училища и обучение за възрастни.
Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.
Детските ясли и градини се финансират главно от общините. В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище. Училище се започва на 6 години.
Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.
Ще намерите полезна информация за образователната система на :www.educa.ch, а за обучението във висшите учебни заведения в web-страницата на Rectors’ Conference of the Swiss Universities CRUS: www.crus.ch, the Federal Commission for foreign student grants: www.snf.ch
 
Живот
 
Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия. Според Федералната статистическа служба брутната месечна заплата в частния сектор в Швейцария  е достигнала CHF 6291 на месец през 2018 г. Основните разходи за домакинствата включват застраховки като здравно осигуряване (6.2%) и вноски за пенсия за старост (AVS) и пенсионния фонд (9.7%). Други основни разходни позиции са жилищно-комунални услуги (14.7%), данъци (11.5%), храни и напитки (6.3%), ресторанти (5.8%) и развлекателни и културни дейности (5.4%). Домакинствата в групата с най-ниски доходи, чийто брутен месечен доход е по-малък от 5 000 швейцарски франка, остават средно без доходи за спестявания.
 
Културен и социален живот
Швейцарската култура се отличава с многообразието си, тъй като страната се намира на кръстопът на няколко изключителни европейски култури. Швейцария е и многоезична страна - нейните национални езици включват немски, френски, италиански и романски. Освен това във всеки регион се говорят множество диалекти. Всеки кантон има своите уникални културни особености. Културата, обичаите и традициите се различават в различните региони на страната, защото всеки кантон и община имат културна самостоятелност. В малка страна като Швейцария също има разлика между културата в планината и културата на централното плато - животът в долината е различен от този в големия град.

Швейцария може да се похвали с високо запазени и живи традиции, както и местни обичаи. Алпите играят основна роля в създаването на историята и културното многообразие на Швейцария.

Тази страна е идеален избор за любители на всички видове изкуства. Културното наследство в Швейцария е световно в повече от 600 музея, с които швейцарците с право се гордеят. Най-известните са Швейцарският музей в Цюрих, Художественият музей в Базел, Транспортният музей в Люцерн, Олимпийският музей в Лозана и Музеят на Червения кръст в Женева. Всеки от тях съчетава забавление и полезна информация.

Швейцария е известна със занаятите и главно с часовникарството. Индустрията на швейцарските часовници е с реномирана репутация през последните десетилетия. Международният музей на часовниците в La-Chaux-de-Fond има богата колекция от 4500 часовници и повече от 700 стенни часовници.

Швейцария има богата музика, разпространена из кантоните. Алпийската народна музика разцъфтява в уникални форми и композиции.
Швейцарската народна музика като цяло е оживена танцова. Всяко швейцарско село има поне един хор или традиционна музикална група.

Интернет адреси

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html - Министерство на външните работи

http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html - Министерство на правосъдието и полицията

http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=656&L=1 - Федерална служба за миграциите

http://www.educa.ch/dyn/14.asp - Швейцарска образователна система

http://www.bbt.admin.ch – Федерален офис за професионално образование и технологии/за признаване на професионално образование/

www.bsv.admin.ch – Федерален социално осигурителен офис

https://www.arbeit.swiss – Работа в Швейцария

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/arbeit.html - Разрешения за работа и трудови въпроси

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Швейцария.

Обща информацияфлаг Нидерландия

Площ: 41 543 кв. км.

Население: 16. 979 млн.

Официален език - нидерландски

Столица: Амстердам

Валута: Евро (EUR)

Регистрация и установяване

За пребиваване до 3 месеца в Нидерландия българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване, но подобен документ се изисква от редица институции, като например банки – при първоначално откриване на сметка към тяхната система, данъчната администрация, работодателите също искат да се уверят в законовия статут на бъдещия работник. За период над 3 месеца е необходимо да се подаде молба по образец в IND (организацията за пребиваване в Нидерландия) за издаване на разрешение за пребиваване. За повече информация: http://www.ind.nl/

Търсене на работа 

Нидерландия не прилага разрешителен режим за работниците от България от 01.01.2014 г.  За да можете да работите в Нидерландия, Ви е необходим социалноосигурителен номер (така нареченият SOFI номер). Ако работите за нидерландска агенция за временна заетост, тя може да подаде в данъчната служба заявление за Вашия номер. В случай че не направи това, трябва сами да подадете в данъчната служба молба за получаване на социалноосигурителен номер. Можете да направите това по телефона на английски език: 0031-(0)555385385.

Работа може да се търси чрез:

 • UWV (Публична служба по заетостта) подкрепя и подпомага търсещите работа в търсенето на работа. Регистрацията в службата по заетостта на UWV не е задължителна https://www.uwv.nl/overuwv/english/index.aspx;
 • специализирани посреднически агенции – обикновено те първо подлагат кандидатите на психологически тест и им правят преценка на възможностите (www.mercuri-urval.com,  www.elanit.nl – за IT&T, www.birdengineering.nl – за биотехнологии, www.fashionsolution.nl  –  за модната индустрия);
 • обяви в пресата и интернет - www.telegraaf.nl,  www.nrc.nl ;
 • трудови борси, организирани от Центъра за работа и доход, посреднически агенции, университети и колежи.

Съботните издания на националните вестници съдържат най-много свободни места:

 • NRC Handelsblad: за мениджърски позиции. (Www.nrc.nl)
 • De Volkskrant: публичен сектор, академични среди / медицински професии. (Www.volkskrant.nl)
 • De Telegraaf и Algemeen Dagblad: свободни работни места. (www, telegraaf.nl - www.ad.nl)

Кандидатстване за работа

Нидерландия има свои собствени (неписани) правила относно заявленията за работа.

Автобиографиите при кандидатстване се оценяват по-добре, ако:

 • те са на холандски (освен ако не е посочено друго);
 • те са написани на един лист А4;
 • те са кратки и сбити, но също така и професионални.

По отношение на структурата на вашето писмо:

 • първо трябва да обясните защо кандидатствате за съответната работа;
 • след това трябва да посочите защо смятате, че сте подходящ кандидат и защо сте мотивирани да вършите работата; мотивацията е един от най-важните критерии за подбор.
 • накрая, трябва да кажете, че ще се радвате да присъствате на интервю, за да обясните лично молбата си.

По отношение на интервютата за работа в Нидерландия:

 • Акцентът е върху вашата мотивация; защо сте избрали тази работа с тази компания?
 • Оценява се, ако можете да посочите редица положителни - и по-малко положителни - умения / качества за себе си; обяснете това с примери.
 • Обикновено ще бъдете интервюирани от един или двама души; няколко интервюта (две до три) са често срещани.
 • В края на интервюто обикновено ще ви се даде възможност да задавате въпроси; помислете за това предварително.
 • При необходимост интервютата за работа могат да се провеждат чрез Skype.

Жилище

Не винаги е лесно да намерите квартира в Нидерландия. Особено трудно е да намерите такава в Рандстад (района на големите градове Амстердам, Хага, Ротердам и Утрехт). Освен това може да бъде трудно да намерите квартира в университетските градове като Лайден, Гронинген и Маастрихт. Има високо ниво на търсене на жилища и намаляващо предлагане на жилища на достъпни цени.

Често срещан проблем от трудовите мигранти/временните работници, които заминават за работа в Нидерландия, е този с настаняването. Важно е да изискате гаранции за настаняването от работодателя. Трябва да сте наясно какво точно ще Ви се предложи и да не приемате условията по трудов договор, ако настаняването не е приемливо за Вас. Наемът обикновено се състои от две части. Първата част е основният наем. Вторият се състои от таксите за обслужване (газ, вода и осветление).

Тъй като жилищата под наем са малко, ще трябва да бъдете включени в т.нар. „чакаща листа”. Препоръчва се да се регистрирате в жилищна агенция. Ако ви се предложи жилище под наем, може да го откажете само при ограничени обстоятелства. Ако сключите договор за наем, обикновено се иска депозит в размер на едномесечния наем. При прекратяване на договор за наем, обикновено се изисква най-малко едномесечно предизвестие. В зависимост от вашия доход, състояние, възраст и семейство, е възможно при определени обстоятелства да получите субсидия за наем.

Ако търсите жилище за закупуване, можете да потърсите информация в агенциите за недвижими имоти, във вестниците и уебсайтовете.

Информация за ипотеките може да бъде получена от банки, други ипотечни кредитори и ипотечни съветници. Обикновено ипотеките се сключват за период от 30 години, въпреки че са възможни и други периоди.

Имате право на данъчни облекчения върху вашите ипотечни лихвени плащания.

Средната цена на имотите през януари 2020 г. е над 300 000 евро. Средните цени са най-ниски в провинциите Източен Гронинген и Лимбург. В Централна и Западна Нидерландия цените са значително по-високи.

В началото на 2020 г.подобряването на икономиката и ниските лихви продължават да тласкат цените на имотите нагоре. Посочените по-горе цени са само за ориентиране и могат да варират.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. За признаване на дипломи в Нидерландия има 2 центъра: Nuffic (за висше образование) - в Хага (www.nuffic.nl) и Colo (за професионално образование) в Zoetermeer (www.idw.nl). За допълнителна информация трябва да се обърнете към Информационния център за признаване на документи: P.O. Box 7338 2701 AH Zoetermeer, the Netherlands, telephone +31-79 3217930,email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Colo се състои от 18 центрове, всеки от които e специализиран в различен сектор от икономиката.
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en.

Условия на труд и заплащане

Трудов договор:

Голяма част от работещите в Нидерландия нямат постоянен трудов договор и/или работят почасово. С това Нидерландия се отличава от много други европейски страни. Следователно, гъвкавият труд в Нидерландия, със сигурност в сравнение с други европейски страни, е доста обичаен.

Вашите права и задължения зависят от трудовия Ви договор. Обърнете внимание на следното:

Трябва да получите трудовия договор на езика, който говорите и който е разбираем за Вас. Обикновено се сключва писмен трудов договор, но устният договор също е валиден. Договорете се ясно и точно относно:

 • размера на заплатата Ви;
 • кога точно ще Ви изплащат заплатата;
 • заплащането на допълнителен труд;
 • заплащането на пътните разходи от дома до работното място и обратно;
 • заплащането на пътните разходи за връщане в България.

От 30 юли 2020 г. в Кралство Нидерландия се прилагат някои изменения на правилата за командироване на работници в страната с цел осигуряване на еднакво третиране и заплащане за сходна трудова заетост. Повече информация на английски, нидерландски и немски език може да бъде намерена на https://english.postedworkers.nl/toolbox Информацията на посочения линк включва информационни брошури относно:

От месец март 2020 г. е въведено изискване за задължително електронно регистриране от страна на фирмите, които предлагат временна заетост в Нидерландия по отношение на временните работници преди пристигането им в Кралство Нидерландия в специален онлайн портал: https://english.postedworkers.nl/ .

Изискването за задължително електронно регистриране на онлайн портала https://english.postedworkers.nl/ важи и за самонаетите лица в определени сектори, които планират да упражняват временна заетост в страната.

Работите ли за нидерландско бюро за набиране на персонал за временна заетост? В такъв случай често ще работите за една или за няколко фирми. Специфичното на работата чрез едно такова бюро е, че трудовият договор приключва, ако фирмата, в която бюрото Ви е изпратило, няма повече работа за Вас. Бюрото не е задължено да Ви предложи нова работа. Ще Ви бъдат заплатени само действително заработените часове. Ако бъдете изпратени на работа от бюро за набиране на персонал за временна заетост, можете във всеки един момент да прекратите договора. Попитайте Вашето бюро за останалите условия на работа.

Работите ли за българска фирма в Нидерландия? Ако сте сключили договор с българска фирма или с бюро за набиране на персонал за временна заетост, което Ви изпраща в Нидерландия, тогава става въпрос за командироване или изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (изпращане за изпълнение на временна работа). В случай, че сте командирован може да се осигурявате в България. За целта Вашият работодател или Вие трябва да подадете в България молба за издаване на формуляр А1. При изпращане за изпълнение на временна работа в трудовите договори е необходимо да бъде посочено, че дейността се извършва в съответствие с всички приложими разпоредби на законодателството на Нидерландия, в т.ч. във връзка с осигуряване на временна заетост, трудовоправни, социално-осигурителни и данъчни разпоредби.

При командироване, както и при изпращане за изпълнение на временна работа за Вас се прилагат предвидените в нидерландското законодателство предписания за заплата, работно време, допълнителен труд и безопасност. Това означава, че при всички случаи Ви се полага минималната работна заплата, изплащана в Нидерландия.

Работите ли директно за нидерландска фирма (а не за бюро за набиране на персонал за временна заетост)? В такъв случай нидерландското законодателство e изцяло приложимо за Вас. Ако сте сключили временен трудов договор, имате право да получавате заплата през целия период на договора. Не можете без причина преждевременно да бъдете уволнени или да напуснете работа. Ако сте сключили безсрочен трудов договор, сте защитени от уволнение. Вашият работодател може да Ви уволни само с разрешение на властите. Често трудовите договори включват пробен период от два месеца. По време на пробния период работникът може да бъде уволнен без разрешение от властите.

"Нулеви договори":

В Нидерландия могат да се сключват трудови договори с вписани нула часове за работа. Това са договори, предоставящи гъвкавост на работодателите, наричани още "нулеви договори". Този тип договор е удобен и лесен за работодателите, защото чрез тях не гарантират работа за работника и не плащат фиксирано възнаграждение. Вместо това му се обаждат само когато те сметнат, че имат нужда от него. За съжаление, обикновено това не означава, че работника може да откаже повикването, под претекст че е зает. В повечето договори нула ”часове” вие сте длъжен да се явите на работа, когато ви се обади работодателя. Няма гаранция за постоянен или дори минимален брой часове на работа.

Този тип договор в рисков, защото може да постави работника в позицията на длъжник - например осигурява му се един или два дни седмична работа, а следва да плаща наем за цялата седмица и да се храни и издържа.

Работна заплата:

Винаги имате право на брутната минимална работна заплата, изплащана в Нидерландия. Вашият работодател трябва да удържа данъци и осигурителни вноски и да Ви даде фиш за заплатата, на който да е посочена заплатата, която Ви изплаща и данъците и осигурителните вноски, които удържа.

От 01.07.2020 г. законово определената брутна месечна минимална работна заплата е 1680.00 евро за лица над 21 години. За лицата под 21-годишна възраст минималната работна заплата е по-ниска. Освен това имате право на 8% възнаграждение за отпуск. Минималната работна заплата се актуализира два пъти годишно, на 1-ви януари и на 1-ви юли.

Ако работите в Нидерландия чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост, в повечето случаи съгласно колективния трудов договор за персонала за временна заетост, имате право на заплата, по-висока от минималната. Ако работите допълнително или вечер, имате право на 25% надбавка, а при нощен труд на 50% надбавка върху заплатата Ви.

Работно време:

По закон не може да работите повече от 9 часа на ден и 45 часа седмично. Средната работна седмица е между 36 и 40 часа. Холандия има 5-дневна работна седмица, въпреки че понякога се срещат и 4-дневни работни седмици.

Всичко това се регулира от Закона за работното време (Arbeidstijdenwet, ATW) и Декрета за работното време (Arbeidstijdenbesluit).

Законът за работното време налага редица стандарти за: максимално работно време; минимални периоди на почивка; нощна работа; почивки; извънреден труд и дежурни услуги.

Има отделен указ за транспортния сектор.

Прекратяване на трудовия договор:

Трудовият договор може да бъде прекратен по различни начини: с изтичане на договорения срок (временен договор); известие от служителя или уволнение от работодателя; прекратяване по взаимно съгласие; смърт на служителя.

Служителите (и работодателите) са защитени от уволнения със закон.

Постоянни договори

Работодателите не могат сами да решат кой начин да използват за съкращаване на персонала Заявления за съкращения по икономически причини или уволнение поради дългосрочна неработоспособност трябва да се подават до UWV (публични служби по заетостта). Всички други уволнения трябва да бъдат отнесени до Окръжния съд.

Служителите, които са били наети на работа две или повече години, могат да получат преходна надбавка в случай на съкращение, както и работниците, чиито временни договори не са удължени. Потърсете 'tranitievergoeding' (преходна надбавка) на следния линк: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale- zaken-en-werkgelegenheid

Временни договори

В случай на временни договори работодателите трябва да информират писмено работниците най-малко 1 месец преди края дали договорът се удължава или не. Същото се отнася и за други договори от 6 или повече месеца. Това е известно като задължение за уведомяване.

Периодът на предизвестие, което трябва да се спазва от работодателя, зависи от трудовия стаж. Тук се прилагат законови срокове за предизвестие и срокове на предизвестие, договорени с колективен трудов договор.

Периодът на предизвестие, което трябва да се спазва от служителя, обикновено е един месец. Работодателят и служителят могат да уговорят писменo по-кратък или по-дълъг период, максимум 6 месеца.

Здравна система

Медицинската застраховка е задължителна, когато живеете и/или работите в Нидерландия. Размерът на месечното плащане се определя ежегодно през ноември за следващата година и се различава от един застраховател до друг.

Точните условия и сумите, приложими за текущата година, могат да бъдат намерени на уебсайта на данъчните органи: www.belastingdienst.nl.

Лицата с нисък доход имат право на надбавка за грижа („zorgtoeslag“). Може да имате право на тази надбавка, ако вашият доход е 30 500 EUR годишно или по-малко, ако сте несемейни, или 39 000 EUR, ако сте семеен. Точните условия и сумите, приложими за текущата година, могат да бъдат намерени на уебсайта на Данъчна и Митническа администрация: www.belastingdienst.nl

Общото  застрахователно покритие наистина е доста основно. Затова се препоръчва да вземете „допълнително покритие“ за: редовна стоматологична помощ, физиотерапия и други дългосрочни лечения.

Основната застраховка и допълнителната застраховка не трябва да се сключват с една и съща застрахователна компания.

Ако живеете в Нидерландия, трябва да се регистрирате при общопрактикуващ лекар (huisarts). Можете да изберете свой GP, но вашият избор е ограничен до квартала, в който живеете. Повечето лекари разполагат с часове за консултации в определени часове, за които трябва предварително да си уговорите среща. Ако се прецени, че е необходимо специализирано лечение, личният лекар ще Ви насочи към болница или медицински специалист. Медицинска помощ от болница или специалист не се  предоставя без препращане от общопрактикуващ лекар!

Социална сигурност

Нидерландската социално-осигурителна система е една от най-изчерпателните в Европа. Тя осигурява закрила при болест, майчинство, инвалидност, старост, безработица, а също така и семейни добавки за деца. Повечето вноски за социално осигуряване се приспадат автоматично от заплатата. Те са за сметка както на работника, така и на работодателя. Ако сте легално пребиваващ в Нидерландия, но ви липсват средства за нормален живот поради продължителна неработоспособност или безработица, може да искате помощ от държавата. Право на помощ имате временно и само поради принудителна незаетост. При загуба на работа трябва да се регистрирате възможно най-бързо в Центъра за работа и доход (CWI). Осигурителната агенция на трудещите се (UWV) дава съвети на търсещите работа, пребиваващи легално в Нидерландия, на тел.: 0031 113750350. 

Данъци

ДОД се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчните служби от работодателя. ДОД се определя в зависимост от така наречената ”three-box” система, т.е. има 3 категории данък:

 • върху доход от заетост и собственост;
 • върху доход от „солидна лихва”;
 • върху доход от спестявания и инвестиции.

По всяка категория данъкът се събира по различен начин. Данъкът върху различните доходи не може да се прехвърля от една категория в друга. Данъкът върху доход от заетост и собственост се изчислява по прогресивна скала. Самонаетите лица трябва да правят предварителни вноски през данъчната година, като размерът им се определя според приходите. Ако работите временно в Нидерландия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За целта може да поискате от данъчната служба съответния формуляр. При попълване на формуляра трябва да посочите номера на Вашата лична банкова сметка.

Данъците за моторните превозни средства зависят от теглото и вида на използваното гориво и може да има леки различия в отделните провинции. Повече информация за нидерландската данъчна система може да намерите на адрес: http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/tax/.   Размерът и типът на местните данъци зависят от местните институции. Най-често това са данъци за собственост, паркиране, притежаване на кучета, такси за канализация и смет, туристическа такса и други.

Повече информация – от местната община. За целта посетете портала www.postbus51.nl

За да може да си възстановите данъците от Нидерландия, ви трябва Jaaropgaaf - годишно обобщение на сумите, които сте получили от своя работодател в края на годината. Той показва обобщената сума на вашата печалба, както и общата сума, която работодателят ви е удържал от вашите заплати и изпратил като данъци на данъчните власти.

Образователна система

Задължително е училищното образование за децата и младежите от 5 до 16 годишна възраст. Това важи за всички деца, живеещи в Нидерландия или пребиваващи за по-дълъг период от време, независимо от тяхната националност и религия. След 18 годишна възраст трябва да се плаща такса за обучение. Често се отпускат помощи за обучение във висшите учебни заведения.

Разходи за живот, културен и социален живот

Нидерландия е скъпа страна в сравнение с други страни от ЕС. Цената на живот варира в зависимост от района и има ясна разлика между това да живеете в града и да живеете в провинцията. Градовете са най-скъпите, преди всичко Амстердам. По-евтино е да се живее в Северната и Източната част на страната, отколкото в Централната и Западната част на страната (Рандстад, включващ четирите най-големи холандски града: Амстердам, Хага, Ротердам и Утрехт). Въпреки че е трудно да се даде точна картина на разходите за живот, по-долу е представена цялостна картина на цената / дневните разходи за селекция от продукти:

Хляб: 1,20 евро

Чаша кафе: 2,20 евро

Чаша бира: 2,50 евро

Чипс с крокет (типична холандска закуска): 4.00 евро

Билет за кино: 10,00 EUR

Кратко пътуване с автобус: 2,00 евро

Литър бензин (95 или Е10): 1,65 евро

Коли под наем (среден размер): 80,00 евро

Меню в ресторант: 27,50 евро

Цената на храната варира от магазин до магазин, затова е препоръчително да сравните цените. Същото се отнася и за горивото. Цените като цяло също зависят от това къде живеете в Холандия.

В Нидерландия има много различни видове супермаркети. Повечето градове и села имат седмичен пазар, където е възможно да се купуват храни, дрехи, цветя, инструменти / прибори и др. Пазарните цени са по-ниски от тези в магазините.

Нидерландия също има различни магазини втора употреба, напр. „kringloopwinkel“, магазин, специализиран в рециклирани стоки. В тези магазини, наред с други неща, можете да закупите употребявани дрехи, домакински предмети и мебели.

В момента на много нидерландци им е трудно да „свържат двата края”. Има различни организации, които предлагат съвети и информация как да се справят с дълговете и парите като цяло.

Културен и социален живот

Холандският културен и социален живот е богат и разнообразен. Холандските художници от 17-ти век (Рембранд) и 19-ти век (Ван Гог) са оказали голямо влияние върху съвременното холандско изкуство.

В момента холандските писатели, модните дизайнери и DJ-ите в частност се смятат за влиятелни. Календар на изложби и събития в Нидерландия можете да намерите на уебсайта www.holland.com

Спортът е популярен и като форма за отдих. Тъй като една пета от страната се състои от вода, едва ли е изненадващо, че водните спортове са популярни. Други често срещани спортове са футбол, голф, тенис, бягане, скуош и колоездене. Кънките са популярни през зимата.

Съдействие при въпроси или проблеми

Общи положения

При въпроси и проблеми във връзка с работата Ви можете да се свържете с нидерландски или български синдикат. Обикновено условието е да членувате в него. Няколко нидерландски синдиката са основали служба, специално предназначена за лица, назначени на работа чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост - Сдружение за контролиране на спазването на колективните трудови договори на персонала за временна заетост (Stichting Naleving CAO Uitzendwezen). Ако имате въпроси относно правата или заплатата Ви, можете да ги отправите на нидерландски или английски език към:

SNCU

Postbus 9438

3007 AK Rotterdam

Тел.: 0180 642530

Интернет адрес: www.sncu.nl

Инспекция по труда

За подаване на жалби, касаещи заплащането на минималната работна заплата, безопасните и здравословни условия на труд и работното време, можете да се свържете директно с Инспекцията по труда в Нидерландия.

За целта можете да използвате формуляра на български език на www.arbeidsinspectie.nl (интернет страницата на Инспекцията по труда в Нидерландия).

Можете да изпратите писмо или да се обадите по телефона на английски език:

Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV  Utrecht

Тел.: 0031 (0)800 – 270 00 00

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр А1

Вие или Вашият работодател можете да подадете молба за формуляр А1 в:

Национален осигурителен институт, бул. „Александър Стамболийски” 62-64, СОФИЯ 1303

Координари на български EURES съветници и асистенти по въпроси за Нидерландия можете да намерите в едноименния раздел EURES съветници на настоящия сайт.

Координати на EURES съветници в Нидерландия можете да откриете посредством Европейския портал за професионална мобилност ТУК

Интернет адреси

http://www.government.nl  - Правителство

http://www.werk.nl   -   Служба по заетостта                                         

http://internationalezaken.szw.nl - Министерство на труда

http://www.arbeidsinspectie.nl - Инспекцията по труда в Нидерландия                      

http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/ - Данъци                                                          

http://www.minvws.nlhttp://www.kennisring.nl/ - Социална сигурност                                          

http://www.minocw.nl/ - Образование                                                         

http://www.nuffic.nl,  http://www.idw.nl  - Признаване на дипломи          

Обща информацияфлаг Швеция

Площ : 450 295  кв. км.

Население: 10.34 млн. (2020)

Езици: шведски

Столица: Стокхолм

Парична единица: шведска крона (SEK)

Регистрация и установяване

Гражданите на ЕС/ЕИП, които са работници, имат собствен бизнес или са студенти, или имат достатъчно средства за издръжка, имат право да пребивават в Швеция. Студентите и лицата с достатъчно средства също така трябва да имат цялостна здравна застраховка. Правото на пребиваване възниква автоматично, когато гражданите на ЕС/ЕИП отговарят на едно от горните изисквания съгласно Закона за чужденците (utlänningslagen).

Първата стъпка при установяване в Швеция е регистрирация в местната данъчна служба, от където се издава персонален идентификационен код (дата на раждане + 4 контролни цифри). Ако престоят Ви е за по-малко от 1 година, се издава координационен код. Този идентификационен/координационен код ще е необходим при контакти с различни държавни администрации, като например социалноосигурителната. Ако престоя Ви в Швеция е за най-малко 1 година, Вие трябва след първите 3 месеца от Вашия престой в страната, да кандидатствате за разрешение за установяване в Шведската миграционна служба (http://www.migrationsverket.se/). Ако сте пребивавали легално в Швеция 5 години без прекъсване, може да кандидатствате за право на постоянно пребиваване.

Повече информация за правото на пребиваване в Швеция може да се намери на уебсайта на Шведската данъчна агенция Skatteverket (https://www.skatteverket.se).

Търсене на работа

Българските граждани могат да започнат работа в Швеция без разрешение за работа. Те могат да се регистрират в бюрата по труда и да ползват съответните услуги, ако отговарят на изискваните условия за гражданите на Швеция. Интернет страницата на Шведската служба по заетост e: http://www.ams.se, а нейният портал за работни места https://arbetsformedlingen.se/ е най-големият и популярен сайт за търсене на работа. Възможно е да се търси по местоположение и по професия. Обикновено е дадена подробна информация за работодателите и може да се контактува директно с тях. Почти всички обяви са на шведски, защото повечето работодатели искат работниците да имат познания по шведски език. Това не означава, че работници със специфични професионални умения, които се търсят в Швеция, не могат да си намерят работа. Обща информация и помощ може да бъде предоставена от отдел “Обслужване на клиенти” на Шведската служба по заетостта на телефон: +46 (0) 771 416 416.

Информация за работни места може да се намери и в ежедневници – DagensNyheter, SvenskaDagbladet, които са достъпни и чрез интернет, както и чрез посреднически агенции и частни интернет сайтове (http://www.stepstone.sehttp://www.jobsafari.se). Много обяви може да се намерят в безплатни вестници като Metro.

Друг начин за търсене на работа е да се регистрирате на https://arbetsformedlingen.se/ и други сайтове за набиране на персонал в Швеция и така автобиографията Ви да стане достъпна до работодателите. Порталът EURES (Европейският портал за професионална мобилност - https://ec.europa.eu/eures) също предлага такава възможност чрез използване на Europass CV шаблон, който позволява на работодателите в цяла Европа да търсят по зададени критерии търсещи работа лица и преглеждат автобиографиите им.

За търсене на работа може да се използват също и социални медии като Facebook и LinkedIn.

Търсещите работа в Швеция може да контактуват директно и с работодатели, които не са обявили работни места, но искат да работят за тях и да им предложат своите умения. Това е често срещано в Швеция и обикновено се възприема положително.

Кандидатстване за работа

При кандидатствате за работа, в повечето случаи, се изисква мотивационно писмо с приложена автобиография. Сертификати или препоръки трябва да бъдат приложени само ако са поискани в обявата. Същото важи и за снимки. Много рядко са достатъчни телефонни обаждания или лично посещение.

Вашата кандидатура за длъжността, за която кандидатствате, трябва да е адаптирана така, че да се подчертае това, което е важно за съответната работа. Шведската публична служба по заетостта редовно организира уебинари (някои от които на английски език) за това как да кандидатствате за работа, как да напишете автобиография или как да се представите на интервю за работа. На уебсайта на Шведската обществена служба за заетост има много добри съвети и примери (само на шведски език) за това какво и как да се напише. Мотивационното писмо трябва да е много кратко, не повече от едната страница и да е насочено към работата, за която кандидатствате. Важно е да опишете вашите квалификации и лични качества, които ви правят подходящ човек за съответната работа. Всички подробности и дати относно предишния опит се описват в CV-то.

Автобиографията трябва да е с дължина 1-2 страници и да съдържа:

 • лични данни (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, семейно положение и евентуално гражданство)
 • образование (официално училищно образование, курсове)
 • трудов стаж (може би с кратко описание на работните задължения и фирма / компании)
 • други качества, които могат да представляват интерес (отговорни длъжности, шофьорска книжка, компютърни умения)
 • езикови умения
 • интереси за свободното време
 • референции (за предпочитане от двама души, от които поне един трябва да бъде предишен работодател).

Информацията за образованието и трудовия опит трябва да съдържа дати и трябва да бъде посочена в обратен хронологичен ред (т.е. първо най-новата информация).

Обикновено големите компании изпращат потвърждение за получаването на вашата кандидатура, често с информация за това кога можете да очаквате да се свържат с вас. Ако не получите такова, можете сами да им се обадите.

Ако искате да използвате готов шаблон за CV, има европейски CV шаблон, наречен Europass.

Преди да се явите на интервю, се опитайте да разберете колкото можете повече за компанията. Ще трябва да отговоряте на въпроси за вашето образование, предишна заетост, да опишете своите силни и слаби страни и как те могат да окажат влияние върху работата, за която кандидатствате, както и за семейното ви положение, интересите за свободното време и др. Освен това ще се очаква да задавате свои въпроси на края на интервюто.

Шведски език

В повечето случаи на работното място в Швеция трябва да можете да четете и разбирате шведски език. Има някои изключения, например за професии, изискващи специализирани умения.

Можете да се научите шведски език онлайн на: https://learningswedish.se. Повече информация можете да намерите на: www.arbetsformedlingen.se/eures 

Жилище

Разходите за жилище могат да варират в Швеция, в зависимост от стандарта и географското местоположение. В големите градове има повече жилища за закупуване. Възможността за намиране на жилище под наем е значително по-малка в гъсто населените райони, особено в големите градове, където и цените са доста по-високи.

Средната цена на къща в Швеция е ок. 3 000 000 SEK или 25 000 SEK/кв.м. Средната цена в Швеция за наем е ок. 34 500 SEK/кв.м. В цялата страна цените варират много.

Можете да намерите жилище предимно чрез интернет на сайтове като https://www.blocket.se и https://www.hemnet.se, например. В зависимост от избрания от вас вид жилище (наемане или закупуване), можете да се свържете и с местни или регионални собственици на имоти, както частни, така и общински. Общините често разполагат с информация за жилища под наем на своите уебсайтове. HSB (жилищен кооператив) http://www.hsb.se/ и Riksbyggen (кооперативна жилищна асоциация)  http://www.riksbyggen.se/ са две от водещите национални жилищни компании.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net.

За признаване на определена квалификация в Швеция, трябва да подадете специален образец заявление, заедно със сертифицирани копия на Вашите сертификати до: 

Swedish Council för Higher Education (Universitets- och högskolerådet)

Tel:+46-10-470 03 00

Postal address: PO Box 450 93, SE-104 30 Stockholm, Sweden

Услугата е безплатна и отнема до 4 месеца от датата на подаване на заявлението. За повече информация: https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/ и на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en.

Условия на труд и заплащане

Трудови договори - видове и съдържание:

Освен със законодателството, условията на труд се определят в колективни трудови договори (договори сключени между профсъюзи и работодатели) и индивидуални договори за наемане на работа (договори сключени между работници и работодатели). В Швеция колективните трудови договори покриват голяма част от пазара на труда. Различните браншове могат да имат различни колективни трудови договори. Организациите, сключили колективния трудов договор, заедно носят отговорност за съдържанието на договора и неговото спазване. Индивидуалните договори могат да съдържат както законови разпоредби и решения от колективните трудови договори, така и допълнителни условия.

Трудовият договор може да бъде устен или писмен. Препоръчва се винаги да поискате от работодателя писмено потвърждение за работа. При наемане на държавни служители работодателят е длъжен да издаде писмено писмо за назначаване.

Според правилата на ЕС работодателят трябва да информира служителя писмено за условията на работа, ако служителят поиска това. Това трябва да стане в рамките на един месец от първия ден на работа и да включва следната информация:

 • имената и адресите на работодателя и служителя, първия работен ден и наименованието на мястото на работа;
 • задачи и длъжност на служителя;
 • вида на заетостта (независимо дали длъжността е временна или постоянна);
 • период на предизвестие или дата на приключване на договора;
 • системи за изплащане на заплати и заплати;
 • работно време и платена почивка;
 • приложими колективни договори;
 • условия за работа в чужбина, ако служителят трябва да работи в чужбина повече от един месец.

Работодателят е длъжен да даде на работника или служителя предизвестие за всички промени в условията по-горе един месец предварително.

Заплащане:

В Швеция няма закон за минималната работна заплата, респeктивно минимално почасово заплащане. Държавата не следи за спазването на условията за заплащане. Минималните заплати са регулирани в шведските колективни трудови договори и са различни за различните браншове. Организациите, сключили колективния трудов договор, заедно носят отговорност за съдържанието на договора и неговото спазване, в това число влиза и заплащането.

На работниците, обхванати от колективните трудови договори, често се заплащат почасови ставки, които се регулират от колективния договор, но има и изключения. Нивата на заплащане се определят индивидуално на почти целия пазар на труда. Това означава, че се очаква новите служители да договарят собствената си начална заплата. Тези, които са членове на синдикат, могат да получат помощ и съвет във връзка с договарянето на заплатата.

Заплатите обикновено се изплащат по банкова сметка в края на месеца.

Работно време:

Стандартното работно време в Швеция е 40 часа седмично. Много често срещано е плаващото работно време.

Извънредното работно време е ограничено до 48 часа за период от четири седмици или 50 часа за период от един месец. Общият извънреден труд не може да надвишава 200 часа за период от 12 месеца.

Работодателите имат задължение да гарантират правилното спазване на работното време. Работата в неделя се регулира от колективните трудови договори. Повечето от тези споразумения разглеждат събота и неделя като дни за почивка. Съществуват обаче и много изключения (например за работници на смени и служители в определени сектори, като транспорт, търговия на дребно, туризъм и обществени услуги).

Прекратяване на трудовите отношения:

Постоянното трудово правоотношение може да бъде прекратено само ако има основателни причини за уволнение или при намаляване на на работата. И в двата случая трябва да потърсите съвети от профсъюза. Периодът на предизвестие може да варира в зависимост от трудовия стаж и възрастта. Това се урежда от колективните трудови договори.

Временните трудови договори приключват автоматично на определената дата, без работодателят да е длъжен да уведомява за това.

Когато трудово правоотношение е в изпитателен срок, може да бъде прекратено след приключване на договорения период, без да има конкретни основания за това.

Пробационният период може също да бъде прекратен от която и да е от страните преди уговорената дата с 14 дневно предизвестие.

Орган, отговарен за спазване на трудовото законодателство

Държавният орган, който контролира спазването и изпълнението на Закона за работната среда, Закона за работно време и другите правила и условията на труд в Швеция е Службата за труд и работна среда (Arbetsmiljöverket)- https://www.av.se/

Здравна система

Всяко лице, пребиваващо в Швеция е обхванато от националната система за здравно осигуряване. Органите, отговарящи за общественото здравеопазване са регионалните и общинските съвети. Шведската агенция за социално осигуряване (Försäkringskassan) администрира държавните помощи, отнасящи се до стоматологична помощ.

Здравноосигурителната система покрива повечето от разходите за посещения при лекари, хоспитализация и лабораторни такси. Майчинството и педиатричните грижи са безплатни.

Медицинските грижи и хоспитализацията се покриват от такса пациент. Размерът на тази такса се определя от регионалните и общинските съвети и може да варира в зависимост от медицинската услуга, която се предоставя, и от региона.

Гражданите на ЕС / ЕИП / Швейцария, както и гражданите на трети страни в някои случаи, които работят в Швеция, имат право на дентална помощ и здравеопазване в Швеция при същите условия като тези, които пребивават в Швеция.

Ако трябва да отидете на лекар или при медицинската сестра за съответния район, трябва да се свържете с вашия "vårdcentral" (първичен здравен център).

Ако сте сериозно болен или се разболеете внезапно, можете да отидете до спешното отделение на болницата. Обадете се първо на Sjukvårdsupplysningen (службата за здравна информация) на 1177 и попитайте за съвет. Препращане към специалист или болница се прави от лекар, работещ в първичната здравна помощ или в отдела за спешна и неотложна помощ. Таксата на пациента при приемането му в болница е най-много 100 шведски крони на ден.

Лекарствата се закупуват в аптеките. Когато купувате лекарства с рецепта, плащате намалена цена. Лекарствата с рецепта за деца под 18 години са безплатни.

Стоматологичните грижи са безплатни за деца и младежи до 21 години включително, след което се плаща такса за всички или някои от стоматологичните услуги.

Социална сигурност

Основната социално-осигурителна система дава закрила при болест, семейно подпомагане, основни и допълнителни пенсионни схеми, ранно и частично пенсиониране и застраховки при трудова злополука. Всички лица над 16 год., пребиваващи в Швеция, независимо от тяхната националност, могат да се регистрират за жилищни помощи.

В Швеция социалните застраховки се финансират най-вече чрез работодателските осигуровки, но могат да се финансират и от държавата, особено основната пенсионна схема. Местните служби за социално подпомагане осигуряват подпомагане на деца и техните семейства, възрастни хора и инвалиди. Те са подчинени на Министерството на здравеопазването и социалните грижи и се финансират от местните данъци. Кандидатите за помощи трябва да кандидатстват в местната социално-осигурителна служба като ползват специални формуляри за различните помощи. Някои помощи изискват медицински документи.

Повече информация за шведската социалноосигурителна система може да намерите на: https://www.forsakringskassan.se/

Можете да се запознаете подробно с вашите пенсионни права, обезщетения за безработица, семейни обезщетения и други социалноосигурителни права в Швеция и тук

Данъци

Шведската данъчна система включва различни преки и непреки данъци и такси. Най-важните преки данъци са националният (20%-25%) данък общ доход,  общинският (между 29% и 34%) ДОД и националният капиталов данък. ДОД се плаща и върху обезщетенията за безработица и болест, пенсиите и други подобни източници на доход. 

Ако работите по-малко от 6 мес. в Швеция, може да изберете да плащате специален данък (SINK), който е 25%. 

Най-важните непреки данъци са ДДС и акцизите върху някои продукти като алкохола и цигарите. Почти всички стоки и услуги се облагат с ДДС и той обикновено е 25% от цената. Някои активи като имоти, банкови депозити, акции и облигации са обект на данък върху нетната печалба. Данък се плаща и върху жилищата, вилите и земята.

Както физическите, така и юридическите лица са задължени да подават декларация за данък върху дохода с „Skatteverket“ всяка година, обикновено около 2 май.

За повече информация: Националната данъчна служба: http://www.skatteverket.se.

Образователна система

Шведското образование се състои от десетгодишно задължително основно училище, което започва на 6-годишна възраст с предучилищния клас. Повечето ученици продължават още 3 години до завършване на средното образование. Училищата се управляват от общините, но са по национална учебна програма. Училищното образование е безплатно.

Повечето университети са държавни. Обучението в университетите и колежите също е безплатно, но се плаща регистрационна такса. Можете да се свържете с Шведския съвет за подпомагане на обучение (CSN), за да проверите дали имате право на субсидия или заем.

Информация за училищната система в Швеция може да намерите на: http://www.skolverket.se/, а за висшето образование на: http://english.uk-ambetet.se/

Шведските общини организират образование за възрастни, което може да включва курсове по шведски език за имигранти (SFI), курсове, еквивалентни на прогимназията и гимназията, обучение за гимназиални изпити и пълни квалификации, както и професионално обучение. Обучението е безплатно, но може да се начислява такса за учебни материали.

Живот

Разходите за живот на човек, който живее сам, без разходите за жилище, са около 10 210 SEK на месец през 2019 г., според изчисленията, направени от Swedbank. Тези разходи са за необходимото основно потребление на храна и дрехи, за здравеопазване, спорт, автомобили, развлекателни дейности, местни пътувания, застраховки, електричество, телефон и др. , компютри или телевизори. Съответните разходи за двойка са 15 908 шведски крони на месец.

Средни цени на храни, алкохол и газ:

 • Една дузина яйца – 12 SEK
 • Половин литър бира – 17 SEK
 • Една бутилка вино – 100 SEK
 • Хранене в по-евтин ресторант – 120 SEK
 • Един литър газ - 16 SEK

Швеция е светско общество, но много официални празници и традиции имат християнски корени. Развлеченията в провинцията са важни за повечето шведи и „allemansrätten“ (правото на обществен достъп) дава право на достъп до гори и земя. „Naturvårdsverket“ (Шведската агенция за опазване на околната среда) има повече информация за това, което можете и не можете да правите на земята на други хора.

Популярните спортове включват футбол, хандбал, хокей на лед, гимнастика, езда, тенис, етажна топка, ски и голф.

Всички шведски общини имат обществени библиотеки с обучени библиотекари, от където може безплатно да се заемат книги, филми или музика.

Шведският институт публикува изчерпателна информация за шведската култура и общество на официалния уебсайт на Швеция www.sweden.se

Интернет адреси:

http://www.sweden.gov.se/ - Правителство                                             

http://www.arbetsformedlingen.se  - Служба по заетостта  

http://www.government.se/sb/d/8281 - Министерство на  заетостта 

https://www.av.se/ - Службата за труд и работна среда        

http://www.skatteverket.se  - Данъци                                                          

https://www.forsakringskassan.se/  - Социална сигурност                                      

http://english.uk-ambetet.se/http://www.skolverket.se/ - Образование                                        

http://www.uhr.se/ - Шведски съвет за висше образование (Признаване на квалификации)

http://www.lo.se/english/startpage - Конфедерация на синдикатите на Швеция (LO), работническите организации и тези на работодателите

www.kommunal.se - Комунален профсъюз (Kommunal, Шведски профсъюз на общинските работници) 

Посолство на Република България в Стокхолм, Швеция
Адрес: Karlavägen 29, 11431 Stockholm, Sverige
Телефон:
+46 8 20 25 27
+46 8 723 09 38
Работно време: 09:00-17:30 ч.
E-mail: Embassy.Stockholm@mfa.bgТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Консулска служба:
Приемно време:всеки работен ден  09:30 - 12:30
Информация по телефона от 14:00 до 16:00 ч.:
 +46 8 20 67 13
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време:
+46 707 797 155
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Швеция.

Обща информация

Площ: 70,273 km2 
Население: 4,857 милионафлаг Ирландия
Езици: Английски, галски

Столица: Дъблин
Валута: Евро (EUR)

 

Регистрация и установяване

Ако искате да се установите за повече от 3 месеца в Ирландия, трябва в рамките на 3 месеца от пристигането си в страната, да направите искане за разрешение за установяване (Garda Síochána District) в местното полицейско управление или в отговорната служба за регистрация по местоживеене. Това е възможно, ако работите или имате достатъчно средства да издържате себе си и членовете на своите семейства, така, че да не изпаднете във финансово затруднение и да не започнете да разчитате на финансова подкрепа от ирландските социални фондове. 

Търсене на работа

Ако търсите работа на място в Ирландия, трябва да кандидатства за ирландски социално-осигурителен номер – PPS (Personal Public Service) номер. Той се издава в местните офиси на Министерството на социалната закрила и улеснява достъпа до социални, здравни грижи и образование. Допълнителна информация ще намерите в интернет на https://www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-public-service-pps-number/.

Кандидатстване за работа

За да започнете работа в Ирландия, не е необходимо разрешение за работа. Преди да заминете за Ирландия, е необходимо, първо да проверите възможностите за работа там, като за целта можете да потърсите съвет от EURES съветниците в България.
 
Гражданите на ЕИП имат безплатен достъп до услугите на ирландската служба по заетостта. Подробна информация за свободните работни места в Ирландия може да бъде намерена чрез Службата за заетост (Intreo Office) и/или уебсайта на www.jobsireland.ie 

Частните агенции за набиране на персонал не могат да таксуват търсещите работа при регистриране в техните бази данни. Всички агенции трябва да бъдат лицензирани от Министерството на работата, предприемачеството и иновациите (Department of Jobs, Enterprise and Innovation). Списък на лицензираните агенции по заетостта е на разположение в отдела за лицензиране на Агенцията по заетостта (Employment Agency Licensing Section of the Department). За допълнителна информация влезте на

https://www.workplacerelations.ie/en/what-we-do/employment-rights-information/licensing/employment_agency_licensing_.html

Частните агенции също са изброени под „Агенции по заетостта“ в Телефонния указател на Golden Pages www.goldenpages.ie и в Асоциацията на агенциите, Националната федерация за набиране на персонал www.nrf.ie 

Повече информация за контакт с агенции за набиране на персонал в Ирландия може да получите от:

Department of Business, Enterprise and Innovation/Employment Permits Section

Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, D02 PW01, Ireland

Opening Hours/Часове за прием: Helpline only/Телефонна линия: Monday to Friday/понеделник до петък 9:30am - 5pm

Tel: +353 1 417 5333, Locall: 1890 201 616, Fax: +353 1 631 3268, 

Homepage: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htmEmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Националната Федерация за подбор на персонал не взима такси за посреднически услуги: http://www.nrf.ie/.
При частните агенции за подбор на персонала има еднократна такса в размер от 12% до 20% от първоначалната заплата. Те трябва да имат лиценз от Министерството на труда, бизнеса и иновациите (Department of Jobs, Enterprise and Innovation). Списък с лицензирани частни посредници може да намерите сайта на министерството https://dbei.gov.ie/en/, а също и в асоциацията на агенциите Национална Федерация за подбор на персонал.
Ако се нуждаете от информация относно правата Ви по време на работа, обърнете се към Министерството на труда, бизнеса и иновациите - https://dbei.gov.ie/en/ 
Някои по-популярни местни издания, предлагащи обяви за търсене на работа са: Irish Times: https://www.irishtimes.com/; Irish Independent: https://www.independent.ie/; Sunday Business Post: https://www.businesspost.ie/
Полезни сайтове за предлагане на работа са: https://www.jobsireland.ie/; https://www.jobs.ie/.
Информация за EURES  в Ирландия можете да намерите на https://www.gov.ie/en/campaigns/d6aa7d-eures-ireland/
Сезонна работа в областта на хотелиерство, кетъринг и ресторантьорство: http://www.skillsireland.ie/; https://www.irishjobs.ie/Hotel-Jobs .
Интернационалeн сайт: https://www.monster.com/
За да се упражнява самостоятелна заетост в Ирландия, не се изисква разрешение, но е задължително нейното регистриране. Българските граждани в този случай следва да плащат всички такси и данъци, произтичащи от своята самостоятелна дейност, наравно с ирландските граждани.
 
Жилище

Делът на къщите в Ирландия е 95%, докато апартаментите са само 5%. Обичайно е да се купи къща. Само 18% от жилищата са под наем. По-трудно се намира жилище в университетските градове (Дъблин, Корк, Голуей, Лимерик) и регионалните центрове. Обяви се публикуват в местните/регионалните вестници (вечерните издания) и агенциите за недвижими имоти. Една изгодна алтернатива са съжителствата. Жилищата се предлагат най-често мебелирани. Обикновено се сключват договори за период от 6 месеца до 1 година, но е възможно и по-краткосрочни. Някои приблизителни цени за месечен наем в Дъблин: 1-стаен апартамент – € 1000; 2-стаен апартамент – € 1500; 3-стаен – от € 1950.

В Корк приблизителните цени са следните: Единична стая: - € 300; 1-стаен апартамент € 600; 2-стаен апартамент € 850. В началото на наемното отношение ще трябва да платите депозит, равняващ се на наема за 1 месец. За по-подробна информация относно намирането на квартира посетете полезните сайтове: www.daft.iewww.rent.iewww.myhome.ie. Могат да ви бъдат от полза и: www.hostelbookers.comwww.hosteldublin.com

Фирми, отговорни за доставката на газ, електричество, вода и телефонни услуги:

GAS: Irish Gas Board ('Bord Gais Eireann') http://www.bordgais.ie/corporate/index.jsp

Electricity/Електричество: Electricity Supply Board (ESB) http://www.esb.ie/main/home/index.jsp

Telephone/Телефон: https://www.eir.ie/

Water/Вода: Irish Water: https://www.water.ie/


При проблеми можете да се обърнете към центровете за безплатна консултация (Free Legal Advice Centres - FLAG) или към центровете за жилищна консултация.

Допълнителна информация: www.environ.ie.

Признаване на дипломи и други квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1.Посетете https://www.qqi.ie/.
2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: https://www.enic-naric.net/. Националния център в Ирландия можете да намерите на: https://hea.ie/, https://www.qqi.ie/. Повече информация можете да получите при: Higher Education Authority, Marine House, 3rd floor, Clanwilliam Court, Lower Mount street, IRL –Dublin 2, тел. +353 1 661 2748. За признаване на дипломи в сферата на здравеопазването - в Дирекция Здраве – Department Health, Hawkins House, IRL-Dublin 2, тел. +353 1 671 47 11
3. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europass.cedefop.europa.eu/

 

Условия на труд и заплащане

Минималната почасова работна заплата за 2020 г. е 10.10 €.

Видове заетост в Ирландия:минималната възраст за редовна работа в Ирландия е 16. Лице под 18 години не може да бъде наето повече от 40 часа седмично или 8 часа на ден, освен в действителна спешност.

Нает или самостоятелно зает? По-голямата част от законодателството за защита на заетостта в Ирландия се прилага само за наети лица, като данъчната и социално-осигурителната система ще ви третира много различно в зависимост от това дали сте наети или самостоятелно заети. Кодексът при определяне на статута на заетост (pdf) https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/code-of-practice-on-employment-status.pdf съдържа критерии, които могат да се използват за изясняване дали дадено лице е наето или самостоятелно заето. По-подробни правни съвети или насоки могат да се получат от местната данъчна служба или от Департамента по въпросите на заетостта и социалната защита http://www.welfare.ie/en /Pages/What-does-Scope-Section-do.aspx.

Служители на непълно работно време: броят на хората, работещи на непълно работно време в Ирландия, значително се е увеличил през последните няколко години. Служителите на непълно работно време са в подобно положение като служителите на пълен работен ден, когато става въпрос за законодателството за защита на заетостта, въпреки че в някои случаи служителят на непълно работно време работи определен минимален брой часове за определен период от време, преди да придобие тези права. Можете да прочетете повече за защитата на служителите на непълно работно време в Ирландия в Закона за защита на служителите (работа на непълно работно време) от 2001 г. (The Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001).

Служители със срочен договор: служителите могат да работят само по един или повече срочни договори за непрекъснат период от четири години. След това се счита, че служителят има договор с неопределен срок (например постоянен договор).

Casual employees: в законодателството за заетостта в Ирландия няма определение за „Casual employees“. В действителност „Casual employees” са в режим на готовност, за да вършат работа според нуждите на организацията без определени часове или посещения.

Сезонна заетост: в Ирландия няма отделна законодателна разпоредба, която да прави разликата между сезонните работници и всеки друг вид заетост. Някои сектори на пазара на труда в Ирландия зависят от сезонните работници, например индустрията за бране на плодове, които изискват приблизително 1500 работници годишно. Статутът на трудовите права на сезонните работници е равен като този на всички останали работници в държавата, които имат срочен или временен договор.

Трудовият договор трябва да определя следното съгласно Закона за условията на заетост (Раздел Информация) от 1994 г. и 2001 г. Закон за заетостта (Други разпоредби) 2018 г.

(а) ПЪЛНО ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ

(б) ПЪЛНО ИМЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

(в) АДРЕС НА РАБОТОДАТЕЛЯ

(г) ПРИ СРОЧЕН ДОГОВОР (очаквана продължителност на срочен договор)

(д) ПРИ ПОСТОЯНЕН ДОГОВОР (дата, на която договорът изтича)

(е) РАВНИЩЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

(ж) МИНИМАЛЕН ПЕРИОД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНГРАЖДЕНИЕ (седмичен, месечен или по друг начин), използван за изчисляване на почасова ставка на заплащане или Националния закон за минималната заплата от 2000 г. Служителят може, съгласно раздел 23 от Националния закон за минималната работна заплата от 2000 г. да иска от работодателя писмено становище за средната почасова ставка на работника или служителя за всеки референтен период на заплащане, попадащ в рамките на предходните 12 месеца. От 1 февруари 2020 г. националната минимална работна заплата е 10,10 евро на час, както е посочено в Националната заповед за минимална заплата 2020.

(з) РЕГЛАМЕНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ИЛИ СЕКТОРНА ЗАЕТОСТ

(и) БРОЙ ЧАСОВЕ (включително извънреден труд), които работодателят очаква работникът да работи.

Видове трудови договори: всеки, който работи за работодател с редовна заплата или заплата, автоматично има трудов договор, независимо дали е писмен или не. Това може да бъде изразено или косвено, устно или писмено.

Законът за условията на заетост (информация) от 1994 г. http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0005/index.html изисква от работодателите да предоставят на служителите писмена декларация за някои подробности за условията им на работа. Актовете не се прилагат за лица, които работят при работодателя по-малко от 1 месец.

Работодателят е длъжен да предостави на служителя писмено изявление за условията на работа в рамките на първите два месеца от започване на работа.

Условията на работа трябва да включват следната информация:

 • пълното име на работодателя и служителя
 • адресът на работодателя
 • място за работа
 • длъжността / характера на работата
 • датата на започване на работа
 • очакваната продължителност на договора (ако е срочен договор) или датата, на която договорът изтича (ако е фиксиран договор)
 • процент или метод за изчисляване на заплащането
 • че съгласно член 23 от Националния закон за минималната работна заплата от 2000 г. служителят може да поиска от работодателя писмено изявление за средната почасова ставка на работника или служителя за всеки референтен период на заплащане, както е предвидено в този раздел
 • интервали за заплащане
 • условията и реда, свързани с часовете на работа (включително извънреден труд и права за почивки и отпуски, съгласно Закона за организацията на работното време)
 • Общи условия, свързани с платен отпуск (различен от отпуск по болест)
 • условия, свързани с отпуск по болест /заплащане на болест и пенсии и пенсионни схеми/
 • сумата на предизвестието, която служителят има право да получи и е длъжен да даде
 • позоваване на всички колективни трудови договори, които пряко засягат условията и реда за работа на служителя.

Изпитателен срок: договорът може да включва изпитателен срок и може да позволи този период да бъде удължен. Ако служителят е на изпитателен срок, той или тя не може да разчита на законодателството за нелоялни уволнения, освен ако няма повече от една година стаж; или е освободен от членство или дейност в профсъюзи; въпроси, свързани с бременността и майчинство. Всички права, свързани с условията на заетост, отпуски и разписания се прилагат за служители, дори когато те са на изпитателен срок.

Ако вашият работодател не ви даде писмени подробности за условията на вашия договор, можете да подадете жалба до Комисията за връзки с работните места (The Workplace Relations Commission). Трябва да подадете жалбата, докато сте на работа или в рамките на 6 месеца след напускане на работа.

Промени в трудовия ви договор в Ирландия могат да настъпят поради промяна в закона, но в противен случай промените трябва да бъдат съгласувани между вашия работодател и вас самите. Законодателството, което обхваща уведомяването за промените на вашия договор, е посочено в раздел 5 от Закона за условията на работа (Раздел Информация) от 1994 г. (the Terms of Employment (Information) Acts, 1994)

За информация или формуляри за оплаквания във връзка с актовете за условията на заетост (информация) от 1994 г., свържете се със:

Комисия за връзки на работното място (The Workplace Relations Commission)/Информация и обслужване на клиенти

O'Brien Road, Carlow, R93 E920, Ireland

Тел: (059) 917 8990, Място: 1890 80 80 90, официална страница: https://www.workplacerelations.ie/en/


Здравна система и социална сигурност

Министерството на социалната закрила (Department of Social Protection) е отговорно за социалното осигуряване в Ирландия. Ирландската социалноосигурителна система предлага закрила при старост, болест, инвалидност, при общо заболяване и безработица. Общественото здравеопазване обхваща осем регионални здравни служби (Health Boards), които са подчинени на Министерство на здравеопазването. С помощта на PPS номера от заплатата Ви се отчисляват вноските за социално и здравно осигуряване. Сумите се определят според размера на дохода - по системата Pay Related Social Insurance (PRSI). Те се удържат от работодателя. За актуална информация посетете https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-employment-affairs-and-social-protection/  (Социалното осигуряване).
Ако се наложи да ползвате здравни услуги в Ирландия, трябва първо да се свържете с местния орган по здравеопазване (Health Board), който ще уреди вашето посещение при лекар или стоматолог. Необходимо е да притежавате Европейска Здравноосигурителна Карта (ЕЗОК). Лечението в частните лекарски практики се заплаща изцяло от пациента.
Амбулаторните услуги в държавните болници са безплатни, но някои хора може да трябва да платят първоначална такса, ако не са били препратени от лекар (общопрактикуващ лекар). Ако се намирате в частна болница или на частно легло в обществена болница, трябва да платите за поддръжка и лечение. Ако имате допълнителна здравна застраховка, тя може да покрие някои или всички разходи.
За изчерпателна информация за болничните услуги в Ирландия можете да разгледате уебсайта https://www.citizensinformation.ie/en/
Частни здравноосигурителни дружества:
VHI Healthcare: https://www.vhi.ie/home
Всички самонаети лица се осигуряват сами. По-подробна информация  в https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-employment-affairs-and-social-protection/

Данъци

Ако започнете работа в Ирландия, трябва да се обърнете към местната данъчна служба (Tax Office), за да се регистрирате. Доходите, които получавате през финансовата/данъчната година са облагаеми. Работодателят прави удръжките от заплатата на работника. Данъчното облагане в Ирландия е организирано по системата PAYE = Pay as you earn (плащай както получаваш). Това означава, че плащането на данък върху дохода е пропорционално и става периодично през цялата данъчна година. С PPS номера работникът може да кандидатства за данъчни кредити, като попълни формуляр 12А (Заявление за сертификат за данъчен кредит и стандартна тарифа за минимално заплащане) и го изпрати в данъчната служба. Добре е това да се направи веднага при започване на работа, дори да е само за половин работен ден или сезонна работа.
Данъкът върху дохода се удържа още от първата заплата. Размерът му зависи от нивото на заплатата и размера на данъчния кредит. Данъчната ставка е следната: за несемеен - 20 % върху първите заработени до 35 300 €; за самотен/овдовял родител - 20% върху сумата до 39 300€; за семейна двойка (с един доход) - 20% върху сумата до 44 300€ и за семейна двойка (с два дохода) - 20% върху сумата до 70 600€. Относно сумите от приходите, надвишаващи гореспоменатите стойности за всяка отделна категория, процентната данъчна ставка е 40%.
За актуална информация  посетете интернет страницата https://www.revenue.ie/en/
По време на престоя в Ирландия следва задължително да получите Personal Public Service (PPS) номер в Department of Social & Family Affairs и да уведомите вашия работодател за PPS номера веднага след като го получите. За да може да подадете данъчната си декларация и да си възстановите данъците трябва да имате формуляр P45, който получавате от работодателя си, след като приключи работния ви период или Р60 - издава се в края на данъчната година. 
 
Образование

Ирландското правителство осигурява безплатно образование на основно и средно ниво. Задължително е училищното образование за децата и младежите от 6 до 16 годишна възраст. Учебниците и училищния транспорт се предоставят срещу ниски такси.
Основното образование в Ирландия (First Level Education) се предоставя главно от държавните училища. В края на това ниво се полагат тестове за оценка. Второто ниво на образование се придобива в три вида училища: средни, професионални и общообразователни училища. Това образователно ниво се състои от 3 години начален цикъл (junior cycle) и от 2 - 3 години напреднал  цикъл (senior cycle).
Одобрените курсове за трето (висше) ниво също се предлагат безплатно. Приемането в тези курсове е изключително конкурентно и местата се разпределят според оценките от крайните изпити от средното училище.
Системата на висшето образование в Ирландия е изградена от 7 университета, технологични институти и колежи.
Живот
Емигрантите ще установят, че разходите за живот в Ирландия са управляеми, но варират в зависимост от града, като Дъблин е най-скъпото място за живеене. Според проучването на Mercer за разходите за живот през 2019 г. Дъблин е 43-ият най-скъп град в света и най-скъпият град в еврозоната за емигранти по отношение на разходите за живот. Въпреки това емигрантите и мултинационалните компании в Ирландия обикновено се поддържат от добре платени работни места, които им позволяват да се насладят на високо качество на живот. Настаняването ще отнеме най-голямата част от заплатата на емигрантите, последвана от хранителни стоки, здравеопазване и образование.

Ако смятате да се преместите в Ирландия, консултирайте се със списъка по-долу, в който са посочени приблизителните разходи за основни нужди в Дъблин.

Няколко примера:

 • Наем (център на град Дъблин) на месец на стая € 350–1800
 • Под наем; Дъблин - Предградия на месец на стая: - € 300 - 1350
 • Месечен билет за автобуси и LUAS € 180,00
 • Три хранения на ден € 25,00– € 50,00
 • Хляб € 1.80
 • 2 литра мляко: € 1,89
 • 1 литър портокалов сок: € 2,00
 • Яйца половин дузина € 1,99
 • Сирене (200 гр.) Чедър: € 2,75
 • Сос за паста: € 2,50
 • Корнфлейкс: € 3,99
 • Пинта на Гинес: 5,50 евро
 • Бензин (на литър): 1,35 евро

За повече информация, може да се използва и приложението Numbeo, което предоставя актуална и навременна информация за условията на живот в света, включително разходите за живот, жилищните показатели, здравеопазването, трафика, престъпността и замърсяването) - https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Ireland

Интернет адреси:
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-employment-affairs-and-social-protection/ - Департамент за заетост и социална сигурност
https://dbei.gov.ie/en/ - Министерство на труда, бизнеса и иновациите           
https://www.revenue.ie/en/Home.aspx - Данъци                                       
https://www.irishtimes.com/ - Преса 
https://www.ictu.ie/ - Профсъюзи                                            
https://hea.ie/; https://www.enic-naric.net/ - Образование и признаване на дипломи                                     
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-health/ - Здравеопазване      
Други полезни интернет адреси, на които могат да се търсят свободни работни места:
https://www.indaver.com/ie-en/home/ - Международната компания „Indaver” за преработване на отпадъци с поделения в Ирландия, Белгия, Германия, Италия, Холандия, Португалия, Великобритания – с най-различни технически, инженерни и мениджърски позиции
https://www.penseurope.com/ - за специалисти в областта на рекламните материали – международната компания National Pen Ltd.
https://www.meadepotato.com/ - за най-различни позиции при един от най-големите доставчици на картофи и други зеленчуци и плодове в Ирландия -  Meade Potato Co. Ltd.   
https://www.mfg.com/ - MFG - международна компания за наемане на персонал за квалифицирани специалисти и с различни езици за целия свят
https://www.recruitmentplus.ie/ - фирма за наемане на персонал Recruitment Plus за счетоводители, офис администратори, инженери, медицински специалисти, специалисти по продажби и маркетинг и др.
 
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Ирландия.

Обща информацияфлаг Франция
Площ: 551,670 кв. км.
Жители:  65 млн. (вкл. отвъдморските департаменти)
Официален език: френски
Столица: Париж
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване
Българските граждани могат да живеят, работят или учат във Франция без да се нуждаят от входна виза или разрешително. За целта е необходимо да притежават документ за самоличност /паспорт или лична карта/.
Членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат също да живеят във Франция, но се нуждаят от разрешително за по-продължителен престой.
За гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария не е задължително да се регистрират в местната общината в 3-месечния период на престой, в случай на притежание на валиден ЕС паспорт и са: заети/самонаети/учащи/членове на семейства/незаети, които могат да докажат, че притежават средства за издръжка в определен размер.
Не е задължително да се кандидатства за издаване на разрешително за пребиваване (carte de sejour). Издаването му е безплатно и е с валидност до 5 години. Изисква се представяне на паспорт/лична карта и доказателства за заетост или за собствен бизнес. По подробна информация може да се получи в префектурата или общината.
Винаги носете със себе си паспорт или лична карта, тъй като могат да бъдат изисквани за проверка при определени ситуации. 
След 5 или повече години непрекъснат престой във Франция, може да се кандидатства за постоянно пребиваване.
За повече информация:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/ - Министерство на външните работи
http://direccte.gouv.fr/
 
Търсене на работа
Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд във Франция, без да им е необходимо разрешение за работа.
За да работите във Франция владеенето на френски език е от много голямо значение.
Във всички градове има офиси на обществената служба по заетост /PÔLE EMPLOI/. Може да се регистрирате в най-близкия по местоживеене. За повече информация:
Телефон: 0033177863949
Информация за работни места е налице на интернет страницата на Службата за заетост: https://www.pole-emploi.fr/accueil/
APEC (Асоциация за наемане на управленски персонал) подпомага наемането на кадри на мениджърски позиции и млади специалисти. За повече информация: https://www.apec.fr/
Агенциите за заетост получават заплащане за своите услуги от работодателите; услугата е безплатна за търсещите работа лица. За повече информация: http://www.prismemploi.eu/.

Интернет сайтове за търсене на работа

Консултанти по наемане на персонал. Тези консултанти сключват договори с фирмите за с цел наемане на висококвалифицирани специалисти или мениджъри. За повече информация: http://www.prismemploi.eu/.
Интернет страници на фирмите. Фирмите често имат рубрика за наемане на персонал на фирмените сайтове. Използвайте търсачка или бизнес директория, за да откриете техните сайтове. Например: https://www.pagesjaunes.fr/.
Печатни медии. Специализираната бизнес преса дава възможност на фирмите да публикуват обяви за набиране на персонал. За повече информация: https://www.press-directory.com/.
Много от свободните работни места във Франция се заемат на база контакти – създавайте и поддържайте колкото може повече лични и професионални контакти /включително в онлайн платформи и медии/, за да увеличите шансовете си за наемане.
Може да намерите работа и чрез директен контакт с работодателя, по разлепени обяви, използвайки социалните мрежи и др.
Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки. Полезни линкове: https://www.urssaf.fr
 
Кандидатстване за работа

Съвети при кандидатстване за работа

Ако кандидатствате по обява и работодателят е известен - проучете внимателно работодателя /икономически сектор, нает персонал, оборот, пазарен дял, лица за контакт и др./, редактирайте вашата автобиография и мотивационно писмо, съобразно позицията, за която кандидатствате. Може да разгледате фирмения сайт или други източници на информация в интернет.

Ако работодателят не е посочен – редактирайте вашата автобиография, съгласно изискванията, посочени в обявата.

Изисквания към документи за кандидатстване:

Автобиографията трябва да е не по-дълга от 2 страници и да съдържа информация относно:

 • лична информация – имена, адрес, телефон / с код за международно набиране/, електронен адрес, семейно положение, възраст и националност;
 • позиция, за която се кандидатства;
 • трудов стаж – всяка работа се описва в отделен параграф, като се започва с последната месторабота;
 • образование и квалификация. Степените и нивата трябва да са еквивалентни на френската образователна система;
 • езикови и компютърни умения;
 • други.

Широкоизползван е EUROPASS CV формата. В общия случай автобиографията трябва да бъде на френски или на езика на обявата за работа.

За повече информация: https://www.pole-emploi.fr/accueil/

Мотивационното писмо трябва да е не по-дълго от 1 страница. Чрез него се демонстрира интерес и мотивация за кандидатстването и приносът, който бихте имали към компанията.

За повече информация: https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature/organiserSaRecherche

До момента на назначаване може да се проведат до 4 интервюта. Трябва да сте добре информирани за компанията и позицията, да опишете опита си, съотносим към позицията, да сте готови да дадатете въпроси на интервюиращите.

Интервюто може да включва психологически тест, графологична експертиза и проверка на степента на владеене на френски език.

Френската бизнес култура изисква спазване на точността при ангажиментите, йерархичната структура и официално поведение.

Жилище

Информация за наемане на квартира може да се намери във всекидневната преса, интернет сайтове: http://www.immofrance.com/ , както и чрез ползване услугите на посреднически фирми. Някои общински администрации помагат за намирането на квартири. Възможно е финансово подпомагане или настаняване в социално жилище. При наемане имот чрез агенция се изисква заплащане на комисионна в размер на едномесечен наем, и доказване на доходи. Сключва се писмен договор между наемателя и наемодатела/агенцията. Взема се депозит, равен на наема, който се връща след освобождаване на жилището. Договорът за наем на необзаведен апартамент обикновено е за 3 години, а на обзаведен - 1 година.

Наемите варират в зависимост от местоположението на имота, транспортните връзки и др., като започват от €525-665 месечно за едностаен апартамент, за тристаен апартамент наемът е €965-1300 месечно. Цените в Париж са значително по-високи, €850-1150 месечно за едностаен апартамент и €1750-2600 за тристаен. Малките апартаменти са относително по-скъпи. В околностите на Париж могат да се намерят имоти с далеч по-приемлив наем.

Наемателите плащат битовите сметки и данък на имота, който обитават.

Купувайки имот във Франция трябва да имате предвид, че разходите по прехвърлянето на собствеността достигат 16 % от стойността.

Онлайн портали за имоти: 

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация с цел образование или заетост.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център във Франция можете да намерите на : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/.
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Europass се състои от 5 документа, най-важният от които е Europass CV. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass
 3. Европейската квалификационна рамка е ключов приоритет на Европейската комисия в процеса на признаване на професионални компетентности. Основната цел на рамката е да създаде връзки между отделните национални системи за квалификация и да гарантира плавен преход и признаване на дипломите.
 4. Европейската система за трансфер на кредити цели да подпомогне признаването на периоди на учене в чужбина . Тя е ключов елемент в студенстката програма за мобилност Еразъм.
 5. База от данни за регулираните професии в страните от ЕС, ЕИП и Швейцария - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.
 
Условия на труд и заплащане
Трудови договори:
Минималната възраст за започване на работа е 16 години /с малки изключения, описани в законодателството/.
По закон информацията за условията на труд на конкретно работно място трябва да е предоставена писмено на работника, но не е задължително да е част от договор при постоянните договори.
Трудовите договори трабва да са в писмена форма на френски език.
Трудовите договори са постоянни и с определен срок /до 18 месеца и бонус 10 % над заплатата за липса на сигурност за работното място/.
Друг тип са временните трудови договори, които се сключват от агенции за временна заетост, търсещи работа лица и предприятие-ползвател.
Трудови договори с периоди на прекъсване се сключват в секторите с големи колебания в необходимостта от работна ръка през годината.
Трудови договори за чиракуване и професионално обучение се сключват с младежи на възраст от 16 до 25 години, които искат да придобият професионална квалификация.
Трудови договори с определен срок за възрастни са за лица над 57 години и им дават възможност да придобият изискуемия стаж за пенсиониране.
Договор, който е временен и дава възможност на работника да получава минимално месечно възнаграждение в периодите между две наемания.
Особена форма на постоянни трудови договори са contrat à durée indéterminée de chantier, CDIC. При тези договори не може да бъде фиксиран срок за извършване на работата .
Съществени изменения в трудовите договори се правят със съгласието на работника.
Срочният трудов договор може да бъде подновяван повече от 2 пъти.,
Работодателят има право да анулира трудовия договор в първите 3 месеца.
Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
Прекратяването на трудов договор за неопределен срок се извършва при спазване на процедурни стъпки.
За повече информация: https://www.legifrance.gouv.fr/, https://travail-emploi.gouv.fr/, https://www.service-public.fr/.
Заплащане:
Минималната месечна работна заплата във Франция е 1,554.58 € месечно бруто/10.25  € часова ставка бруто за 2021 г. Единствено младежите и наетите по договор за чиракуване и професионална квалификация може да получават заплащане, по-ниско от минимално гарантираното. Честа практика е в определени отрасли, заплатите да се определят чрез колективно трудово договаряне. Със значително по-високи заплати са наетите на управленски позиции, финансисти, счетоводители  и ИТ експерти. Разликата между заплатата бруто и нето е в размер приблизително 23 %. Заплащането е месечно, по банков път.
Работно време и отпуск:
Работниците не могат да работят повече от 4½ часа без почивка. Извънредният труд е допустим при определени условия. Младежите под 18 години не могат да работят повече от 8 часа дневно и 35 часа седмично.
Междудневната почивка е минимум 11 часа, междуседмичната - 35 часа.
Извънредният труд се заплаща - 25 % за първите 8 часа след 35-я час и 50% след 8-я час извънреден труд. Извънредният труд може да бъде компенсиран и с допълнителни дни отпуск.
За нощен се счита трудът, положен между 21:00 и 06:00 часа и се компенсира със заплащане или отпуск.

За информация: www.travail-emploi.gouv.fr

Работниците имат право на 5 седмици платен годишен отпуск /2,5 дни за всеки отработен месец/.

Наетите лица имат право на:

 • Отпуск по болест – придобива се право на този отпуск при платени вноски за 200 часа за предходните 3 месеца;
 • Отпуск по майчинство -16 седмици, от които 6 седмици преди и 10 седмици след раждането;
 • Отпуск при раждане на дете – 11/18 последователни дни, в зависимост от броя на децат;
 • Отпуск за отглеждане на дете – до 3 години;
 • Отпуск за обучение – до 1 година, частично платен и други.

Ползването на някои от тези отпуски зависи от трудовия стаж и платените осигурителни вноски.

Официалните празнични дни във Франция са 10.

Информация за сезонна работа във Франция:https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/emplois-saisonniers.html

Френският кодекс на труда определя сезонната работа като тази, чиито задачи обикновено се повтарят всяка година на приблизително определени дати според темповете на сезоните (земеделие, или колективния начин на живот (туризъм, ...). Договор или временен договор с много функции:

 • освобождаване от надбавката при прекратяване на договора;
 • може да няма точен срок, но той трябва да споменава минималната продължителност на заетостта;
 • в случай на срочен договор, той може да бъде подновен, ако се окаже, че неговият характер наистина е сезонен и договорът може да включва клауза за подновяване за следващия сезон. В случай на временен договор той може да бъде подновен два пъти, освен ако продължителността е под 18 месеца.
 • не подлежи на никакъв период на изчакване.

Договорът за „гроздобер“ е специфичен сезонен договор, който позволява наемане на служител за подготовката на реколтата, нейната реализация и работата по оборудването за съхранение. Той също така има много особености:

 • може да бъде подписана от служител в платен отпуск за дейността му в друга компания;
 • продължителността му е фиксирана на един месец с определен срок, в противен случай се сключва за продължителността на реколтата;
 • може да бъде подновен без период на изчакване. В този случай натрупването на договори не трябва да надвишава 2 месеца от 12;
 • не може да бъде подновен за следващия сезон.

Прекратяване на трудовото правоотношение: При напускане от страна на лицето е препоръчително да се връчи писмено предизвестие.

При освобождаване по инициатива на работодателя, процедурата се състои от 3 стъпки: предварителна среща, предизвестие и парично обезщетение.

 • Уволнение по икономически причини – при икономически затруднения и технологични промени.
 • Трудовите договори с определен срок се прекратяват автоматично с настъпване на посочената дата.
 • Прекратяване по взаимно съгласие – препоръчително е връчване на писмено заявление.
 • Прекратяване по взаимно съгласие с необходимост от одобрение от съответни институции
 • Пенсиониране - лицето има право на обезщетение при пенсиониране, уредено законово или в колективното трудово договаряне.

Орган, отговарящ за спазване на трудовото законодателство

Във Франция Инспекцията по труда е орган, отговорен за контрола и мониторинга дали правилно се прилагат разпоредбите на колективните трудови договори или тези от Кодекса на труда. Инспекторите по труда са отговорни за информирането и консултирането на работодателите, служителите и представителните организации на работещите относно техните задължения и права.
За информация: https://inspection-du-travail.com/http://direccte.gouv.fr/

Здравна система

Френската здравна система включва държавни и частни болници, лекари и други медицински специалисти. Здравното осигуряване е базирано на плащане на задължителни здравни вноски. Съществува и доброволно здравно осигуряване за допълнително покритие.

Достъп до здравната система имат и чужденците след 3-месечен престой, тн Protection Universelle Maladie (PUMA).

За да ползвате здравни услуги във Франция при престой по-дълъг от 3 месеца, трябва да се регистрирате в местния офис на CPAM (Caisse Primaire Assurance Maladie).

Посетителите, граждани на страни-членки на ЕС имат достъп до държавното здравеопазване, ако притежават Европейска здравна карта (EHIC).

Държавното здравно осигуряване покрива 70-100% от разходите за посещение при лекар и хоспитализация. Пълното покритие е за социално слаби и хронично болни.

Преди посещение при лекар или стоматолог е необходимо да проверите дали са регистрирани в държавната здравна схема (‘conventionné’). Съществуват 2 вида регистрации – лекари, чиито цени са определени от схемата и такива, които определят сами цените на услугите си. За информация: http://ameli-direct.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-de-sante.html . И в двата случая, здравният фонд покрива единствено 70 % от базовите договорени цени. Цената за посещение при общопрактикуващ лекар е € 25, а при специалист – варира между 50 и 80 EUR  .

При закупуване на лекарства с рецепта се заплаща част от стойността им.

За повече информация: https://www.ameli.fr/

Социална сигурност

Социалното осигуряване се състои от няколко основни елемента:
Генерална схема – за работещи и техните семейства и студенти. Покрива рисковете старост, болест, майчинство, бащинство, семейни помощи. Вноските се плащат от работодателите и наетите лица;
Схема за самонаети лица и осигуряване при болест
Осигуряване при безработица и допълнителни пенсионни схеми. Покрива всички работещи;
Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници;
Специална схема – за военни, държавни служители и други.
Социалноосигурителната система покрива следните основни рискове:
 • - Болест, майчинство, бащинство, инвалидност и смърт. Вноски: 0,75% за работника и 13,10% за работодателя. За да има право на тези обезщетения, работникът трябва да е работил определен период от време и да е внесъл определена сума осигурителни вноски;
 • - Платен болничен се ползва от 4 ден от отпуска по болест и получаваната сума е 50 % от заплатата. Болничен за хронично заболяване може да се ползва до 3 години.
 •  - Трудова злополука и професионално заболяване. Вноските се плащат от работодателя и зависят от рисковете на работното място.
 •  - Семейни помощи
 •  - Обезщетение за безработица. Вноските за безработица: 2,4 % за работника и 4 % за работодателя върху заплата, но не надхвърляща 12 680 € месечно. Право на обезщетение имат лицата с вноски поне 122 дни през последните 28 месеца /36 месеца за лицата над 50 години/. Трудовият договор трябва да е прекратен от работодателя, поради изтичане на срока, напускане поради основателна причина или взаимно съгласие. Безработното лице трябва да се регистрира в службата по заетостта, да търси активно работа и да приема подходящи оферти за работа. Сумата за безработица се отпуска като дневно обезщетение на база вноските през последните 12 месеца.
 •  - Пенсия за възраст. Минималната възраст за пенсия за родените след 01.01.1955 е 62 години, но обичайно възрастта за пенсиониране е между 65 и 67 години. Вноски: 6,85 % за работника и 8,5% за работодателя при таван 3 170 € месечно. Размерът на пенсията зависи от направените вноски през 25-те години с най-високо заплащане, средния осигурителен доход и трудовия стаж.
Ако живеете и плащате данъци във Франция подлежите на плащане на 2 допълнителни осугуровки: Contribution Sociale Généralisée or CSG и Contribution pour le Remboursement de la Dette Social (CRDS). Те са дължими от общия доход.
 
Данъци
Между правителствата на Република България и Френската република има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1987 г.).
Ако планирате да получавате доходи във Франция, независимо дали сте живеещ или не в страната, ще ви е необходим френски идентификационен данъчен номер (Numero fiscal de reference). Това е се налага в случай, че имате задължения за плащане на данъци във Франция и подпомага френската данъчна администрация да изчисли точно вашите задължения. Данъчният номер не се използва като идентификационен номер извън данъчната система и не е необходим, ако сте данъчно задължен.
Физическите лица плащат 2 основни данъка: данък общ доход (impôt sur le revenu) и данък върху стоките и услугите ДДС (taxe sur la valeur ajoutée TVA). Плащат се и данъци върху имотите и местни данъци.
Местните лица плащат данъци върху всички свои доходи, вкл. заетост, инвестиции, дивиденти, лихви, пенсии и недвижима собственост.
През 2019 г. Франция въведе PAYE – система за плащане на данъци, което означава, че данъците се удържат месечно при получаване на заплата. Уравнението се прави в края на годината. Данък общ доход се плаща и върху доходите от пенсии и ренти.

Удръжки върху дохода за 2020:

 • До €10,064:0%
 • €10,064–€25,659:11%
 • €25,659–€73,369:30%
 • €73,369–€157,806:41%
 • €157,806+:45%
Подаването на годишна данъчна декларация е задължително, дори и ако доходът е под облагаемия минимум. Срокът за подаването е 18 май за предходната година, или от 23 май до 6 юни ако се подава онлайн. Глобата за неподадена декларация е 10 % от данъка.
Стандартната ставка на ДДС във Франция е 20 %. Съществуват намалени ставки за определени фармацевтични продукти, обществения транспорт, хотели, ресторанти и билети за спортни и културни събития – 10%, хранителни продукти и книги – 5,5 %, вестници – 2,1 %.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803 - интернет сайт на Френската държавна администрация, предоставя обширна информация за всички аспекти на данъчното облагане на физическите и юридическите лица, както и за социалноосигурителнатите вноски.
https://www.impots.gouv.fr/portail/  - Министерство на икономиката и финансите. Институция, отговаряща за данъците върху доходите.
Плащат се още данък сгради, местни данъци, данък за ТВ лиценз и др.
 
Образователна система
Образованието е задължително от 6 до 16-годишна възраст. Училищата биват държавни /безплатни/ и частни /с такса/. От своя страна, частните училища биват 2 вида: функциониращи с договор с държавата и напълно независими. На някои семейства се отпуска финансова помощ за покриване на разходи, свързани с образованието на лица до 18 години. 50% от лицата на възраст 18-21 години са обхванати във висшето образование. 64 % от младежите полагат изпит Baccalauréat за приключване на общо, техническо или професионално образование. Допустимо е обучение в къщи.
Началната фаза обхваща детските градини /за деца на възраст 2/3 – 6 години/ и начално образование за деца на възраст 6 – 11 години от 1 до 5 клас/.
Следващата фаза има две подфази:
Collège - за деца на възраст 11 - 15 години с 4 нива. За записване няма приемни изпити. Завършва се с изпит и диплома / Diplôme National du Brevet/.
Lycée – за младежи на възраст 15 – 18 години с 3 нива. Лицеите биват общообразователни, технически и професионални. През трите години се изучават се програми с различна насоченост и при завършването им се получават различни документи. Полагането на изпит и получаването на Baccalauréat дава право за продължаване на образованието във ВУЗ при общообразователните и техническите лицеи. В професионалните лицеи студентите учат и работят паралелно и курсът на обучение завършва с изпит и диплома.
Висшето образование е организирано в три степени:
бакалавър /3 – годишно обучение/,
магистър – насочено към докторска степен /5-годишен курс/ или професионално /след 2-годишно обучение се получава диплома за професионална квалификация/ и
докторска степен /3 – годишно обучение/.
За трите най-престижни ВУЗ е необходимо явяване на изпит след 2 – годишен подготвителен период.
Обърнете се към общинската администрация по местоживеене относно записването на детето Ви в училище или детска градина. Необходими документи: документ за самоличност и свидетелство за раждане, адресна регистрация, документ, удостоверяващ поставени ваксини. Следващата стъпка е издаване на документ за записване от съответното училище.
За повече информация: https://www.education.gouv.fr/, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.
 
Живот

Цените на стоките и услугите зависят от местоживеенето. Особено голяма е разликата между района на Париж и провинцията. Понякога се наблюдава разлика в цените в различните райони на един и същи град.

Както в повече европейски страни, свързаните със жилището разходи заемат най-голяма част. Тези разходи са с 36 % по-високи в Париж от останалата част на Франция и съответно цените са по-високи в центъра в сравнение с покрайнините.

Търговията на дребно обхваща малки магазини в централните части, чиито цени са високи и големи търговски комплекси в покрайнините, които продават масов тип стоки на по-ниски цени

Примерни цени

 • хляб:  EUR 1
 • билет за метро/автобус: EUR 1.90
 • билет за кино: EUR 10
 • сандвич: EUR 5
 • меню в ресторант: EUR 15 to 20

Разходите за храна на човек месечно възлизат на €220–€290.

По отношение на културата Франция предлага голямо разнообразие от културно-историческо наследство: градове, исторически паметници, древни и религиозни обекти, замъци и природни забележителности.

Световноизвестна е и френската кухня. Много ресторанти предлагат местни продукти и напитки на широк диапазон от цени.

За информация: www.tourisme.fr

Футболът и тенисът са двата най-популярни спорта. Другите форми на развлечение са театрите, кината, концертите и изложбите. Информация за тях може да се намери във вестниците, сайтовете на общините или в специализираните сайтове: www.allocine.fr - http://spectacles.premiere.fr/pariscope/theatre.


Интернет адреси:
https://travail-emploi.gouv.fr/- Министерство на труда, заетостта и здравето
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ - Службата за заетост 
https://www.economie.gouv.fr/ - Министерство на икономиката, индустрията и заетостта
https://www.impots.gouv.fr/portail/ - Данъчна информация
https://www.education.gouv.fr/ - Министерство на националното образование
Посолство на Република България във Френската република и Княжество Монако
Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris
Тел.: +33 1 45 51 85 90
Факс: +33 1 45 56 97 50
Дежурен телефон в извънработно време: +33 1 45 51 85 90
Работно време: По – Пт, 09:00 – 17.30 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Посолство на Френската република в България
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 27-29
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 20
Консулска служба
Адрес: София 1504, ул. Оборище № 21-А
Тел. +359 2 965 11 00
Факс +359 2 965 11 71
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Франция

 
Kъсометражният филм от 2018 г. разказва как да се информирате за трудовите си права в Норвегия - търсене на работа, сключване на трудов договор, командироване на работници в Норвегия, нива на минимална работна заплата в конкретни сектори. Той насочва също към основни норвежки институции и центрове, от които при нужда хората могат да потърсят информация или помощ, като препраща към тях чрез конкретни линкове.
Видеоклипът е насочен към вече работещите български работници или към тези, които възнамеряват да търсят работа в Кралството, с цел да бъдат по-добре информирани за трудовите си права.
Актуалното минимално заплащане можете да видите в статията по-долу.
 
Обща информация
 
Площ: 385 207  кв.kм.
флаг норвегия
Население: 5 536 515 души
Езици: норвежки
Столица: Осло
Валута: Норвежка крона (NOK)
 
Регистрация и установяване
 
Гражданите на Европейския съюз имат право да работят, учат и живеят в Норвегия без разрешително за престой или документ за пребиваване (residence card) за срок до 3 месеца. Всички граждани на ЕС, които възнамеряват да останат в Норвегия за повече от три месеца трябва да се регистрират в полицията. Регистрацията се извършва първоначално през интернет-сайта на Дирекцията по имиграция и е последвана от предварително уредена среща в полицията, където да подадете документите си – лична карта или паспорт, както и документи от работодателя, ако сте наето лице. След представянето на документите ще получите документ за регистрация, който потвърждава, че живеете в Норвегия. 
Ако сте лице, което търси работа, освен регистрацията след третия месец, следва да имате предвид и че ако не си намерите работа в шестмесечен срок трябва да напуснете Норвегия. След този период на напускане може да се върнете отново в Норвегия, за да търсите работа. При това повторно завръщане следва отново да се регистрирате до третия месец от престоя си и отново имате право да останете, за да търсите работа до 6 месеца.
Като наето лице в Норвегия имате право да сменяте работата си или да имате повече от един работодател. Имате право да доведете семейството си в Норвегия, като те също следва да се регистрират. След 3 години в Норвегия може да Ви бъде предоставено правото на постоянно пребиваване, което ви дава право да работите и живеете в Норвегия за неограничен период. След като Ви бъде издадено разрешение за постоянно пребиваване, няма да го загубите, ако условията за първоначалното разрешително престанат да същестуват, например ако вече не сте на работа.
Ако ще работите за норвежки работодател, ще трябва да плащате данък в Норвегия. Свържете се с данъчната служба по местоживеене, за да кандидатствате за данъчна карта. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за по-малко от 6 месеца трябва да имате D номер. Ще намерите D номера си в уведомлението относно данъците, което ще получите след като сте кандидатствали да данъчна карта. Ако планувате да останете в Норвегия повече от 6 месеца Данъчната администрация ще прецени дали следва да Ви се издаде D номер или национален ID номер. D номерът или ID номерът са Ви необходими и за разкриване на банкова сметка в Норвегия.
Важно е да предоставяте на норвежките публични органи адреса си за кореспонденция. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за повече от 6 месеца следва също да регистрирате преместванията си в данъчната служба в определен срок.
Голяма част от необходимите регистрации могат на някои места в Норвегия да бъдат извършени с помощта на Центрове за обслужване на чуждестранни работници.
Повече информация можете да получите от Норвежка дирекция за имиграция (UDI) Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo Офис адрес: Hausmannsgate 21 Телефон: (+47) 23 35 16 00 интернет-страница https://www.udi.no/;  имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (начинът за свързване за различните въпроси е описан на интернет-страницата на UDI); Полицейските служби с интернет-страница https://www.politiet.no/; Данъчна администрация в Норвегия с интернет-страница https://www.skatteetaten.no/en/person/
В Норвегия функционират обслужващи центрове за чуждестранни работници (SUA) в градовете Осло, Ставангер, Берген Трондхайм и Керкенес. В тях си сътрудничат Норвежката данъчна служба, норвежката Инспекция по труда, Полицията и Дирекцията по имиграция с цел да осигурят ефективен процес по кандидастване и насоки към чужденците, които отиват да работят в Норвегия - https://www.sua.no/
 
Търсене на работа и кандидатстване за работа
 
Норвегия не прилага никакви ограничения за достъп до нейния трудов пазар за граждани на България. 
В Норвегия повечето работни места се обявяват в Интернет на следните адреси: https://www.nav.no/no/person (норвежката служба за заетост) или на Европейския портал за професионална мобилност https://ec.europa.eu/eures/public/language-selectionПовечето свободни работни места са написани на норвежки език, но можете да намерите редица свободни работни места на английски език, като използвате предварително зададеното търсене. Когато работите в Норвегия, вие автоматично ставате член на Норвежката национална застрахователна схема от първия си работен ден. Въпреки това няма да станете член, ако работите временно за вашия чуждестранен работодател в Норвегия.
Имате право да се регистрирате в териториалните поделения на норвежката служба за заетост /NAV/. Можете да се регистрирате и в частни трудови борси. За да ги откриете, посетете  https://www.gulesider.no/ („жълти страници”) (търсете „vikarbyrå”).
Норвежките власти са разработили официален онлайн помощник, наречен Work in Norway (Работа в Норвегия), предназначен за търсещи работа лица и съдържащ информация за търсене на работа, работна среда и преместване, както и за условията за живот и труд. От този сайт можете да намерите препратки към публични портали, които ще Ви бъдат от полза при пристигането Ви в Норвегия и през началните стадии на заетостта.
Порталът Work in Norway (https://www.workinnorway.no/) е разработен в сътрудничество между Службата по труда и благосъстоянието (NAV), Данъчната служба, Дирекцията по имиграция (UDI), Органът по инспекция на труда и Полицията.
 
Жилище
 
Намиране на жилище: Обяви за намиране на жилище в Норвегия може да откриете както в Интернет, така и в местните вестници. При наемане на жилище следва да сключите договор за наем с наемодателя, тъй като агентите по недвижи имоти могат да Ви съдействат в търсенето му, но не носят отговорност за самия имот.

Голяма част от агенциите за недвижими имоти само продават жилища, но някои от тях се занимават и с отдаване под наем. Информация за имоти можете да намерите и в интернет на www.finn.no.  При наемане на жилище се сключва договор и обикновено се плаща депозит. Ако нямате средства за депозит, можете да се свържете с общината, в която живеете. Някои общини могат да Ви заемат депозита, а други могат да предоставят гаранция, която някои от наемодателите приемат като алтернатива на депозита. Можете да вземете заем за депозит и от частна банка.

За повече информация относно правата на наемателите може да посетите интернет-адреса http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Residence/Housing/Renting-a-home/.

В случай че искате да купите жилище, трябва да получите разрешение за ипотека от банка, преди да започнете да разглеждате къщи или апартаменти. Можете да кандидатствате за начален заем от местната община, ако не разполагате със собствен капитал или имате затруднения с финансирането на дома си в частна банка.

Покупната цена се определя от хора, които наддават за имот. Не забравяйте, че сделката се сключва, когато продавачът приеме Вашата оферта. Следователно никога не трябва да правите оферта, преди да сте сигурни, че можете да финансирате покупката.

Повечето банки предлагат ипотеки, ако искате да купите къща или апартамент. Срокът за погасяване на ипотека обикновено е между 20 и 30 години. За да кандидатствате за ипотека следва да документирате пред банката доходите си.

Повече информация можете да намерите на http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Residence/Housing/

Месечният наем на едностаен апартамент в центъра на града е 10 562.07 NOK (около 1 910 лв. ), а извън центъра – 8 140.93 NOK ( около 1 472 лв. ).

Цената на кв.м на жилище в центъра на града е 60 309.47 NOK (около 10 909 лв.), а извън центъра -        42 010.23 NOK ( около 7 600 лв.)

За повече информация относно цените на хранителните стоки, услуги и жилищата в Норвегия може да посетите интернет-адрес https://www.numbeo.com/cost-of-living/

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: https://www.enic-naric.net/ . Националния център в Норвегия / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT),
(P.O. Box 578 1327 Lysaker, Norway Phone: +47 21 02 18 00), можете да намерите на: http://www.nokut.no/
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en
 
Условия на труд и заплащане
 
Ако работите за норвежки работодател в Норвегия, имате правото да получавате същата заплата и да работите при същите условия, както норвежците.

В Норвегия не е регламентирана минимална работна заплата, но в някои сектори е въведена такава при общо прилагане на колективните трудови договори. Това е инструмент за предотвратяване получаването на по-лоши заплати и условия на труд на чуждестранните работници.

Приложимите колективни трудови договори са споразумения относно заплащането и условията на труд, които се прилагат за всички, които работят в конкретния сектор, независимо дали са страна по споразумението. Някои от секторите, които имат общоприложими колективни трудови договори са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, земеделие, пътнически транспорт с автобус, товарен транспорт и др.

Минимално почасово възнаграждение:

 • Строителство – за квалифицирани работници – 209.70 NOK, за неквалифицирани работници с най-малко една година опит - 196.50 NOK;
 • Земеделие и градинарство (сезонни работници) – за наети за 12-седмичен срок – 123.15 NOK, за наети за срок от 3 до 6 месеца – 128.65 NOK
 • Почистване  187.66 NOK
 • Рибопреработвателни предприятия - 195.20 за квалифицирани работници, 183.70 за производствени работници и почистване 
 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - за служители на възраст над 20 год., притежаващи над 4 месеца трудов стаж - 167.90 NOK.От месечното възнаграждение за приспадат за настаняване, осигурено от работодателя 555.73 NOK за единична стая и 361.45 NOK за двойна стая.
 • Товарен сухопътен транспорт – за всички служители, осъществяващи автомобилен превоз на товари (с превозни средства с общо тегло над 3,5 тона) – 175 NOK.
 • Пътнически транспорт с автобус – за служителите на предприятия, извършващи пътнически превоз с автобус - 158,37 NOK.

Има разграничения в заплащането спрямо сектор, възраст, трудов стаж и др. критерии. Подробна информация по сектори можете да намерите на https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/

За работа на строителни площадки, в морския строителен отрасъл и за почистване, изискващи пренощуване далеч от дома, работодателят покрива необходимите разноски.

Имате право на безопасно работно място в съответствие с норвежкото законодателство. Когато започнете работа следва да получите писмен трудов договор от работодателя си. Имате право на заплата, отпуск и почивки. Всички служители трябва да сключат писмен трудов договор със своя работодател. Това се отнася за всички видове заетост – както за постоянна, така и за временна заетост. 

Има ограничения за това колко може да работите дневно и седмично (9 часа дневно, 40 часа седмично). Тези ограничения са определени в Закона за работната среда, но могат да бъдат регулирани и от трудовия договор. Ако работите на смени, през нощта или в неделя, нормалното работно време е 38 или 36 часа седмично. Продължителността на дневните и седмичните работни часове трябва да бъдат посочени в трудовия Ви договор.

Ако работите в сферата на почистването или в строителната индустрия трябва да имате HSE карта, издавана от Норвежката Инспекция по труда. Отговорност на работодателя Ви е да подаде документите за такава карта. Самоосигуряващите се лица подават документите си самостоятелно.

Съдържанието на трудовия договор трябва да включва:

 • Име на служителя и работодателя ( самоличност на страните по договора);
 • Работното място. Ако няма постоянно работно място, в трудовия договор се посочва, че служителят работи на различни места и се посочва адреса на управление или, ако е подходящо, домашния адрес на работодателя;
 • Описание на длъжността;
 • Датата на постъпване на работа;
 • Срок на договора;
 • Продължителност на изпитателния срок;
 • Правото на служителя на платен отпуск
 • Правото на служителя на почивки през работния ден;
 • Размерът на възнаграждението, всякакви добавки, които не са част от заплата (пенсионни вноски, финансова помощ за хранене и настаняване и др.) както и интервалите за изплащане на възнаграждението;
 • Продължителност на работната смяна (брой дневни и седмични работни часове);
 • Информация относно всички колективни трудови договори, които регулират заетостта. Ако споразумението е сключено от страни извън предприятието, в трудовия договор се посочват страните по колективните трудови договори;

Важно! Работодателят е отговорен за изготвянето на трудовия договор и може да избегнете много конфликти и неприятни ситуации ако започнете работа за даден работодател след сключването на трудов договор, в който са ясно посочени правата и задълженията на страните по него.

Инспекцията по труда в Норвегия е правителствена агенция към Министерство на труда и социалните въпроси, фокусирана върху безопасността и здравето при работа.Има приблизително 600 служители и се състои от централен офис - дирекция, седем регионални офиса и 16 местни офиса в цялата страна.

Общата цел на Инспекцията по труда е осигуряване на безопасни и сигурни условия на труд. Това е отговорният орган за насърчаване на предприятията да работят, спазвайки трудовото законодателство и разпоредбите на работната среда.

За повече информация относно вашите трудови права вижте http://www.arbeidstilsynet.no/, тел. (+47) 731 99 700 .
 
Здравна система и социална сигурност
 
Ако пребивавате в Норвегия имате право на достъп до здравеопазване. Всички жители, които са регистрирани в Националния регистър като живеещи в Норвегия имат право на общопрактикуващ лекар (GP/fastlege) и могат да избират кой да бъде той, доколкото този лекар приема пациенти. Ако конкретният лекар не приема пациенти, желаещият да се запише при него пациент може да попадне в лист на чакащи за записване.Допустимо е да смените личния си лекар два пъти в рамките на една календарна година.
Лицата с D-номера по информация от https://helsenorge.no/ имат право на общопрактикуващ лекар ако са лица, търсещи убежище или определени служители. Други категории лица с D-номер нямат право на достъп до личен лекар, но имат право на определена категория медицински оправдано здравеопазване, за чието предоставяне са отговорни общините.
Ако сте гражданин на Европейския съюз и пребивавате в Норвегия временно, следва да носите със себе си Европейска здравноосигурителна карта, която Ви дава право на достъп до медицински грижи при условията, приложими към норвежките граждани.
Когато работите и плащате данъци в Норвегия, Вие сте задължителен член на Националната осигурителна система, като Вашият работодател е отговорен за членството Ви.
Не ставате член на осигурителната система, ако работите временно за чуждестранния Ви работодател в Норвегия.
За да се счита, че пребивавате в Норвегия и имате членство в качеството си на пребиваващ, престоят Ви следва да продължи или да се очаква да продължи поне 12 месеца, като следва също да е законосъобразен. Ако се преместите в Норвегия, за да останете поне 12 месеца, ставате член на осигурителната система от деня на влизането в Норвегия.
Качеството на задължителен член на Националната осигурителна система в общия случай Ви дава право на достъп до здравеопазване и права, предоставяни от Службата по труда и благосъстоянието (NAV), свързани с временна нетрудоспособност, безработица, детски добавки, отпуск по майчинство, пенсия за прослужено време и др., като част от тях са обвързани с период на заетост. Допълнителна информация може да получите на интернет-адреса  https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/information-about-nav-s-services-and-benefits
Осигурителните вноски ще бъдат удържани от вашата заплата заедно с данъка. По-подробна информация можете да научите от интернет-страницата на NAV.
 
Данъци
 
Между Република България и Кралство Норвегия има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите в сила от 30 юли 2015 г. Прилагат се и договореностите в данъчната сфера на ниво Европейски съюз и Европейската икономическа зона.
Данъчната система на Норвегия се основава на принципа, че всеки плаща данъци в съответствие с възможностите си в стремеж данъчната тежест да бъде справедливо разпределена.
За да започнете работа в Норвегия трябва да кандидатствате за данъчна карта (“tax deduction card” – в буквален превод карта за приспадане/удържане на данъци). Данъчната карта е електронна, важи в рамките на календарната година и съдържа информация за размера на данъка, който работодателят следва да удържа, както и информация за норвежкия Ви ID номер. Можете да използвате този номер при комуникация с данъчната служба и при използване на други услуги като банки и в здравната сфера.  
Работодателят Ви удържа определена сума при всяко плащане на заплата и я предава на Данъчната служба. Тази сума обичайно включва социални осигуровки.
Препоръчително е да се уверите, че работодателят Ви е получил данъчната Ви карта, както и че получавате фишове от работодателя. Фишовете показват размера на заплатата Ви, както и данъците, които са удържани от страна на работодателя.. В Норвегия конкретното физическо лице е лично отговорно за това данъците му да бъдат коректно заплащани.  
Всички работодатели в Норвегия трябва да предоставят на данъчните власти информация относно дохода, удръжките от дохода и активите с оглед на това да се изчисли правилно размера на данъка. Тази преценка се прави посредством данъчната декларация (“tax return” е използваният термин в източника на информация ). Ще получите информация относно платените данъци около края на март в годината, следваща годината на облагане. Трябва да проверите тази информация преди крайния срок за подаване, който е 30 април.
След като данъчната Ви декларация („tax return”) бъде обработена, ще получите уведомление относно облагането с данък. Възможно е да Ви бъдат възстановени средства, ако сте заплатили повече данък от дължимия. Ако сте заплатили по-малко от дължимия данък, трябва да заплатите остатъка. Обикновено уведомлението за данъци се получава между юни и октомври.
Важно е да информирате данъчните власти за адреса си за кореспонденция. Възможно е да загубите суми, на които имате право, ако данъчната Ви карта не съдържа коректния Ви адрес. Следва също да уведомите данъчните власти ако се премествате, в случаите, когато живеете в Норвегия за повече от шест месеца.
За повече информация можете да посетите и интернет-адреса на норвежката данъчна служба на https://www.skatteetaten.no/person/ или да се свържете по телефона на номер 800 80 000, или +47 22 07 70 00 ако звъните от чужбина.
 
Образование
 
Всички деца, които живеят в Норвегия, трябва да получат основно и първата степен на средно образование („lower secondary education”). Ако имате дете на възраст между 6 и 15 години трябва да се свържете с основното или средното училище в общината, в която живеете.
По информация от интернет-сайта nyinorge.no (именуван „Нови в Норвегия” и поддържан от норвежката Служба за интеграция и многообразие) всички деца трябва да посещават училище поне 10 години. Първите десет години от училищната система в Норвегия се наричат „grunnskole” и включва основна степен и по-ниската степен на средно образование. Децата започват училище през месец август в годината, в която навършват 6 години. Всички деца, оставащи в Норвегия за повече от 3 месеца, имат право и са задължени да посещават училище. Ако детето не е било в Норвегия за 3 месеца, но е вероятно да остане в страната за повече от 3 месеца, детето има право да посещава училище. В публичните основни и средни (по отношение на по-ниската задължителна степен) училища не се дължи такса.
Ако сте родител на дете на възраст, попадаща в задължителното образование, следва да се свържете с местното училище или с общината, за да запишете детето си на училище.
Задължителното образование е разделено на две основни части. Първите седем години (първи до седми клас) се наричат основно училище, а следващите три години (осми до десети клас) се наричат „по-ниска” степен на средно училище.
Учениците, които посещават тези класове и които имат първи език, различен от норвежкия, имат право на специално езиково обучение по норвежки. Това право може да се използва докато детето придобие езикови познания, достатъчни за да следва нормалния учебен процес в училището.
Учениците, които не се ползват или не могат да се ползват в достатъчна степен от обичайния начин на обучение, имат право на специално обучение. Това право се прилага без значение от какво произтича необходимостта от специалното обучение.
Основна информация относно системата на образование след задължителния й етап може да откриете на http://www.nyinorge.no/
 
Живот
Норвегия е една от страните с най-високи цени за стоки и услуги в Европа. Валутата в Норвегия се нарича норвежка крона (NOK).
Цените на комуналните услуги за 1 месец са 1 647.07NOK ( около 300 лв.). Месечната карта за градския траспорт е на стойност 750 NOK (около 136 лв.)
За повече информация относно цените на хранителните стоки, услуги и жилищата в Норвегия може да посетите интернет-адрес https://www.numbeo.com/cost-of-living/
Норвежкото законодателство по отношение на алкохола и наркотиците е много стриктно. Забранена е например употребата на алкохол на публични места като улиците или в парка. Шофирането е забранено след консумация на дори малко количество алкохол. Възможно е да бъдат наложени тежки присъди за притежание на дори малки количества нелегални вещества.
Важни номера в Норвегия:
110- Пожари и големи аварии;
112 – Полицейски  и спасителен координационен център;
113 – Спешна медицинска помош
116, 117 – Аварийно – спасителна служба;
 
Интернет адреси:
https://www.nav.no - Службата по труда и благосъстоянието отговаря за въпроси, касаещи търсенето на работа в Норвегия, както и за въпроси касаещи социалното осигуряване.
https://www.workinnorway.no/ - съвместен портал за въпроси относно работата в Норвегия
https://www.sua.no/ - Обслужващи центрове за чуждестранни работници
https://www.skatteetaten.no/ - Норвежка данъчна служба
https://www.arbeidstilsynet.no/ - Инспекция по труда
https://www.politiet.no/ - полицейските управления в Норвегия.
https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/ - Министерство на здравеопазването
https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/- Министерство на образованието и изследванията 
https://www.udi.no/ – Норвежка дирекция за имиграция
http://www.nyinorge.no/ – портал относно живота в Норвегия
https://www.numbeo.com/cost-of-living/ - портал относно разходите за живот в съответната страна
https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/ - информация за минималната работна заплата по сектори;
http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Residence/Housing/Finding-a-home/?nav-veiviser=12903 – търсене на жилище
http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Residence/Housing/Renting-a-home/ - наем на жилище
http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Residence/Housing/Owning-a-home/ - покупка на жилище
https://www.numbeo.com/cost-of-living/ - портал относно разходите за живот в съответната страна
 
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Норвегия.

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES